Opis

 

Studijski program Dizajn novih medija je trogodišnji akademski program u oblasti umetnosti. Traje šest semestara u obimu od 180 ESPB. Program omogućava sticanje teoretskih, stručnih i aplikativnih znanja iz oblasti teorije i estetike novih medija, novih i interaktivnih medija, računarstva, mobilnih uređaja, a sa akcentom na primeni tih praktičnih znanja u službi dizajna novih medija. Za upis na studije mogu konkurisati lica sa završenim diplomskim akademskim studijama. Studije su organizovane prema Bolonjskim principima. Svaki predmet je jednosemestralan. Program se izvodi kroz različite oblike teorijske i praktične nastave u učionicama univerziteta: predavanja, demonstracije, konsultacije, individualni projekti uz stručni nadzor, kontinuirane korekture predavača, studijski istraživački rad, projektni zadaci, ispiti. Rad i konsultacije sa predavačima se vrše putem e-mejla ili skajp tehnologije, direktno na univerzitetu i kroz samostalan rad na domaćim zadacima i projektima.

 

Svrha studijskog programa

Studijski program doktorskih studija ima jasno definisanu i objavljenu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu. Svrha studijskog programa doktorskih akademskih studija Dizajn novih medija je uspostavljanje jedinstvene platforme za edukaciju, razvoj i napredovanje studenata koji žele da kreiraju nove umetničke, kulturne i komercijalne izraze primenom trenutnih i nadolazećih digitalnih tehnologija i medija, kao i da se angažuju u akademskom okruženju kao predavači u oblastima umetnosti i novih medija. Istovremeno se student upoznaje i informiše o savremenim tokovima u digitalnim umetnostima, kao i vezi između kreiranja umetničkog dela i novih medija. Na ovaj način student razvija sposobnost da koristi najsavremenije teorijske koncepte i metodološke principe pri samostalnom proučavanju, razumevanju i analizi teorije umetnosti i medija.
 
Studenti teoretski i praktično ovladavaju znanjem i kreativno-spoznajnim aspektima novih medija koje im omogućuju da osmisle, kreiraju i realizuju nove forme umetničkog izražavanja kroz primenu i dizajn novih medija. U skladu sa estetskim i tehničkim kriterijumima student se osposobljava da postavlja koncept, dizajnira i realizuje projekte iz oblasti novih medija. Programom se akcenat stavlja na kombinovanju kreativnog i kritičnog mišljenja sa praktičnim i teorijskim radom, kao i na dalje usavršavanje i definisanje
individualne kreativne misli, vizuelne poetike i estetike svakog studenta.
 
Svrha studijskog programa doktorskih studija Dizajn novih medija ostvaruje se kroz trogodišnji program čija struktura obezbeđuje da se putem nastavnih sadržaj obaveznih i izbornih predmeta steknu odgovarajuća teoretska i praktična znanja i veštine iz dizajna novih medija. Nastava se vrši u prva tri semestra, dok su četvrti, peti i šesti semestar rezervisani za izradu doktorskog rada prema definisanim kriterijumima.

 

Ciljevi studijskog programa

Osnovni cilj doktorskog studijskog programa Dizajn novih medija je, da kroz obezbeđivanje jedinstvene edukacione platforme, pomogne kreiranju nove generacije umetnika inovatora, kreativaca i edukatora, čiji su alati vizuelnog izražavanja digitalni mediji, savremeni vidovi ljudske i čovek-mašina interakcije, estetika i narativ interaktivnih umetnosti, vizuelno programiranje, digitalna retorika.
 
Ciljevi programa su takođe, omogućivanje studentima da nadograđuju svoju misao i da se nesmetano razvijaju u okvirima teorija novih medija, kao i da svoje kreativno – umetničke, kao i tehnološke kapacitete podignu na nivo primeren sopstvenom akademskom statusu. Pored opisanih, cilj programa je da studente, kroz interdisciplinaran pristup kombinovanju umetnosti i tehnogije, osposobi za samostalnu primenu istraživačkih metodologija u domenu novih medija, kao i da im na taj način proširi opseg kreativnog delovanja, estetiku i kvalitet njihovih kreativnih poduhvata.Uporedo sa praktičnim znanjima student dobija i teoretska znanja iz oblasti teorije novih medija postmoderne umetnosti, vizuelne kulture i filozofije umetnosti. Ovladava filozofskim okvirima i razvija kritičko mišljenje o umetnosti i povezanosti tehnologijom, kao i o opštim problemima vizuelne kulture danas.Studijski program podrazumeva primenu savremenih tehnologija, softvera i uređaja, čijom je kombinacijom moguće kreirati umetnost u okviru novih medija.
 

 • Studijski program ostvaruje:
 •  

 • • kompletno obrazovanje individua kompetentnih za stručno i kreativno delovanje u oblasti novih medija i umetnosti i tehnologije
 • • razvoj kritičkog i analitičkog mišljenja i unapređenje istraživačkih procesa u cilju sticanja novih iskustava, razvoja individualne estetike i vizuelne poetike, kao i metodologija primene stečenih znanja u oblastima kulture, edukacije i društveno angažovanih delatnosti

 

  Kompetencije studenata nakon završenog studijskog programa

   

  • Savlađivanjem studijskog programa doktorskih akademskih studija Dizajn novih medija student stiče sledeće sposobnosti:
  •  

  • • Koncipiranje, kreiranje, razvijanje i teoretsko pristupanje i analiziranje dela iz oblasti umetnosti i tehnologija novih medija
  • • Samostalno istraživanje u oblasti digitalnih umetnosti i nadolazećih tehnologija
  • • Koncipiranje i realizovanje naprednih vidova interakcije između čoveka i tehnologije
  • • Dizajniranje jedinstvenih vizuelnih iskustava
  • • Vizuelizacija podataka
  • • Kreiranje virtuelnih okruženja
  • • Kreiranje interaktivnih narativa
  • • Podučavanje i predavanje na najvišem akademskom nivou: teorije novih medija i kreiranja umetničkog dela u oblasti umetnosti i tehnologije novih medija

   

  Semestar

  Redni broj


  Doktorske studije

  DIZAJN NOVIH MEDIJA

   

  ESPB

  Nedeljni broj časova

  Predavanja

  SIR

  1

  1

  AD665 Eksperimentalni mediji

  10

  4

  3

  1

  2

  AD615 Umetnosti i tehnologija

  10

  3

  3

  1

  3

  IT645 Interakcija i vizuelizacija mogućnosti savremenih IT

  10

  3

  3

  2

  4

  AD625 Istraživanje i razvoj u oblasti novih medija

  10

  3

  4

  2

  5

  AD635 Napredna animacija

  10

  4

  3

  2

  6

  AD645 Savremeni veb koncepti

  10

  4

  3

  Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini

  60

  21

  19

  3

  7

  AD640 Seminar doktorskog rada

  10

  1

  5

  3

  8

  Izborni blok 1

  10

  4

  3

  3

  9

  Izborni blok 2

  10

  4

  3

  4,5,6

  10

  AD695 Doktorski program

  90

  Izborni blok (student bira 2 predmeta)

  3

  1

  AD600 Istorija i teorija umetnost

  10

  4

  3

  3

  2

  AD680 Poetika umetnost

  10

  4

  3

  3

  3

  AD620 Teorija medija

  10

  4

  3

  3

  4

  MK665 Marketing i umetnost

  10

  4

  3

   

  Objašnjenje oznaka: SIR – Studijski istraživački rad, ESPB = Evropski sistem prenosnih bodova

  Kratak opis svih predmeta

  AD665 Eksperimentalni mediji
   
  Broj ESPB: 10
   
  Cilj predmeta je teoretsko i praktično istraživanje na polju integrisanja različitih medijskih pristupa prilikom osmišljavanja i izrade interdisciplinarnih umetničkih projekata. Interdisciplinarni pristup podrazumevau kombinaciju tradicionalnih umetnosti (slikarstvo, vajarstvo, arhitektura, ples, film, književnost, pozorište…) sa novim tendencijama iz oblasti digitalne umetnosti (komjuterska animacija i postprodukcija, interaktivna umetnost, internet komunikacije, video igre…).
   
  Sadržaj predmeta:
  Teoretska nastava podrazumeva istraživanje različitih oblika umetničkog stvaralaštva i razmatranje mogućnosti njihovog integrisanja u jedinstvenu celinu. Na početku semestra svaki student ima mogućnost da izabere dve oblasti stvaralaštva, na osnovu svojih interesovanja i prethodnog iskustva. U okviru teorijske nastave student se bavi istraživačkim radom i piše esej na temu odabranih oblasti stvaralaštva, u okviru kog istražuje mogućnosti njihovog međusobnog integrisanja.
   
  Praktična nastava podrazumeva osmišnjavanje koncepta konkretnog umetničkog projekta zasnovanog na teoretskom istraživanju odabranih oblasti stvaralaštva. Student u saradnji sa predavačem osmišljava umetnički projekat koji podrazumeva kombinaciju najmanje dva medijska pristupa, od kojih jedan podrazumeva tradicionalnu umetničku disciplinu, a drugi jednu od oblasti digitalne umetnosti. Cilj praktičnog rada je osmisliti interdisciplinarno umetničko delo, u kome se osobine različitih umetničkih disciplina smisleno i logično povezane u kompaktnu i logično osmišnjenu umetničku celinu.

  AD 615 Umetnost i tehnologija
   
  Broj ESPB: 10
   
  Cilj predmeta je da kandidatima približi aktuelne i nadolazeće tehnologije, odnosno, da mapiranjem dostupnih tehnoloških i izvedbenih mogućnosti u okviru novih medija pokrene dijalog između trenutnog umetničkog angažovanja studenata i pravaca u kojima se to angažovanje može dalje kretati, na koje sve načine i pod kojim uslovima.

  • Sadržaj predmeta:
  • • Mapiranje ključnih pojava u okviru umetnosti novih medija od pojave interneta
  • • Analiza umetničkih pravaca nastalih kao odgovor na upliv tehnologije u vizuelne umetnosti
  • • Kako tehnologija menja ličnu estetiku autora – dekonstrukcija radova vodećih umetnika novih medija današnjice
  • • Analiza kreativnih aktivnosti kandidata i razmatranje prostora za nadogradnju postojeće estetike
  • • Kreiranje i produkcija umetničkog dela u oblasti novih medija i umetnosti i tehnologije
  IT645 Interakcija i vizualizacija - mogućnosti savremenih medija
   
  Broj ESPB: 10
   
  Shvatanje odnosa umetnosti i računarske tehnologije kao dinamičnih celina koje su u sve većoj interakciji. Upoznavanje mogućnosti kreiranja veštačke realnosti (virtualne i proširene) i uloge umetnosti u njihovom dizajnu. Analiza tehnološke osnove za kreiranje tipičnih sistema virtualne realnosti.
  Sadržaj predmeta:

  • Sadržaj predmeta:
  • • Definicija sistema veštačke realnosti.
  • • Sitemi za generisanje osećaja na čulima.
  • • Metodi interakcije sa objektima virtuelne realnosti.
  • • Tehnike kreiranja efektivne interakcije
  • • Planiranje razvoja i implementacija sistema veštačke realnosti.
  • • Ocena uspešnosti sistema veštačke realnosti.
  AD625 Istraživanje razvoj u oblasti novih medija
   
  Broj ESPB: 10
   
  Predmet ima za cilj predočavanje i približavanje studentima metodološkog pristupa razvoju projekta na intersekciji umetnosti i tehnologije, od inicijalnog kreativnog koncepta do izvršne produkcije. Postavljanje pravilnih i održivih produkcionih okvira u cilju realizovanja kreativnog koncepta, kao i adekvatan izbor mehanizama i tehnologija predstavljaju ključni zadatak za svakog umetnika koji želi da estetizuje implementaciju neprekidnog niza inovacija i dostupnih tehnoloških modula u okviru svog projekta, a sve u cilju realizovanja prvobitne kreativne zamisli na najvišem produkcionom nivou.

  • Sadržaj predmeta:
  • • Definisanje koncepta umetničkog projekta
  • • Definisanje nepoznatih u okviru koncepta
  • • Mapiranje tehnoloških i mogućnosti i određivanje estetskih kriterijuma za produkcione korake
  • • Monoautostvo nasuprot koautorstvu – spoljni saradnici i limiti
  • • Studija izvodljivosti kreativnog projekta
  • • Finansiranje projekta
  AD635 Napredna animacija
   
  Broj ESPB: 10
   
  Cilj predmeta da je kandidate informiše o modalitetima upotrebe naprednih tehnologija produkcije video i animiranih sadržaja u okviru umetnosti i dizajna novih medija, i da im omogući dalji samostalan razvoj i ekperimentisanje na tom polju. Akcenat se takođe stavlja na mehanizme obogaćivanja lične poetike i estetike kandidata upotrebom videa u kontinuiranoj ili interaktivnoj narativnoj formi, kao i principa animacije u dvodimenzionalnom okruženju i u virtuelnoj realnosti.

  • Sadržaj predmeta:
  • • Upotreba animacije u novim medijima
  • • Hibridne forme medija današnjice i uloga video produkcije u njima
  • • Nezavisna animacija danas (autori i umetnički kolektivi)
  • • Interaktivni video
  • • Studija izvodljivosti kreativnog projekta
  • • Video intervencije u prostoru
  AD645 Savremeni web konecpti
   
  Broj ESPB: 10
   
  Cilj predmeta “Savremeni veb koncepti” je da uputi kandidate da internet nije samo virtuelni mimezis postojećih medija i digitalna transkripcija podataka iz realnog okruženja, već da je internet medij koji je omogućio nove koncepte stvaralaštva koji destabilizuju tradicionalne postavke autora, publike, kreativnosti, forme i originalnosti.

  • Sadržaj predmeta:
  • • Nove veb tehnologije
  • • Tehnike kreiranja efektivne veb interakcije
  • • Korisnički orjentisan dizajn
  • • Netart i veb eksperimenti
  • • Multimedijalnost u onlajn projektima
  • • Veb umetničke igre (online art games)
  • • Digitalni performans
  • • Implementacija veb sistema u umetničke interaktivne instalacije
  • • Implementacija veb sistema u muzičko i plesno izvođenje

   
  Ispitni projekat:
   
  Kreirati komunikacijski veb projekat koristeći postojeće društvene mreže ili kreirati samostalnu
  hipertekstualnu veb prezentaciju. Uslov projekta je da ne može da se ostvari bez postojanja internet
  konekcije. Uz projekat je potrebno priložiti tekstualno objašnjenje koncepta sa teorijskom podlogom i reference ka sličnim projektima (Obim teksta : 3 – 5 stranica)
   

  AD640 Seminar doktorskog rada
   
  Broj ESPB: 10
   
  Identifikovanja narastajućih zahteva u domenu savremenog umetničkog stvaralaštva koji stvaraju nove nepokrivene prostore, ali i diktiraju sve noviji revolucionarni tehnološki imperativi. Stvaranje novih vizuelnih kodova sporazumevanja u višemedijskim umetnostima, sa i bez konvencionalnih i aluzivnih znakova, sa tendencijom grupnog rada na ispitnom projektu. Svako teorijsko promišljanje o procesu stvaranja u elektronskoj, digitalnoj, interaktivnoj, virtuelnoj, vidljivoj pa i nevidljivoj sveri može biti osnova za ovaj predmet
   
  Sadržaj predmeta:
   
  Simbioza razumevanja raznih profesija idejnih potki, dostupnih veština, literarne i dramske supremacije. Sloboda izbora je i filozofija individualizma, a princip saradnje treba da obezbedi svakom pojedincu blagostanje. Kreativnost, veštine, umeće i znanje u službi razvoja savremene umetnosti i kulture. Spoj vizuelnih, likovnih i izvođačkih umetnosti u celini, nauke, tehnologije i inženjerstva, informacionih tehnologija sa dramaturgijom i psihologijom odnosno najnovijim dostignućima u oblastima novih medija i dizajna
   

  AD600 Istorija i teorija umetnosti
   
  Broj ESPB: 10
   
  Cilj predmeta je upoznavanje sa savremenim teorijskim i metodološkim konceptima istorije
  umetnosti. Razumevanje i primena interpretativnih metoda u sopstvenom radu – naučnom delu i
  studijskom tekstu iz oblasti Istorije i teorije umetnosti.

   
  Sadržaj predmeta:
   
  Studenti se upoznaju sa najprisutnijim i najsavremenijim metodološkim tumačenjima teorije i istorije umetnosti. Vodeći teorijski koncepti koji proučavaju odnos istorije i teorije umetnosti u kultnom, sakralnom, kulturnom, javnom, državnom, nacionalnom i političkom kontekstu. Proučavanje, unapređivanje i razumevanje različitih teorijskih aspekata i brojnih funkcija istorije umetnosti u američkoj, evropskim, ali i srspkoj sredini. Posebna pažnja formama i funkciji „Nove istorije umetnosti“ i njenom rodnom i političkom diskursu.
   

  AD680 Poetike umetnosti
   
  Broj ESPB: 10
   
  Kroz rad na istorijskim primerima student je osposobljen da prepoznaje i aplicira teorijska znanja na savremenu umetnost. U toku semestra student na istorijskim primerima upoznaje karakteristične koncepcijsko-teorijske metode koje mu pomaže da razvije kritičko mišljenje i argumentuje svoje stavove. Razmatraju se koncepcijska i teorijska pitanja koja se odnose na kreiranje, interpretaciju i konzumiranje umetnosti, primarno kroz, ali ne i isključivo, zapadnu tradiciju.

   
  Sadržaj predmeta:
   
  Teme o kojima će biti reči uključuju sledeće teme: šta je estetika i ko je relevantan da donese ovaj sud? Da li je „dobra“ umetnost i „lepa“? Zašto smo zainteresovani za originalno i autentično u umetnosti? Da li postoji „obejktivno“ u umetnosti? Da li umetnost imitira život, ili život imitira umetnost? Kako nove tehnologije utiču na značenje i iskustvo umetnosti?
   
  Praktičan rad: Individualni rad i kritike sa svakim studentom. Konsultacije i prezentacije.

   

  AD660 Teorija medija
   
  Broj ESPB: 10
   
  Razvijanje teorijsko-kritičkog promišljanja, odnosno praktičko delovanje u oblastima savremenih medija (televizija, radio, umetnost videa, film, fotografija) kao i da senzibiliše polaznike kursa za teorijsku problematizaciju polja delovanja tzv. novih medija (Internet, interaktivne, multimedijalne, intermedijalne i digitalne kulture, i sl.).

   
  Sadržaj predmeta:
   
  Predmet Teorija medija u osnovi se bavi opštim i specijalističkim teorijama medija (elektronski, štampani i novi mediji), odnosno interpretativno-kritičkim odnosom polaznika prema ovoj problematici. Tematske oblasti koje posebno obrađuje su: Problemski uvod u savremene teorije medija: precesija simulakruma i virtuelizacija stvarnosti; Kulturna i kreativne industrije: pitanje shematizacije svesti; Društvo spektakla i medijski zasnovani kapitalizam; Sajber prostor i sajber vreme; Mediji, brendiranje i utopijski pogledi na svet; Simboli i forme u medijima i njihov uticaj na auditorijum, Virtuelne zajednice; Kultura dijaloga i interaktivne komunikacije; Kritika i moć medija; Medijske egzistencije: postindividualiam i imaginacija; Konvergencija medija, multi-, meta- i intermedijalnost

   

  MK656 Marketing i umetnost
   
  Broj ESPB: 10
   
  Shvatanje međusobnog odnosa marketinga i umetnosti kao živih celina koje su u sve većoj interakciji. Shvatanje uticaj fenomena marketinga na umetnost u celini i pojedinačno-u određenim vidovima umetnosti i pravci tog kretanja. Analiza korpusa marketinških aktivnosti koje se koriste u promovisanju i eksploataciji umetnosti.

   
  Sadržaj predmeta:
   

  • • Definicija marketinga kao fenomena i poslovne aktivnsti.
  • • Odnos marketinga i umetnosti.
  • • Uloga marketinga u umetnosti i njegova primena.
  • • Modeli marketinga umetnosti i njenim oblicima.
  • • Planiranje i implementacija marketinga umetnosti.
  • • Ocena uspešnosti marketinga umetnosti.

   

  Profesori