Svrha studijskog programa

 

Svrha studijskog programa doktorskih studija Menadžment i razvoj je obrazovanje studenata tako da budu sposobni za visoko kvalitetan i samostalan naučno-istraživački rad u skladu sa potrebama društva. Sa druge strane, kroz obrazovanje kadrova osposobljenih da kritički procenjuju istraživaki rad drugih i da samostalno vode originalna i naučno relevantna istraživanja, omogućava se razvoj novih znanja, tehnologija i postupaka koji doprinose razvoju naše nauke i opštem razvoju društva. Studijski program doktorskih studija Menadžment i razvoj je koncipiran tako da obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne.
Metropolitan univerzitet je definisao zadatke i ciljeve za obrazovanja visoko kompetentnih kadrova iz oblasti Menadžmenta i svrha ovog studijskog programa je potpuno u skladu sa zadacima i ciljevima Metropolitan univerziteta.

 

Cilj studijskog programa

 
Cilj studijskog programa doktorskih studija Menadžment i razvoj je da se obrazuju stručnjaci koji bi bili sposobni da se bave strateškim pitanjima razvoja kompanija, gradova, regiona i država, tj. subjekata razvoja. Pored sticanja neophodnih teorijskih znanja iz oblasti upravljanja procesom i metodologijom kreiranja strategija razvoja, akcionih planova i planova projekata poimene definisanih akciji i strategija, studijski program mora da ostvari sledeće ciljeve:
 

 • Razvoj vrhunski obrazovanih stručnjaka za pitanja strateškog razvoja organizacija, gradova, regiona i države, tj. subjekata razvoja;
 • Osposobljavanje doktoranata da primenjuju najsavremenije naučne metode i metodologija
  istraživanja odgovarajućih modela razvoja subjekata razvoja;
 • Omogućavanje i podsticanje kreativnog i naučno utemeljenog načina strateškog rešavanja pitanja razvoja različitih kategorija tipova subjekata razvoja;
 • Ovladavanje sposobnostima upravljanja složenim projektima definisanja strategija razvoja, pripreme akcionih planova i priprema projekata realizacije planiranih razvojnih akcija subejakata razvoja.
 • Omogućava i izučavanje i istraživanja u oblasti marketinga, a u funkciji razvoja novih proizvoda i razvoj anovih brendova.
 •  

Ovaj studijski program je namenjen rukovodiocima razvojnih funkcija u kompanijma,
ustanovama, državnih organa i ministarstvima.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

 

Studenti koji završe doktorske studije Menadžment i razvoj na Univerzitetu Metropolitan kompetentni su da vode istraživanja i da rešavaju realne probleme iz prakse. Kompetencije uključuju, pre svega, razvoj sposobnosti kritičkog mišljenja, sposobnosti analize problema, sinteze rešenja i predviđanje ponašanja odabranog rešenja sa jasnom predstavom pozitivnih i negativnih implikacija.
Kvalifikacije koje označavaju završetak doktorskih akademskih studija stiču studenti:

 • koji su pokazali sistemsko znanje i razumevanje oblasti menadžmenta i razvoja koje dopunjuje znanje stečeno na diplomskim akademskim studijama i predstavlja osnovu za razvijanje kritičkog mišljenja i primenu znanja;
 • koji su savladali veštine i metode istraživanja iz oblasti Menadžmenta i razvoja;
 • koji su pokazali sposobnost koncipiranja, projektovanja i primene;
 • koji su originalnim istraživanjem i radom postigli ostvarenje koje proširuje granice znanja, koje je verifikovano objavljivanjem u odgovarajućem naučnom časopisu, koje predstavlja referencu na nacionalnom i međunarodnom nivou;
 • koji su sposobni za kritičku analizu, procenu i sintezu novih i složenih ideja;
 • koji mogu da se uključe u međunarodne naučne projekte;
 • koji mogu da prenesu stručna znanja i ideje kolegama, širokoj akademskoj zajednici i društvu u celini;
 • koji su u stanju da u akademskom i profesionalnom okruženju promovišu privredni, tehnološki, društveni i kulturni napredak.

 

Struktura studijskog programa

 
Kurikulum doktorskih akademskih studija Menadžment i razvoj je formiran tako da zadovolji sve postavljene ciljeve, pri čemu se nastava izvodi u prva tri semestra kroz 9 predmeta. Od 180ESPB, polaganje predmeta donosi kandidatu 90 ESPB (svaki predmet po 10 ESPB), a ostalo je priprema i odbrana doktorske disertacije. Student dobija 30 ESPB dobija polaganjem 3 obavezna predmetima, 40 ESPB na izbornim, a 20 – na predmetima dva istraživačka projekta čiji se detaljan program priprema za svakog kandidata posebno, zavisno od teme njegove disertacije. U ovom predmetu, student vrši detaljnu i sveobuhvatnu analizu istraživanja u oblasti u kojoj je njegova disertacija, što je dobra podloga za svaku doktorsku disertaciju. Kroz izborne predmete studenti zadovoljavaju svoje naučno-istraživačke afinitete koje su tokom diplomskih akademskih studija profilisali.
 
Svi predmeti su jednosemestralni i nose odgovarajući broj ESPB bodova pri čemu jedan bod odgovara približno 30 sati aktivnosti studenta. U kurikulumu je definisan opis svakog predmeta studija koji sadrži naziv, tip predmeta, godinu i semestar studija, broj ESPB bodova, ime nastavnika, cilj kursa sa očekivanim ishodima, znanjima i kompetencijama, preduslove za pohađanje predmeta, sadržaj predmeta, preporučenu literaturu, metode izvođenja nastave, način provere znanja i ocenjivanja i druge podatke.
 

DS MENADŽMENT I RAZVOJ

 

Sem RB Predmeti ESPB P SIR

1

1 NT600 Metodologija naučno-istraživačkog rada 10 6 2
2 MG675 Politika i strategija razvoja 10 4 2
3 MG585 Upravljanje inovacijama i preduzetništvo 10 4 2

2

4 MK691 Istraživački projekat 1 10 2 8
5 Izborni predmet 1 iz izbornog bloka 1 10 3 2
6 Izborni predmet 2 iz izbornog bloka 1 10 3 2

3

7 Izborni predmet 1 iz izbornog bloka 2 10 3 2
8 Izborni predmet 2 iz izbornog bloka 2 10 3 2
9 MK692 Istraživački projekat 2 10 2 8

4

10 Laboratorijski istraživački rad na Pristupnom
radu za doktorsku disertaciju
0 0 10
11 Izrada i odbrana Pristupnog rada za doktorsku
disertaciju
30 0 10
6 12 Studijski istraživački rad na izradi doktorske
disertacija
0 0 20
6 13 Studijski istraživački rad na izradi doktorske
disertacija
0 0 20
6 14 Izrada i odbrana doktorske disertacije 60 0 0

 

Sem RB IZBORNI BLOK 1 (student bira 2 predmeta) ESPB P SIR

2

5-6 MG660 Modeli planiranja strategije 10 3 2
5-6 MG670 Teorija i analiza konkurentnosti 10 3 2
5-6 MG560 Poslovne strategije 10 3 2
5-6 MK610 Ponašanje potrošača 10 3 2
5-6 MK635 Istraživanje i modelovanje integrisanih
tržišnih komunikacija
10 3 2

 

Sem RB IZBORNI BLOK 1 (student bira 2 predmeta) ESPB P SIR

3

7-8 MK630 Marketing menadžment – viši nivo 10 3 2
7-8 MG665 Metodologija strateškog planiranja razvoja
proizvoda
10 3 2
7-8 MK510 Strateško planiranje i strateški
menadžment
10 3 2
7-8 MK620 Strateški brend menadžment 10 3 2
7-8 MK615 Upravljanje zadovoljstvom kupaca 10 3 2

 
Objašnjenje oznaka: SIR – Studijski istraživački rad, ESPB = Evropski sistem prenosnih bodova 

 

Opisi predmeta

NT600 Metodologija naučno-istraživačkog rada
Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za razumevanje razvoja savremene nauke i razvijanje spremnosti i znanja studenata za uspešno pisanje naučnih radova i doktorskih disertacija. Predmet ima za ishod sposobnost razumevanja različitih naučnih metoda korišćenih u naučnoj literaturi; sposobnost uspešnog snalaženja u stručnoj literaturi; sposobnost uspešnog pisanja naučnog rada; sposobnost uspešnog kreiranja i realizacije doktorske disertacije.
MG675 Politika i strategija razvoja
Cilj predmeta je da studenta uvede u istraživanja uticaja tehnoloških inovacija, a posebno remetilačkih inovacija, na ekonomski i društveni razvoj, kao i razvoj nove industrije, na principima nove ekonomije. Razmatraju se faktori koji utiču na formulisanje politike i strategije razvoja na globalnom, evropskom, nacionalnom, regionalnom, lokalnom i organizacijskom nivou. Razumvanje stanja i trendova istraživanja razvojnih modela i strategina ne svim nivoima, a posebno usled dejstva tehnoloških inovacija. Sagledavanje mogućnost razvoja malih zemalja u uslovima globalne ekonomije i razvoja sopstvenih inovativnog potencijala.
MG585 Upravljanje inovacijama i preduzetništvo
Ovaj predmet nudi sticanje znanja i veština za upravljanje inovacijama i stvaranju preduzetničke kulture. Stečena teorijska znanja za razumevanje inovacija, inovacionih aktivnosti i preduzetničkih sposobnosti i praktična znanja i veštine za upravljanje inovacijama i preduzetništvo na operativnom i strategijskom nivou.

MG560 Poslovne strategije
Cilj predmeta je rasvetljavanje koncepta i filozofije primene poslovnih strategija i razvoja MSP. Razmatraju se faktori koji utiču na menadžment poslovnih performansi uspešnog poslovanja preduzeća. Potpuna osposobljenost za predviđanje problema u najavi i izbor odgovarajućih poslovnih strategija, a u cilju postizanja više profitabilnosti i kompetabilnosti na tržištu. Korišćenjem studija slučaja student se seli u realno okruženje koje mu omogućuje razvoj dodatnih znanja i veština.
MK610 Ponašanje potrošača
Na ovom predemetu student se upoznaje s osnovama ponašanja potrošača kroz izučavanje i diskusiju zašto ljudi kupuju te kako kupljeno i korišteno (proizvodi i usluge) oblikuje njihovo društveno (socijalno) iskustvo. Izučavaju se teorijske postavke ponašanja potrošača te se sagledava ponašanje potrošača u planiranju i sprovođenju marketinških strategija. Usvajanjem potrebnih saznanja student će moći sagledati važnost ponašanja potrošača u marketinškoj filozofiji poslovanja kao i u primjeni marketinških strategija. Studenti će biti osposobljeni da razlikuju različite tipove potrošača i njihovih ponašanja kao i brojne faktore koji utječu i uvjetuju ponašanje potrošača (kulturni i kroskulturni uticaji, subkulture, društvene klase, referentne grupe i porodica; afektivni i kognitivni faktori: znanje o proizvodu, uključenost u proces donošenja odluka o kupnji, stavovi, percepcija, namjere…). Student će biti osposobljen da sagleda operativne etape procesa donošenja odluka o kupovini.
MK635 Istraživanje i modelovanje integrisanih tržišnih komunikacija
Cilj predmeta je usvajanje znanja iz oblasti integrisanih marketikng komunikacija i dalja primena stečenog znanja u cilju slanja adekvatnih marketing poruka okruženju konkretne organizacije, kompanije ili preuzeća. Student treba da ovlada metodama i alatima koji se koriste u celokupnom procesu tržišnog komuniciranja i da steknu rutinu u praavljenju plana tržišnog komuniciranja, te percepiranja važnosti određenih alata u određenom planu, a spram konkretne situacije. Osposobljenost studenata za upravljanje komunikacijskim procesom za predstavljanje poslovno-proizvodnog sistema i njegovih aktivnosti ciljnom segmentu klijenata i/ili javnosti sa ciljem da ih informiše i uveri da zadovoljava njihove potrebe, ispunjava njihove želje i očekivanja. Sagledavanje, razumevanje, usvajanje i primena pojmova i kategorija u oblasti tržišnih i marketinških komunikacija.
MK630 Marketing menadžment - napredni nivo
Predmet ima za cilj da upozna doktorante sa raznovrsnošću naučnog prilaza svetskih istraživača i primenjenim saznanjima iz oblasti marketing menadžmenta publikovanih od istraživača svih delova sveta. Ukazati na način na koji marketing koncept i njegove pojedine delove tumače američki, japanski, nemački, engleski i drugi relevantni izvori. Potrebno je konsultovati najnoviju publikovanu literaturu izdatu u godini slušanja ovog predmeta. Osposobljenost doktoranata da prepoznaju i razumeju promenljivost marketinških filozofija i koncepata poslovanja, da razumeju stalnu promenu paradigmi i uoče specifičnost koncepata u zavisnosti od kulture, geografske pozicije, iskustva i drugih posebnosti vezanih za raznovrsnost globalnog sveta.
MK510 Strateško planiranje i strateški manadžment
Predmet ima za cilj sticanje ključnih znanja o strateškom menadžmentu kao setu veština kojima se preduzeće osposobljava za ostvarenje svojih ciljeva u uslovima promenljivog, nestabilnog okruženja. Razvijanje sposobnosti ostvarivanja „evolutivne kompetencije“, to jest, razvijanje sposobnosti ostvarivanja ciljeva u promenljivim uslovima poslovanja. Visok stepen osposobljenosti za formulisanje, vrednovanje i implementaciju strategija, u cilju ostvarenja profitabilnog rasta preduzeća. Studenti će steći znanje o tome kako teče proces odlučivanja u preduzeću, koje vrste strategija preduzeću stoje na raspolaganju, koje su njihove karakteristike i specifičnosti, koje korake je neophodno preduzimati u procesu kreiranja i implementacije određenih strategija, kako oceniti uspeh određene strategije i korigovati je ukoliko je to potrebno, kako definisati viziju i misiju preduzeća i ostvariti njihovu realizaciju, šta se smatra strategijskim resursima preduzeča i kako najbolje pozicionirati preduzeće u odnosu na okruženje.
MK620 Strateški brend manadžment
Na predmetu student se upoznaje sa osnovama brend menadžmenta kroz izučavanje organizacije i kontrole programa brenda kao osnovnog elementa marketing miksa, ovladava tehnikama kontrole i realizacijom programa razvoja brenda. Izučava celinu kreativnog procesa, promena i razvoja ideje do krajnjeg proizvoda, kreiranje propagandne i estetičke ideje. Uz usvajanje potrebnih saznanja student će biti sposoban da razume menadžment razvoja i plasmana brenda, vodi i organizuje procese plasmana i upravljanja brendom odnosno markom. Student će biti osposobljen da razume i tumači poruke brenda i estetske ideje i da ih povezuje sa savremenim pravcima u brendiranju, oglašavanju, odnosima s javnošću i umetnosti.
MK615 Upravljanje zadovoljstvom kupaca
Student se upoznaje s konceptom zadovoljstva kupaca (klijenata) kao temeljne pretpostavke uspješnog upravljanja marketingom. Izučava se proces postizanja zadovoljstva kupaca (klijenata) koji se razvija iz konstrukta vrijednosti kao osnove tržišnog poslovanja. Sagledava se stvaranje održive konkurentske prednosti i organizacija orijentirana na klijente (kupce). Student kroz usvajanje potrebnih saznanja postaje svjestan vrijednosti i važnosti usmjerenosti na klijente kao sastavnog dijela poslovne kulture tvrtke (poduzeća) a što je (ili može postati) strateška održiva konkurentska prednost. Student upoznaje pristupe i tehnike istraživanja vrijednosti i zadovoljstva klijenata te stječe kompetencije projektiranja modela mjerenja (praćenja) zadovoljstva klijenata za potrebe strateškog upravljanja.

Knjiga predmeta