Osnovne informacije:

 • Upis: tokom cele godine
 • Trajanje studija: 4 godine
 • Broj ESPB: 242 ESPB
 • Zvanje: Diplomirani inženjer informacionih tehnologija – Računarske igre
   

 • Polje: IMT
 • Oblici studiranja: tradicionalni (u prostorijama univerziteta) i onlajn, preko Interneta (e-učenje)

Šta su računarske igre?

Računarske igre, poznate i kao video igre, su igre koje se realizuju na personalnim računarima ili drugim mobilnim računarskim uređajima. Pored igara namenjenim zabavi, sve više se koriste i igre namenjeni obuci i edukaciji (tzv. ozbiljne igre). Razvoj računarskih (video) igara zahteva primenu složenog softvera i korišćenje maksimalnih mogućnosti računarskog hardvera. Zato, računarske igre traže angažovanje većeg broja stručnjaka za računarske igre koji dobro poznaju informatiku, tj. računarske nauke, metode razvoja softvera (tj. softversko inženjerstvo) i informacione tehnologije. U razvoju igara značajnu ulogu imaju i grafički dizajneri specijalizovanih za video igre, te su oni nezaobilazni deo tima koji razvija neku igru.

 

Industrija razvoja računarskih/video igara je danas vrlo razvijena u svetu (veća od filmske industrije) i pruža velike mogućnosti zapošljavanja stručnjaka u toj oblasti. Razvoj jedne složenije igre može da zahteva i 50 i više čovek-godina rada, te je tražnja za stručnjacima za računarske igre sve izraženija.

Cilj studijskog programa

Univerzitet Metropolitan je jedini univerzitet u Srbiji koji nudi akademsko obrazovanje u razvoju računarskih igara. Smer Računarske igre je namenjen studentima koji žele da se usmere ka razvoju softvera za računarske igre.

 

U ovom tekstu se nadalje daje opis. U programu se daje naglasak na sticanje praktičnih i primenjivih znanja i veština u razvoju igara. Iz svakog predmeta se rade praktični projekti i veliki broj zadataka. Po završetku studija, student je potpuno osposobljen za uspešan rad u industriji razvoja računarskih igara.

Poslovi za koje se studenti osposobljavaju

Studenti koji završe ovaj program, pored opšteg znanja iz računarskih nauka, biće osposobljeni da razvijaju softver za računarske/video igre. Zbog toga, oni su osposobljeni da rade u industriji razvoja igara kao stručnjaci za njihov razvoj. Oni mogu da rade i samostalno na razvoju igara, a u okviru saradnje sa firmama koje razvijaju i proizvode računarske igre za tržište.

Najčešća radna mesta diplomiranih studenata

Studenti koji izaberu modul RAČUNARSKE IGRE osposobljeni su da rade softver za računarske i video igre. Industrija razvoja igara je vrlo razvijena u svetu (prevazilazi Holivudsku industriju proizvodnje filmova) i potreba za stručnjacima za njihov razvoj je velika. Pored rada za specijalizovane firme za računarske igre koje postoje i u Srbiji, diplomirani studenti mogu da rade razvojne poslove i za inostrane proizvođače igara i u Srbiji, u vidu samo zaposlenih inženjera za računarske igre.
 

Ishodi učenja studijskog programa

Nakon završenog smera Računarske igre, studenti su sposobni da:

 • Vladaju primenom alata, postupcima razvoja i evaluacije igara koji se koriste u industriji igara.
 • Steknu osnovne navike u timskom radu tokom dizajna igara, njihove izrade i testiranja.
 • Imaju sposobnost primene tehnologije izrade video igara u aplikacijama koje nisu samo za zabavu.
 • Budu osposobljeni za profesionalno učešće u domaćoj industriji računarskih igara.
 • Razumeju fundamentalne principe na kojim se zasnivaju računarske igre.

Usaglašenost programa sa međunarodnim standardima

Studijski program se oslanja na preporuke američkih profesionalnih udruženja za razvoj akademskih programa za oblast računarskih nauka IEEE i ACM. Studijski program daje vrlo solidnu osnovu iz oblasti računarskih nauka jer primenjuje ove preporuke iznete u dokumentima:

Program iz računarskih nauka je dopunjen programom koji osposobljava studente za razvoj softvera za računarske/video igre. Taj deo je rađen na osnovu analize sličnih studijskih programa u svetu, a i rezultat je učešće Univerziteta Metropolitan u ICOMING Tempus projektu koji finansira EU, a u okviru koga je razvijen ovaj studijski program.

Organizacija programa

I godina
 • CS101 Uvod u objektno-orijentisano programiranje
 • AD174 Uvod u video igre
 • MA104 Matematika
 • NT111 Engleski 1
 • CS102 Objekti i apstrakcija podataka
 • CS323 C/C++ programski jezik
 • AD185 Izrada video igara
 • NT112 Engleski 2

II godina
 • SE201 Uvod u softversko inženjerstvo
 • CS232 Programiranje 2D igara
 • Izborni predmet 1:
  • CS324 Skripting jezici
  • OM350 Preduzetništvo
 • NT213 Engleski za informatičare
 • CS233 Programiranje 3D igara
 • AD220 Dizajn video igara
 • CS115 Diskretne strukture
 • Izborni predmet 2:
  • AD377 Vizuelna naracija i dramaturgija računarskih igara
  • AD270 Izrada računarske animacije

 

III godina
 • CS430 Veštačka inteligencija u igrama
 • AD373 Analiza video igara
 • CS365 Interakcija korisnika i testiranje igara
 • Izborni predmet 3:
  • CS103 Algoritmi i strukture podataka
  • AD356 3D Modelovanje (Maya)
 • SE325 Upravljanje projektima razvoja softvera
 • CS330 Razvoj mobilnih aplikacija
 • IT370 Interakcija čovek-računar
 • Izborni predmet 4:
  • AD331 Animacija1
  • CS230 Distribuirani sistemi

IV godina
 • CS370 Softverska okruženja za razvoj računarskih igara
 • CS455 Timski razvoj računarske igre
 • Izborni predmet 5:
  • AD331 Animacija 1
  • CS230 Distribuirani sistemi
 • Izborni predmet 6 (2 predmeta):
  • AD332 Animacija 2
  • IT350 Baze podataka
  • IT381 Zaštita i bezbednost informacija
  • CS322 Programiranje u C#
 • IT390 Profesionalna praksa i etika
 • NT310 Prоfеsiоnаlnа kоmunikаciја
 • CS490 Stručna praksa (4 meseca)
 • CS495 Završni rad

 

Detaljan nastavni plan i program podeljen po semestrima i godinama pogledajte ovde

Kratak opis svih predmeta

CS101 Uvod u objektno-orijentisano programiranje
Predmet uvodi studente u osnovne koncepte programiranja iz perspektive objektno-orijentisanog programiranja. Nastavne teme obuhvataju jednostavne tipove podataka, upravljačke strukture, strukture podataka u vidu nizova karaktera i redova, algoritme, kao i upoznavanje sa programskim jezicima. Studenti se upoznaju sa osnovama objektno-orijentisanog programiranja: objektima, klasama, metodima, prenosu parametar, učauravanja, nasleđivanja i polimorfizma. Pored toga, studenti ovladavaju i osnovama sintakse i semantike programskih jezika: promenljive, tipovi, izrazi, dodeljivanje vrednosti, ulazno-izlazne instrukcije, uslovne i iterativne upravljačke strukture i strukturisane dekompozicija. Izlažu se principi softverskog inženjerstva i razvoja osnovnih veština programiranja u objektno-orijentisanim jezicima.
AD174 Uvod u video igre
Cilj predmeta je dizajn računarskih igara i primene standardnih tehnika u procesu razvoja računarskih igara kao i upoznavanje sa osnovnim veštinama i tehnikama koji su specifični za razvoj računarskih igara. Predmet uvodi u osnovne koncepte dizajna računarskih igara, razvojna okruženja i osposobljava studente za učešće u projektima razvoja igara kao i dalja produbljivanja znanja bilo kroz oblast grafičkog dizajna ili kroz razvoj softvera. Predmet unapređuje sposobnost studenta da ocenjuje računarske igre kao i softverska okruženja za računarske igre. Studenti će se tokom semestra baviti analizom računarskih igara, diskutovaće se prisutne strategije, elementi igre, istraživaće se žanrovi i trendovi u industriji računarskih igara i formulisaće se ideja koncepta igre koji treba ostvariti. Ispituju se socijalni aspekti igara i drugi faktori koji utiču na ovu industriju.
AD185 Izrada video igara
Predmet uvodi studenta u proces razvoja 3D igara. Izučava se okruženje 3D za razvoj igara (game engine) sa semi-vizualnim programiranjem, interfejs korisnika, uvoz objekata kreiranih u alatima za grafičko modeliranje i komponovanje scene. Izučava se kreiranje skripti i povezivanje objekata i varijabli, kreiranje interfejsa sa korisnikom i modula za fiziku, animacija, detekciju sudara i drugih funkcionalnosti game engina.
Kroz kreiranje sopstvene 3D igre student pokazuje sposobnost za samostalni rad u prototipskoj fazi razvoja.
MA104 Matematika
Upoznavanje i ovladavanje raznim matematičkim metodama i tehnikama koji se odnose na pojmove iz oblasti linearne algebre, matematičke analize, a koji su predviđeni za profil inženjera ovakvog usmerenja. Studenti su osposobljeni samostalno da primenjuju odgovarajuće matematičke metode i tehnike koji spadaju u osnovne alate modeliranja odgovarajućih tehničkih sistema.
NT111 Engleski 1
Engleski jezik 1 je srednji kurs opšteg engleskog jezika sa elementima jezika struke. Cilj predmeta je naučiti, obnoviti i konsolidovati poznavanje i upotrebu gramatike i vokabulara na srednjem nivou engleskog jezika, kao i razvijati i uvežbavati sledeće jezičke veštine:

 • govorenje, kojim se student osposobljava da usmeno komunicira u formi razgovora na svakodnevne i profesionalne teme, usmerene konverzacije, dijaloga i kraće usmene prezentacije;
 • slušanje, kojim se student osposobljava da sluša, prati i razume kraće segmente govornog engleskog jezika;
 • čitanje, kojim se student osposobljava da sa razumevanjem čita kraće stručne tekstove, kao i duže polustručne, novinske i beletrističke tekstove adaptirane na srednjem nivou;
 • pisanje, kojim se student osposobljava da hvata beleške na engleskom jeziku, piše rezimee kraćih stručnih tekstova, kraća privatna i poslovna pisma, kraće stručne informativne tekstove (uputstvo, izveštaj, opis) i kraće odgovore na pitanja o zadatoj temi;
 • prevođenje, kojim se student osposobljava da prevodi kraće stručne tekstove sa engleskog na srpski jezik;
 • integrisanje gore pomenutih veština, kojim se student osposobljava da u stvarnim situacijama kombinuje različite veštine.
CS102 Objekti i apstrakcija podataka
Predmet nastavlja uvođenje studenata u objektno-orijentisano programiranje započeto predmetom CS101, pre svega u oblasti metodologije objektno-orijentisanog projektovanja softvera i programiranja. Predmet uvodi studente i u osnove komunikacije čoveka i računara, grafike, i društvenih implikacija primene računara, a sa posebnim naglaskom na softverskom inženjerstvu. Objašnjava se koncept virtualnih mašina i njihove hijerarhije, osnovnih algoritama u računarstvu, kao što su pretraživanja, sortiranja i rekurzije. Studenti se upoznaju sa metodima programiranje upotrebom događaja, kao i sa osnovnim fazama procesa softverskog inženjerstva: definisanje zahteva, projektovanje, kodiranje i testiranje.
CS323 C/C++ programski jezik
Ovo je uvodni predmet u programiranje pomoću C i C++ programskog jezika. Studenti najpre uče proceduralno programiranje pomoću C jezika: struktura programa, blokovi, tipovi memorije, U/I fajlovi, redovi, nizovi karaktera, pokazivači, pozivi po referenci, pozivi po vrednosti, dinamička alokacija memorije, te na taj način razvijaju programe na proceduralni način. U drugom delu predmeta, studenti ovladavaju i primenom C++ jezika u razvoju objektno-orijentisanih programa.
NT112 Engleski 2
Engleski jezik 2 je viši srednji kurs – kombinacija opšteg engleskog jezika i jezika struke. Cilj predmeta je razviti kompetenciju iz oblasti gramatike i vokabulara, kao i razvijati i uvežbavati sledeće jezičke veštine:

 • govorenje, kojim se student osposobljava da usmeno komunicira na engleskom jeziku, sa odgovarajućim izgovorom, u stvarnim komunikacionim situacijama, u formi razgovora na svakodnevne i profesionalne teme, davanja stručnih uputstava, vođene konverzacije, dijaloga i kraće usmene prezentacije;
 • slušanje, kojim se student osposobljava da sluša i razume govorni engleski jezik, na opšte teme i teme vezane za IT, odnosno poslovni engleski;
 • čitanje, kojim se student osposobljava da sa razumevanjem čita kraće i duže stručne tekstove, kao i duže polustručne, novinske i beletrističke tekstove adaptirane na višem srednjem nivou
 • pisanje, kojim se student osposobljava da hvata beleške na engleskom jeziku, piše rezimee kraćih stručnih tekstova, kraća privatna i poslovna pisma uključujući i CV, kraće stručne informativne tekstove (uputstvo, izveštaj, opis) i kraće i duže odgovore na pitanja o zadatoj temi;
 • prevođenje, kojim se student osposobljava da prevodi kraće stručne tekstove sa engleskog na srpski jezik;
 • integrisanje gore pomenutih veština, kojim se student osposobljava da u stvarnim situacijama kombinuje različite veštine, sa posebnim naglaskom na grupne aktivnosti rešavanja stručnih problema.
SE201 Uvod u softversko inženjerstvo
Cilj predmeta je studenti razumeju i ovladaju metodima i tehnikama razvoja profesionalnog softvera, što obuhvata rad na sledećim nastavnim jedinicama: softverski procesi, agilni razvoj softvera, inženjerstvo zahteva, modelovanje sistema, projektovanje arhitekture softvera, projektovanje i implementacija softvera, testiranje softvera i evolucija softvera. Predmet оspоsоbljаvа studеntе dа rаzviјu јаsnе, kоnciznе i fоrmаlizоvаnе zаhtеvе zа prоširеnjеm pоstојеćеg sistеmа u sklаdu sа rеаlnim pоtrеbаmа kоrisnikа, dа primеnе principе prојеktоvаnjа distribuirаnih sistеmа, dа izvršе аnаlizu i prојеktоvаnjе оbјеktnо-оriјеntisаnih sistеmа primеnоm UML diјаgrаmа, i dа primеnе tеhnikе mеrеnjа kvаlitеtа sоftvеrа. Poseban cilj predmeta je osposobljavanje studenta za samostalan rad pri izradi softverskog proizvoda. Zadaci koje ovaj predmet treba da ostvari je ovladavanje teorijskim, metodološkim i praktičnim znanjima razvoja softverskog inženjeringa, koja se primenjuju kroz upotrebu savremenih projektantskih alata.
NT213 Engleski za informatičare
Engleski jezik 3 je viši srednji/napredni kurs engleskog jezika struke u oblasti informacionih tehnologija. Cilj kursa Engleski jezik 3 je konsolidovati upotrebu gramatike na višem srednjem nivou, proširiti opšti, i naročito, stručni vokabular i uvežbavati njihovu upotrebu u različitim jezičkim funkcijama, kao i usavršavati i integrisati sledeće jezičke veštine:

 • govorenje, kojim se student osposobljava da usmeno komunicira na engleskom jeziku, sa odgovarajućim izgovorom, u stvarnim komunikacionim situacijama, u formi razgovora na svakodnevne i profesionalne teme, davanja stručnih uputstava, grupnog rešavanja stručnih problema, dijaloga i kraće usmene prezentacije;
 • slušanje, kojim se student osposobljava da sluša i razume govorni engleski jezik, naročito teme vezane za IT;
 • čitanje, kojim se student osposobljava da sa razumevanjem čita kraće i duže stručne i naučne tekstove, kao i duže polustručne, novinske i beletrističke tekstove adaptirane na višem srednjem i naprednom nivou
 • pisanje, kojim se student osposobljava da hvata beleške na engleskom jeziku, piše rezimee kraćih stručnih tekstova, vodi kraće
 • poslovne prepiske, piše kraća privatna i poslovna pisma, kraće stručne informativne tekstove (uputstvo, izveštaj, opis, pisana diskusija) i kraće i duže odgovore na pitanja o zadatoj temi;
 • prevođenje, kojim se student osposobljava da prevodi kraće stručne tekstove sa engleskog na srpski jezik;
 • integrisanje gore pomenutih veština, kojim se student osposobljava da u stvarnim situacijama kombinuje različite veštine, sa posebnim naglaskom na grupne aktivnosti rešavanja stručnih problema.
CS115 Diskretne strukture
Predmet ima dva osnovna cilja. Prvi je upoznavanje sa osnovnim konceptima i tehnikama koji se tiču diskretnih matematičkih struktura, posebno sa onim koje imaju neposrednu primenu u računarskim naukama. Drugi cilj je upoznavanje studenata sa metodama matematičkog i logičkog zaključivanja. Ovaj predmet uključuje osnove matematičke logike, osnove teorije skupova, relacije, funkcije, algoritme, osobine celih brojeva, kongruencije, rekurentne relacije, teoriju grafova i algoritme sa njima, strukture za dinamičko skladištenje podataka, relacije uređenja, mreže, matematičke strukture, linearne prostore i preslikavanja.
CS430 Veštačka inteligencija u igrama
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa oblasti veštačke inteligencije i njenim osnovnim tehnikama. Student se osposobljava za razumevanje i primenu izučavanih tehnika u rešavanju rutinskih zadataka kao i za dalje usavršavanje. Takođe, student se upoznaje sa programiranjem izučavanih tehnika i primenom u rešavanju praktičnih problema u razvoju računarskih igara.
CS365 Interakcija korisnika i testiranje igara
Predmet uvodi studenta u specifičnosti interakcije igrača sa događajima u virtuelnom svetu, kao i načine provere da li je interakcija adekvatno dizajnirana. Izučavaju se vrste grafičkog interfejsa (GUI) korisnika kao i drugi uređaji korišćeni u igrama, njihovo korektno specificiranje i izbor. Kroz kreiranje sopstvene igre student se osposobljava za samostalni rad, izbor i implementaciju interakcije u prototipskoj fazi razvoja igre. Student ovladava tehnikama testiranja i provera kvaliteta igara tokom svih faza razvoja igre.
SE325 Upravljanje projektima razvoja softvera
Cilj predmeta je da se student upozna sa upravljanjem projektima razvoja softvera: definicija, koncepti, sistemski pristup. Na predmetu će biti obrađene sledeće teme: ciklus razvoja softvera, osnove planiranja i logički okvir projekta, mrežno planiranje i PDM, PERT, CPM, alokacija resursa, GERT, predviđanje troškova i budžetiranje projekta, upravljane rizikom u realizaciji projekta, kontrola realizacije IT projekta, evaluacija, izveštavanje i završavanje projekta, organizaciona struktura i finansiranje projekta, uloge, odgovornosti i autoriteti na projektu, rešavanje konflikata, uspeh i neuspeh projekta.
CS330 Razvoj mobilnih aplikacija
Predmet uvodi studente u programiranje mobilnih uređaja smart telefona i tableta. U okviru predmeta će biti obrađena teorija programiranja aplikacija za mobilne platforme, ali i konkretno programiranje za uređaje. U okviru predmeta će biti obrađeno: Rad sa MVC arhitekturom, rad sa osnovnim grafičkim komponentama, rad sa grafikom, animacije, rad sa ekranom na dodir, rad sa promenom ekrana sa uspravnog na položeni položaj, životni ciklus mobilnih aplikacija, rad sa slikama, rad sa web sadržajem, prikaz podataka u tabelama, snimanje i učitavanje podataka u memoriju mobilnog uređaja, rad sa nitima, rad sa lokacijama i mapama, rad sa notifikacijama, rad sa podacima u oblaku, rad sa web servisima, i dr. Kao rezultat rada na predmetu student je osposobljen da kreira mobilne aplikacije na najsavremenijim mobilnim uređajima, mobilnim telefonima i tabletima.
IT370 Interakcija čovek-računar
Ovaj predmet se bavi odnosom ljudi sa računarskim sistemima, tako da je cilj predmeta „Interakcija čovek-računar“ da upozna studente sa brojnim kulturnim, socijalnim, organizacionim, kognitivnim i perceptivnim modelima pri čemu se koriste raznovrsne discipline uključujući psihologiju, egonomiju, kompjutersku nauku, grafički i industrijski dizajn, antropologiju i inženjerstvo.
CS370 Softverska okruženja za razvoj računarskih igara
Izučavaju se funkcionalnosti, arhitektura i primena savremenih gejm endžina (okruženja za razvoj računarskih igara). Predmet uvodi studenta u proces razvoja 2D i 3D gejm endžina igara, iniciranje projekta razvoja, izbor funkcionalnosti, arhitekture i softverskih komponenti za implementaciju, izradu i testiranje. Izučava se održavanje gejm endžina sa dostupnim sors kodom.
CS455 Timski razvoj računarske igre
Ovladavanje osnovim tehnikama menadžmenta u malom profesionalnom timu za razvoj računarskih igara. Sposobnost samostalnog oformljenja i vođenja tima za računarske igre.
CS490 Stručna praksa – računarske igre
Cilj stručne prakse je da studente pripremi i obezbedi im kvalitetno sticanje kompleksnijeg iskustva o njihovoj profesiji i radnim zadacima za koja se školuju. Programski zadaci su tako postavljeni da u prvoj fazi vode i omoguće upoznavanje radne sredine, profil organizovanosti, raspodelu radnih zadataka i uvid u sadržaj aktivnosti, uvid u specifičnosti rada na različitim radnim mestima. Naredni zadaci su orjentisani na uključenje studenata u projekte različitih vrsta, obima i namena, u njihovoj početnoj, razvojnoj ili završnoj, fazi, kao i u njihovu implementaciju od instalacije, obuke do održavanja. Studenti kroz asistiranje u konkretnim zadacima, trebaju bolje upoznati i u što većoj meri prihvatiti tehnologiju rada, kako bi u narednoj fazi krenuli u projekte samostalno. Očekivani ishodi: Sticanje iskustva i sigurnosti u radu, utvrđivanje stečenih znanja tokom studija i njihovo povezivanje. Dobijanje novih saznanja o organizovanju rada, praktičnoj primeni tehnologija, timskom radu, dokumentovanju itd.
IT390 Profesionalna praksa i etika
Usvajanje relevantnih saznanja iz poslovne prakse i etike koja omogućavaju adekvatno delovanje u poslovnom okruženju. Student upoznaje: osnove etike kao nauke o moralu, radni moral kao oblik morala, osnove poslovne etike, odgovornost u poslovanju, etičke vrline u poslovanju, određenja profesionalizma, značaj etičkih kodeksa, najčešće etičke dileme i nedoumice u poslovanju, načine ispoljavanja mobinga i mogućnosti njegove prevencije i otklanjanja, pojam i značaj preduzetništva, značaj etike u međunarodnom poslovanju, društveni kontekst računarstva, pojam intelektualne svojine, privatnost i građanske slobode, osnove računarske etike, načine ispoljavanja i mogućnosti prevencije i otklanjanja računarskog kriminala. Student razvija smisao za etičko prosuđivanje u poslovnom odlučivanju i delovanju. Uz usvajanje potrebnih saznanja, student se osposobljava za korišćenje etičkih principa u praksi, razvija svoju sigurnost i osećaj odgovornosti i svoju sposobnost za rad u grupi.
NT310 Prоfеsiоnаlnа kоmunikаciја
Usvajanje relevantnih saznanja iz komunikologije koja omogućavaju adekvatno delovanje u poslovnom okruženju. Student upoznaje: značaj svih elementa u procesu komunikacije, različite vrste komuniciranja, prepreke u komunikaciji i načine njihovog otklanjanja, veštine verbalne (usmene i pisane) i neverbalne komunikacije. Osposobljava se za uspešno vođenje prezentacija i poslovnih razgovora i kreiranje poslovne prepiske. Razvija veštine asertivnog ponašanja, rešavanja konflikata i timskog rada. Upoznaje pojam, značaj i vrste odnosa sa javnošću i načine kreiranja vizuelnog identiteta, kao osnove predstavljanja organizacije na tržištu. Uz usvajanje potrebnih saznanja, student se osposobljava za korišćenje komunikacionih veština u praksi, razvija svoju sigurnost i osećaj odgovornosti i svoju sposobnost za rad u grupi.
AD373 Analiza video igara
Predmet Analiza videoigara je kurs na diplomskim studijama koji nudi interdisciplinarni prilaz videoigrama kao celine kao i pojedinih žanrova. Kurs sadrži element teorije, umetnosti i informacione tehnologije. Predmet omogućava studentima da ovladaju elementima analize videoigara i da na vežbama sami urade analize izabranih videoigara.
Cilj predmeta je podsticanje kritičkog razmišljanja s obzirom na videoigre i njihov kontekst. Kroz diskusiju o raznim teorijskim pristupima, u kontekstu različitih video-igara, studenti će steći uvid u svojstva i potencijal medija i njegove socio-kulturne implikacije. Drugi cilj je izložiti učenike igrama s kojima možda nisu upoznati, proširiti i osporiti svoja shvatanja o tome šta su videoigre. Predavanja će biti posvećena diskusiji o izabranim videoigrama; vežbe će biti posvećene igranju zadatih igara i pisanju analiza.
CS365 Interakcija korisnika i testiranje igara
Predmet uvodi studenta u specifičnosti interakcije igrača sa događajima u virtuelnom svetu, kao i načine provere da li je interakcija adekvatno dizajnirana. Izučavaju se vrste grafičkog interfejsa (GUI) korisnika kao i drugi uređaji korišćeni u igrama, njihovo korektno specificiranje i izbor. Kroz kreiranje sopstvene igre student se osposobljava za samostalni rad, izbor i implementaciju interakcije u prototipskoj fazi razvoja igre. Student ovladava tehnikama testiranja i provera kvaliteta igara tokom svih faza razvoja igre.
SE495 Završni rad
Završni rad prvog stepena akademskih studija je samostalan rad studenta kojim se proverava i ocenjuje sposobnost studenta da stečeno znanje uspešno primenjuje u praksi, posebno iz oblasti iz koje je završni rad.
Završni rad predstvlja stručni rad studenta, s amogućim elementima i naučnoistraživačkog rada, u kome se on upoznaje sa specifičnostima primene inžinjerske metodologije u oblasti. Nakon obavljenog istraživanja student priprema završni rad u formi koja sadrži sledeća poglavlja:Uvod, Teorijski deo, Eksperimentalni deo, rezultati i diskusija, Zaključak, Pregled literature. Nakon završenog rada, student brani završni rad pred komisijom od tri člana koju čine nastavnici, asistenti i saradnici Fakulteta.
OM350 Preduzetništvo
Ovaj predmet ima za cilj da prezentira različite koncepte ,metode i teorijska istraživanja u oblasti preduzetništva .Pored toga što je teorijsko i naučno fundiran, on objedinjuje praktična iskustva i pruža praktićne primere ,koji treba da pomognu studentima da lakše implementiraju svoja stečena znanja u realnom životu i trasiraju uspešnu profesionalnu karijeru u budućnosti. Na predmetu se izučavaju sledeće nastavne teme: Razvoj i uloga preduzetništva, Uticaj preduzetništva na privredni rast i samozapošljavanje, Različiti teoriski pristupi vrstama preduzetničkih aktivnosti i karakteristike preduzetnika koje doprinose poslovnom uspehu, Menadžerske poslovne aktivnosti, Obrazovanje menadžera i preduzetnika, Osnovne funkcije menadžmenta i liderstva, Preduzetnički proces , Izbor biznisa i izrada studija izvodljivosti, Parametri za utvrdjivanje uspešnosti biznisa, Izrada biznis plana –Case study, Vlasnički oblici firmi, Neke od mogućih alternativa u kreiranju biznisa –franšizing i joint venture, Poslovna etika, Različiti načini upravljanja biznisom i različite vrste firmi, Preduzetnička organizaciona kultura , karaktersitike uspešnih preduzeća u „novoj ekonomiji“ i glavni uzroci propadanja biznisa.
AD220 Dizajn video igara
U okviru predmeta student ovladava osnovama dizajna (osmišljavanja) video igara, mehanike igara kao i primenom standardnih tehnika u procesu razvoja video igara.
Izučavaju se kritička analiza i terminologija igara, postupak dizajna u okviru iterativnog i drugih procesa razvoja, brza izrada prototipova i provera rešenja u ranim fazama razvoja, kao i primena saznanja o psihologiji igrača na kreiranje dopadljivih igara. Takođe, izučavaju se kreiranje narativnih elemnata igre (priča i likovi), žanrovi igara i dizajn interfejsa za uspešnu interakciju igrača sa svetom igre. Izučavaju se pojam mehanike igara, kreiranje pravila u igrama, Sistem pobede i poraza, nagrade i kazne u igrama, tipovi gejmpleja.
Predavanja su ilustrovana anlizom dizajna uspešnih igara koje su obeležile pojedine epohe i uticale na dalji napredak. Student kreira sopstvenu igru u kojoj primenjuje naučeno u okviru predmeta.
AD368 Vizuelna naracija i dramaturgija računarskih igara
Predmet je koncipiran kao teorijski sa praktičnim demonstracijama i bavi se izučavanjem dramaturške strukture različitih vizuelnih medija, pri čemu se veliki deo materijala odnosi na one opšte elemente koji važe za sve medije, sa akcentom na izučavanje problematike i produkciju radova nelinearne i interaktivne dramske strukture. U svemu ovome dominira nastavna materija koja se teorijski analitično bavi narativom u komjuterskim igrama. Konkretno, reč je o njihovoj strukturi, definisanju narativa, kombinovanju narativa i interakcije, vizuelnom kontekstu igara, funkcionalnosti i arhitekturi takvih sadržaja. Obzirom da je reč o vizuelnim medijima posebna pažnja je posvećena previzuelizaciji i usaglašavanju vizuelnog i narativnog aspekta. To za rezultat ima radove koji prate sve faze evolucije kroz niz medija (prema sopstvenom izboru), počevši od ideje saopštene u formi sinopsisa, razrade scenarija u interaktivnu dramaturšku strukturu, kreiranje storiborda – kojim se previzuelizuje finalni projekat, kao i samog projekta koji se realizuje u formi igre ili nekog drugog interaktivnog medija. Predmet predaje magistar Branko Katanović, docent.
AD270 Izrada računarske animacije
Teorijska nastava upoznaje studenta sa osnovama okruženja u Maji i kroz odredene kreativne vežbe, kao što su animiranje animativnih kontrola kroz procese modelovanja, osvetljenja i teksturiranja, su iskorišceni maksimalni kreativni kapaciteti studenta u programskom okruženju. Prikazuju se najbolji primeri eksperimentalne i 3D animacije. Ovladavanjem gradiva iz ovog predmeta studenti dobijaju znanje o tehnološkim i kreativnim mogucnostima animacije u Maji, i dobijaju potrebna predznanja za predmete AD331 Animacija 1 i AD332 Animacija 2.
CS103 Algoritmi i strukture podataka
Nadovezujući se na predmete CS101 i CS102, predmet detaljnije upoznaje studente sa algoritmima, strukturama podataka i sa softverskim inženjerstvom. Studenti izučavaju tehnike projektovanja algoritama, rešavanja problema i primenjuju tehnike projektovanja algoritama u projektima srednje veličine, sa naglaskom na formalnim metodama testiranja. U okviru analize algoritama, studenti izučavaju metode asimptotaske analize , utvrđujući razlike među njima, klase standardne složenosti, metode empiričke merenja performansi, kao i usaglašavanja vremenskih i prostornih zahteva u algoritmima. Pored izučavanja rekurzije, proučavaju se osnovni algoritmi računanja, kao što su: haš tabele, binarna stabla, grafovi, algoritmi najkraćeg puta i dr. U oblasti strukture podataka, izučava se upotreba pointera i referenci, povezanih struktura, upotreba stekova, redova čekanja i haš tabela, primena strategija rešavanja primenom grafova i stabala, kao i strategija za izbor odgovarajuće strukture podataka. Studenti se upoznaju i sa načinom upravljanja projektima razvoja softvera srednje veličine, s posebnim naglaskom na primeni efikasnih algoritama.
AD356 3D modelovanje
Predmet je fundamentalni deo korpusa predmeta koji za polje izučavanja imaju 3D animaciju. 3D modelovanje predstavlja prvi deo “produkcione trake“ animacije, u kojem će se raditi na promišljanju i modelovanju sredstava i aktera animacije za predmete Animacija 1 i Animacija 2. Predmet se sastoji iz teorijske nastave posvećene upoznavanju studenata sa osnovama modelovanja u 3D softverskom paketu Autodesk Maya, ilustrovane neposrednim i konkretnim primerima.
AD331 Animacija 1
Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa opštim metodama animacije (najčešće na zadatu temu i sa utvrđenim scenarijem), karakterne animacije, elementima montaže i osnovama filmskog jezika kroz konkretne primere. Ishod predmeta: Ovladavanje tehnikama 3D animacije neophodnim za samostalno realizovanje kratke animirane forme.
CS230 Distribuirani sistemi
Ovaj predmet uvodi načela i prakse na kojima se bazira dizajn distribuiranih sistema, kako Internet-baziranih i tako i drugih sistema. Glavne teme uključuju komunikacije između procesa i daljinsko pozivanje, distribuirano imenovanje, distribuirani sistemi datoteka, replikacija podataka, mehanizmi distribuiranih transakcija i distribuirani zajednički objekati, bezbedne komunikacije, autentifikacija i kontrola pristupa, mobilni kod . Projekat predmeta uključuje izradu distribuirane aplikacije korišćenjem savremenih jezika, alata i okruženja.
Ciljevi ovog kursa su dvostruki: prvo, da studenti steknu razumevanje principa i tehnika pri projektovanju distribuiranih sistema, kao što su zaključavanje, konkurentnost, raspoređivanje i komunikacija preko mreže.
AD332 Animacija 2
Cilj predmeta: Predmet AD332 Animacija 2 podrazumeva nastavak rada na polju 3D animacije i animiranog filma. Sa 3D modelovanjem i samim procesom animacije studenti su se upoznali kroz predmete AD355 3D modelovanje i AD331 Animacija 1. Pohađanjem ovog predmete studeni izučavaju preostali deo proces, što podrazumeva kreiranje tekstura za izmodelovane i animirane objekte, postavljanje rasvete za kreirane 3D scene, postavljanje i animiranje kamera, renderovanje i montažu, kao i Dinamics, Particles,Cloth, Hair, Fur i Fluid simulacije. Pošto je predmet Animacija 2 direktan nastavak predmeta Animacija 1, studenti nastavljaju rad na vežbama i ispitnom zadatku, to jest, upoznaju se sa preostalim delom procesa izrade 3D animiranog filma. Vežbe i ispitni rad podrazumevaju nastavak rada na vežbama i ispitnom radu predmeta Animacija 1: kreiranje tekstura za modele u sceni, postavljanje rasvete u scenu, postavljanje kamera u scenu i kadriranje scene, animiranje kamera u sceni, renderovanje scene, montaža scene i dodavanje zvučnih efekata i muzičke podloge finalnom radu.
Ishod predmeta: Ovladavanje i primena osnovnih i naprednih znanja i veština iz oblasti 3D animacije, ispoljavanje kreativnih sposobnosti, analitičko i kritičko rasuđivanje. Prolazeći kroz ovaj proces studenti stiču znanje i jasnu predstavu o svim segmentima procesa kreiranja kompjuterski generisanog animiranog filma.
IT350 Baze podataka
Baza podataka je centralno mesto svakog informacionog sistema, pa dizajniranje i implementacija baza podataka zauzimaju centralno mesto u nastavnim planovima koji se izučavaju na studijama informatike širom sveta. U okviru predmeta studenti će savladati pravila normalizacije podataka, E/R tehnike za modeliranje baza podataka, postupak inverznog inženjeringa, sintaksu i semantiku SQL-a (naredbe SQL-a za pravljenje upita nad bazom, naredbama DDL-a – Data Definition Laguage i DML-a – Data Manipulation Language). U okviru predmeta se takođe govori o zaštiti informacija u bazama podataka, integritetu baze podataka i obradi transakcija u bazama podataka. Po završetku kursa, studenti će biti osposobljeni da razviju konceptualni i fizički model baze podataka, izaberu odgovarajuće metode i tehnike za upravljanje informacijama pri rešavanju određenih problema i budu u stanju da izaberu i implementiraju odgovarajuća rešenja koja se koriste pri upravljanju informacijama.
IT381 Zaštita i bezbednost informacija
Na ovom predmetu se uvode razni aspekti bezbednosti računara i mreža uključujući, ali ne ograničavajući se samo na javnu i privatnu kriptografiju, autentifikaciju, digitalne potpise, bezbednost mejlova, bezbednost IP protokola, web bezbednosne tehnologije, zaštitni zidovi i virusi. Osnovi koncepti bezbednosti računara i mreža su dati u kontekstu savremenih računarskih sistema i servisa.
CS322 Programiranje u C#
C#, u stvari Visual C#, specifičan programski jezik koji obuhvata vizuelno programiranje tj. vizuelne alate, tj. vizuelno razvojno okruženje (Visual Studio, Toolbox objekti, Property Window) za pravljenje grafičkih aplikacija kao i .NET Framework. Cilj ovog predmeta je da osposobi studenta da koristi sve bitne elemente jezika C# tj. Visual C#, i da se osposobi da pravi grafičke aplikacije pomoću Visual C#, da primenjuje o.o. programiranje u Visual C#, kao i da koristi vizuelno razvojno okruženje Visual Studio i vizuelne alate za Visual C# programiranje. U okviru CS322, svaki student radi svoj projekat, koji se sastoji u izradi i dokumentovanju male grafičke aplikacije. Na ovom predmetu se izučavaju sledeće teme: Uvod u C# i .NET Framework, Prva grafička aplikacija u visual C#, Kodiranje grafičke aplikacije u Visual C#, Objekti u Toolbox-u, Osnovno C# kodiranje, i prva konzolna aplikacija, Funkcije, i logičke strukture, Specijalne varijable, i specijalni parametri, Klase i objekti u Visual C#, Nasledje klasa, Vidljivost članova klase, Debugger, i ostali alati u Visual Studio, Tehnika izuzetaka i validacije, i ostale tehnike u C#, Baze podataka u Visual C#, ADO.NET, i DataGrid, C# na Internetu, i ASP.NET Web aplikacije.
CS233 Programiranje 3D Igara
Nadovezujući se na uvodni predmet CS232 Programiranje 2D Igara predmet upoznaje studente sa novim izazovima u razvoju igara kada se sa 2D prostora pređe na 3D prostor. Studenti se upoznaju sa prikazom objekata u 3D prostoru, vektorskom algebrom i operacijama nad vektorima u 3D, a zatim i sa anatomijom 3D modela i sa osnovnim metodama kreiranja poligonalne mreže koja se kao deo terena ili scene uključuje u program video igre. Nezaobilazni deo kreiranja igre je postavljanje i usmeravanje kamere, tako da se studenti upoznaju sa osnovnim naredbama OpenGL-a za prikazivanje scene i definisanje oblasti vidljivosti u kojoj će biti smešten svet igre. U cilju pravilnog pomeranja objekata, rotacije ili skaliranja, studenti stiču znanja iz transformacija i kompozicije transformacija u 3D prostoru. Nakon toga, studenti se upoznaju sa kreiranjem složenih modela korišćenjem OpenGL-a, osnovnim principima fizike za 3D igre, i sposobnošću upotrebe i kreiranja animacija kao sastavnog elementa igre. U cilju kreiranja verodostojnih modela, izučava se upotreba senčenja, osvetljena, refleksije i tekstura.

Detaljan opis studijskog programa
STIPENDIJE ŠKOLARINE BESPLATNE PRIPREME ZA PRIJEMNI Direktan upis

Ovaj program je rezultat Incoming projekta Tempus programa koji je finansiran od strane Evropske unije.

Zanimljive činjenice o gejming industriji u Srbiji:

56% inostranih i domaćih kompanija je otvorilo nova radna mesta u oblasti gejming industrije u 2019. godini, a njih 38% je zaposlilo studente.

70 novih igara lansirano u Srbiji
Kompanija iz oblasti gejming industrije, koje su pre samo tri godine otvorila svoj centar u Srbiji, danas imaju preko 100 zaposlenih i očekuju u narednim godinama da će potreba za kadrovima rapidno rasti.