dr Dragan Domazet, redovni profesor

Predsednik i Rektor Metropolitan univerziteta
dragan.domazet@metropolitan.ac.rs

 

1971. godine završio Mašinski fakultet u Nišu, gde je i magistrirao, a 1981. i doktorirao. Od tada radi kao profesor, a njegova uža oblast su Računarski integrisani sistemi i Računarska analiza proizvoda. Dugi niz godina radio je na univerzitetima u Americi i Singapuru gde je bio angažovan i na naučno istraživačkim projektima. To iskustvo doneo je u zemlju kada se 2001. godine vratio na poziv tadašnjeg premijera Zorana Đinđića i do 2004. bio na funkciji Ministra za nauku i tehnološki razvoj. Nakon uspešne karijere u Ministarstvu za nauku, osnovao je Fakultet informacionih tehnologija, a sada i Univerzitet METROPOLITAN. I danas je savetnik u Ministarstvu za nauku i nosilac brojnih funkcija u zemlji i u Briselu, gde prenosi svoje dugogodišnje iskustvo.


dr Miroslava Raspopović Milić, vanredni profesor

Dekan Fakulteta informacionih tehnologija
miroslava.raspopovic@metropolitan.ac.rs

 

Studije je završila na University of Massachusetts Lowell, gde je diplomirala sa Bachelor of Science Degree in Electrical Engineering 2001. godine sa priznanjem Magna Cum Laude, magistrirala sa Master of Science Degree in Electrical Engineering 2003. godine i doktorirala sa Doctor of Philosophy in Electrical Engineering 2008. godine. Od 2001 do 2009. godine je radila kao saradnik na University of Massachusetts Lowell. Tokom studija dobila je nagrade za najboljeg postdiplomca Outstanding Graduate Student Award in Electrical Engineering, kao i univerzitetski najprestižniju nagradu za diplomca Chancellor’s Medal i nagradu za visoka akademska dostignuća Professor Carl A. Stevens Award for High Academic Achievements. Njena istraživačka interesovanja su u naučnoj oblasti bežičnih komunikacija. Dr Raspopović je izabrani član sledećih naučnih udruženja – Sigma Xi Scientific Research Society, Tau Beta Pi Engineering Honor Society i Eta Kappa Nu Electrical Engineering Honor Society. Ona predaje na Fakultetu informacionih tehnologija od 2010. godine. Kao nekadašnji profesionalni sportista dr Raspopović je sa seniorskim timom KK Crvene Zvezde osvojila dva kupa i prvenstvo Jugoslavije. Takođe, je bila i članica juniorske košarkaške reprezentacije. Tokom studiranja u Americi bila je kapiten košarkaškog tima i pored mnogih MVP priznanja, dva puta je bila izabrana u All-American timove.


dr Alok Mishra

Redovni profesor
alok.mishra@metropolitan.ac.rs
 
PRIMARY RESEARCH INTERESTS:
Software Engineering
Information Systems and Information Systems Security
Information Technology and Green and Sustainable Information Technology
Information & Knowledge Management
Enterprise Resource Planning Systems

EDUCATION:
Ph.D. in Computer Science
University of Jabalpur (Now known as Rani Durgavati University), India; May 2002, Major: Software Engineering thesis titled ‘Observations on Estimation Models for Object-Oriented Software Engineering’
Master of Computer Applications (Three Years Full Time Duration) under Faculty of Engineering, Jiwaji University, Gwalior, (Madhav Institute of Technology & Science) India; June 1989
High First Division
Master of Human Resource Management (Now renamed as MBA –HR)
Pondicherry Central University, Pondicherry, India; December 2002
High First Division

ACADEMIC WORK EXPERIENCE:
Present – Professor, Department of Software Engineering, Atilim University
Visiting Chair Professor, Labex MS2T (Labs of Excellence), University of Technology of Compiègne (Sorbonne Universities), France supported by The French National Centre for Scientific Research (CNRS)
2006- 2012 Associate Professor, Department of Computer & Software Engineering, Atilim University, Ankara-Turkey (Selected by Educational Consultant India Limited (EdCIL)-Ministry of HRD and University)
(American University Pattern – Member of Erasmus Europe (EUC) & ABET accreditation) (October 2002-06, Assistant Professor)
2002-2006 Assisatnt Professor Computer Engineering, Atilim University

 


dr Tatjana Šibalija, redovni profesor

Redovni profesor

tatjana.sibalija@metropolitan.ac.rs
 
Prof. Dr Tatjana Šibalija je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Autor je više od 90 naučnih radova objavljenih u recenziranim međunarodnim naučnim časopisima / prezentovanih na međunarodnim konferencijama, uključujući i 13 radova u časopisima sa SCI liste; autor je 5 monografija / knjiga i 3 poglavlja u monografijama međunarodnog značaja, kao i istaknute monografije međunarodnog značaja „ Advanced multiresponse process optimisation: an intelligent and integrated approach“, Springer, ISBN 978-3-319-19254-3. Radovi su referencirani / citirani preko 250 puta, od čega preko 80 puta u SCI/ISI citatnim indeksima.

Predesedavala je nizom konferencijskih sesija i radnih stolova na međunarodnim skupovima; održala više predavanja po pozivu na međunarodnim konferencijama u Evropi i Aziji; član je programskog odbora / naučnog komiteta nekoliko međunarodnih naučnih konferencija; dobitnik je 4 međunarodne nagrade. Učestvovala je u nekolicini nacionalnih i međunarodnih naučnih i razvojnih projekata; rukovodi međunarodnim projektom u Aziji na temu “ICT-enabled Intelligent Manufacturing”.

Od 2009.godine angažovana je kao ekspert Evropske komisije (European Commission – EC, DG for Research & Innovation; DG CONNECT) za ocenjivanje i praćenje realizacije naučnih projekata finansiranih od strane EC u okviru programa FP7 i Horizont 2020. Recenzent je većeg broja vodećih međunarodnih naučnih časopisa (SCI lista), i član uređivačkog odbora međunarodnog naučnog časopisa “Advanced Quality”.

Potpredesednik je nacionalnog tima Evropske tehnološke platforme Manufuture (EC program, European Technology Platform for Future Manufacturing Technologies), član je glavnog odbora Jedinstvenog udruženje Srbije za kvalitet (JUSK), predsednik JUSK Naučno-tehničkog Komiteta za Šest Sigma, i registrovani savetnik Evropske banke za obnovu i razvoj (European Bank for Reconstruction and Development).

Na Metropolitan Univezitetu predaje na svim nivoima studija na FIT-u, kao i na FAM-u.

 


dr Rale Nikolić

Vanredni profesor
rale.nikolic@metropolitan.ac.rs

 

Dr Rale Nikolić je rodjen 1976. god. Diplomirao je 1999. godine na Prirodno–matematički fakultet u Kragujevcu, odsek Matematika. Magistrirao je 2006. god., a doktorirao je 2012. god. na Prirodno–matematički fakultet u Kragujevcu čime je stekao zvanje doktor matematičkih nauka. Uža oblast interesovanja predstavlja nelinearna funkcionalna analiza, teorija fiksne tačke na prostorima sa nedeterminističkom metrikom, kao i asimptotska analiza.
Dr Rale Nikolić je bio učesnik većeg broja medjunarodnih i domaćih konferencija i koautor je većeg broja naučnih i stručnih radova iz oblasti matematike i primenjene matematike. Učestvovao je u organizaciji više medjunarodnih konferencija. Takodje je participirao na više projekata, kako iz Programa osnovnih istraživanja (matematika), tako i iz Programa energetske efikasnosti koje finansira Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Učesnik je i Tempus projekta V.


dr Katarina Kaplarski, Vanredni profesor

Vanredni profesor, Dekan Fakulteta digitalnih umetnosti

katarina.kaplarski@metropolitan.ac.rs

 

Specijalista za online medije, tokom godina je, pored praktičnog rada na web projektima i strategijama internet marketinga, na doktorskim studijama uspešno ostvarila i pionirski poduhvat teorijskog istraživanja interneta kao kreativnog medija. Diplomirala je primenjeno vajarstvo, a magistrirala višemedijsku umetnost. Na magistarskim studijama se specijalizuje za multimedijalnu i digitalnu umetnost, a svoje višegodišnje iskustvo i strast prema internet umetnosti i novim medijima je pretočila u doktorsku tezu „Umetnost na internetu“ koju je 2013. odbranila na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Poseduje i veliko iskustvo iz oblasti internet marketinga koje je stekla radeći u agenciji McCann Beograd kao web manager i dizajner, a kasnije i kao Interactive Art Director u agenciji MRM WORLDWIDE, gde je dobila i nekoliko nagrada za najkreativnije online kampanje.


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Miljan Milošević

Vanredni profesor
miljan.milosevic@metropolitan.ac.rs
 
Rođen je 1984. godine u Kragujevcu. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu 2008. godine, gde je i doktorirao 2012. godine iz oblasti numeričkog modeliranja difuzije. Od 2008. godine radi u Istraživačko-razvojnom centru za bioinženjering, BioIRC, u Kragujevcu. Njegova istraživačka interesovanja su vezana za: numeričko modeliranje difuzionog transporta, kompjutersko modeliranje i primenu metode konačnih elemenata u biomedicinskom inženjerstvu. Kao autor i koator objavio je 22 naučna i stručna rada, od kojih su 12 u priznatim međunarodnim časopisima, kao i 21 rad na međunarodnim naučnim konferencijama. Član je Evropskog udruženja za primenjene računske metode (ECCOMAS), kao i Srpskog društva za računsku mehaniku (SSCM). Od 2014. godine je zaposlen na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu, i angažovan je na predmetima: C/C++ programski jezik, i Algoritmi i strukture podataka.

 


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Selena Vasić

Docent
selena.vasic@metropolitan.ac.rs
 
Doc. dr Selena Vasić je rođena 22. 11. 1971. godine u Aleksincu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Elektronskom fakultetu u Nišu, na smeru Automatika i elektronika. Magistrirala je 2008. godine, na odseku Telekomunikacije odbranivši magistarsku tezu pod naslovom „Performanse FSK sistema u prisustvu Nakagami-m fedinga, efekta senke i interferencije“.

Na Elektronskom fakultetu u Nišu, na studijskom program Telekomunikacije, 2014. godine je odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom “Primena diverziti tehnike na smanjenje uticaja k- fedinga i interferencije na performanse bežičnog digitalnog telekomunikacionog sistema”.

Oblast istraživanja kojom se bavi jeste statistička teorija telekomunikacija i teorija informacija, detekcija signala i feding u bežičnim telekomunikacijama.

Autor je i koautor više radova publikovanih u međunarodnim časopisima i prezentovanih na međunarodnim i domaćim konferencijama i skupovima međunarodnog ili nacionalnog značaja. Radi kao docent na Fakultetu informacionoh tehnologija u Beogradu i predavač gde drži nastavu iz predmeta Operativni sistemi i Administracija računarskih sistema i mreža. Radi i kao predavač na Visokoj tehničkoj školi u Požarevcu gde predaje Arhitekturu računara, Računarske mreže, Obradu signala i Informacione sisteme.

 


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Dragan Đokić

Docent
dragan.djokic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: elektronsko poslovanje (portalske i web tehnologije, DMS, …), prilagodljivi sistemi za upravljanje poslovnim procesima, operativni sistemi, poslovna analiza i IT upravljanje, IT korisnička podrška.

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (1990) na organizaciono – kibernetskom smeru, magistrirao (2010) na smeru elektronsko poslovanje i doktorirao (2012) u oblasti informacionih sistema na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Autor je više naučnih i stručnih radova u domaćim i internacionalnim časopisima, i učesnik na više domaćih i inostranih konferencija.

PROFESIONALNA KARIJERA: Docent (od 2015). Direktor Sektora za informatičku podršku u Direkciji za IT, JP „Pošta Srbije“ (2001-2015). Stručni referent, Samostalni projektant, Šef službe za poštanski informacioni sistem, JP „Pošta Srbije“ (1991-2001). Tokom rada vodio i učestvovao u izradi i realizaciji većeg broja projekata.

 


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Vladimir Milićević

Docent
vladimir.milicevic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Informacioni sistemi, ekspertni sistemi, objektno-orijentisani razvoj softvera, razvoj mobilnih aplikacija nad Android platformom.

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: diplomirani matematičar-informatičar (PMF u Kragujevcu, Univerzitet u Kragujevcu), magistar ekonomskih nauka (Ekonomski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu), doktor nauka – uža naučna oblast menadžment (Univerzitet Union Nikola Tesla u Beogradu), doktor ekonomskih nauka (Ekonomski fakultet u Nišu, Univerzitet u Nišu).

PROFESIONALNA KARIJERA: (2005) Asistent – Ekonomski fakultet u Brčkom, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu. (2011) Predavač strukovnih studija – Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu. (2013) Profesor strukovnih studija – Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu. (2015) Docent – Fakultet informacionih tehnologija, Univerzitet Metropolitan u Beogradu.

 


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Valentina Janev

Docent
valentina.janev@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Softversko inženjerstvo, poslovni informacioni sistemi, inteligentni sistemi, sistemi za upravljanje procesima i znanjem, semantičke tehnologije, korišćenje semantičkih tehnologija u oblastima intenzivnog korišćenja znanja, npr. u naučno-istraživačkim organizacijama, javnom sektoru, adaptivne infrastrukture za kontekstno-osetljive inteligentne sisteme, za upravljanje ljudskim resursima.

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala (1990) i magistrirala (1994) na Elektrotehničkom fakultetu u Ljubljani, Slovenija. Doktorirala (2011) na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Usavršavanja u inostranstvu: Institut Jožef Stefan, Lubljana (1991/1994), Tehnički univerzitet u Beču, Austrija (1995/1996), Londonski univerzitetski koledž (1992).

PROFESIONALNA KARIJERA: Mlađi istraživač u Institutu Jožef Stefan, Lubljana (1991/1994), Asistent na Tehničkom univerzitetu u Beču, Austrija (1995/1996), Istraživač saradnik (2002) i Naučni saradnik (2013) u Institutu Mihajlo Pupin, Docent (od 2015) na Univerzitetu Metropolitan (od 2015.)

 


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Nikola Tomašević

Docent
nikola.tomasevic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: informacione tehnologije, napredne IT infrastrukture, mobilni telekomunikacioni sistemi, energetska efikasnost, ekspertski sistemi, adaptivno upravljanje kompleksnim objektima, pervazivno-adaptivni sistemi.

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (2007) i doktorirao (2013) na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer Telekomunikacije i informacione tehnologije. Stipendista Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo (2008) i Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (2003-2007).

PROFESIONALNA KARIJERA: Naučni istraživač (2007-2015) i Rukovodilac projekta (od 2015) u Institutu Mihajlo Pupin. Docent Fakulteta Informacionih Tehnologija Univerziteta Metropolitan (od 2016).

 


 

FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Vladimir Ristić

Docent
vladimir.ristic@metropolitan.ac.rs

 


dr Danijela Ljubojević

Nastavnik stranog jezika

danijela.ljubojevic@metropolitan.ac.rs

 

Dr Danijela Ljubojević je završila Filozofski fakultet u Nišu, Departman za anglistiku. Master tezu je odbranila na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je i doktorirala čime je stekla zvanje doktor nauka – filološke nauke. Uža oblast interesovanja predstavlja metodika nastave, savremene tehnologije i sistemi za upravljanje učenjem.
Na Univerzitetu Metropolitan radi kao predavač na predmetima Engleski jezik 1, 2 i 3. Učestvovala je na brojnim konferencijama i seminarima stručnog usavršavanja. Autor je 14 radova iz oblasti metodika nastave i učenja na daljinu. Učestvovala je u nekoliko međunarodnih projekata: Open Discovery Space, saradnik (2013–2014); nacionalni koordinator (2014–2015); IPA 2011: Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju – razvoj opšteg obrazovanja i ljudskog kapitala – stručnjak za metodičke obuke i trener na IKT obukama za nastavnike (2014–2015); School-to-Work Transition for Higher Education Students with Disabilities in Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro (Trans2Work) – nastavnik-istraživač (od 2015).
Dobitnik treće nagrade Uprave za Digitalnu agendu na konkursu Digitalni čas 2 (2011. godine).
U periodu od 2013. do 2016. godine bila je član Upravnog odbora Društva za strane jezike i književnosti Srbije.
Od januara 2017. angažovana je kao savetnik – spoljni saradnik za predmetni nadzor u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

MA Ivana Tomić

Nastavnik stranog jezika
ivana.tomic@metropolitan.ac.rs

 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Engleski jezik i književnost
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala je 2009. i masterirala 2012. godine na Katedri za anglistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Usavršava se kako kroz profesionalnu karijeru, tako i kroz učešće na seminarima i konferencijama posvećenim izučavanju nastavnih metoda i principima usvajanja jezika.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Karijeru započela kao prevodilac i stručni saradnik za engleski jezik. Kao predavač engleskog jezika na visokoškolskim institucijama radi od 2011. godine.
Na Univerzitetu Metropolitan radi kao predavač engleskog jezika od oktobra 2016. godine.


dr Dubravka Vlahović

Nastavnik stranog jezika
dubravka.vlahovic@metropolitan.ac.rs
 
Uža naučna oblast: Engleski jezik
 
Predavač engleskog jezika na Fakultetu informacionih tehnologija, Fakultetu digitalnih umetnosti i Fakultetu za menadžment. Diplomirala je 2009. godine kao student generacije na Fakultetu za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu, na departmanu za Engleski jezik, gde je završila i master studije 2012. godine. Doktorirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2019. godine (departman Engleski jezik, modul Jezik).
 
Prevodilačko iskustvo stekla je u Torontu odmah nakon diplomiranja, a po povratku u Srbiju započela je svoju predavačku karijeru u visokom obrazovanju. Tokom desetogodišnje karijere, predavala je preko 20 stručnih predmeta na engleskom jeziku. Kroz svoj naučno-istraživački rad bavi se izazovima u nastavi engleskog jezika struke, retorikom, kulturom, kao i komunikacijom među gluvim i nagluvim ljudima.
 
Nosilac je međunarodnog sertifikata CPE (The Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge ESOL Examinations, Level 3 Certificate in ESOL International), i član je udruženja „ELTA“ (English language Teachers’ Association) i „Društvo mladih lingvista“.


mr Goran Stamenović

Asistent
goran.stamenovic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Težište naučno-istraživačkog rada je istraživanje i razvoj specijalizovanih softvera koji se odnose na oblast geografskih informacionih sistema i primena geografskih informacionih sistema u oblasti telekomunikacija. Autor je i koautor 35 radova publikovanih u časopisima od međunarodno značaja i zbornicima i saopštenjima sa medjunarodnih naučnih skupova i 3 rada objavljena u časopisima nacionalnog značaja i publikovanih u odgovarajućim zbornicima radova.

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (1986), magistrirao (2010) na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Naučno zvanje: Magistar tehničkih nauka – računarske nauke.

PROFESIONALNA KARIJERA:
2015/2016. Metropolitan Univerzitet Beograd, Fakultet Informacionih tehnologija, Centar u Nišu – Saradnik u nastavi.
2013–2015. Opština Pirot – Pomoćnik predsednika opštine Pirot za privredu, medjunarodnu saradnju, zaštitu životne sredine i IT.
2007-2013. Pirotski upravni okrug – Načelnik okruga.
1998-2007. Tigar Pirot – inženjer, rukovodilac sektora kvaliteta, pomoćnik direktora, direktor marketinga, stakeholder menadžer.

 


MSc Valentina Paunović

Asistent
valentina.paunovic@metropolitan.ac.rs

 

2013. godine završila Master studije Fakulteta Informacionih tehnologija smer softversko inženjerstvo i upisala doktorske studije takođe smer softversko inženjerstvo. Student je prvih generacija Univerziteta Metropolitan. Učesnica je međunarodnih i republičkih projekata. Sfera interesovanja: e-learning, machine learning, baze podataka, projektovanje informacionih sistema. Autor je mnogih radova i ucesnica na velikom broju inostranih konferencija.


MSc Jovana Jović

Asistent
jovana.jovic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Softversko inženjerstvo, programiranje.

OBRAZOVANJE: Diplomirala 2014. godine na Elektronskom fakultetu, Univerziteta u Nišu na smeru Računarstvo i informatika. Na istom fakultetu 2015. godine završila master studije na modulu Softversko inženjerstvo. Student je doktorskih studija Softversko inženjerstvo na Metropolitan univerzitetu.

PROFESIONALNA KARIJERA: Od oktobra 2015. godine angažovana je na Univerzitetu Metropolitan kao asistent. Angažovana je na razvoju informacionog sistema Univerziteta Metropolitan. Od 2015. g. radi kao programer u CERAiT Inc. Toronto, Kanada. Učenik je nekoliko konferencija.

 


MSc Aleksandra Stevanović

Asistent
aleksandra.stevanovic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Metodika nastave matematike, pedagoški i psihološki aspekti učenja, primena IKT u nastavi, prilagaodljivi i personalizovani sistemi za e-učenje.

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala na osnovnim studijama (2011.), na master studijama (2012.) na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Student završne godine doktorskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Studentska razmena (2014.) na Univerzitetu Jyvaskyla, Finska. Letnja škola (2017.) Radboud Univerzitet, Holandija.

PROFESIONALNA KARIJERA: Nastavnik matematike i informatike (od 2011.) OŠ „Jelena Ćetković“, OŠ „Vasa Čarapić“ u Beogradu. Asistent (od 2016.) Fakulteta informacionih tehnologija u Beogradu Univerziteta Metropolitan. Član GeoGebra centra Beograd (od 2011) Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

MSc Nebojša Gavrilović

Asistent
nebojsa.gavrilovic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Prilagodljivi i personalizovani sistemi za e-učenje, inteligentni tutorski sistemi, softversko inženjerstvo, procesi učenja, kolaborativno učenje, učenje na daljinu.

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao 2013. godine na studijskom programu informacione tehnologije na Fakultetu informacionih tehnologija, Metropolitan univerziteta u Beogradu, dok je master studije završio 2016. godine na studijskom programu softversko inženjerstvo na Fakultetu informacionih tehnologija, Metropolitan univerziteta u Beogradu. Student doktorskih studija na studijskom programu softversko inženjerstvo na Fakultetu informacionih tehnologija, Metropolitan univerziteta u Beogradu.

PROFESIONALNA KARIJERA: Od oktobra 2013. godine angažovan kao saradnik u nastavi. Od oktobra 2015. godine angažovan kao asistent na predmetima na Fakultetu informacionih tehnologija, Metropolitan univerziteta u Beogradu.

 


MSc Lazar Mrkela

Asistent
lazar.mrkela@metropolitan.ac.rs
 

Oblast istraživanja: Veštačka inteligencija, matematička optimizacija,
mašinsko učenje, procesiranje slika.

Obrazovanje: Završio osnovne (2014) i master studije (2016)
na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Trenutno student
doktorskih studija na istom fakultetu.

Profesionalna karijera: Programer u Institutu Mihajlo Pupin (2015-2016)
angažovan za razvoj i održavanje softvera za JP Elektromreža Srbije.
Asistent na Fakultetu informacionih tehnologija (2017-).

 


MSc Dušan Simjanović ( Centar u Nišu )

Asistent
dusan.simjanovic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Kriptografija zasnovana na Teoriji grupa, Fazi skupovi i relacije, Uređeni skupovi i mreže, Teorija polugrupa, Teorija poluprstena, Nastava matematike.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (2010) na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, na Odseku za matematiku i informatiku, smer za Teorijsku matematiku i primene, trenutno student doktorskih studija Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu na Departmanu za matematiku.
 
PROFESIONALNA KARIJERA:
Asistent (2016–) Fakultet Informacionih tehnologija, Univerzitet Metropolitan, Beograd (Centar u Nišu)
Istraživač pripravnik (2013–2016) Prirodno-matematički fakultet u Nišu
Nastavnik matematike (2011–2014, 2017–)
OŠ „Vuk Karadžić“ u Doljevcu
Profesor matematike (2011, 2014–2017)
Gimnazija „Svetozar Marković“ u Nišu.


MA Igor Sabo

Saradnik u nastavi
igor.sabo@metropolitan.ac.rs
 
Igor Sabo rodjen 30.4.1990 u Beogradu gde je završio osnovnu školu i tehničku školu “Drvo art” smer Pejzažna arhitektura. Diplomirao na univerzitetu metropolitan 2013. Godine. Trenutno je na master studijama na Univerzitetu Metropolitan.

 


Nikola Dimitrijević

Saradnik u nastavi
nikola.dimitrijevic@metropolitan.ac.rs

 


Marko Tanić

Saradnik u nastavi
marko.tanic@metropolitan.ac.rs

 


Marina Damnjanović

Saradnik u nastavi
marina.damjanovic@metropolitan.ac.rs

 


Bojana Tomašević Dražić

Saradnik u nastavi
bojana.tomasevic@metropolitan.ac.rs