Fakultet Digitalnih Umetnosti

GRAFIČKI DIZAJN

OSNOVNE INFORMACIJE:

 • Upis: tokom cele godine
 • Trajanje studija: 4 godine
 • Broj ESPB: 240 ESPB
 • Zvanje: Diplomirani dizajner

 

 • Polje: Umetnost
 • Oblast: Primenjena umetnost
 • Oblici studiranja: tradicionalni (u sedištu Univerziteta u Beogradu i u visokoškolskoj jedinici van sedišta u Nišu) i onlajn, preko Interneta (e-učenje)

Šta je grafički dizajn?

Program grafički dizajn je namenjen onima koji žele da svoju kreativnost i talenat pretoče odgovarajućim vizuelnim jezicima u forme koje su umetničko dela, ali imaju i svoju praktičnu namenu u savremenom potrošačkom društvu. Studenti se osposobljavanju za kreativan, umetnički, stručni rad na konkretnim zadacima i poslovima grafičkog dizajnera kao što su: vizuelni i korporativni identitet proizvoda ili firme, idejno-grafičko rešenje loga, oblikovanje fontova, dizajn štampanih materijala kao što su plakati, bilobordi brošure, katalozi, knjige, ambalaža, ilustracija. Upoznaju se sa likovnim principima komponovanja koja primenjuju ne samo kroz crtež i sliku, već i savremenije vidove vizuelnog izražavanja koje obuhvata grafički dizajn. Takođe, studenti se upoznaju sa procesima digitalne i ofset štampe. Studijski program podrazumeva sticanje veštine za samostalan rad u komjuterskim softverima kao što su Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, In Design, FontLab Studio, Dreamweaver.
 

Cilj studijskog programa

Cilj studijskog programa „Grafički dizajn“ je da osposobi studenta sa uspešno bavi profesional-nim dizajnerskim rešenjima, u skladu sa očekivanjima i potrebama tržišta i poslodavaca. Studenti edukovani ovim programom osposobljeni su za samostalno umetničko delovanje i pruža im se mogućnost zaposlenja u dizajn studijima, produkcijskim i medijskim kućama, marketinškim agencijama, modnim kućama, institucijama kulture i izdavačkim kućama.

Najčešća radna mesta diplomiranih studenata

Student koji diplomirа nа studijskom programu Grаfički dizаjn može rаditi sаmostаlno ili kаo deo interdisciplinаrnog timа, i to kаo:

 • Grаfički dizаjner
 • Dizаjner tipogrаf
 • Dizаjner pаkovаnjа
 • Dizаjner publikаcijа
 • Dizаjner vizuelnog identitetа i brendirаnjа
 • Ilustrаtor
 • Veb dizаjner
 • Sаrаdnik u izrаdi krаtkih аnimirаnih formi
 • Kreаtivni direktor
 • Brend menаdžer

Ishodi učenja studijskog programa

Program Grafički dizajn ostvaruje kompletno obrazovanje kadrova koji su kompetentni za samo-stalan,ali i timski rad u marketinškim agencijama, dizajn studijima, izdavačkim kućama, štamparijama. Ovladavanje tradicionalnim i digitalnim umetničkim veštinama kao što su crtanje, slikanje, kaligrafija i 3D modelovanje koje predstavljaju osnovu za rad i grafičko izražavanje Studenti stiču i praktična znanja u oblasti pripreme za štampu, dizajna pakovanja i druge praktične veštine, radomna konkretnim projektima iz prakse.Studijski program podrazumeva sticanje veštine za samostalan rad u kompjuterskim softverima za dizajn kao što su Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, InDesign, FontLab Studio, 3ds Max. Student se informiše i upoznaje sa kompletnim procesom digitalne i ofset tehnologije.Takođe, student stiču osnovna teorijska znanja iz istorije evropske i nacionalne umetnosti, kao i vizuelne kulture.

Organizacija programa

I godina
 • AD101 Crtanje 1
 • AD120 Pismo
 • AD108 Istorija dizajna
 • AD110 Osnove grafičkog dizajna
 • NT111 Еnglеski 1
 • AD102 Crtanje 2
 • AD125 Tipografija
 • AD162 Forme grafičkog dizajna
 • AD111 Istorija umetnosti starog i srednjeg veka
 • NT112 Еnglеski 2

II godina
 • AD204 Crtanje i stilizacija oblika
 • AD325 Korporativni identitet
 • AD211 Grafički dizajn 1
 • AD250 Digitalna fotografija
 • NT215 Engleski za dizajnere
 • AD311 Grafički dizajn 2
 • AD240 Vizuelni identitet
 • AD206 Likovna forma
 • AD115 Vizuelna kultura
 • AD112 Istorija umetnosti novog veka

 

III godina
 • AD260 Ilustracija
 • AD321 Dizajn publikacija 1
 • AD251 Veb dizajn 1
 • AD201 Istorija moderne i savremene umetnosti
 • AD322 Dizajn publikacija 2
 • AD310 Dizajn pakovanja 1
 • AD355 3D modelovanje (3DMAX)
 • AD170 Digitalne komunikacije

IV godina
 • Izborni predmet 1:
  • AD261 Interaktivni mediji 1
  • AD165 Uvod u animaciju
 • AD312 Dizajn pakovanja 2
 • AD372 Kompoziting u grafičkom dizajnu
 • AD415 Teorija vizuelne kulture
 • AD385 Portfolio
 • Izborni predmet 2:
  • AD156 Animirana grafika
  • AD352 Veb dizajn 2
  • AD330 Dizajn interakcije i korisničkog iskustva
 • AD340 Digitalna ilustracija
 • AD411 Grafički dizajn 3
 • AD495 Završni rad-Grafički Dizajn
 • AD491 Stručnа prаksа za GD

 

Detaljan nastavni plan i program podeljen po semestrima i godinama pogledajte ovde

Kratak opis svih predmeta

AD101 Crtanje 1
Predmet na početku pruža teorijsko upoznavanje sa istorijom, tradicijom, savremenom tehni-kom i tehnologijom industrijske proizvodnje papira i ostalih crtačkih materjala i njihovom pri-menom. Prvi semestar posvećen je crtanju analitičke studije u tehnici uglja,olovke i krejona. Rad započinje crtežom na srednjem i manjem formatu, a završava velikim formatom. Analiziraju se svi likovni elementi (kompozicija, masa, linija, površina, valer, tekstura, prostor…)sem boje ,a studenti se upućuju na dalju senzibilizaciju u definiciji viđenog. Predmet Crtanje koncipiran je otvoreno prema individualnim istraživanjima studenata. Student praktično istražuje u cistom mediju crteža , ili crteža u interakciji sa drugim medijima. Student radi uz mentorsku pratnju profesora i razgovor u klasi sa drugim studentima.
AD102 Crtanje 2
Studenti rade sa papirima različitog porekla, boja, struktura i kvaliteta (kolaž papir, novinski papir, karton, kunstdruk, transparentni papiri, ukrasni, tapet papir…). U kolaž se uvode isečci, ili delovi gotovih predložaka (fotografije, časopisi, novinska fotografija, reklame, reprodukcije), te predmeti, nove konstrukcije (asamblaž) i materijali (drvo, metal, nove vrste papira, plastika, folije). Ispituju se trodimenzionalnosti i nove koncepcije prostora i rasporeda, i međusobno dejstvo različitih materijala. Rad studenata je baziran na slobodnijoj realizaciji konkretnih zadataka uz dosledno istraživanje klasičnih crtačkih tehnika (ugljen, tuš i pero, grafitna olovka, lavirani crtež…) bez prisustva boje sa zadatkom rešavanja problema kompozicije, rasporeda masa, mogućnosti i kvaliteta linije i površine, odnosa svetlo – tamno, volumena, prostora i atmosfere transparentnosti.
AD108 Istorija dizajna
U okviru predmeta istorija dizajna studenti stiču znanja o osnovnim funkcijama i formama vizu-elne komunikacije počevši od najranijih, prvobitnih oblika do vodećih pravaca i predstavnika dizajna postmodernog doba. Cilj je upoznavanje sa osnovnim konceptima i polazištima u istoriji dizajna počevši od najranijih oblika vizuelne komunikacije, kakvi su piktogrami, hijeroglifi, ka-ligrafija, srednjovekovna iluminacija, preko pronalaska štampe, različitih oblika tipografije, do fotografije, dijagrama, postmodernog dizajna i savremenih dizajn studija.
Studenti se osposobljavaju za razumevanje i poznavanje različitih idejnih okvira, vizuelnih formi, polazišta i pravaca dizajna.Savladavanjem sadržaja predviđenih u okviru nastavnog plana ovog predmeta formira se osnovna teorijska obrazovna platforma budućeg dizajnera.
AD110 Osnove grafičkog dizajna
Ovaj predmet nastoji da usmeri studenta ka razumevanju elemenata i koncepta vizuelnih ma-terijala. Materija koja se izučava ima za cilj da pripremi studenta za usvajanje, integraciju, interpretaciju i primenu savremenih važnost jezika, medija i semiotike u vizuelnoj kulturi. Student se profiliše da razume važnost jezika, medija i umetnosti u procesu kreiranja i analize vizuelnog materijala. Važan aspekt predmeta je izučavanje programa Adobe Photoshop.
Sposobnost razumevanja teorijske osnove vizuelnih komunikacija, kao i praksa primenjivanja istih.Student stiče znanje iz različitih perspektiva vizuelne teorije (kulturalno i istorijski).Student je osposobljen da analizira vizuelne sadržaje i plasira kritičko mišljenje.
NT111 Еnglеski 1
Engleski јezik 1 јe srednji kurs opšteg engleskog јezika sa elementima јezika struke. Cilj predmeta јe učenje, obnavljanje i konsolidovati poznavanja i upotrebe gramatike i vokabulara, kao i razviјanje i uvežbavanje govor i slušanje, čitanje (koјim se student osposobljava da sa razumevanjem čita kraće stručne tekstove, kao i duže polustručne, novinske i beletrističke tekstove adaptirane na srednjem nivou), pisanje (koјim se student osposobljava da hvata beleške na engleskom јeziku, piše rezime kraćih stručnih tekstova, kraća privatna i poslovna pisma, kraće stručne informativne tekstove) i prevođenje.
AD102 Crtanje 2
Studenti rade sa papirima različitog porekla, boja, struktura i kvaliteta (kolaž papir, novinski papir, karton, kunstdruk, transparentni papiri, ukrasni, tapet papir…). U kolaž se uvode isečci, ili delovi gotovih predložaka (fotografije, časopisi, novinska fotografija, reklame, reprodukcije), te predmeti, nove konstrukcije (asamblaž) i materijali (drvo, metal, nove vrste papira, plastika, folije). Ispituju se trodimenzionalnosti i nove koncepcije prostora i rasporeda, i međusobno dejstvo različitih materijala. Rad studenata je baziran na slobodnijoj realizaciji konkretnih zadataka uz dosledno istraživanje klasičnih crtačkih tehnika (ugljen, tuš i pero, grafitna olovka, lavirani crtež…) bez prisustva boje sa zadatkom rešavanja problema kompozicije, rasporeda masa, mogućnosti i kvaliteta linije i površine, odnosa svetlo – tamno, volumena, prostora i atmosfere transparentnosti.
AD125 Tipografija
Cilj predmeta je sticanje znanja o osnovama tipografskog oblikovanja. Student se upoznaje sa tipografskim elementima kao što su slovo, linija, površina, štamparska forma, kao i organizacijom pomenutih elemenata na radnoj površini (papir, statična ili pokretna slika na monitoru). Predmet obuhvata i istorijski pregled razvoja tipografije kao likovno-grafičke discipline i informisanje o savremenim tokovima u toj oblasti.Student se osposobljava za samostalan tipografski projekat i primenu stečenog znanja u oblastima grafičkog dizajna (oglas, vizuelni identitet, web dizajn). Zadaci pružaju mogućnost realizacije na više načina: u vidu statične ili štampane grafičke slike ili tipografskog rešenja u vidu pokretne-animirane slike. Sve zadatke i projekte student realizuje primenom odgovarajućih kompjuterskih softvera kao što su Adobe Illustrator, Quark XPress, Flash, Dreamweaver.
AD162 Forme grafičkog dizajna
Profesionalna edukacija i kreativne sposobnosti iz oblasti grafičkog dizajna sa akcentom na pov-ezanost sa drugim oblastima dizajna. Ovaj predmet nastoji da usmeri studenta ka razumevanju elemenata i koncepta vizuelnih materijala. Fokus semestra je izučavanje Adobe Illustrator pro-grama i integracija vektora sa bitmapom. Student dalje razvija sposobnost da uočava, analizira i primenjuje konceptualnu osnovu i vizuelne elemente u celinu koja komunicira kao grafički dizajn. Student je osposobljen da analizira vizuelne sadržaje, kreira vizuelne materijale i plasira kritičko mišljenje. Novostečena znanja student će moći da koristi kako u daljoj edukaciji u polju grafičkog dizajna, tako i u drugim sferama savremene umetnosti i dizajna.
AD111 Istorija umetnosti starog i srednjeg veka
Studenti se upoznaju sa nastankom, razvojem i tokovima umetnosti u rasponu od 500. godine pre nove ere do 1500. godine na evropskom geografskom području. Umetničko delo i vizuelna kultura sagledavaju se u različitim fazama nastanka u njegovom idejnom, socijalnom i kultur-ološkom kontekstu. Prate se glavni tokovi sa ključnim spomenicima različitih sredina. Posebna pažnja biće usmerena na različite oblike vizuelne kulture i vizuelnog identiteta koji su obeležili kako antičku, grčku, rimsku i helensku umetnost tako i srednjovekovnu kulturu istoka kakva je vizantijska i zemalja vizantijskog kulturnog kruga kao i Zapadne Evrope, počevši od kulture Kar-olinga preko romanike, sve do pozne gotike u Italiji.Studenti stiču uvid u širok vremenski, idejni, socijalni i kulturološki okvir nastanka antičke grčke, rimske, helenske i srednjovekovne umetnos-ti. Oni treba da ovladaju i uoče različite principe ključnih fenomena civilizacija i vizuelne kulture starog i srednjeg veka, kao i mehanizme njihove primene. Takođe, stiču znanja o pojedinačnim umetničkim pravcima, značajnim umetnicima, razlici između paganske i hrišćanske ikonografije i stila i promenama umetničkog jezika.
NT112 Еnglеski 2
Engleski jezik 2 je viši srednji kurs – kombinacija opšteg engleskog jezika i jezika struke u oblasti informacionih tehnologija. Cilj kursa Engleski jezik 2 je razviti kompetenciju iz oblasti gramatike, vokabulara i jezičkih veština na višem srednjem nivou engleskog jezika. U oblasti gramatike cilj je konsolidovati poznavanje i upotrebu gramatike na srednjem nivou engleskog jezika. U oblasti vokabulara cilj je proširiti vokabular rečima i izrazima iz opšteg jezika i jezika struke, kao i njihovu upotrebu u različitim jezičkim funkcijama. Poseban naglasak je na daljem razvijanju jezičkih veština govorenja, slušanja, čitanja i pisanja, te njihovom integrisanju, naročito u grupnim aktivnostima rešavanja stručnih problema.
AD204 Crtanje i stilizacija oblika
Predmet inicira kontinuiran rad na izradi studije, izučavanju crtačkih tehnika i anatomskih karakteristika ljudske figure koji je započet u prethodnim semestrima, ali u ovom, anatomija ljudskog tela zauzima dominantan prostor za izučavanje i crtačko usavršavanje. Radi se studiozno od početnih koraka: postavke kompozicije, perspektive i proporcija, do finalnog crtačkog nivoa u koje spadaju anatomija lica i tela, mimika, svetlost, tekstura i draperija. Crtačkim tehnikama se, takođe, podstiče širenje crtačkih osobina studenata, a neke od tih tehnika kao što su ugljen, tuš i pero, akvarel potpomažu kreativno razmišljanje i primenu prilikom izrade određenog vizuelnog grafičkog rešenja. Plan predmeta predviđa izradu deset studija portreta, portreta sa šakama i cele figure, a preostala predavanja su namenjena ostalim, ne manje važnim vežbama poput krokija, kolaža i slobodnog likovnog izraza.
AD325 Korporativni identitet
Predmet Korporativni identitet pruža znanja o osnovama idejnog i grafičkog oblikovanja iden-titeta struktura kao što su firme, udruženja, oragnizacije. Student se postupno uvodi u oblast korporativnog identiteta počev od dizajna zaštitnog znaka i logotipa, preko elemenata poslovne korespodencije (vizit karta, memorandum, koverta, fascikla), do primene loga na promotivnom materijalu za predstavljanje korporacije na tržištu kao što su rokovnici, hemijske olovke, pod-metači, privesci… Na kraju semestra osposobljen je da samostalno realizuje Grafičku knjigu standarda koja sadrži sva pravila oblikovanja i primene kreiranog korporativnog identiteta.
AD211 Grafički dizajn 1
Cilj ovog premeta je integracija slike i teksta na inventivan, kreativan i autentičan način. Im-perativ Grafičkog dizajna 1 je da student ovlada programom InDesign i da se fluentno koristi njim u svom likovno-dizajnerskom izrazu. Student ovo postiže radom na nizu različitih dizajner-skih zadataka. Vizuelna pismenost je povećana eksponiranjem studenata različitim diskursima savremene umetnosti i dizajna, kao i onih koji su bili relevantni kroz istoriju grafičkog dizajna. Student utvrđuje znanje u svim aspektima dizajnerskog procesa: u upotrebi formalnih elemena-ta i principa dizajna, upotrebi tipografije uz (umesto) slike, konceptualnog i kritičkog mišljenja, kolaboracije i prezentacije.
AD250 Digitalna fotografija
Ovaj predmet biće obrađen kroz sledeće nastavne jedinice: Osnovi fotografije, Digitalna kamera – komponente i rukovanje, Softver digitalne kamere i kontrole izrade snimka – rezolucija, kompresija, format slike, fokus, ravnoteža bele boje, Filteri i objektivi, Kontrola blende i ekspozicije, Rad u studiju i eksterijeru – vrste rasvete i merenje svetlosti, Računar i digitalna fotografija, Pomoćna oprema, Fotografisanje portreta, Fotografisanje statične postavke, Fotografisanje izbliza i makro fotografija, Fotografisanje pejzaža, Kontrola boja, Štampanje digitalnih fotozapisa. Student treba u potpunosti da se osposobi za izradu kvalitetne fotografije u tehničkom, izražajnom i umetničkom smislu.
NT215 Engleski za dizajnere
Engleski za dizajnere je viši srednji kurs engleskog jezika – kombinacija opšteg engleskog jezika i jezika struke. Cilj ovog kursa je da student razvije kompetenciju iz oblasti gramatike i vokabu-lara. Student se osposobljava da usmeno i pismeno komunicira na engleskom jeziku u stvarnim komunikacionim situacijama, da sa razumevanjem čita stručne tekstove i druge tekstove adap-tirane na višem srednjem nivou, da opisuje, prezentira, na engleskom jeziku, kao i da kombinuje različite veštine u stvarnim situacijama.
AD311 Grafički dizajn 2
Ovaj predmet treba da omogući studentu sticanje karakteristika ozbiljnog i opismenjenog grafičkog dizajnera. Znanja iz dizajna sticana do sada se produbljuju, kao i interesovanja i mo-gućnosti realizovanja ideja, koncepata i tumačenja. Na predmetu se analiziraju i izrađuju svi segmenti koje oblast grafičkog dizajna nudi, kao što su: plakat, ambalaža, brošure, vizit karte, grafika knjige, web dizajn. Student se podstiče da promišlja, razvija koncepte i oblikuje svoj kreativni izraz kako bi pored toga što bi uspešno izrađivao određene zadatke to radio sa svojstvenim i prepoznatljivim estetskim izrazom.
AD240 Vizuelni identitet
Cilj predmeta je sticanje znanja iz oblasti vizuelnih komunikacija i samostalno oblikovanje vizue-lnog identiteta. Vizuelni identitet podrazumeva proširenu oblast korporativnog identiteta i likov-no-grafička propagandna sredstva kao prospekt, katalog, letak (flajer), baner, svetleće reklame, plakat, maskota, multimedija. Upoznavanje sa principima grafičkog oblikovanja projekata koji su koncipirani u odnosu na zahteve tržišta. Student se osposobljava za samostalno osmišljavanje i grafičko oblikovanje projektnih zadataka koje tržište postavlja grafičkom dizajneru prilikom plasiranja i promocije određenog proizvoda ili firme. Projekat kroz koji student adekvatno i na-jtemeljnije odgovara na zahteve tržišta je Grafička knjiga standarda. Ovakav projekat osim neo-phodne spremnosti za timski rad sa dizajnerima, uključuje i saradnju sa stručnjacima različitih profila i institucijama. Projekti i zadaci realizuju se uz primenu savremenih kompjuterskih softvera za dizajn.
AD206 Likovna forma
Predmet ima za cilj da kroz složen teorijski i praktičan rad edukuje samostalni likovni umetnici kao kompleksne i slobodne umetničke ličnosti, sposobne da se samostalno bave umetničkim st-varalaštvom. Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim elementima procesa slikanja. Cilj predmeta je da razvija vizuelnu kreativnost kod studenata i kultiviše njihovu vizuelnu per-cepciju. Poseban cilj ovog predmeta je da razvije različite oblike veštine umetničkog izražavanja studenata.
AD112 Istorija umetnosti novog veka
Studenti stiču znanja o nastanku, razvoju, i tokovima evropske umetnosti i vizuelne kulture no-vog doba.,a ukazaće se i na najvažnije pojave u srpskoj umetnosti ovog perioda. Studenti se upućuju, u skladu sa savremenim metodološkim polazištima, na funkciju i značenje umetničkih dela u okviru njeihovih idejnih, teorijskih, ali i društvenih, religioznih, socioloških i političkih kon-teksta.Studenti će se upoznati sa kulturno-istorijskim okvirima u kojima nastaju različiti fenomeni i umetnički pravci evropske kulture novog doba. Studenti stiču osnovna znanja o funkciji vizuelne kulture novog veka u renesansi, baroku, rokokou, realizmu, romantizmu i simbolizmu, kao i o različitoj primeni umetničkog jezika i praksi grafičkog dizajna u okvirima novovekovnog društva.
AD115 Vizuelna kultura
Vizuelna kultura je nova istorijska multikulturalna disciplina koja se bavi vidovima vizuelne spoz-naje u oblastima realno opažajnog sveta prirode i sveta viđenog u uobrazilji, prostora i oblika, u njihovim kompleksnim i mogućim značenjima, u vidu opredmećenih i umetnički imenovanih formi. Kao istorijska multikulturalna oblast vizuelna kultura se zasniva na trijadi vizuelne spoznaje u relaciji priroda, njeni zakoni i oblici, svet praktično opredmećenih formi u najširem značenju, i svet umetnosti, kao sublimisano iskustvo doživljenog vizuelnog opažanja u oblicima rada, ponašanja i mišljenja. Kao predmet vizuelna kultura zasnovan je u redovnoj nastavi i u programima visokoškolskog obrazovanja. Po svom obuhvatu predmet vizuelna kultura je metodološki zastupljena od napisanih udžbenika za niže razrede osnovnih škola, za srednje umetničke do visokoškolskog obrazovanja i postdiplomskih studija.
AD260 Ilustracija
Ovaj predmet uvodi studente u znanja i veštine neophodne da za rešavanje ilustratorskih prob-lema i zahteva klijenata. Obrazovni proces podrazumeva i izučavanje različitih tehnika kao i povezivanje karaktera ilustracije sa izborom adekvatnog medija u kome će biti realizovana. Težište predmeta je na postupku koji podrazumeva crtanje realnih motiva sa tendencijom razvijanja sopstvenog stila i načina stilizovanja. Razvoj sposobnosti vizuelne analize i istraživanja kao i razmena ideja i koncepata sa predavačima i unutar grupe specifičnost, odnosno grupni rad specifičnost je ovog predmeta. Osim osnovnih tehnika i postupaka posebna pažnja će biti usmerena na stilove ilustrovanja za specifične oblasti poput marketinga i izdavaštva.
AD251 Veb dizajn 1
Fokus ovog predmeta je upoznavanje sa osnovnim vizuelnim i funkcionalnim konceptima u pro-cesu kreiranja veb sajta. Analiziraće se osobine veb okruženja, psihologija korisnika u okviru istog i primena različitih dizajnerskih pristupa prilikom kreiranja efektne online prezentacije. Studenti ce biti upućeni u proces pripreme sadržaja i vizuelnih elemenata za veb. Korišćenjem različitih softverskih aplikacija biće u potpunosti osposobljeni za samostalno kreiranje veb sajtova kroz potpuno razumevanje i kontrolu konstitutivnih elemenata poput HTML koda, CSS stilova, strukture sajta i navigacije. Takodje, biće posvećena pažnja sprovođenju finalnih testova i osnovnim tehnikama optimizacije.
AD321 Dizajn publikacija 1
Student se upoznaje sa prirodom grafičkog oblikovanja i rešavanjem vizuelnih problema. Tako osnovne oblasti istraživanja obuhvataju vizuelnu simboliku, tipografiju, dizajn komunikacija i vizuelni koncept, što omogućava da se postavkom strukture, rasporedom grafičkih elemenata i uspostavljanjem njihovog jasnog i funkcionalnog odnosa, te hijerarhijom tih elemenata ra-spoređenih po mrežnim osnovama, u skladu sa formatima i obimom, pruži uvid i mogućnosti za razrešenje problema oblikovanja publikacija (časopisa, knjiga, novina, plakata, korporativnog i ostalog štampanog materijala). Predmet, takođe,uvodi studenta u načine i faze rada kao što su odnos klijent-dizajner, proizvodni proces štampanih medija i finalizacija proizvoda, ujedno se upoznajući sa istorijskim razvojem ove oblasti. Prolazeći kroz sve faze u procesu štampe, obrađuju se karakteristike (vrste štampe), proizvodne metode, strukture, površine i vrste materijala, a potom i pozicioniranje proizvoda.
AD201 Istorija moderne i savremene umetnosti
Predmetom istorija moderne i savremene umetnosti studenti stiču znanja o počecima i tokovima modernog slikarstva i skulpture. Cilj je upoznavanje sa istorijom moderne i savremene vizuelne kulture i savladavanje neophodnih metodoloških pretpostavki za razumevanje njenih idejnih koncepata i likovnih sadržaja.
Studenti se osposobljavaju za razumevanje pojma, idejnih okvira, kao i različitih jezika slike moderne i savremene umetnosti. Studenti stiču bazična teorijska znanja o funkciji vizuelne kulture moderne i savremene umetnosti, ali i o različitoj primeni umetničkog jezika i praksi grafičkog dizajna u okvirima savremenog društva.
AD322 Dizajn publikacija 2
Na predmetu Dizajn publikacija 2, prethodno upoznati sa grafičkim elementimai osnovama ob-likovanja publikacija na predmetu Dizajn publikacija 1,studenti se bave rešavanjem zahtevnijih i složenijih formi (od ideje/skice do gotovog proizvoda – brošure, kataloge, novine, časopise, de-lova korporativne kampanje i drugog publikovanog dizajna komunikacija).Studenti se upuštaju u planiranje i istraživanje kreirajući koncepte koji utiču na uvećanje vrednosti sadržaja. Definišu hijerarhiju informacija kroz pravilno i funkcionalno postavljenje svih grafičkih elemenata u ra-zumljivo vizuelno jedinstvo.
AD310 Dizajn pakovanja 1
Svakodnevno dolazimo u kontakt sa ambalažom različitog oblika, veličine i namene koja nas obaveštavaju o odlikama, opasnostima, prednostima ili vrednosti proizvoda koji se u njoj nalazi. Jedan deo ambalaže napravljen je tako da se odbacuje odmah nakon kupovine ili otvaranja dok je u drugom slučaju ambalaža sastavni deo proizvoda tokom cele njegove upotrebe. Grafički dizajner mora da stvori ubedljivo grafičko rešenje ambalaže koje pre svega mora lako privući pažnju i da pri tom vodi računa o zahtevima regulative, pravilima poslovanja i ekološkim kriteri-jumima koje moraju ispunjavati industrijski proizvodi.
AD355 3D modelovanje
Predmet “3D modelovanje” ima za cilj definisanje načina i mogućnosti formiranja kompjuterski generisane slike i razumevanje elemenata iz kojih se sastoji kompjuterska grafika. Usvajanjem procesa modelovanja predmeta i scene u tri dimenzije u cilju formiranja “genegisane slike”, kao produkta kompjuterske grafike, omogučava studentu multidisciplinarno shvatanje savremene digitalne slike. Student na jednoj strani usvaja i koristi tehničke principe iz prirodnih nauka koji se na drugoj strani komponuju u digitalnu sliku na osnovu likovnog nasleđa.
Savladavanjem različitih tehnika 3d modelovanja u odgovarajućim 3d programima, mladi umetnik moći će da formira željeni oblik bilo kog predmeta (realnog ili izmišljenog), da ga postavi u takođe modelovani 3D prostor i da ga osvetli sa generisanim svetlosnim izvorima u kvalitetu realne studijske rasvete.
AD170 Digitalne komunikacije
Ovaj predmet za cilj ima da studente upozna sa fundamentalnim principima na kojima se gradi digitalne komunikacija u okruženju novih medija. Pokrivene su oblasti poput principa dizajna, teorije i istraživačkih tehnika na polju dizajna, advertajzinga i marketinga, veb promovisanja. Takođe, analizira se i stepen socio-društvenih uticaja koje sa sobom novi internet, pojava veb 2.0, veb umrežavanja, fenomen blogova itd. Cilj predmeta je da studenti dobiju sliku o najnovi-jim tendencijama razvoja korisnički orijentisanih načina komuniciranja u digitalnom okruženju. Student se osposobljava da analitički pristupi, konceptualno i strateški razvija različite modele komuniciranja u okruženju novih medija. Student je takođe osposobljen za vođenje i tehničko unapređenje internet marketing kampanja sa aspekta vizuelnog i tehničkog.
AD312 Dizajn pakovanja 2
U okviru ovog predmeta studenti stiču znanje i veštine kreiranja pakovanja kroz nekoliko faza. Prvi deo dizajna pakovanja je dizajn tj. kreiranje logoa za ime proizvoda u odnosu na izabranu temu, kao osnova od koje se dalje dizajn pakovanja razvija. Druga faza je kreiranje strukturalnog pakovanja, tj. forme pakovanja crtanjem rasklopa pakovanja, bilo da je pakovanje u formi kutije, etikete, kese i podrazumeva izradu trodimenzionalne makete od dvodimenzionalnog rasklopa koje je kreirano. Treća faza uključuje grafičko rešenje pakovanja koje podrazumeva idejno rešenje kreirano uz pomoć vizuelnih elemenata fotografije, ilustracije, tipografije, primene logoa i unošenje svog propratnog teksta, bar koda, težine, informacionih etiketa i drugo. Četvrta faza je kreiranje propratnog reklamnog materijala koji treba da promoviše i podrži i proizvod i pakovanje. Peta faza je pisana odbrana dizajna pakovanja i uključuje tekstualno objašnjenje dizajna pakovanja sa vizuelnim primerima dizajna pakovanja.
AD372 Kompoziting za grafički dizajn
Cilj predmeta je osposobljavanje studenata da fotorealistično uklope 3d modele sa pravim fotografijama. Koristeći napredne 3d tehnike rasprostiranja, prelamanja i odbijanja svetla, digitalnih materijala i senki, studenti prave kompoziciju nove slike sa visokim nivoom autentičnosti.
Studenti stiču znanja i sposobnosti, da koristeći tehnike i veštine usvojene na ovom predmetu, samostalno kreiraju ubedljiv spoj 3d generisanih i pravih fotografija. Rezultat koji nastaje je nova, autentična slika, koja deluje realistično i ubedljivo.
AD415 Teorija vizuelne kulture
Teorija vizuelne kulture, kao viši stepen izučavanja mogućnosti vizuelne spoznaje, podrazumeva izučavanje i sagledavanje oblasti vizibilnog, kao oblasti od presudne važnosti za negovanje kul-ture viđenja i stvaralačkog vizuelnog mišljenja, a samim tim i vizuelnog izražavanja i umetničkog stvaranja. Predmet omogućava sticanje teoretske nadgradnje i produbljivanje pojmova i znanja stečenih u okviru predmeta Vizuelna kultura. Istovremeno, nakon savladanih osnovnih načela metodologije istraživanja u okviru predmeta Vizuelna kultura, Teorija vizuelne kulture omogućava širenje stvaralačkih sloboda u samostalnim istraživačkim projektima.
AD340 Digitalna ilustracija
U okviru ovog predmeta studenti stiču znanje i veštine kreiranja pakovanja kroz nekoliko faza. Prvi deo dizajna pakovanja je dizajn tj. kreiranje logoa za ime proizvoda u odnosu na izabranu temu, kao osnova od koje se dalje dizajn pakovanja razvija. Druga faza je kreiranje strukturalnog pakovanja, tj forme pakovanja crtanjem rasklopa pakovanja, bilo da je pakovanje u formi kutije, etikete, kese i podrazumeva izradu trodimenzionalne makete od dvodimenzionalnog rasklopa koje je kreirano. Treća faza uključuje grafičko rešenje pakovanja koje podrazumeva idejno rešenje kreirano uz pomoć vizuelnih elemenata fotografije, ilustracije, tipografije, primene logoa i unošenje svog propratnog teksta, bar koda, težine, informacionih etiketa i drugo. Četvrta faza je kreiranje propratnog reklamnog materijala koji treba da promoviše i podrži i proizvod i pakovanje. Peta faza je pisana odbrana dizajna pakovanja i uključuje tekstualno objašnjenje dizajna pakovanja sa vizuelnim primerima dizajna pakovanja. Sve faze zajedno čine ispitni projekat koji se sastoji od prezentacije radova i odbrane ispitnog zadatka.
AD411 Grafički dizajn 3
Istraživanje veze između kreiranja umetničkog dela i novih medija kroz teoriju i praksu. Predmet takođe obuhvata i istraživanje relevantnih umetnika koji kombinuju video, digitalne medije, fotografiju, književnost i ostalo. Cilj predmeta je sagledavanje uticaja ovih transformacija na savremeni grafički dizajn i stvaralaštvo generalno.
AD385 Portfolio grafičkog dizajna
U pripremi za intervjua za posao, grafički dizajn za štampanje i digitalni portfolio je završen u ovom kursu. Rad pojedinačno sa profesorom, svaki student će odabrati reprezentativne delove za diskusiju i poboljšati materijale.Naglasak će biti na prikazibanju jedinstvenog stila i demonstraciju konceptualnih sposobnosti i tehničkih sposobnosti koje ispunjavaju zahteve osnovnih akademskih studija u programu grafički dizajn.
Sposobnost da predstavlja nečiji rad u oblasti ekspertize, da studentski radovi tokom 4 godine osnovnih studija, spreman da bude objavljen i predstavlja klijentima i javnosti.
AD165 Uvod u animaciju
Ovo je uvodni predmet koji ima za cilj da približi studentu opšte i suštinske odlike animacije kao medija. Nakon ovog predmeta student je u mogućnosti da prepozna tehnološke i perceptivne razlike animacije i ostalih filmskih žanrova, kao i da se pripremi za predmet izrada računarske animacije. Teorijska nastava upoznaje studenta sa osnovnim teorijskim karakteristikama umet-nosti animacije i vrši pregled novih principa animacije kroz određene kreativne vežbe kao što su propuštanje vremena, piksilacija, objektna animacija, kataut animacija, docrtavanje, karakter dizajn, sinestezija. Prikazuju se najbolji primeri klasične animacije, eksperimentalne animacije i 3d animacije. Ovladavanjem gradiva iz ovog predmeta studenti dobijaju znanje o tehnološkim i perceptivnih osobinama animacije kao žanra.
AD156 Animirana grafika
Predmet za cilj ima istraživanje mogućnosti kreativnog povezivanja kretanja i vizuelnih elemen-ta. Kroz teorijska predavanja iz oblasti prirode i karakteristika kretanja i analizu primera iz oblasti grafike kretanja, student se upoznaje sa principima kretanja u statičnim i pokretnim vizuelnim kompozicijama i uči kako da te principe koristi u individualnom radu. Student se osposobljava da kreativno osmišljava i realizuje kratke animirane forme sastavljene od animirane tipografije, grafičkih objekata i statičnih slika.
AD330 Dizajn interakcije i korisničkog iskustva
Predmet slušaju studenti 4. godine – 8. Semestar: DIM (obavezni) i GD (izborni)
U fokusu predmeta je korisnički orjentisan dizajn, koji studenti mogu kroz projekte usmeriti ka dizajnu veb aplikacija, mobilnim igrama, računarskim igrama, interaktivnom filmu i drugim interaktivnim medijima u odnosu na svoja interesovanja i uže usmerenje. Predmet je fokusiran na istraživanje korisnika, pravljenje psiholoških profila, kreiranje interaktivnih prototipa, testiranje upotrebljivosti prototipa, korišćenje Persona (univerzalni psihološki profil korisnika u odnosu na ciljnu grupu i namenu proizvoda). Na vežbama studenti uče da koriste nove alate za dizajn i prototipe, kao i alate za testiranje i analitiku. Predmet je projektno orjentisan tako da svaki student radi na sopstvenom projektu od početka do kraja semestra. (eng. User interaction & User experience design, UI & UX design) nastavnik dr um Katarina Kaplarski
AD352 Veb dizajn 2
Ovaj predmet pokriva napredne tehnike i alate za izradu funkcionalnih veb rešenja sa akcentom na primenu važećih veb standarda. Student se dublje upoznaje sa tehnikama i strategija izrade dinamičkog sadržaja. Student kompleksno sagledava prirodu medija i prilagođava funkcionalna veb rešenja istom i ovladava tehnikama rada u naprednim alatima i tehničko-tehnološkim strategijama izrade dinamičkog sadržaja za veb. Predmet se, takođe, bavi i analizom i upotrebom najboljih praksi iz oblasti digitalnog dizajna, interaktivnosti, psihologije korisnika, interfejs dizajna, interaktivne naracije itd.
MK230 Brend menadžment
Predmet po svom sadržaju obuhvata problematiku specifičnog definisanja proizvoda u svesti potrošača, ali se može definisati i kao posebna strategija kompanije na suptilno odabranom tržišnom segmentu ili segmentima. Marka se posmatra kao obećanje skupa atributa datih na način da onaj ko kupi proizvod ili uslugu dobije satisfakciju. Marka je kombinacija atributa (kao što je proizvod), koristi potrošača (potrebe i želje koje zadovoljava) i vrednosti (šta potrošače povezuje sa proizvodom). Marka se stvara kada marketing dodaje vrednost proizvodu u procesu diferenciranja od drugih proizvoda sa sličnim atributima i koristima.
Studenti se obučavaju da osmisle, vode i unapređuju različite vidove brendova u uslovima mod-ernog, dinamičnog tržišta.