Marketing Menadžment

STVARAMO IZUZETNE LIDERE U MARKETINGU

  • Dužina studija: 10 meseci
  • 60 ESPB
  • Nastava online, konsultacije po izboru online ili neposredno sa profesorima
  • Cena 1500 evra, sa dobrim uslovima i ratama
  • 10% popusta za studente sa Univerziteta Metropolitan

ONLINE PRIJAVA

DA LI STE SPREMNI ZA SLEDEĆI KORAK?

Više nije dovoljno sticanje samo diplome osnovnih studija. Konkurencija za dobre poslove je sve veća. Da li ste spremni za ulazak u trku? Načinite sledeći korak. Master studije Univerziteta Metropolitan u trajanju od 10 meseci predstavljaju korak dalje u vašem budućem razvoju. Marketing menadžment program je upravo za vas koji želite da se iskažete kao lideri u atraktivnim i dinamičnim oblastima. Jedinstvena formula našeg Univerziteta je u efikasnoj kombinaciji online studija koje vam štede vreme i novac sa direktnim radom sa profesorom kao mentorom.

Master studije Univerziteta Metropolitan u trajanju od 10 meseci predstavljaju korak dalje u vašem budućem razvoju. Marketing menadžment program priprema polaznike na rešavanje kompleksnih poslovnih problema koji ih tek očekuju. Stečena znanja na ovom programu će vam značiti ne samo prilikom prvog zaposlenja nego i kroz celu profesionalnu karijeru.

ZAŠTO UNIVERZITET METROPOLITAN?

Više nije dovoljno sticanje samo diplome osnovnih studija. Konkurencija za dobre poslove je sve veća. Da li ste spremni za ulazak u trku? Načinite sledeći korak. Master studije Univerziteta Metropolitan u trajanju od 10 meseci predstavljaju korak dalje u vašem daljem razvoju.

Univerzitet Metropolitan vam omogućava eLearning sistem učenja koji je najsavremeniji u regionu. Ovaj vid studiranja posebno je pogodan za sve vas koji ste već zaposleni i želite da nadogradite svoja znanja. Pristup materijalu za učenje u bilo koje vreme olakšava vam da uskladite svoje dnevne radne obaveze sa obavezama koje iziskuje studiranje.

Takođe, prednost eLearning sistema učenja je u lakoj dostupnosti i lokaciji. Ukoliko ste iz različitih delova Srbije ili inostranstva možete da uštedite novac i vreme studiranjem na izabranom programu bez preseljenja u Beograd i Niš u kojima se Univerzitet nalazi. Posebno smo ponosni na poboljšanje studijskih programa i najsavremeniju online nastavu koju organizujemo od osnivanja 2005. godine, kako bi obrazovanje studenata bilo konstantno na visokom nivou.

Stečena master diploma iz marketing menadžmenta biće osnova za nove ambiciozne planove za vas lično, kao i za vašu kompaniju kojoj donosite bolje rezultate i bolju budućnost. U eri hiperkonkurencije ovaj program omogućava da se steknu napredna znanja iz analitike tržišta, planiranja razvoja proizvoda i usluga, stvaranja lovebrends, strategije upravljanja komunikacijom sa svim stejkholderima, uključujući i medije, kao i preko potrebne veštine pregovaranja. Aktuelan nastavni program proširiće vaša znanja, unaprediti liderske veštine, proširiti vidike i mrežu kontakata kroz Metropolitan Alumni.

Sem RB MAS MARKETING MENADŽMENT (60 ESPB)

Plan nastave u školskoj 2017/18

ESPB P V SIR

9

1 MK420 Strateški marketing 8 2 3 0
2 MK465 Menadžment prodaje 8 2 3 0
3 MK410 Marketing menadžment-napredni nivo 8 2 3 0
4 Izborni predmet 1 8 2 3 0

10

5 Izborni predmet 2 8 2 3 0
6 MK585 Projekat istraživanja tržišta 8 0 5 10
7 MK595 Završni rad 12

 

Sem RB Izborni predmet1 ESPB P V SIR
9 4 MK445 Pregovaranje i lobiranje 8 2 3 0
4 MK480 Oglašavanje-napredni nivo 8 2 3 0
Sem 1 Izborni predmet 2 ESPB P V SIR

10

5 MK520 Brend menadžment- napredni nivo 8 2 3 0
5 MK531Komunikacije i odnosi s javnošću 8 2 3 0

 

PREDMETI NA PROGRAMU

MK420 Strateški marketing
Cilj predmeta je da osposobi studente da strateški razmišljaju i da marketing strategiju razumeju kao suštinsko područje upravljanja marketingom. Kako odabrati i sprovoditi odgovarajući pravac akcije ka odabranim ciljnim tržištima da bi se obezbedio rast i razvoj privrednog subjekta u ambijentu konkurentnog tržišta je osnovna intencija ovog predmeta. Po završetku nastave na predmetu student će biti osposobljen da donosi strateške odluke,da proaktivno tržišno deluje donoseći odluke koje će obezbediti dugoročnu tržišnu konkurentsku prednost. Sadržaj predmeta: Pojam i razvoj strateškog marketinga; potreba za strateškim pristupom marketing; osnovne faze strateškog planiranja marketinga; upravljanje strateškim pitanjima (marketing odlučivanje); sistem informacija za strateško marketing odlučivanje; strateška tržišna analiza; ponašanje potrošača i marketing strategija; instrumenti strateškog planiranja marketinga; marketing miks i strategija marketinga; strateški marketing na globalnom tržištu; implementacija strateškog marketinga.
MK531 Komunikacije i odnosi s javnošću
Sticanje znanja iz oblasti odnosa s javnošću, kao i prihvatanje značaja uloge različitih oblika komunikacija u savremenom poslovnom okruženju. Moderni uslovi poslovanja koji su opterećeni brzim i nestabilnim poslovnim okruženjem, nameću sve jasniju ulogu neposredne i neprestane komunikacije sa svim učesnicima u stvaranju novih proizvoda i/ili usluga. Komunikacija među zaposlenima, kao i komunikacija sa socijalnim okruženjem predstavljaju preduslov uspešnog poslovanja. Tako se mesto komunikacije i uopšte odnosa s javnošću, bilo na internom ili eksternom nivou mora izučavati i tragati za onim odnosima s javnošću koji mogu dati najbolje poslovne rezultate. Razvoj, implementacija i primena strategije odnosa s javnošću u realnim sistemima u nestabilnom okruženju, uključujući i sposobnost evaluaciju rezultata. Usavršavanje znanja i veština komuniciranja sa internom i eksternom javnošću, uz kontinuirano praćenje savremenih postignuća u oblasti odnosa s javnošću.
MK410 Marketing menadžment-napredni nivo
Segmentacija i targetiranje tržišta; Menadžment i kreiranje brendova; pozicioniranje brenda; novi koncept konkurentske prednosti; upravljanje razvojem novog proizvoda za postizanje trajne konkurentske prednosti; kvalitativno i kvantitativno istraživanje tržišta; strategije advertajzinga i menadžment; dizajniranje tržišnih kanala distribucije; vrednovanje, analiziranje i upravljanje marketingom pomoću Customer Equity; uslužni i potrošački marketing; upravljanje širokim i poslovnim tržištem; upravljanje prodajnom organizacijom; menadžment marketinga u informatičkoj eri.
MK520 Brend menadžment - napredni nivo
Predmet po svom sadržaju obuhvata problematiku specifičnog definisanja proizvoda u svesti potrošača ali se može definisati i kao posebna strategija kompanije na suptilno odabranom tržišnom segmentu ili segmentima. Tradicionalno se na marku proizvoda ili usluge gledalo kao na neki dodatak uz proizvod. Međutim, novije gledište je da je proizvod samo jedan element marke. Marka se posmatra kao obećanje skupa atributa datih na način da onaj ko kupi proizvod ili uslugu dobije satisfakciju. Marka je kombinacija seta atributa (kao što je proizvod), koristi potrošača (potrebe i želje koje zadovoljava) i vrednosti (šta potrošače povezuje sa proizvodom). Marka se stvara kada marketing dodaje vrednost proizvodu u procesu diferenciranja od drugih proizvoda sa sličnim atributima i koristima.
MK480 Oglašavanje – napredni nivo
Sticanje naprednih znanja i sposobnosti u cilju dostizanja visokoprofesionalnog odnosa prema oglašavanju, oglasnim sredstvima, proizvođačima i primaocima oglasnih poruka, načelima oglašavanja, odnosima sa potrošačima tj. kupcima, agencijama za marketing i oglašavanje, sistem odnosima: mediji – oglašivači – tržište itd. Sagledavanje, razumevanje, usvajanje i primena osnovnih pojmova i kategorija u oblasti oglašavanja. Predmet omogućava osposobljavanje studenata za upravljanje oglasno-komunikacijskim procesom profitne i neprofitne prirode. Prvi je češći i odnosi se na za predstavljanje poslovno – proizvodnog sistema i njegovih proizvoda i usluga ciljnom segmentu klijenata i/ili javnosti sa ciljem da ih informiše i uveri da zadovoljava njihove potrebe, ispunjava njihove želje i očekivanja i time utiče na odluke klijenata i/ili javnosti. Drugi se odnosi na promovisanje institucija, državnih organa, grupa, klubova, stranaka i bilo kojih organizacija koje za cilj imaju upoznavanje javnosti sa određenim idejama, programima, aktivnostima koje su od interesa za javnost, širu ili užu. Težište je na tradicionalnom komunikacijskom obliku oglašavanja: svrha, izbor medija, definisanje poruka, merenje efekata, itd.), pri čemu se mediji analiziraju u širem smislu i upoređuju međusobno. Takođe, student se upoznaje sa zakonima koji se tiču oglašavanja i radiodifuzije.
Menadžment prodaje - napredni nivo
Predmet menadžment prodaje – napredni nivo se bavi sofisticiranim strategijama i tehnikama upravljanja prodajom u nacionalnom i međunarodnom okruženju. Polaznici master nastave će naučiti da postave jedinstveni okvir za liderstvo prodaje i da uspostave kulturu zdrave i visoko produktivne prodaje u svojoj organizaciji i za svoj tim. Upravljanje tradicionalnim i novim kanalima prodaje i percepcijom kupaca je takođe predmet izučavanja. Studenti uče kako da postave strategiju cena, kako da postavljaju ciljeve i proizvodno, tržišno i teritorijalno planiraju prodaje i plasmana na tržištu, vode produktivne timove i optimalno upravljaju vremenom i sastancima. Značajno je i da savladaju kako sačine stimulativne programe kompenzacija i bonusa koji donose rezultate. Upravljanje ljudskim resursima u prodaji je ključan aspekt menadžmenta prodajom.
MK585 Projekat istraživanja tržišta
Cilj predmeta je da omogući studentima da u timskom radu na jednom projektu pokažu stečena znanja iz oblasti istraživanja tržišta po konkretnom proizvodu,grupi proizvoda ili usluga.Projekat treba da kroz izvršeno istraživanje usmeri studenta ma primeni stečenih znanja i izradi završnog rada iz oblasti istraživanja tržišta.
MK445 Pregovaranje i lobiranje
Predmet pruža znanja koja utiču na veću sposobnost studenata da rešavaju probleme i sukobe u mnoštvu situacija, unapredjuje pregovaračke veštine i liderski kapacitet za vršenje uticaja. Ispituje se teorija i dinamika obe discipline, njihova metodologija, kao i različite stategije pregovaranja i lobiranja u biznisu, industrji, politici i nevladinom sektoru. Prvi deo predmeta pokriva pregovaranje kroz teme: moć i percepcija, distributivno i integrativno pregovaranje; taktike za prepreke i zamke; složeni pregovori izmedju više strana i više kultura; medijacija i razvijanje ličnog stila komunikacije. Drugi segment se bavi lobiranjem i obuhvata teme: poslovno i političko lobiranje u Srbiji i EU; stare i nove vrste uticaja; etika, transparentnost i korupcija; kreiranje programa zastupanja i uloga medija.
MK595 Završni rad

Cena školarina za državljane Republike Srbije i bivših SFRJ republika:

 

Studijski program
(nastava na srpskom jeziku)
Godišnja školarina za
tekuću 21/22. školsku godinu
Marketing menadžment 1.500 €

Napomena: Cena školarine za narednu 2022/23. školsku godinu za program Marketing menadžment će iznositi 1950€.

ISTAKNITE SE MEĐU KONKURENCIJOM OVIM ZNANJIMA

Poslodavci tragaju za samostalnim i obučenim liderima sa dobrim poznavanjem oblasti marketinga i menadžmenta. Pored osnovnih studija Univerzitet Metropolitan na master studijima priprema vas na nove izazove u karijeri i doprinosi uspeh na različitim oblastima. U eri hiperkonkurencije marketing je neizostavan deo svake kompanije. Poslovne prilike koje vam se otvaraju sa master diplomom Univerziteta Metropolitan nalaze se svuda oko vas, u zemlji i inostranstvu.

Možete raditi u proizvodnoj kompaniji ili u firmi koja pruža usluge organizacijama i pojedincima, a možete biti direktor marketinga u multinacionalnoj korporaciji i raditi na međunarodnim tržištima. Svaka institucija, organizacija i kompanija ima potrebu za rukovodiocima koji poznaju tržište i uspešno rade na plasmanu robe i usluga koji će doneti profit i uspeh. Da li se prepoznajete na ovim pozicijama?

Direktor marketinga, potpredsednik za marketing i prodaju, pomoćnik generalnog direktora za komunikacije, menadžer medija planiranja, izvršni direktor marketinga i komunikacija, menadžer za odnose s javnošću, direktor za korporativne odnose i rad sa vladom, brend menadžer, direktor za razvoj tržišta, rukovodilac funkcije za velike korisnike, menadžer za internu komunikaciju menadžer za eksternu komunikaciju.

NAJBOLJA INVESTICIJA – ULAŽITE U SEBE

Osim veoma kvalitetnog i praktičnog eLearning programa postoji i poseban bonus za naše studente. Počev od 2015/16 akademske godine uvodimo specijalne aktivnosti koje vašem studiranju daju znatno veću vrednost. Pružamo vam mogućnost da uzmete učešće na master classu i radionicama tokom vikenda u aprilu 2016. Master class omogućava vama master studentima da uz profesore, mentore i kolege rešavate konkretne realne probleme iz oblasti marketing menadžmenta, razvijate studije slučajeva iz marketinga, prodaje, komunikacije, brendiranja, poslovnog pregovaranja.

Možete da učestvujete u dinamičnim diskusijama o strategijama i njihovoj primeni i razmenjujete lično iskustvo u pripremi svojih završnih radova. Praktične radionice podržavaju i osnažuju formalno učenje i vaš akademski program, spremaju vas na to kako se postavlja marketing strategija, usmerava organizacija i postižu rezultati.

Za posebno motivisane koji izraze interesovanje za ocenu i analizu sopstvenih liderskih kapaciteta i osobina, sertifikovani i kvalifikovani mentori i lični koučevi sprovode čuveni „Belbinov test uloga u timu“, „Leadership assessment“ i druge grupne i lične testove, kao što je poznati „Hogan Development Assessment“. Master class, radionice i asessmenti su kreirani da ubrzaju vaš lični razvoj kao upravljača i vođe, na jednom mestu daju odgovore na pitanja koja imate i resurs su praktičnih znanja koji pomažu u rešavanju kritičnih izazova u rukovođenju marketingom u biznis okruženju.

 

 

ŠTA JE ZAJEDNIČKO OVIM KOMPANIJAMA?

Diplomci Univerziteta Metropolitan.

Pridružite se klubu najboljih!

PRIJAVITE SE SADA

Master program Univerziteta Metropolitan vam omogućava odličan eLearning program, a ne uskraćuje dragoceno vreme i sopstveni komfor. Javite se, biće nam zadovoljstvo da vam pružimo i dodatne informacije. Očekujemo vas!

 
ONLINE PRIJAVA
PREUZMITE BROŠURU

 

Ukoliko ste spremni za sledeći korak, ukoliko ste se pronašli u našem Masteru koji vam omogućava odličan eLearning program, a ne uskraćuje dragoceno vreme i sopstveni komfor, javite se. Biće nam zadovoljstvo da vam pružimo i dodatne informacije. Očekujemo vas.

 

ONLINE PRIJAVA