Fakultet za Menadžment

BIZNIS I MARKETING

OSNOVNE INFORMACIJE:

 • Upis: tokom cele godine
 • Trajanje studija: 4 godine
 • Broj ESPB: 240 ESPB
 • Izborni moduli: Modul MK: Marketing, Modul MUS: Menadžment u sportu

 

 • Zvanje: diplomirani menadžer
 • Polje: Društveno humanističko
 • Oblast: Menadžment i biznis
 • Oblici studiranja: tradicionalni (u prostorijama univerziteta) i onlajn, preko Interneta (e-učenje)

Zašto upisati studije Biznisa i marketinga?

Modul Biznis i marketing je najkorisnija i najpraktičnija kombinacija znanja iz oblasti upravljanja i rada na tržištu. Studentima omogućava da se brzo uključe u rad manjih i većih kompanija ili da oforme svoju. Biznis obuhvata znanja iz menadžmenta i liderstva, poslovne komunikacije, finansija, statistike, ekonomije, prodaje i pregovaranja, organizacionog ponašanja, ljudskih resursa, medjunarodnog poslovanja. Marketing izučava upoznavanje i zadovoljavanje potreba kupaca kroz razvoj proizvoda i usluga, planiranje strategije, postavljanja politike cena, komunikaciju, promociju i prodaju. Osim toga, marketing je usmeren i na razvoj i upravljanje odnosa sa kupcima, konkurentima, partnerima, dobavljačima i drugim relevantnim grupama. Imamo najveći broj predmeta iz marketinga koji su savremeni, aktuelni i izuzetno praktični. Kod nas predavači iz biznisa i realnog života aktivno učestvuju u nastavi kako bi studenti stekli uravnotežen uvid u teorijske konstrukcije i praktične aspekte biznisa i marketinga.
 

Kod studenata se razvijaju i kreativne sposobnosti prepoznavanja, analize i rešavanja problema, kao i inovativnog pristupa u definisanju programa razvoja organizacije. Kod diplomiranih studenata razvija se sposobnost za timski rad i ovladavanje specifičnim veštinama za praktično i uspešno obavljanje svoje profesije.
 

Opšti ishodi učenja studijskog programa OAS Biznis i Marketing su:

 

Ovako postavljeni ishodi učenja omogućavaju:

 • sticanje znanja i razumevanja gradiva iz opšteg menadžmenta i marketinga
 • primena znanja i razumevanja u oblasti menadžmenta;
 • sposobnost zaključivanja i rasuđivanja;
 • veština komuniciranja stavova, ideja, problema i rešenja;
 • razvijanje veštine učenja nužne za neprekidno doživotno učenje sa visokim nivoom autonomije;
 • sposobnost demonstriranja usvojenih znanja, veština i razumevanje u svakodnevnom radu;
 • neprestano inoviranje i unapređivanje znanja i veština u skladu sa razvojem nauke u oblasti menadžmenta;
 • sticanje veština potrebnih za prikupljanje i interpretaciju relevantnih podataka iz oblasti menadžmenta i donošenje zaključaka ne samo iz oblasti menadžmenta nego i iz relevantnih naučnih, etičkih i društvenih tema;
 • veština predstavljanja informacija, ideja, problema i mogućih rešenja, kako u organizaciji u kojoj rade tako i stručnoj i opštoj publici.

 

Ovako postavljeni ishodi učenja omogućavaju:

 • učenje i razvijanje procena;
 • poboljšanje nastave i poboljšanje interne provere znanja;
 • nužan preduslov za spoljnu procenu i okvir za kvalitet, standarde i integrisani visokoškolski obrazovni prostor.

 

Na osnovu zadatih ishoda učenja studenti bi trebalo da budu osposobljeni da prepoznaju i razumeju osnovna teorijska znanja menadžmenta, centralne ideje preduzetništva i ciljeve poslovne strategije i realizacije donetih planova i programa zasnovanih na marketimg istraživanju, analizi i sintezi svih parametara marketing miksa i postavljenih ciljeva reinženjeringa i redizajna poslovnih procesa i nove organizacije.

Cilj studijskog programa

Cilj ovog studijskog programa jeste da najpre studentima obezbedi osnovna akademska znanja iz oblasti menadžmenta i marketinga, kao i koncept, strategiju i veštinu istraživanja, kreiranja, planiranja, ostvarivanja, realizacije i kontrole poslovnih aktivnosti i rešavanja problema iz navedenih oblasti. Postizanje ovih akademskih znanja i usvajanje veština ovaj studijski program ostvaruje kod studenata postupno i hijerarhijskim redosledom opštih, pojedinačnih i specifičnih predmeta u strukturi sadržaja studijskog programa.
 
Pored akademskih znanja, cilj našeg studijskog programa jeste da kroz vežbe i rešavanje odabranih studija slučaja, student stekne i praktična znanja.
 
Značaj cilja studijskog programa se najpre ostvaruje u doprinosu koji on obezbeđuje obrazovnom, kulturnom, ekonomskom, socijalnom i ukupnom napretku Srbije. Diplomirani studenti na ovaj način se mogu aktivno uključiti u sve privredne i druge tokove privrednog i društvenog života zemlje i dati svoj puni doprinos u ostvarivanju tekućih planiova i programa razvoja ne samo u okviru svoje otrganizacije u kojoj rade nego i u okviru šire društvene zajednice.
 
Diplomirani studenti na ovaj način postaju kompetentni da obavljaju menadžerske odnosno upravljačke poslove i usvojena znanja i veštine iz oblasti menadžmenta i marketinga što im obezbeđuje široku mogućnost izbora različitih vidova zaposlenja kako u preduzećima, profitnim i neprifotnim organizacijama, državnim organima i institucijama, i to ne samo na nacionalnom nego i na međunarodnom nivou.
 
Usvajanjem akademskih znanja studenti stiču i mogućnost proširenja svojih znanja na master i doktorskim studijama produbljivanjem ne samo teorijskog i akademskog znanja nego i sticanjem sposobnosti za analitički i kreativan pristup u reašavanju kompleksnih problema sa kojima se studenti susreću u svakodnevnom radu.

Poslovi za koje se studenti osposobljavaju

Studenti koji završe osnovne akademske studije biznis i marketing osposobljeni su da rade u:

 • različitim oblastima u vezi sa marketingom i menadžmentom, obezbeđujući im fundamentalne koncepte, najsavremenija teorijska znanja i praktične veštine, za prepoznatljive poslovne i javne profesije i zanimanja u kojima se upravlja poslovnim procesima i/ili za upis na master studije.
 • širokom spektru zanimanja iz menadžmenta, ekonomije, marketinga, odnosa sa javnošću, analitike i statistike, upravljanje ljudskim resursima, poslovne komunikacije, preduzetništva, poslovnog prava, međunarodnih ekonomskih odnosa itd, i stiču najsavremenija teorijska znanja i praktične veštine.
 • kreira i pripremi kompetentne i obrazovane stručnjake na tržištu rada, da bi mogli da primene opšta i specijalizovana znanja iz menadžmenta i vrlo sadržajna i detaljna znanja iz oblasti područja specijalizacije izbornog mudula – Marketinga.

 

Diplomirani student stiče sledeće upravljačke i marketinške veštine:

 • Sposobnost strategijskog sagledavanja biznisa i marketinga
 • Sposobnost analize i organizacije
 • Koordinacija i kontrola poslovnih aktivnosti
 • Vrednovanje i korišćenje rezultata istraživanja tržišta i marketinga;
 • Sposobnost upravljanja strateškom i poslovnom komunikacijom;
 • Sposobnost efikasnog komuniciranja i timskog rada;

Najčešća radna mesta diplomiranih studenata

Student koji završi ovo studijsko područje biće osposobljen za sledeće poslove:

 

 • Sposobnost organizovanja;
 • menadžer u bilo kom sektoru kompanije
 • pomoćnik generalnog direktora
 • plan i analiza biznisa ili marketinga,
 • biznis konsultant
 • biznis kouč
 • direktor marketinga
 • menadžer razvoja poslovanja/ menadžer prodaje
 • brend menadžer
 • menadžer za komunikacije/PR menadžer
 • HR menadžer
 • merchendazing menadžer
 • menadžer za korporativne komunikacije
 • istraživač tržišta i marketinga
 • strateški konsultant u oblasti marketinga i menadžmenta
 • menadžer medija planiranja
 • account menadžer u marketinškim agencijama

 
Student koji završi ovo studijsko područje biće osposobljen za sledeće poslove: analitičar i planer marketinga, marketing menadžer, menadžer prodaje, brend menadžer, PR menadžer, HR menadžer, istraživač tržišta i marketinga, strateški konsultant u oblasti marketinga i menadžmenta.

Organizacija programa

I godina
 • MK150 Osnovi menadžmenta
 • IS205 Osnove informacionih sistema
 • OM100 Uvod u operacioni menadžment
 • MK100 Principi marketinga
 • NT111 Engleski 1
 • MG150 Poslovne finansije sa računovodstvom
 • NT112 Engleski 2
 • OM131 Razvoj novih proizvoda
 • MK130 Principi prodaje
 • MK120 Integrisane marketinške komunikacije

II godina
 • MK110 Poslovna ekonomija
 • MA272 Poslovna statistika sa verovatnoćom
 • NT214 Engleski za menadžere
 • MK240 Oglašavanje
 • OM230 Upravljanje ljudskim resursima
 • MK375 Poslovno pravo
 • MK235 Menadžment prodaje
 • MK210 Marketing istraživanja

 

III godina
 • OM323 Upravljanje projektima
 • MK360 Odnosi s javnošću
 • MK220 Ponašanje potrošača
 • MK251 Digitalni marketing
 • OM350 Preduzetništvo
 • NT210 Poslovna etika i komunikacija
 • MK340 Marketing menadžment
 • MK230 Brend menadžment

IV godina
 • MK425 Strateški menadžment
 • MK310 Međunarodno poslovanje
 • MG491 Stručna praksa
 • Izborni predmet 1 modula MK:
  • MK440 Marketing planiranje
  • MG410 Upravljanje organizacijskim promenama
 • Izborni predmet 2 modula MK:
  • MK280 Biznis u sportu
  • OM260 Upravljanje uslužnim procesima
 • MK455 Projekat marketing kampanje
 • MK485 Menadžment specijalnih i medijskih događaja
 • MG495 Završni rad

 

Detaljan nastavni plan i program podeljen po semestrima i godinama pogledajte ovde

Kratak opis svih predmeta

MK150 Osnovi menadžmenta
Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa osnovama menadžmenta kao nauke i profesije; razumevanje i ovladavanje bazičnim tehnikama i metodama donošenja poslovnih odluka u kompleksnim uslovima funkcionisanja savremenog preduzeća; ovladavanje osnovnim menadžerskim znanjima i veštinama uz razvoj sposobnosti analitičkog razmišljanja; detaljno sagledavanje i razumevanje sadržaja, oblika i međusobne povezanosti osnovnih faza procesa menadžmenta (planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola). Stečeno znanje iz oblasti menadžmenta studenti će koristiti u prepoznavanju različitih tržišnih i poslovnih fenomena, kao i prilikom rešavanja problema koji svoje ishodište imaju u menadžment teoriji i praksi. Student će biti osposobljen da samostalno i timski radi, da samostalno, grupno i interaktivno rešava probleme, da uspostavi određeni nivo komunikacije i da adekvatno prezentira rezultate svog rada.
IS205 Osnove informacionih sistema
Značaj koji danas imaju informacioni sistemi zahteva da se studentima omogući upoznavanje sa njegovim najznačajnijim komponentama, kako bi mogli da ih efikasno koriste ili učestvuju kao članovi projektnih timova u njihovoj realizaciji. S takvim ciljem je i sastavljen nastavni program ovog predmeta. Njime su obuhvaćene definicije i osnovni koncepti koji se odnose na strukturu i komponente informacionih sistema, problematiku vezanu za njihovu infrastrukturu, bezbednost itd. Naročita pažnja je posvećena ulozi informacionih sistema koju imaju u savremenim poslovnim sistemima pa se s tim u vezi govori o Web 2.0 tehnologijama u cilju unapređenja komunikacije, kolaboracije i konekcije između poslovnih partnera, primeni različitih tipova enterprise informacionih sistema radi unapređenja relacija među poslovnim partnerima, vođenja elektronske trgovine, unapređenja primene poslovne inteligencije itd.
OM100 Uvod u operacioni menadžment
Ovaj predmet izučava projektovanje sistema koji proizvode robe i usluge. Kao predmet koji uvodi studente u operacioni menadžment, predmet pruža jedan pregled komponenti u procesu dodavanja vrednosti proizvodu ili usluzi u cilju da se projektuje, proizvede i isporuče kupcu proizvodi ili usluge. Nastavne teme ukuljučuju: projektovanje proizvoda i usluga, planiranje, projektovanje i upravljanje lancem snabdevanja, projektovanje poslova i upravljanje ljudskim resursima, planiranje pogona i projektovanje rasporeda, planiranje materijala i resursa, planiranje i upravljnaje kapacitetom, planiranje i upravljanje zalihama, upravljanje totalnim kvalitetom, analiza troškova, planiranje projekta, upravljnaje operacionim resursima, tanke operacije i operacije tačno-na-vreme, poboljašanja operacija i strategija operacija.
MK100 Principi marketinga
Cilj poslovanja u marketing orijentisanom preduzeću predstavljaju potrebe potrošača i njegovo adekvatno zadovoljavanje, jer je to ključ za postizanje primarnih ciljeva postojanja, poslovanja, i razvoja preduzeća. Cilj predmeta Osnovi marketinga je usvajanje osnovnih znanja o paradigmama, metodama, tehnikama i strategijama marketinga i razvijanje sposobnosti kreiranja fleksibilnih načina reagovanja na promenljive uslove (tržišnog) poslovanja.
NT111 Еnglеski 1
Engleski jezik 1 je srednji kurs opšteg engleskog jezika sa elementima jezika struke. Cilj predmeta je naučiti, obnoviti i konsolidovati poznavanje i upotrebu gramatike i vokabulara na srednjem nivou engleskog jezika, kao i razvijati i uvežbavati sledeće jezičke veštine:Govor, kojim se student osposobljava da usmeno komunicira u formi razgovora na svakodnevne i profesionalne teme, usmerene konverzacije, dijaloga i kraće usmene prezentacije; Slušanje, kojim se student osposobljava da sluša, prati i razume kraće segmente govornog engleskog jezika; Čitanje, kojim se student osposobljava da sa razumevanjem čita kraće stručne tekstove, kao i duže polustručne, novinske i beletrističke tekstove adaptirane na srednjem nivou; Pisanje, kojim se student osposobljava da hvata beleške na engleskom jeziku, piše rezime kraćih stručnih teksova, kraća privatna i poslovna pisma, kraće stručne informativne tekstove (uputstvo, izveštaj, opis) i kraće odgovore na pitanja o zadatoj temi; Prevođenje, kojim se student osposobljava da prevodi kraće stručne tekstove sa engleskog na srpski jezik; Integrisanje gore pomenutih veština, kojim se student osposobljava da u stvarnim situacijama kombinuje različite veštine.
MG150 Poslovne finansije sa računovodstvom
Pokrivajući oblasti finansijskog računovodstva i delom upravljačkog računovodstva i analize bilansa, ovaj predmet pruža osnovna teorijska, metodološka i praktična računovodstvena znanja neophodna budućim menadžerima za obavljanje konkretnih poslova i rešavanje menadžerskih problema, naročito onih vezanih za odabrani smer, i predstavlja osnovu za razumevanje i praćenje ekonomskih predmeta u narednim godinama studija. Pokrivajući oblasti korporativnih finansija tj. finansijskog menadžmenta i delom upravljačkog računovodstva, ovaj predmet pruža osnovna teorijska, metodološka i praktična finansijsko-računovodstvena znanja neophodna budućim menadžerima za obavljanje konkretnih poslova i rešavanje menadžerskih problema, naročito onih vezanih za odabrani smer i predstavlja osnovu za razumevanje i praćenje ekonomskih predmeta u narednim godinama studija.
NT112 Engleski jezik 2
Engleski jezik 2 je viši srednji kurs – kombinacija opšteg engleskog jezika i jezika struke. Cilj predmeta je razviti kompetenciju iz oblasti gramatike i vokabulara, kao i razvijati i uvežbavati sledeće jezičke veštine:

 • govorenje, kojim se student osposobljava da usmeno komunicira na engleskom jeziku, sa odgovarajućim izgovorom, u stvarnim komunikacionim situacijama, u formi razgovora na svakodnevne i profesionalne teme, davanja stručnih uputstava, vođene konverzacije, dijaloga i kraće usmene prezentacije;
 • slušanje, kojim se student osposobljava da sluša i razume govorni engleski jezik, na opšte teme i teme vezane za IT, odnosno poslovni engleski;
 • čitanje, kojim se student osposobljava da sa razumevanjem čita kraće i duže stručne tekstove, kao i duže polustručne, novinske i beletrističke tekstove adaptirane na višem srednjem nivou
 • pisanje, kojim se student osposobljava da hvata beleške na engleskom jeziku, piše rezimee kraćih stručnih tekstova, kraća privatna i poslovna pisma uključujući i CV, kraće stručne informativne tekstove (uputstvo, izveštaj, opis) i kraće i duže odgovore na pitanja o zadatoj temi;
 • prevođenje, kojim se student osposobljava da prevodi kraće stručne tekstove sa engleskog na srpski jezik;
 • integrisanje gore pomenutih veština, kojim se student osposobljava da u stvarnim situacijama kombinuje različite veštine, sa posebnim naglaskom na grupne aktivnosti rešavanja stručnih problema.
OM131 Razvoj novih proizvoda
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa savremenim metodama za utvrđivanja potreba kupaca i tehnikama razvoja proizvoda koji zadovoljavaju te potrebe. Ove metode i tehnike se detaljno proučavaju (funkcija seminarskog rada) i primenjuju na nekom konretnom primeru (funkcija projekta) u nastavi ovog predmeta. Posebno se izučavaju metode integralnog, odn. simultanog razvoja proizvoda kao i metoda za simultano (paralelno) odvijanje više aktivnosti procesa razvoja procesa. Daje se poseban naglasak na one aktivnosti za koje su odgovrni stručnjaci za marketing.
MK130 Principi prodaje
Osnovni cilj predmeta je da se studenti upoznaju i da nauče principe prodaje, funkciju i značaj prodaje za svaku proizvodnu i uslužnu organizaciju,kao i metode edukovanja,organizovanja i praćenja prodavaca.Takođe,izučava se i ponašanje i pristup kupcima kroz verbalnu i neverbalnu komunikaciju,kao i strategije i veštine koje prodavac mora da poseduje. MK120 Integrisane marketinške komunikacije:
Cilj predmeta je usvajanje znanja iz oblasti integrisanih marketing komunikacija i primena stečenog znanja u cilju slanja adekvatnih marketing poruka okruženju konkretne kompanije, preduzeća.
MK120 Integrisane marketinške komunikacije
Integrisane marketinške komunikacije (integrative marketing communications, IMC), pružaju odgovor na pitanje koji su to najefikasniji promotivni alati koje marketinški stručnjaci koriste kako bi određeni proizvod ili uslugu približili kranjem kupcu u procesu stvarnja veće vrednosti brenda i zadovoljenja poptreba kupaca. Zašto se određeni marketinški alati zamenjuju novim, kada se to radi i koji su krajnji ishodi, važno je pitanje na koje u okviru ovog predmeta nudimo odgovore. Svaki promotivni alat poseduje svoje „jedinstvene karakteristike i troškove“. Marketinški stručnjaci svoju stručnost potvrđuju mudrim odabirom promotivnog miksa koji bi trebalo da rezultira ostvarenjem postavljenih ciljeva. Iznošenjem najvažnijih teorijskih aspekata i istovremenim prikazom i obradom niza slučajeva iz prakse, studenti će u interaktivnim predavanjima koja su organizovana u 15 lekcija i to kroz 2 časa predavanja i 2 časa vežbi, biti upoznati sa razlozima zbog kojih je integrisani marketinški pristup u savremenom poslovanju i sve zahtevnijoj tržišnoj utakmici važan i nezaobilazan faktor svake uspešne kompanije ili organizacijei. Studenti će steći znanje, razumeti i ovladati ključnim pojmovima integrisanih marketinških komunikacija koji su od suštinske važnosti za uspešno komuniciranje svih učesnika u procesu, razumeće i moći će da opišu savremeni model integrisane korporativne komunikacije, njegovu praktičnu primenu, razumeće šta utiče na vrednost Brenda. U okviru predmeta posebna pažnja posvećena je content marketingu kao modrenom segmentu integrisanih marketinških komunikacija organizacije/kompanije na internetu, pre svega na društvenim mrežama koje su u izuzetnoj ekspanziji. Kompletan pristup i ceo predmet osmišljeni su tako da se naši student obuče i budu spremni da na osnovu stečenih znanja, preduzmu korake u praksi kao budući uspešni marketing i biznis menadžeri.
MK110 Poslovna ekonomija
Pokrivajući oblast poslovne ekonomije, ovaj predmet pruža osnovna teorijska znanja vezana za poslovanje preduzeća, pravne forme, način funkcionisanja preduzeća i osnovne ekonomske kategorije čije je poznavanje neophodno budućim menadžerima za obavljanje konkretnih poslova i rešavanje menadžerskih problema, naročito onih vezanih za odabrani smer. Studenti će nakon ovog kursa poznavati osnovne pravne forme privrednog društva, njihove specifičnosti sa posebnim naglaskom na upravljanju i organima upravljanja u različitim privrednim društvima. Usvojiće ključne ekonomske kategorije, a pre svega znanja vezana za ulogu, karakteristike i značaj proizvodnje i reprodukcije, imovinu, kapital, procenu vrednosti uloga, tokove vrednosti u biznisu, raspodelu rezultata, povezivanje privrednih društava.
MA272 Poslovna statistika sa verovatnoćom
Ovaj predmet osposobljava studente da donose odluke pri projektovanju ili upravljanju koje se oslanjaju na dobro razumevanje verovatnoće i statistike, da projektuju i sprovode eksperimente radi evaluacije hipoteza o kvalitetu softvera i procesa, da analiziraju podatke iz različitih izvora i da shvate važnost empirijskih metoda u softverskom inženjerstvu. Nastavne teme: Principi diskretne verovatnoće sa primenama u računarstvu. Osnove deskriptivne statistike. Distribucija, uključujući normalnu (Gauss-ovu), binomalnu i Poasonovu (Poisson). Koncept najmanjeg kvadrata, korelacija i regresija. Statistički testovi: t-test, ANOVA i hi kvadrat test. Projektovanje eksperimenata i testiranje hipoteza. Statistička analiza podataka iz različitih izvora. Primene statistike u analizi performansi, inženjerske pouzdanosti, korisnosti, ocenjivanju troškova i u evaluaciji kontrole procesa.
NT214 Engleski za menadžere
Engleski jezik za menadžere je viši srednji/napredni kurs engleskog jezika struke u oblasti menadžmenta Cilj kursa Engleski jezik za menadžere je konsolidovati upotrebu gramatike na višem srednjem nivou, proširiti opšti, i naročito, stručni vokabular i uvežbavati njihovu upotrebu u različitim jezičkim funkcijama, kao i usavršavati i integrisati sledeće jezičke veštine:

 • govorenje, kojim se student osposobljava da usmeno komunicira na engleskom jeziku, sa odgovarajućim izgovorom, u stvarnim komunikacionim situacijama, u formi razgovora na svakodnevne i profesionalne teme, davanja stručnih uputstava, grupnog rešavanja stručnih problema, dijaloga i kraće usmene prezentacije;
 • slušanje, kojim se student osposobljava da sluša i razume govorni engleski jezik, naročito teme vezane za marketing I menadžment;
 • čitanje, kojim se student osposobljava da sa razumevanjem čita kraće i duže stručne i naučne tekstove, kao i duže polustručne, novinske i beletrističke tekstove adaptirane na višem srednjem i naprednom nivou;
 • pisanje, kojim se student osposobljava da hvata beleške na engleskom jeziku, piše rezimee kraćih stručnih tekstova, vodi kraće;
 • poslovne prepiske, piše kraća privatna i poslovna pisma, kraće stručne informativne tekstove (uputstvo, izveštaj, opis, pisana diskusija) i kraće i duže odgovore na pitanja o zadatoj temi;
 • prevođenje, kojim se student osposobljava da prevodi kraće stručne tekstove sa engleskog na srpski jezik;
 • integrisanje gore pomenutih veština, kojim se student osposobljava da u stvarnim situacijama kombinuje različite veštine, sa posebnim naglaskom na grupne aktivnosti rešavanja stručnih problema.
MK240 Oglašavanje
Predmet omogućava osposobljavanje studenata za upravljanje oglasno-komunikacijskim procesom. Ovaj proces može biti profitne i neprofitne prirode. Prvi je češći i odnosi se na za predstavljanje poslovno – proizvodnog sistema i njegovih proizvoda i usluga ciljnom segmentu klijenata i/ili javnosti sa ciljem da ih informiše i uveri da zadovoljava njihove potrebe, ispunjava njihove želje i očekivanja i time utiče na odluke klijenata i/ili javnosti. Drugi se odnosi na promovisanje institucija, državnih organa, grupa, klubova, stranaka i bilo kojih organizacija koje nemaju za cilj svojih medijskih aktivnosti sticanje profita, već upoznavanje javnosti sa određenim idejama, programima, aktivnostima koje su od interesa za javnost. Težište je na tradicionalnom komunikacijskom obliku oglašavanja: svrha, izbor medija, definisanje poruka, merenje efekata, itd.), pri čemu se mediji analiziraju u širem smislu i upoređuju međusobno.
OM230 Upravljanje ljudskim resursima
Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja i sposobnosti u cilju dostizanja visokoprofesionalnog odnosa prema ljudskom kapitalu kompanije, njegovom oblikovanju i razvoju, pri čemu ljudski kapital predstavlja zaposlene sa celokupnim rasponom individualnog i kolektivnog znanja, sposobnosti, stavova, mogućnosti, ponašanja, iskustva i emocija.
NT210 Poslovna etika i komunikacija
Predmet uvodi studente u društvena, pravna i ekonomska pitanja poslovne etike i poslovne komunikacije-modele i implikacije etičnog i efektivnog poslovnog komuniciranja na poslovanje. Kao multidisciplinarna aktivnost, predmet će se baviti poslovno-pravnim, etičko-filozofskim, psihološkim, sociološkim, retoričkim i lingvističkim aspektima komunikacije. Cilj predmeta je da se objedine ova kompleksna znanja i da studenti steknu veštinu uspešnog i etičnog poslovnog komuniciranja, kao i da studenti steknu određen stav o profesionalnoj praksi, uočavajući esencijalne probleme u procesu komunikacije.
MK235 Menadžment prodaje
Upravljane prodajom je veoma važna funkcija svake proizvodne ili uslužne organizacije. Cilj predmeta je da se studenti obuće,kroz studije slućaja za konkretan rad na obuci,koordinaciji i kontrolisanju rada prodavac.Upotrebljavaju se odgovarajuće metode,strategije i taktike za stimulaciju i efikasniji rad prodavaca i ostvarivanje prodajnih kvota a samim tim i profitnih ciljeva organizacije.
MK210 Marketing istraživanja
Osposobiti studente da prepoznaju i usvoje savremeni poslovni pristup i praksu marketingškog istraživanja koristći teoriju i praksu poslovno razvijenog dela sveta. Cilj je sinteza svih ovih saznanja i postizanje kreativnog konteksta korišćenja principa, instrumenata i tehnika u savremenom konceptu marketinškog poslovanja i postizanja kvalitetnih podataka od važnog značaja za donošenje poslovnih
OM323 Upravljanje projektima
Cilj predmeta je sticanje znanja i veština za upravljanje projektima (UP). Predmet čine sledeće nastavne teme: (1) Uvod: Šta je projekat?; (2) UP: definicija, koncepti, sistemski pristup; (3) Ciklus razvoja sistema UP – Rane faze: Identifikacija problema, Iniciranje projekta, Ugovaranje projekta; (4) Osnove planiranja i logički okvir projekta; (5) Osnove planiranja projekta i osnove tehnike mrežnog planiranja; (6) Mrežno planiranje i PDM; (7) PERT, CPM, Alokacija resursa, GERT; (8) Predviđanje troškova i budžetiranje projekta; (9) Upravljanje rizikom u realizaciji projekta; (10) Kontrola realizacije projekta; (11) Informacioni sistem za UP; (12) Evaluacija, izveštavanje i završavanje projekta; (13) Organizaciona struktura i finansiranje projekta; (14) Projektni tim: Uloge, odgovornosti i autoriteti na projektu, rešavanje konflikata; (15) Uspeh i neuspeh projekta, naučene lekcije. Glavni praktični deo predemta je izrada projekta: svaki student treba da realizuje jedan projekt kojim treba da pokaže svoju spremnost da primeni stečena znanja u upravljanju konkretnim projektom. Projekat definišu zajedno student i profesor, kako bi se izabrala tema koja najviše odgovora aktivnostima studenta. Vrlo je značajno da student uradi projekt, jer on najbolje pokazuje stepen razumevanja i sticanja znanja na predmetu. Konačno, rezultat ovog predmeta za studenta treba da budu stečena teorijska i praktična znanja i veštine za samostalno upravljanje projektima.
MK360 Odnosi s javnošću
Predmet se bavi odnosima s javnošću u naširem smislu: definisanjem opsega delovanja, nastankom i prelaskom u jedan od najznačajnijih segmenata marketing. U užem smislu obrađuju se postavka odnosa s javnošću, planiranje i izvođenje istih uz ocenjivanje uspešnosti. Naglasak je stavljen na praktičan deo-moderni PR i njegovu sve širu upotrebu. Cilj je da studenti ovladaju veštinama koje će im pored teoretske osnove za organizovanje PR aktivnosti dati sposobnost da ih i izvode-kreativno, efikasno i brzo, jer samo takvi odnosi s javnošću mogu da budu paritetni na tržištu marketinških usluga. Zbog toga je momenat socio-psihološkog proučavanja ponašanja društva-auditorijuma izražen u predmetu, kao i istraživanja koja se koriste u odnosima s javnošću.
MK220 Ponašanje potrošača
Predmet se bavi ponašanjem potrošača na svim nivoima. Najviši nivo analizira čitavo društvo i opšte kolektivne preferencije i tendencije u kupovini, u odnosu na tržište, marketing i oglašavanje. Srednji nivo se bavi demografskim, kulturološkim, ekonomskim i drugim podelama koje markiraju određeno društvo i njegove segmente. Osnovni nivo analize ponašanja potrošača bavi se mikrosegmentima društva i malim potrošačkim grupama. Kroz različite tipove istraživanja (kvantitativne i kvalitataivne), kao i različite pristupe: marketinški, sociološki, kulturološki i dreuge, student treba da razvije sposobnost generalne i parcijalne analize poašanja potrošača i tu analizu primeni u marketinško-komunikološke svrhe.
MK251 Digitalni marketing
Početak 20. veka promenio je odnose snaga u oglašivačkom svetu. U opštu upotrebu je ušao novi ,,medij svih medija’’, Internet, koji je izazvao preraspodelu oglašivačkog kapitala i ozbiljno uzdrmao svet tradicionalnog marketinga. Predmet digitalni marketing izučava promene koje je ovaj metamedij doneo alatima i tehnikama tradicionalnog marketing miksa, targetiranju ciljnih grupa i obliku reklamnog obraćanja (iz tradicionalne reklame u multimediju). Neophodno je da budući marketinški stručnjaci ovladaju novim medijem, oblicima oglašavanja na njemu i specifičnim, interaktivnim marketingom u kome se promene dešavaju 24/7.
OM350 Preduzetništvo
Ovaj predmet ima za cilj da prezentira različite koncepte ,metode i teorijska istraživanja u oblasti preduzetništva .Pored toga što je teorijsko i naučno fundiran, on objedinjuje praktična iskustva i pruža praktićne primere ,koji treba da pomognu studentima da lakše implementiraju svoja stečena znanja u realnom životu i trasiraju uspešnu profesionalnu karijeru u budućnosti. Na predmetu se izučavaju sledeće nastavne teme: Razvoj i uloga preduzetništva, Uticaj preduzetništva na privredni rast i samozapošljavanje, Različiti teoriski pristupi vrstama preduzetničkih aktivnosti i karakteristike preduzetnika koje doprinose poslovnom uspehu, Menadžerske poslovne aktivnosti, Obrazovanje menadžera i preduzetnika, Osnovne funkcije menadžmenta i liderstva, Preduzetnički proces , Izbor biznisa i izrada studija izvodljivosti, Parametri za utvrdjivanje uspešnosti biznisa, Izrada biznis plana –Case study, Vlasnički oblici firmi, Neke od mogućih alternativa u kreiranju biznisa –franšizing i joint venture, Poslovna etika, Različiti načini upravljanja biznisom i različite vrste firmi, Preduzetnička organizaciona kultura , karaktersitike uspešnih preduzeća u „novoj ekonomiji“ i glavni uzroci propadanja biznisa.
MK375 Poslovno pravo
Poslovno pravo je skup pravnih normi, institucija i principa kojima se regulišu poslovni odnosi koji nastaju između raznih subjekata. U tim poslovnim odnosima pojavljuju se raznolike stvari, činjenice, stanja, radnje, prava i obaveze i aktivnosti kojima se poslovanje realizuje. To je, pre svega, organizovanje, proizvodnja, distribucija, finansiranje, potom konkurencija, cene, monopoli, zaposlenost, zastupanje, socijalna sigurnost, zaštita potrošača, pravni poslovi, aktivnosti kojima se one sprečavaju ili ugrožavaju, pa razni oblici kriminala i nedozvoljenih radnji i sl. Poslovno pravo predstavlja kompleksno pravo koje se može formirati, čak, kao sistem koji bi obuhvatao više pravnih disciplina od: trgovinskog, kompjuterskog, privrednog, obligacionog, transportnog, finansijskog, radnog pa do krivičnog, upravnog i druga prava čiji bi se delovi mogli povezati u jednu celinu – sistem Poslovnog prava.
MK340 Marketing menadžment
Upoznavanje studenata sa aktuelnim kretanjima na svetskom tržištu i poslovnom praksom odvijanja međunarodnih tokova, osposobljavanje za primenu principa, instrumenata i tehnika strateškog i operativnog poslovanja u izmenjenom okruženju kao i upoznavanje sa fenomenima internacionalizovanog i globalizovanog svetskog tržišta. Posebno se ističe potreba usmeravanja studenata na otvoreno tržišno razmišljanje, uticaj procesa globalizacije i razumevanje položaja i uloge Srbije u novim uslovima odvijanja ekonomske aktivnosti. Polazni cilj predmeta je razumevanje koncepta, pojmova i obuhvatnosti predmeta i aktuelnih relacija u odvijanju međunarodnih tokova roba, usluga, znanja i ostalih faktorskih resursa, razumevanje savremenog sistema funkcionisanja međunarodnog okruženja – institucija i organizacija relevantnih za donošenja odluka u međunarodnim poslovnim aktivnostima, razumevanje procesa, definisanja, razvijanja i implementacije međunarodnih poslovnih aktivnosti, upoznavanje sa specifičnostima procesa i pojedinih oblika i modaliteta odvijanja međunarodnog poslovanja u pojedinim sredinama – počev od izvoza do raznih formi imovinskog i ugovornog poslovanja u savremenim uslovima.
MK230 Brend menadžment
Predmet po svom sadržaju obuhvata problematiku specifičnog definisanja proizvoda u svesti potrošača ali se može definisati i kao posebna strategija kompanije na suptilno odabranom tržišnom segmentu ili segmentima. Tradicionalno se na marku proizvoda ili usluge gledalo kao na neki dodatak uz proizvod. Međutim, novije gledište je da je proizvod samo jedan element marke. Marka se posmatra kao obećanje skupa atributa datih na način da onaj ko kupi proizvod ili uslugu dobije satisfakciju. Marka je kombinacija seta atributa (kao što je proizvod), koristi potrošača (potrebe i želje koje zadovoljava) i vrednosti (šta potrošače povezuje sa proizvodom). Marka se stvara kada marketing dodaje vrednost proizvodu u procesu diferenciranja od drugih proizvoda sa sličnim atributima i koristima.
MK425 Strateški menadžment
Sticanje ključnih znanja o strateškom menadžmentu kao setu veština kojima se preduzeće osposobljava za ostvarenje svojih ciljeva u uslovima promenljivog, nestabilnog okruženja. Razvijanje sposobnosti ostvarivanja „evolutivne kompetencije“, to jest, razvijanje sposobnosti ostvarivanja ciljeva u promenljivim uslovima poslovanja.
MK310 Medjunarodno poslovanje
Širok domen Međunarodnog poslovanja obuhvata oblasti međunarodnih poslovnih finansija, ekonomike i organizacije poslovanja u spoljnoj trgovini, kao i međunarodnog marketinga. Ono treba da pruži sva osnovna teorijska, metodološka i praktična mikroekonomska znanja neophod¬na budućim menadžerima za uspešno uključivanje u međunarodno poslovanje bilo koje firme i razumevanje ukupnih tokova u njoj, pa ih osposobljava za obavljanje konkretnih poslova i rešavanje menadžerskih problema, naročito onih vezanih za odabrani smer. Stvara i solidnu osnovu za nastavak obrazovanja u istoj ili srodnoj oblasti ili za permanentno obrazovanje.
МК485 Menadžment specijalnih i medijskih događaja
Industrija dogadjaja i u eri digitalizacije ljudskih kontakata opstaje kao izuzetno značajan oblik poslovnih okupljanja i kanala za unapredjenje tržišta i odnosa sa stejkholderima. Predmet se bavi izučavanjem upravljanja dogadjajima kao nauke i profesije, uz analizu tehnika i metoda donošenja poslovnih odluka u kompleksnim uslovima pripreme i organizacije medijskih i specijalnih događaja. Uključuje segmente projektnog menadžmenta, marketinga, komunikologije, medija i logistike. Detaljno se sagledava sadržaj, oblik i međusobna povezanost osnovnih faza procesa menadžmenta (planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola). Izučava se precizno targetiranje ciljnih grupa, kombinuju znanja o brendu i komunikaciji, uz programiranje multiplatformskog odnosa s medijima. Studenti su u prilici da prave složene projektne matrice koje uključuju budžetiranje i logističke i tehničke aspekte organizacije, radi sticanja znanja i praktičnih veština u planiranju i produkciji dogadjaja.
MK455 Projekat marketing kampanje
Predmet je tako osmišljen da kroz projekte i radionice studenti prolaze kroz nastavne jedinice. Radionice imaju za cilj da kroz primere sublimiraju sveukupno znanje stečeno u prethodnom periodu i da student aktivno učestvuje kako bi ostvario samostalni pristup konkretnim projektnim zadacima.
MK440 Marketing planiranje
Približiti marketing plan studentima kao osnovni artikulisani proces i sredstvo kojim se pravi razlika između ideje i prave poslovne prilike. Razvijanje marketing plana zahteva korišćenje imaginacije i spajanje znanja marketinga sa drugim disciplinama kao što je računovodstvo, finansije, istraživanje i menadžment. Studenti će naučiti da prepoznaju razliku između zamisli i izvodljivosti određene marketinške ideje. Postaviće plan tako da svi elementi procesa – vremenski, vrednosni, kvalitetni i kvantitativni – budu uključeni.
MG410 Upravljanje organizacijskim promenama
Ovaj predmet se bavi ljudskim aspektima primene softverskih sistema na nivou cele organizacije, čija primena zahteva često značajne organizacijske promene. Te promene često izazivaju otpore kod pojedinih kategorija zaposlenih. U okviru ovog predmeta izučavaju se sledeće nastavne teme: problemi implementacije ERP sistema; učešće emocija na reakcije zaposlenih; faktori promena – motivi za promene, kultura organizacije i učenje metoda implementacije organizacijskih sistema; upravljanje programima i projektima kao pokretači promena; podrška promenama primenom SAP tehnologije; praćenje parametara promene; faze uvođenja ERP sistema i prateće promene u organizaciji i rad u organizacije posle primene organizacijskih softverskih sistema (kao što su ERP sistemi). Upravljanje organizacijskim promena se u ovom predmetu izučava u kontekstu primene SAP sistema.
IS345 Upravljanje digitalnim sadržajima
Kursom su obuhvaćene teme koje objašnjavaju kako digitalni alati i resursi omogućavaju nove metode analize tradicionalnih štampanih sadržaja i omogućavaju predstavljanje tog sadržaja u novim formatima. Po završetku kursa studenti će biti u stanju da izaberu, evaluiraju i implementiraju digitalne alate i resurse za podršku naprednih i tradicionalnih formi analize istorijskih sadržaja, javnih projekata ili nastavnih materijala kao i da predlažu projekte za upravljanje digitalnim sadržajem sa detaljnim planom upravljanja, dizajna i evaluacije.
OM240 Upravljanje kvalitetom
Podstaknuti izrazitom ekspanzijom značaja i uloge sistema upravljanja kvalitetom ovim predmetom želimo da doprinesemo boljem razumevanju sistema menadžmenta kvalitetom, povećamo nivo kulture kvaliteta u domaćim preduzećima i organizacijama, kao i da polaznicima studija osiguramo znanja i veštine potrebne za učešće u projektima implementiranja i kontinuiranog unapređenja sistema kvaliteta. Studenti će nakon odslušanog predmeta i položenog ispita biti u stanju da: koriste ključne pojmove sistema upravljanja kvalitetom, razumeju istorijski razvoj sistema manadžmenta kvalitetom, osiguraju preduslove potrebne za uspostavljanje, održavanje i unapređivanje sistema menadžmenta kvalitetom u poslovnom sistemu, uporede postavke sistema kvaliteta u evropskom, američkom i japanskom okruženju sa naglaskom na doprinose pojedinih autoriteta. Studenti će razumeti rastuće potrebe kontinuiranog unapređenja kvaliteta kao jednog od ključnih faktora tržišnog opstanka preduzeća.
OM260 Upravljanje uslužnim procesima
U ovom kolegiju se studenti osposobljavaju da projektuju i upravljaju uslužnim sistemima i procesima. Tu se razmatraju operacije, marketing i ljudski resursi, uvodi se u tehnologiju koja se pojašnjava kroz primere. Predmet se obrađuje kroz više tema; dizajn servisa, okruženje i lokacija, kvalitet servisa, upravljanje redovima, upravljanje potražnjom i kapacitetima, uslužne interakcije, predviđanje i upravljanje opterećenjem. Kroz različite primere usluga, kao što u zdravstvo, finansije, konzalting, zabava, ugostiteljstvo, aviotransport, školstvo, ekologija, znanja se konkretizuju i utvrđuju. Na primerima uspešnih uslužnih sistema identifikuju se faktori koji tome doprinose. Na taj se način studentima pomaže i sugeriše kreativan pristup. Uspešniji uslužni sistemi se od svoje konkurencije u osnovi razlikuju u načinu upravljanja. Deluje se na sasvim drugačijim pretpostavkama o načinu postizanja uspeha. Rezultati se ne iskazuju samo u osnovnim performansama, već i u zalaganjima zaposlenih te kvalitetu usluge, odnosno zadovoljstvu klijenata. U celini se usluga mora unaprediti kroz marketing, tehnologiju, ljudske resurse, informacije, kako bi se nadmašila konkurencija. U predmetu se upravljanje usluga razmatra integralno, fokusirajući se pre svega na zadovoljstvo korisnika usluga. Integralno se posmatraju procesi, marketing, strategija, informaciona tehnologija i organizaciona pitanja.