Trajanje studija: 1 godina
Broj ESPB: 60 ESPB
Zvanje: Master menadžer
Polje: Društveno humanističke nauke
Oblast: Menadžment i biznis
Kreirano prema potrebama savremene industrije i po uzoru na vodeće svetske univerzitete

Master program Digitalni biznis omogućava sticanje znanja neophodnih za primenu digitalnog biznisa i marketinga u eri digitalnog poslovanja i zadovoljava potrebe savremene indrustrije, te je interesantan diplomiranim menadžerima koji u toj oblasti žele da se usavrše i specijalizuju, ali i za one koji žele da se prekvalifikuju, prošire svoja znanja i podignu svoju karijeru na viši nivo.

OPIS PROGRAMA

Studijski program Master akademskih studija Digitalni biznis je jednogodišnji master akademski program, u obimu od 60 ESPB, namenjen obrazovanju i osposobljavanju studenata za stručni rad u oblasti digitalnog poslovanja, globalnih operacija, lanaca snabdevanja i digitalnog marketinga.

Studijski program MAS Digitalni biznis je namenjen studentima koji u svojoj budućoj profesionalnoj orijentaciji žele da se bave planiranjem, organizovanjem i vođenjem aktivnosti u domenu digitalnog preduzetništva, upravljanja operacijama i lancima snabdevanja i digitalnog marketinga, sa posebnim sklonostima i orijentacijom ka izgradnji sopstvenih istraživačkih kompetencija u ovoj oblasti.

 

Sem RB MAS DIGITALNI BIZNIS (60 ESPB),
Plan nastave u školskoj 2022/23.
ESPB
1 1 MG500 Modeli digitalnog biznisa 6
2 MG510 Digitalna transformacija – izazovi i primene 6
3 Izborni blok 1: Izborni predmet 1 6
4 Izborni blok 1: Izborni predmet 2 6
5 Izborni blok 1: Izborni predmet 3 6
2 6 Izborni blok 2: Izborni predmet 4 6
7 MG591 Stručna praksa 3
8 MG594 Završni rad – istraživanje 15
9 MG595 Završni rad – izrada i odbrana 6
Izborni predmeti
1 3,4,5 MK515 Digitalni marketing 6
MK545 Strategija digitalnog marketinga 6
MK565 Menadžment digitalnog marketinga 6
MMK560 Strateški marketing menadžment 6
MG505 Strategije digitalnog biznisa u blokčejn eko sistem 6
MG520 Efektivna pregovaranja 6
OM515 Globalno upravljanje operacijama 6
OM525 Globalno upravljanje lancem snabdevanja 6
OM560 Sistem vitke proizvodnje 6
OM535 Finansiranje preduzetništva 6
OM565 Alati, tehnike i sistemi za unapređenje poslovanja 6
OM570 Upravljanje logistikom lanca snabdevanja 6
2 6 OM585 Operaciona istraživanje 6
OM580 Uvođenje robotske automatizacije procesa 6
MG545 Strateški menadžment i liderstvo 6
MK550 Analitika digitalnog marketinga 6

CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA

Cilj studijskog programa MAS Digitalni biznis je da obrazuje stručnjake koji poseduju potrebna teorijska i praktična znanja, veštine i kompetencije iz oblasti digitalnog poslovanja, upravljanja operacijama, digitalnog marketinga, strateškog menadžmenta i drugih srodnih oblasti neophodnih za uspešan budući rad. Program je usresređen na znanje i razvoj veština i na strateškom i na operativnom nivou u oblasti digitalne transformacije, digitalnog poslovanja, globalnih operacija, digitalnih lanaca snabdevanja, marketinških komunikacija, marketinga usluga, finansiranja preduzetništva i strateškog menadžmenta.

Master program Digitalni biznis se posebno bavi menadžerskim aspektima poslovanja u digitalnom marketingu i upravljanju operacijama i upućuje studenta na sticanje znanja koja pokazuju primenu teorijskih koncepata u određenim područjima primene.

Studijski program MAS Digitalni biznis je kreiran tako da obezbedi dublja znanja o ključnim aspektima digitalnog poslovanja, upravljanja operacijama i marketinga, u odnosu na znanja koje su studenti stekli na osnovnim akademskim studijama (OAS) iz oblasti digitalnog biznisa i marketinga ili inženjerskog i operacionog menadžmenta.

Ishodi učenja studijskog programa

Savlađivanjem studijskog programa master akademskih studija Digitalni biznis, student stiče sledeće sposobnosti:

Planiranje operacija u tradicionalnom i digitalnom poslovnom okruženju;
Razvoj digitalnih modela poslovanja;
Organizovanje i upravljanje funkcijom lanaca snabdevanja u organizaciji;
Organizovanje i upravljanje funkcijom marketinga u organizaciji;
Planiranje i vođenje kampanja i aktivnosti u domenu lanaca snabdevanja;
Planiranje i vođenje kampanja i aktivnosti u domenu upravljanja operacijama;
Vođenje i realizacija marketinških istraživanja, tj. Istraživanja tržišta;
Razvoj i tržišno pozicioniranje tradicionalnog i digitalnog brenda (robne marke);
Održavanje i razvoj dobrih poslovnih komunikacija i primena odgovarajućih tehnika pregovaranja i lobiranja;
Definisanje marketinške strategije organizacije;
Sposobnost za naučna istraživanja u oblasti lanaca snabdevanja, digitalne transformacije i digitalnog marketinga;
Sposobnost samostalnog učenja i profesionalnog usavršavanja.

NAJČEŠĆA RADNA MESTA

Marketing menadžer
Digitalni marketing menadžer
Analitičar i planer marketinga
Menadžer operacija
Strateški konsultant u oblasti marketinga i menadžmenta
Konsultant u oblasti digitalne transformacije
Menadžer prodaje
Rukovodilac marketing službe organizacije

Kratak opis svih predmeta

MG500 Modeli digitalnog biznisa

Konkurentnost kompanija u digitalnoj eri u velikoj meri zavisi od primene odgovarajućeg poslovnog modela digitalnog poslovanja. Zbog toga je značajno dobro poznavati mogućnosti i ograničenja pojedinih modela digitalnog biznisa. Modeli digitalnog biznisa definišu suštinu aktivnosti kompanija u digitalnoj eri. Predmet ima za cilj da upozna studente sa različitim modelima digitalnog biznisa, da im omogući pregled koncepata modela digitalnog biznisa, izlažući njihov razvoj i njihov značaj za uspešnu primenu njihovog digitalnog poslovanja. Pred koncepcijskih osnova, posebno se analiziraju digitalni B2C (B2C) biznis modeli komunikacije i poslovanja kompanija sa svojim kupcima i korisnicima, kao i digitalni B2B (B2B) biznis modeli koji se odnose na poslovne odnose između kompanija. Posebno se izučava i hibridni digitalni model, na primeru kompanije Gugl.

MG510 Digitalna transformacija – izazovi i primene

Predmet ima za cilj da nauči studente da projektuju, razumeju i procenjuju sisteme na arhitektonskom nivou apstrakcije. Cilj predmeta je da studenti razumeju uticaj arhitekture na softverske strukture, razumeju tehničku, organizacionu i poslovnu ulogu arhitekture softvera, identifikuju ključne strukture arhitektura, razumeju principe dokumentacije i prezentacije softverske arhitekture, shvate uticaj koji komponente otvorenog koda i treće strane imaju na projektovanje arhitekture i generišu alternative za arhitekturu u datom kontekstu i mogu da izaberu najadekvatniju softversku arhitekturu. Pored toga, studenti će steći znanje da mogu da procene podobnost projektovane softverske arhitekture u ispunjavanju skupa sistemskih zahteva i balansiranje kompromisa kvaliteta u skladu sa savremenim načinom rada u oblasti koja se izučava.

Izborni predmeti 1, 2 i 3

MK515 Digitalni marketing
Digitalni marketing može odvesti organizaciju ka novim tržištima i otkriti nove mogućnosti. Ovaj predmet ima za cilj da pruži to razumevanje i da izloži studentima najnovije koncepte za primenu digitalnog marketinga u organizacijama. Program predmeta je podeljen u tri dela. U prvom se proučavaju osnove digitalnog marketinga, u drugom – alati za primenu digitalnog marketinga, a u trećem – strategija i planiranje za primenu digitalnog marketinga.

MK545 Strategija digitalnog marketinga
Predmet ima za cilj da istraži kako izvršiti promenu strategija, poboljšati ulogu marketinga i prilagoditi nove tehnologije i alate za rad sa podacima u digitalnom društvu. Cilj digitalne strategije nije da prekine upotrebu dosadašnjeg marketinga, već da bude komplementaran sa njim, te da se integrišu i razvijaju istovremeno. Upravljanje zahtevima tržišta je uvek bio prioritet u marketingu, i korišćenje više tehnologije i podataka to ne može da promeni. Marketing u digitalnom dobu mora da ostvari sinhronizaciju upravljanja vrednostima kupca (SCVM). Kao revolucionarna marketinška paradigma nakon CRM-a, osnovni koncept SCVM -a je da koordiniše i organizuje sva odeljenja u firmi kako bi se realizovalo upravljanje vrednostima u zatvorenom krugu i upravljanje dodatom vrednošću kupaca na osnovu punog životnog ciklusa kupaca. U digitalnom dobu, zbog aktivnosti potrošnje zasnovane na scenarijima, konsolidacije različitih kanala, integracije usluga i proizvoda i komunikacije u realnom vremenu za brendove, preduzeća moraju, u osnovi, da integrišu istraživanje i razvoj (R&D), marketing, prodaju i usluge, podstičući prodaju i profit sa vrednošću kupaca. Predmet je značajan za one koji treba da postave strategiju digitalnog marketinga u nekom preduzeću, kao i za odgovorne direktore.

MK565 Menadžment digitalnog marketinga
Upravljanje digitalnim marketingom predstavlja najbrže rastući novi kanal za ciljanu komunikaciju, interakciju, angažovanje i isporuku brendiranja, komunikacija, proizvoda i usluga organizacije. Cilj ovog predmeta da obezbedi čvrstu osnovu u strateškim, taktičkim i kreativnim osnovama. U tom smislu, na predmetu se izučavaju teme kao što su: marketing preko internet pretraživača, imejl marketing, marketing sadržaj, društveni mediji i uloga mobilnih uređaja, upravljanje odnosima sa kupcima (CRM), analitika i organizacija vođena podacima, upravljanje preduzećem za digitalni marketing u svetu automatizacije marketinga zasnovanog na vebu i dr.

MK560 Strateški marketing menadžment
Cilj predmeta je da studente upozna sa jednim celovitim pogledom na strateško upravljanje marketingom koji se oslanja na teorijske poglede, ali i praksu u prethodnih 30-40 godina, tj. u eri pre digitalizacije u poslovanju. Studenti će steći solidnu teorijsku osnovu upravljanja marketingom koja se oslanja na teorijske radove Kotlera i drugih autoriteta u marketingu. Diskutovaće se koegzistencija upravljanja marketingom u doba pre digitalizacije i u savremenom dobu u kome u nekim oblastima dominira digitalizovano upravljanje marketingom. Suživot jednog i drugog pristupa marketingu je u saglasnosti sa pogledom da su oni komplementarni, i da se dopunjuju, pogotovu u nekim oblastima poslovanja.

MG505 Strategije digitalnog biznisa u blokčejn eko sistemu
Cilj predmeta je da studentima pruži osnovna znanja o blokčejn tehnologiji i da prikaže kako se ona može koristiti u digitalnom poslovanju organizacija.

MG520 Efektivna pregovoranja
Poslovni odnosi su često prikazivani kao igra u kojoj se poslovne firme ili pojedinci takmiče za različite uloge. Koliko je neki igrač uspešan zavisi u suštini od količine uticaja koji se može izvršiti na drugog igrača u smislu oblikovanja ponašanja potonjeg na željeni način. Ovaj predmet ispituje način na koji se ovaj proces formuliše kroz pregovore i dogovaranje. On se bavi pitanjem kako su eksterno i unutrašnje pregovaranje postalo način života efektivnih menadžera u poslovnom okruženju koje se stalno menja. Ovaj predmet studentima pruža neophodnu teorijsku i praktičnu pozadinu za suočavanje sa izazovima pregovaranja i pregovaranja u svojoj profesionalnoj karijeri. Tematske oblasti: Proces pregovaranja, pregovaranje i upravljanje, i koncepti moći i uticaja na poslu i u drugim okruženjima, pregovaranje i razvoj poslovnih sporazuma, korporativna diplomatija i dinamika pregovaranja u nacionalnom i međunarodnom kontekstu.

OM515 Globalno upravljanje operacijama
Ovaj predmet se fokusira na razvijanje razumevanja studenata o osnovama upravljanja operacijama. Primarni cilj je da se studenti upoznaju sa osnovnim teorijama, principima, tehnikama, metodama i primenama upravljanja operacijama u okviru različitih industrija. Teme uključuju operativnu strategiju, upravljanje kvalitetom, analizu procesa, upravljanje kapacitetima, upravljanje zalihama, planiranje resursa preduzeća (ERP), vitku proizvodnju, teoriju ograničenja (TOS) i upravljanje uslužnim operacijama. Tokom predmeta će se raspravljati o različitim teorijama, principima i praksama, a fokus je na korišćenju ovih tehnika za upravljanje i poboljšanje operativnih performansi.

OM525 Globalno upravljanje lancem snabdevanja
Predavanja ovog predmeta uključuju uvod u strateške lance snabdevanja, teoriju kupovine, upravljanje portfoliom dobavljača, odabir dobavljača, pregovaranje, merenje učinka dobavljača, upravljanje odnosima sa dobavljačima i upravljanje rizicima u lancu snabdevanja.
Cilj predmeta je da:
• Upozna studente sa osnovnim pitanjima upravljanja lancem snabdevanja;
• Obezbedi razumevanje uloge teorije u upravljanju lancem snabdevanja;
• Istraži širok spektar aktivnosti povezanih sa procesom nabavke;
• Obezbedi osnovu za upravljanje globalnim lancima snabdevanja.

OM560 Sistem vitke proizvodnje
Tokom protekle tri decenije, Tojotin proizvodni sistem, poznat i kao vitka proizvodnja (lean production), transformisao je operativne performanse mnogih organizacija širom sveta. Centralni cilj vitkosti je eliminisanje otpada i aktivnosti koje ne dodaju vrednost unutar organizacije i kroz njen lanac snabdevanja. Danas je vitka proizvodnja jedan od najčešće korišćenih sistema upravljanja za poboljšanje načina na koji organizacije projektuju, proizvode i unapređuju operativne procese koji dodaju vrednost. Iako je vitka proizvodnja nastala u japanskoj automobilskoj industriji, ona je u velikoj meri primenjena i u ne-automobilskim industrijama, kao što su zdravstvo, logistika, elektronika, vazduhoplovstvo, hemikalije, nevladine organizacije, državna uprava i državne institucije. Predmet ima za cilj da pruži pregled Tojotinog načina i Tojotinog proizvodnog sistema (TPS) i kako oni poboljšavaju organizacioni učinak.

OM535 Finansiranje preduzetništva
Predmet se fokusira na finansiranje preduzetničkih kompanija, posebno početnika i poslovnih poduhvata u ranoj fazi. Predmet je namenjen kako studentima koji žele da pokrenu sopstveni biznis ili rade za startap firmu, tako i studentima koji žele da ostvare karijeru u rizičnom kapitalu i drugim oblicima finansiranja startapova.
Ulaganje u preduzetničke poduhvate karakteriše veoma visok stepen neizvesnosti i složena asimetrija informacija između investitora i preduzetnika, što može dovesti do neusklađenosti podsticaja i sukoba interesa. Dvostruki ciljevi predmeta su da studenti nauče kako da donose odluke o ulaganju u ovim situacijama (tj., koje mogućnosti da traže, a koje da propuste) i kako da strukturiraju uslove ulaganja na takav način da se nose sa neizvesnošću i smanje sukobe interesa koji nastaju zbog asimetrije informacija. Prvi cilj zahteva od studenata je da savladaju alate za skrining mogućnosti ulaganja u odsustvu mnogo „tvrdih“ finansijskih podataka. Neophodni alati za „prepoznavanje prilika“ uglavnom se oslanjaju na finansije, strategiju i ekonomiju. Dobar primer je važnost barijera za ulazak za postizanje održivih profitnih marži. Drugi cilj zahteva od studenata da razviju razumevanje izrade ugovora i planiranje posla. Na primer, poslovi su često strukturirani na takav način da procena koju plaća spoljni investitor zavisi od naknadnog učinka poduhvata (korišćenje opcija, zarada, itd.).

OM565 Alati, tehnike i sistemi za unapređenje poslovanja
Predmet razmatra primenu poslovnih alata i tehnika za unapređenje poslovanja. Fokusira se na upravljanje kvalitetom, a posebno na kvantitativne i kvalitativne metode koje se koriste za poboljšanje kvaliteta usluga i proizvodnih operacija. Predmet je veoma praktičan i od studenata se zahteva da rade sa kvantitativnim i kvalitativnim podacima.
Cilj predmeta je da studenti prouče sisteme, tehnike i alate za upravljanje kvalitetom i njihovu upotrebu u proizvodnim i uslužnim okruženjima.

OM570 Upravljanje logistikom lanca snabdevanja
Predmet se odnosi na sticanje dubljeg razumevanja kako upravljati logistikom unutar lanaca snabdevanja. Konkretno, istražuje se, procenjuje se i ostvaruje se razumevanje kako logističke odluke (objekti, projekat mreže, inventar i transport) utiču na performanse centralnih firmi i njihovih čitavih lanaca snabdevanja. S obzirom na proliferaciju logističkih kompanija trećeg, četvrtog i petog nivoa, istražuje se i važnost, prikladnost i složenost eksternalizacije logistike u globalnim lancima snabdevanja. Po završetku predmeta student poseduje razumevanje mnogih odluka sa kojima se suočavaju menadžeri logistike. Pored toga, postaju svesni teorija, koncepata i praksi koje se mogu primeniti za informisanje o ključnim logističkim odlukama na radnom mestu.

Izborni predmet 4

OM585 Operaciona istraživanja
Cilj predmeta je da osposobi studente da primene metode operacionih istraživanja u rešavanju praktičnih problema u operacionom menadžmentu. To podrazumeva izbor i postavljanja odgovarajućih matematičkih modela, postavljanje optimizacionog zadataka i njegovo rešavanje uz primenu odgovarajućeg softvera, analizu problema i dobijenih optimizacionih rešenja metodama simulacije i vizualizacije i dr.

OM580 Uvođenje robotske automatizacije procesa
Robotska automatizacija procesa RPA (RPA) znači uzimanje ponavljajućih, ručnih procesa i kreiranje „bota“ (robota) da ih izvodi, čime se oslobađa vreme osoblja koji su radili ove zadatke kako bi se fokusirali na važnija pitanja, pitanja koja često zahtevaju ljudski uvid i donošenje odluka, a ne samo praćenje rutine i radnje koje se ponavljaju. Ovi složeniji zadaci koji uključuju kognitivno mišljenje su često direktnije suočavanje sa klijentima. Pored toga, automatizacija procesa smanjuje ljudske greške i skupe prerade, a može i da poboljša moral zaposlenima jer im omogućava da rade na zadacima koji zahtevaju razmišljanje, a ne jednostavno ponavljanje radnji napamet. Cilj predmeta je da studente uputi na metode pripreme i uvođenja robotske automatizacije procesa u nekoj organizaciji, te uče zašto, kada, i kako da primene robotsku automatizaciju procesa, kako da utvrde mogućnosti primene, da projektuju rešenje i da organizuju primenu projektovanog RPA rešenja. Zato, ovaj predmet je usmeren ka menadžerima i budućim liderima uvođenja automatizovanih poslovnih procesa.

MG545 Strateški menadžment i liderstvo
Cilj ovog predmeta je da studente upozna sa metodama strateškog menadžmenta i da ukaže na značaj strateškog liderstva. Teme predavanja strateškog menadžmenta su grupisane u četire modula: (1) Proces strateškog menadžmenta, (2) Formulisanje strategije, (3) Primena strategije i (4) Analiza studija slučaja. U drugom delu predmeta se studenti upoznaju sa strateškim liderstvom i njegovim značajem.

MK550 Analitika digitalnog marketinga
Poslednjih godina, najveći porast broja zaposlenih u marketingu je za radno mesto analitičara marketinga i na poslovima marketing analitike. Zato, cilj ovog predmeta je da studentima master studija u oblasti marketinga pruži odgovarajuća znanja i veštine u oblasti marketing analitike uz pomoć Excel-a. Predmet je od posebne važnosti za direktore i više menadžere marketinga, kao i za marketing analitičare, jer ih osposobljava da donose odluke zasnovane na relevantnim podacima.

MG591 Stručna praksa

Cilj stručne prakse je da studente pripremi za samostalni istraživački i stručni rad u prepoznavanju i rešavanju konkretnih zadataka iz oblasti studijskog programa, u realnim uslovima prakse i/ili u istraživačkim laboratorijama i centrima.Programski zadaci su orjentisani na uključenje studenata u projekte različitih vrsta, obima i namena, u njihovoj početnoj, razvojnoj ili završnoj, fazi. Kroz sagledavanje radne sredine i konkretnih radnih aktivnosti student treba steći nova znanja, sigurnost u radu i mogućnost integrisanja stečenih znanja i veština kroz prethodne studije u obimu od 90 sati.

MG595 Završni rad

Prijava završnog rada može se ostvariti nakon upisanog završnog semestra. Odbrani završnog rada može se pristupiti nakon položenih svih ispita predviđenih nastavnim planom.

Knjiga predmeta

ISTAKNITE SE MEĐU KONKURENCIJOM I NAPRAVITE SLEDEĆI KORAK U VAŠOJ KARIJERI!

ONLINE PRIJAVA ZA UPIS >>

CENA ŠKOLARINA ZA DRŽAVLJANE R.SRBIJE I BIVŠIH SFRJ REPUBLIKA

STUDIJSKI PROGRAM ŠKOLARINA
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Informacione tehnologije i sistemi 2.500 €
Inteligentni i napredni informacioni sistemi 2.500 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Digitalni biznis 1.950 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Vizuelne komunikacije 2.500 €

*Školarinu je moguće plaćati u više mesečnih rata.

ZANIMA VAS VIŠE INFORMACIJA O OVOM PROGRAMU?

Pitajte nas

Ime *

Prezime *

E-mail *

Postavite pitanje *

captcha
Unesite kod sa slike: