FAKULTET ZA MENADŽMENT

INŽENJERSKI I OPERACIONI MENADŽMENT

Biznis i marketing | Fakultet za menadžment | Akreditovano

Osnovne informacije:

 • Trajanje studija: 4 godine
 • Broj ESPB: 240 ESPB
 • Zvanje: Diplomirani inženjer menadžmenta

 • Polje: Tehničko-tehnološke nauke
 • Oblast: Inženjerski menadžment
 • Oblici studiranja: tradicionalni (u prostorijama Univerziteta) i onlajn, preko Interneta (e-učenje)
 • Mesto održavanja nastave: Beograd

ŠTA JE INŽENJERSKI I OPERACIONI MENADŽMENT?

Inženjerski i operacioni menadžment je razumevanje uloge i primena tehnika i metoda operacionog menadžmenta koji predstavlja ključni nivo menadžmenta u organizaciji. Operacioni menadžment obezbeđuje razumevanje planiranja, organizacije i upravljanja poslovnim procesima nabavke, proizvodnje, prodaje, distribucije, pružanja usluga, upravljanja kvalitetom, resursima, inovacijama i drugog. Svaka organizacija ima svoju operacionu (poslovnu ili proizvodnu) funkciju jer svaka organizacija, bilo da je profitno orijentisana kao preduzeće ili da je neprofitna proizvodi neku vrstu proizvoda ili usluga. Operaciona funkcija ima centralno mesto, odnosno ključni značaj u organizacijama, jer obezbeđuje proizvodnju roba i usluga, zbog kojih i postoje te organizacije. Stoga je neophodno proučavati oblast operacionog menadžmenta koja je odgovorna za zadovoljenje zahteva kupca time što će obezbediti efektivnu i efikasnu isporuku proizvoda ili usluga.

Studijski program Inženjerski i operacioni menadžment je tako koncipiran da:

 • Priprema studente osnovnih studija za zaposlenje u različitim oblastima povezanih sa operacionim menadžmentom;
 • Definiše fundamentalne koncepte, najsavremenija teorijska znanja i praktične veštine, usvajanjem znanja o planiranju, organizaciji i upravljanju nabavkom, proizvodnjom, isporukom, distribucijom i prodajom, pružanjem usluga, kvalitetom, resursima, kao i modeliranjem i optimizacijom sistema i/ili za upis na master studije;
 • Obrazuje visoko stručni kadar koji pored celovitog akademskog obrazovanja, integrisanog poznavanja i razumevanja organizacionih i upravljačkih aspekata poseduje i sposobnost projektovanja, održavanja, organizovanja zadataka u savremenim tehnološkim procesima i samim tim postizanje efektivnog i efikasnog ostvarivanja delatnosti organizacije;
 • Pripremi stručnjake koji će unaprediti poslovanje i doprineti stvaranju dodatne vrednosti i opšteg povećanja društvenog proizvoda u proizvodnim i uslužnim organizacijama, profitnom i neprofitnom sektoru, finansijskim institucijama, itd.

U programu se daje naglasak na sticanje praktičnih i primenjivih znanja i veština. Iz svakog predmeta se rade praktični projekti i veliki broj zadataka. Po završetku studija, student je potpuno osposobljen za uspešan rad u privrednim preduzećima.

Zašto studirati Inženjerski i operacioni menadžment na Univerzitetu Metropolitan?

Savladavanjem OAS Inženjerski i operacioni menadžment student stiče znanja i veštine za razumevanje i primenu:

 • Teorije sistema i sistemskog inženjerstva;
 • Analiza i projektovanje poslovnih procesa;
 • Reinženjeringa i/ili postepenog poboljšavanja poslovnih procesa;
 • Planiranja i upravljanja proizvodnjom;
 • Planiranja i upravljanja procesom usluga;
 • Planiranja, koordinisanja i upravljanja projektima razvoja proizvoda i usluga;
 • Upravljanja ljudskim resursima;
 • Upravljanja nabavkom;
 • Upravljanja logistikom i distribucijom roba i usluga;
 • Upravljanja lancima snabdevanja;
 • Upravljanja kvalitetom proizvoda i usluga;
 • Projektovanja i organizacije uslužnih procesa;
 • Upravljanja poboljšavanjem operacija i održavanjem;
 • Modeliranja i optimizacije sistema.

Znanje koje student stiče tokom studija

Cilj studijskog programa Inženjerski i operacioni menadžment je da pruži studentima neophodna znanja, veštine i kompentencije kako bi po završetku studija mogli da uspešno rade ili nastave da se usavršavaju kroz istraživački rad u ovim oblastima.

Nakon završenih osnovnih akademskih studija, studenti treba da budu osposobljeni da:

 • Demonstriraju znanje i razumevanje u oblasti operacionog menadžmenta i srodnih polja koje se nadograđuje na stečena znanja iz srednjoškolskog obrazovanja;
 • Na jasan i kvalitetan način predstave informacije, ideje, alate, tehnologije, probleme i rešenja klijentima i saradnicima u cilju postizanja zajedničkog cilja;
 • Primenjuju znanje na profesionalan način i uz korišćenje odgovarajućih metodologija i alata učestvuju u realizaciji ciljeva pojedinaca i organizacija;
 • Razumevajući teorijske osnove na kojima se temelji operacioni menadžment, razvijaju kritičko mišljenje, kreativnost i samostalno identifikuju, formulišu, analiziraju i efikasno rešavaju postavljene probleme;
 • Doprinose društvu kao kompletne ličnosti kroz jasno usvojene profesionalne, etičke, socijalne i pravne standarde;
 • Razumeju i koriste metode implementacije i evaluacije računarski baziranih sistema, procesa, komponenata i programa da bi zadovoljili postavljene ciljeve;
 • Koristeći stečena znanja, veštine i kompetencije mogu da nastave profesionalni razvoj kroz kontinuirano učenje tokom života, kao i nastavak studiranja na master studijama.

Kojim poslovima mogu da se bave diplomirani inženjeri menadžmenta?

Operacioni menadžeri u organizaciji mogu biti odgovorni za upravljanje resursima koji realizuju operacionu funkciju tj. funkciju koja proizvodi proizvod ili uslugu.

Stručne kompetencije studenata mogu biti:

 • Projektovanje poslovnih procesa
 • Projektovanje digitalnih procesa
 • Upravljanje proizvodnjom
 • Upravljanje projektima
 • Upravljanje procesom razvoja proizvoda i usluga
 • Upravljanje operacijama
 • Upravljanje nabavkom
 • Upravljanje prodajom i distribucijom
 • Upravljanje lancima snabdevanja
 • Upraljanje sistemom menadžmenta kontrolom
 • Kontrola kvaliteta
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Projektovanje i organizacija preduzeća
 • Projektovanje pogona i rasporeda
 • Modeliranje i optimizacija sistema
 • Upravljanje održavanjem.

NAJČEŠĆA RADNA MESTA

Po završetku studija studenti stiču zvanje DIPLOMIRANI INŽENJER MENADŽMENTA. Oni se u organizacijama najčešće zadužuju za poslove operativnog i strategijskog planiranja i upravljanja jer su zbog svoje multidisciplinarnosti najbolje rešenje za ove poslove i za svoje poslodavce. Organizovanje ljudi i poslova na najbolji način je osnovni zadatak i radno mesto na kome se studenti koji završe ovaj smer najbolje snalaze i daju najbolje rezultate. Neka od radnih mesta i pozicija na kojima su naši diplomirani studenti uspešno angažovani:

Inženjerski i operacioni menadžment | FAM | Operacioni menadžer
Operacioni menadžer
Inženjerski i operacioni menadžment | FAM | Menadžer logistike
Menadžer logistike
Inženjerski i operacioni menadžment | FAM | Menadžer nabavke
Menadžer nabavke
Inženjerski i operacioni menadžment | FAM | Direktor proizvodnje ili rukovodilac proizvodnog pogona
Direktor proizvodnje ili rukovodilac proizvodnog pogona
Inženjerski i operacioni menadžment | FAM | Menadžer projekta
Menadžer projekta
Inženjerski i operacioni menadžment | FAM | Direktor kvaliteta
Direktor kvaliteta
Inženjerski i operacioni menadžment | FAM | Konsultant sistema menadžmenta kvaliteta
Konsultant sistema menadžmenta kvaliteta
Inženjerski i operacioni menadžment | FAM | Menadžer razvoja
Menadžer razvoja
Inženjerski i operacioni menadžment | FAM | Menadžer ljudskih resursa
Menadžer ljudskih resursa
Inženjerski i operacioni menadžment | FAM | Menadžer održavanja
Menadžer održavanja
Inženjerski i operacioni menadžment | FAM | Projektant organizacije i poslovnih procesa – sistem inženjer
Projektant organizacije i poslovnih procesa – sistem inženjer

 

Važno je napomenuti da su mogućnosti zaposlenja sa stečenim znanjima pored domaće privrede, državnog sektora i uslužnih delatnosti omogućene i u inostranim firmama koje posluju na teritoriji Srbije, kao i u inostranstvu, imajući u vidu da je u svetu odavno prepoznat značaj diplomiranog inženjera menadžementa.

NAŠI PARTNERI

USAGLAŠENOST PROGRAMA SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA

Studijski program je usklađen sa savremenim svetskim tokovima i stanjem struke, nauke i umetnosti u odgovarajućem obrazovno-naučnom, odnosno umetničko-obrazovnom polju i uporediv je sa sličnim programima na domaćim i inostranim visokoškolskim ustanovama, a posebno u okviru evropskog obrazovnog prostora.

Studijski program Inženjerski i operacioni menadžment je formalno i strukturno usklađen sa utvrđenim predmetno specifičnim standardima za akreditaciju.

APICS Operations Management Body of Knowledge (OMBOK) Framework, Third Edition, 2011

PLAN I PROGRAM

I godina
MG100 Računari u biznisu

Cilj predmeta je da studenta uvede u primenu računara i drugih informacionih tehnologija u poslovanje, obezbeđujući studentima osnovni početni nivo koncepcijske i funkcionalne pismenosti.

MG110 Principi menadžmenta

Cilj predmeta je da obezbedi znanja studentima kako da organizuju zajednički rad zaposlenih u nekoj organizaciji radi postizanja zajedničkog cilja koji ne bi mogli da postignu svojim pojedinačnim radom. Predmet uči studente kako da formulišu ove ciljeve i strategiju primene za njihovo ostvarenje.

MA100 Osnove poslovne matematike

Predmet ima za cilj da studenti steknu razumevanje osnovnih koncepata matematike i njene primene u poslovnom odlučivanju. Nastavni plan ima za cilj da osposobi studenta da razume osnovne pojmove osnovne matematike primenjene u poslovnom odlučivanju, identifikuje razumnost u proračunu, primeni osnovne koncepte kao efikasno kvantitativno sredstvo, objasni i primeni matematičke tehnike.

MG120 Poslovna komunikacija

Predmet ima za cilj da studenta osposobi da se služi efektnom komunikacijom, kako pisanom tako i usmenom, poput razumevanja principa efektne komunikacije, sposobnosti uspešne primene poslovnog pisanja, pripreme i prezentacija poslovne prezentacije.

NT111 Engleski jezik 1

Engleski jezik 1 je srednji nivo opšteg engleskog jezika. Cilj ovog predmeta je razviti kompetenciju iz oblasti gramatike i vokabulara, kao i razvijati i uvežbavati sledeće jezičke veštine: govorenje, slušanje, čitanje, pisanje, prevođenje i integrisanje pomenutih veština.

MG115 Principi mikroekonomije

Cilj predmeta je da studentima pruži koncizan ali potpun pregled uvodnih mikroekonomskih teorija, primena i politika u globalnom okruženju.

MG135 Organizaciono ponašanje

Cilj predmeta je da studentima ukaže na značaj ljudske strane menadžmenta, kao komplement tehničkim veštinama koje se izučavaju u drugim predmetima. Zato se predmet fokusira primarno na rad ljudi u organizacijama različitog tipa. Predmet je uvod u izučavanje osnovnih koncepata i tema organizacionog ponašanja i upravljanja, i to na sva tri nivoa: individualnom, interpersonalnom i grupnom.

MG105 Uvod u poslovnu statistiku

Cilj predmeta je da studente menadžmenta upozna sa osnovnim statističkim konceptima propraćenim parktičnim primerima iz biznisa. Na taj način studenti treba da steknu odgovarajuće razumevanje poslovne statistike koju će koristiti u drugim predmetima studijskog programa, kao i kasnije u praktičnom radu.

MG130 Digitalne tehnologije u biznisu

Cilj predmeta je da obezbedi razumevanje osnovnih koncepata digitalnih tehnologija i sistema u meri koja je potrebna za uspešno praćenje drugih predmeta studijskog programa i za njegov uspešan završetak. Predmet pokriva široki opseg digitalnih uređaja, tipova softvera i informacionih sistema, ali na jednom osnovnom nivou.

NT112 Engleski jezik 2

Engleski jezik 2 je viši srednji nivo engleskog jezika – kombinacija opšteg engleskog jezika i jezika struke. Cilj ovog predmeta je razviti kompetenciju iz oblasti gramatike i vokabulara, kao i razvijati i uvežbavati veštine govora, slušanja, čitanja, pisanja, prevođenja i integrisati pomenute veštine.

II godina
MG210 Upravljačko računovodstvo

Cilj predmeta je da na jednostavan i koncizan način izloži ključne koncepte obračuna troškova poslovanja. Predmet nije namenjen budućim računovođama već poslovnim menadžerima koji uče kako da donose poslovne odluke primenom tehnika upravljačkog računovodstva.

MG220 Osnove poslovne analitike

Cilj predmeta je da studentima obezbedi znanja neophodna za kvantitativnu analizu podataka i za modeliranje poslovnih analitika sa Excel softverom. Na taj način, predmet se nadovezuje na predmet MG100 Računari u biznisu, kao i na predmet MG105 Uvod u poslovnu statistiku. Predmet uči studente procesima implementacije analitičkih modela sa softverskim alatima, kao i da tumače rezultate poslovne analitike, i da donose odluke zasnovane na podacima.

MК201 Principi marketinga

Cilj predmeta da studentima pruži sveobuhvatni, ali uvodni pregled principa i koncepata marketinga, a koji se detaljnije izučavaju na drugim predmetima. U nastavi se u velikoj meri koriste primeri iz prakse, a posebno studije slučajeva.

OM225 Uvod u operacioni menadžment

Operacioni menadžment je odgovoran za planiranje i isporuku proizvoda i usluga kupcima. Predmet se fokusira na procese u kojim se stvara vrednost u firmi, kao što su procesi projektovanja, nabavke, proizvodnje proizvoda ili usluge i njihova isporuka. Od posebnog značaja je analiza relevantnih procesa, primena odgovarajuće metrike, a u cilju njihovog poboljšanja. Koriste se metodi za analizu i upravljanje zalihama, lancima snabdevanja, statističke kontrole kvaliteta, upravljanje troškovima i prihodima i analiza rizika zbog utvrđenih neizvesnosti. Vrše se kvanitativne analize studije slučajeva iz različitih industrija u cilju poboljšanja njihove konkurentnosti i kvaliteta poslovanja.
Predmet uvodi studenta u oblast operacionog menadžmenta i daje njegovu celinu, tako da student razume kako se u nekokoj firmi stvara vrednost, bilo da je to industrija koja nudi proizvode bilo da nudi usluge.

NT214 Engleski jezik za menadžere

Engleski jezik za menadžment je viši srednji nivo struke. Cilj predmeta je konsolidovanje poznavanja i upotrebe gramatike i vokabulara na višem srednjem nivou, razvijanje svih jezičkih veština: govor, čitanje, pisanje i slušanje, kao i jezičkih funkcija u oblasti menadžmenta.

MG215 Menadžment ljudskih resursa

Cilj predmeta je da upozna studente sa osnovnim principima i tehnikama upravljanja ljudskim resursima. Predmet pokazuje da su ljudski resursi više nego prihvatanje prijava za zaposlenje i njihovo čuvanje. Upravljanje ljudskim resursima je centralna i strateška organizaciona aktivnost koja poprima sve veću složenost i značaj.

MG225 Etika i društvena odgovornost

Cilj predmeta je da studenti postanu svesni etičkih dimenzija u poslovanju, da postanu svesni svoje i društvene odgovornosti tokom karijere, da razviju analitičke veštine za identifikaciju i rešavanje etičkih pitanja u biznisu, kao i da uvežbaju donošenje odluka povezanih sa etičkim pitanjima.

OM270 Osnove upravljanja poslovnim procesima

Cilj predmeta je da omogući studentima da po diplomiranju, mogu da postanu poslovni analitičari. Predmet obuhvata ceo životni ciklus upravljanja poslovnim procesima (BPM), od identifikacije procesa do praćenja procesa, pokrivajući usput modeliranje procesa, analizu, preprojektovanje i automatizaciju. Izučavaju se koncepti, metode i alati iz poslovnog menadžmenta, računarstva i industrijskog inženjerstva koji su spojeni u jedan sveobuhvatan i interdisciplinarni pristup.

OM275 Projektovanje, planiranje i rad lanca snabdevanja

Cilj predmeta je da studenti shvate stratešku važnost dobrog projektovanja, planiranja i rada lanca snabdevanja u svakoj organizaciji. Dobro projektno rešenje lanca snabdevanja može da obezbedi konkurentsku prednost firme, dok slabo projektno rešenje može da utiče na njeno slabo poslovanje. Predmet identifikuje objekte, zalihe, transport, informacije, izvore i cene kao ključne pokretače performansi lanca snabdevanja. Drugi cilj predmeta je da dočara kako se ovi pokretači mogu koristiti na konceptualnom i praktičnom nivou tokom projektovanja, planiranja i rada lanca snabdevanja radi poboljšanja performansi. Treći cilj predmeta je da student razume analitičke metodologije za analizu lanca snabdevanja.

OM285 Upravljanje nabavkom i proizvodnjom

Upravljanje proizvodnim operacijama uključuje integraciju brojnih aktivnosti i procesa za proizvodnju proizvoda i usluga u visoko konkurentnom globalnom okruženju. Ovaj predmet razmatra operacije iz menadžerske perspektive. Razmatraju se ključne mere performansi operacija (produktivnost, kvalitet i vreme odziva) kao i važne koncepte za poboljšanje performansi operacija duž ovih dimenzija. Na kraju odslušanog predmeta studenti će imati dobro razumevanje uloge koju upravljanje proizvodnjom/operacijom igra u poslovnim procesima. Akcenat je stavljen kako na upoznavanje različitih proizvodnih procesa i uslužnih sistema, tako i na kvantitativnu analizu problema koji se javljaju u upravljanju operacijama.

III godina
MG315 Upravljanje proizvodom

Cilj predmeta je da studente menadžmenta osposobi za obavljanje poslova menadžera proizvoda, tj. da upravlja procesom razvoja proizvoda, bilo fizičkog – u digitalnom okruženju, bilo digitalnog. Zato, studenti izučavaju i tradicionalni i agilni proces razvoja proizvoda.

MG325 Digitalni biznis

Cilj predmeta je da studente uvede u modele i koncepte digitalnog biznisa, da ih nauči kako da se pripreme za poslovanje na digitalnom tržištu, i kako da primene odgovarajuće modele digitalnog biznisa u okviru digitalizacije poslovanja njihovog preduzeća.

MG335 Strategije digitalnog biznisa

Digitalne strategije određuju položaj organizacije, njene odluke i planirane akcije u kontekstu digitale ekonomije. Cilj predmeta je da student stekne jedan celovit pogled na postupak kreiranja digitalnih strategija i da se osposobi da učestvuje u kreiranju digitalne strategije svoje organizacije.

OM326 Upravljanje uslužnim operacijama

Cilj predmeta je da pomogne studentima da shvate kako se performanse usluga mogu poboljšati proučavanjem pružanja usluga i povezanih pitanja upravljanja. Pružanje usluga je u fokusu predmeta , ali uspeh ne zavisi samo od očigledne teritorije operacija u upravljanju procesima i resursima, već i od razumevanja kako menadžeri operacija moraju biti uključeni u aspekte strategije organizacije, koncept usluge, organizacionu kulturu i način na koji su zaposleni i kupci motivisani i vođeni.

OM346 Upravljanje logistikom i distribucijom

Cilj predmeta je studente upozna sa izazovima i rešenjima logistike i distribucije roba u proizvoda različitim kanalima distribucije. Logistika i distribucija je nezaobilazan segment poslovanja svake proizvodne firme, bilo u delu nabavke materijala, delova i komponenti neophodnih za proizvodnju, bilo u delu distribucije i isporuke gotovih proizvoda posrednicima ili krajnjim kupcima. Studenti se posebno informišu o specifičnostima i problematikama transporta tereta, ali i sa nabavkom, upravljanjem zalihama, planiranjem logistike i operativnim upravljanjem logistikom.

MG380 Pravo u uslovima digitalnog biznisa

Usvajanje osnovnih i primenjenih znanja iz oblasti prava u uslovima digitalnog poslovanja, što podrazumeva: razumevanje osnova pravnog sistema Republike Srbije i osnova stvarnog, radnog i obligacionog prava; razumevanje izvora prava i njihove međusobne hijerarhije; razumevanje potrebe za zaštitom podataka o ličnosti u sajber prostoru i osnovnih postulata GDPR; razumevanje uloge i značaja prava intelektualne svojine u oblasti digitalnog biznisa; razumevanje pravnih aspekata čuvanja podataka o ličnosti u pravu Republike Srbije; razumevanje i unapređivanje znanja u oblasti visokotehnološkog kriminala i njegovih pojavnih oblika, kao što je fišing; razumevanje značaja pravnog regulisanja zaštite potrošača i elektronskom oglašavanju; razumevanje značaja i uloge pravnog sistema u oblasti elektronske trgovine i zaključivanja e-ugovora, posebno u svetlu blokčejn tehnologija; unapređivanje znanja u oblasti rešavanja sporova u privredi; razumevanje značaja pravnog regulisanja elektronskog plaćanja i sajber bezbednosti.

OM365 Upravljanje projektima

Upravljanje projektima je interdisciplinarna i međufunkcionalna aktivnost u organizaciji. Naglasak u nastavi ovog predmeta je na odnosu projekata prema upravljanju promenom i pristupima i ulogama potrebnim za postizanje uspešne implementacije projekta. Skoro svaka organizacija je uključena u neku vrstu projekta. Iskustvo i aktuelna istraživanja otkrivaju da mnogi projekti ne uspevaju očekivanja iz raznih razloga. Ovaj predmet ima za cilj da upozna studente sa preporukama za organizaciju nekog projekta, sa metodama upravljanja svim tipičnim aktivnostima i da na taj način pomogne studentima da razviju svoje veštine u upravljanju projektima, da prepoznaju i izbegnu uzroke neuspeha projekta i da upravljaju projektom od njegove početne faze do njegovog završetka.

OM385 Osnovni koncept industrije 4.0

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa opštim konceptom Industrije 4.0 i da dobiju sveobuhvatni pregled primene tog koncepta. U tom smislu se upoznaju sa tehnologijama i funkcijama koncepta, kao što su: primena računara, sajber-fizički sistemi u uslugama i IoT primeni, hardverske i softverske tehnologije primenjene u realizaciji inteligentnih objekata, kao i tehnološki potencijal u logistici proizvodnje. U drugom delu programa predmeta se razmatraju teme vezane za primenu koncepta Industrije 4.0, i pojedinih tehnologija, kao što su: razvoj koncepta, analitika velikih podataka, proizvodnja, računarstvo u oblaku, proširena realnost, roboti, aditivna proizvodnja i izazovi u primeni koncepta Industrija 4.0.

Izborni predmeti 1 i 2

OM347 Upravljanje lancima snabdevanja primenom digitalnih tehnologija
Cilj predmeta je da studente upozna sa digitalnim tehnologijama koje se koriste u sistemima koji upravljaju radom lanaca snabdevanja. Pošto je predmet namenjen budućim menadžerima, predmet ne ulazi dublje u razmatrane tehnologije, već se fokusira na njihovu funkcionalnost i primenu u postojećim sistemima za upravljanje lancima snabdevanja. Studenti se upoznaju najpre sa arhitekturom sistema za upravljanje lancima snabdevanja, zatim, sa tehnologijama koje omogućavaju razvoj vitkih, adaptivnih i tražnjom vođenih lanaca snabdevanja, sa tehnologijama CRM sistema za rad sa klijentima, sa tehnologijama koje se primenjuju u lancima snabdevanja proizvodnje, sistemima nabavke i podrške odnosa sa dobavljačima (e-SRM), i za upravljanje logistikom.

OM330 Strategija operacija
Ovaj predmet se fokusira na strategije operacija u proizvodnom i uslužnom sektoru industrije koje koriste ili domaće ili multinacionalne kompanije. Naglasak je na evoluirajućim postupcima razvoja operativnih strategija koje usvajaju firme za proizvodnju proizvoda, nabavku za potrebe proizvodnje, distribuciju proizvoda, isporuku usluga i upravljanje projektnim rešenjem proizvoda, kao i na programe za poboljšanje kvaliteta, produktivnosti i fleksibilnosti i upravljanja tehnologijom. Pored upoznavanja sa teorijskim konceptima razvoja strategije operacija, na predmetu će fokus biti i na analizi strategija operacija pojedinih firmi, ali na strategijama novih preduzeća i manjih kompanija koje povećavaju svoju infrastrukturu globalnog lanca snabdevanja kako bi podržale rast. Posete kompanijama, ali i analize studija slučajeva na predavanjima i vežbama, omogućiće analizu i upoređivanje strategija operacija ovih kompanija.

OM360 Projektovanje digitalnog rada
Fokus predmeta je na izučavanju kreiranja digitalizovanih radnih procesa, uz učešće čoveka. Ti procesi primenom digitalnih tehnologija automatizuju mnoge operacije, i na taj način, mogu da vidno smanje učešće čoveka, i da time smanje troškove radne snage. zbog toga, mnoge organizacije počinju sve više da primenjuju digitalizovane procese rada. Međutim, taj proces tranzicije nije jednostavan. Treba obezbediti doslednu artikulaciju, usklađivanje i spovođenje poslova sa digitalnim alatima, koji interaktivno menjaju ponašanja ljudi u procesu. Digitalni sistemi treba da pruže podršku kako procesu projektovanja digitalnih procesa, tako i izvršenju ovih procesa i digitalnih operacija.

MG321 Upravljanje učinkom
Predmet se bavi identifikovanjem, merenjem i razvojem učinka pojedinaca i timova i usklađivanjem njihovog učinka sa strateškim ciljevima organizacija. Implementacija sistema upravljanja učinkom povezana je sa mnogim prednostima u organizacijama, kao što su povećana motivacija zaposlenih, kompetencije i samopoštovanje, jasno definisani opisi poslova i ciljeva, identifikacija loših izvođača, povećano angažovanje i posvećenost zaposlenih, između ostalog.
Cilj predmeta je da identifikuje znanja i veštine potrebne za efikasno upravljanje učinkom pojedinca i tima i ispituje projektno rešenje sistema upravljanja učinkom koji imaju za cilj da transformišu organizacione ciljeve u rezultate učinka.

IV godina
MG415 Digitalna transformacija

Cilj predmeta je da studentima pruži znanja i veštine koje će im pomoći da pomognu postojećim firmama da svoje poslovanje transformišu tako da dostignu jaku i stabilnu digitalnu sposobnost primenom principa transformacije digitalnog biznisa. Stečeno znanje će studentima omogućiti da razumeju problematiku, ali i da se osposobe da primene transformaciju poslovanja firme ili organizacije da bi postale ili ostale konkurentne u digitalnoj eri.

MG470 Inovacije i preduzetništvo u digitalnom biznisu

Ovaj predmet pruža uvid u nastanak digitalnog preduzetništva, ključne koncepte, poslovne modele i resurse potrebne za razvoj uspešnih poduhvata. Studenti će razviti poslovni plan za digitalno preduzeće kao deo tima za poduhvat i predstaviće ovaj plan u poslovnom piču (pitch). Fokus predmeta je na inovativnom digitalnom preduzetništvu, te student stiče i osnovna znanja o procesu razvoja inovacija. Ovaj predmet je od interesa za studente koji planiraju razvoj sopstvenog preduzeća ili koji nameravaju da rade u dinamičnim, digitalnim preduzećima.

IS460 Robotska automatizacija procesa

Cilj predmeta predstavlja ovladavanje znanjem o robotskoj automatizaciji procesa (RPA), omogućava studentima da bolje razumeju značaj i potrebu automatizacije i njihovo stručno osposobljavanje za adekvatnu primenu različitih upravljačkih tehnika u primeni robotike u postupku automatizacije procesa. Predmet robotska automatizacija procesa je dizajniran da pokaže studentima kako RPA može da transformiše poslovne procese eliminisanjem svakodnevnih, dugotrajnih, ručnih zadataka koje obavljaju zaposleni u kompanijama, omogućavajući im više vremena da se usredsrede na kritičko razmišljanje. Predmet takođe uključuje smernice o izboru odgovarajućih procesa za automatizaciju, kao i strategije za uspešnu implementaciju RPA.

Izborni predmeti 3 i 4

OM447 Upravljanje globalnim lancima snabdevanja
Cilj predmeta je na primeni globalnih lanaca snabdevanja. Ovaj predmet se odnosi na sticanje dubljeg razumevanja kako upravljati logistikom unutar lanaca snabdevanja. Konkretno, istražuje se kako logističke odluke (objekti, projektno rešenje mreže, zalihe i transport) utiču na performanse centralnih firmi i njihovih čitavih lanaca snabdevanja. S obzirom na proliferaciju logističkih kompanija trećih, četvrtih i petih strana, takođe se istražuje važnost, prikladnost i složenost eksternalizacije logistike u globalnim lancima snabdevanja. Po završetku predmeta, student stiče razumevanje mnogih odluka sa kojima se suočavaju menadžeri logistike.

OM448 Održive operacije
Sve je veći pritisak na preduzeća da posvete više pažnje ekološkim posledicama i posledicama resursa sirovina koje nabavljaju, procesa koje primenjuju i proizvoda i usluga koje nude. Operacije su u osnovi svakog održivog preduzeća. Fokus predmeta je na analizi operacija preduzeća sa stanovišta održivosti, tako da su obuhvaćene operacije projektovanja proizvoda, nabavke, proizvodnje, skladištenja, logistike, pakovanja, logistike i upravljanja lancima snabdevanja, ali i u uslužnim sektorima. Posebno se analizira merenje održivosti, procena održivog razvoja, ocena rizika, otpora i društvene odgovornosti preduzeća, kao i u upravljanju za održivost.

OM445 Upravljanje maloprodajnim lancem snabdevanja
Cilj ovog predmeta je da pruži temeljnu osnovu za upravljanje maloprodajom, uključujući maloprodajne i lančane operacije, upravljanje odnosima sa dobavljačima i strateške timove u maloprodajnom sektoru. Predmet je posebno koristan za studente koji žele da rade u maloprodaji (prodavnice, tržni centri), među dobavljačima u maloprodajnom sektoru (tipični dobavljači velikih brendova), u konsultacijama sa fokusom na robu široke potrošnje ili drugima zainteresovanim za distributivne sisteme, marketinški kanali, tržišne strukture i vertikalne međuorganizacione strukture.

MG435 Privlačenje i rad sa talentima
U uslovima velike konkurencije, u mnogim industrijskim sektorima najznačajni faktor konkurentske prednosti je kvalitet zaposlenih u organizaciji. Od posebnog značaja je regrutovanje mladih talenata koji su najčešće i nosoci razvoja inovacija i postaju odlučujući faktori određivanja budućnosti organizacije. Zbog toga je sve veća tražnja za talentima, menadžeri ljudskih resursa su sve više pod pritiskom da pronađu talente na tržištu rada.
Cilj predmeta je da upozna studente sa problematikom regrutovanja i zapošljavanja telanata. Predmet ima dva dela. U prvom delu se izučavaju strategije regrutovanja, ocenjivanja, angažovanja i protoka talenata. U drugom delu se izučava onlajn regrutovanje talenata, primena onlajn sistema za regrutovanje i testiranje kandidata. Studenti stiču znanja neophodna za definisanje zahteva za projektovanje i razvoj ovih onlajn sistema, kao i sticanje veština u njihovom korišćenju u cilju automatizovanog testiranja talenata.

Izborni predmeti 5 i 6

OM435 Upravljanje kvalitetom
Cilj predmeta je da studente upozna sa tzv. konceptom totalne kontrole kvaliteta, čija primena dovodi do organizacione izvrsnosti. Predmet pruža studentima razumevanje sistema kontrole i poboljšanja kvaliteta. Predmet obuhvata proučavanje tema koje se odnose na pristupe upravljanja kvalitetom, projektovanja za kvalitet i implementaciju procedura vezanih za kvalitet i srodne tehnologije. Fokus predmeta je na poboljšanju robe, usluga i poslovnog okruženja.
Svrha predmeta je da pruži studentu osnovne informacije o teoriji i praksi upravljanja totalnim kvalitetom u svim oblastima poslovanja na svim nivoima. Korišćenje praksi trebalo bi na kraju da se koristi za poboljšanje poslovnih rezultata obezbeđivanjem alata za korišćenje najbolje prakse za poboljšanje poslovnih rezultata.

OM480 Uvod u operaciona istraživanja
Cilj predmeta je da studente upozna sa osnovnim konceptima operacionih istraživanja, tj. sa metodama modeliranja i optimizacije sistema u oblasti operacionog menadžmenta. Poseban fokus predmeta je primena modela u sistemu Excel, koji studenti dobro poznaju jer se primenjuje u više predmeta studijskog programa OAS Inženjerski i operacioni menadžment. Na taj način se i rešavaju problemi operacionih istraživanja metoda linearnog programiranja, primene Simpleks metoda, metoda optimizacije mreža, dinamičkog programiranja, celobrojnog programiranja i dr.

OM471 Planiranje novog preduzetničkog poduhvata
Cilj predmeta je da pripremi studenta za pokretanje sopstvenog preduzetničkog malog biznisa. Predmet upoznaje studente sa procesom pripreme za osnivanje nove preduzetničke firme, kao što su: generisanje ideja, analiza izvodljivosti, razvijanje poslovnog plana, analiza konkurencije i tržišta, pravna i etička priprema, procena finansijske održivosti novog preduzeća i izgradnja početnog tima za novi preduzetnički poduhvat. Posebno se analiziraju i mogući izvori finansiranja poduhvata, realizacija početnog marketinga, kao i izrada strategije za dalji rast i razvoj preduzeća.

MG445 Određivanje zarada i podsticaja
Predmet pruža pregled zarada i potsticaja kao važan, strateški faktor poslovanja javnih i privatnih preduzeća. Predmet treba pružiti mogućnosti za istraživanje projektovanja i razvoja efektivnih programa nadoknade i planova podsticaja. Pored toga, predmet razmatra zakonske i regulatorne zahteve koji utiču na politike i prakse. Od ključne je važnosti da poslovni lideri, posebno u oblasti ljudskih resursa, shvate nagrade i rizike zarada i podsticaja kao ključnu investiciju potrebnu za podršku poslovnih ciljeva organizacije. Mada je program predmeta usmeren na analizu zarada i podsticaj u inostranim organizacijama (pre svega u SAD), predmet daje i uporedna rešenja koja se primenjuju u Srbiji.

Izborni predmet 7

MG440 Radni odnosi i odnosi zaposlenih
Ovaj predmet se fokusira na složenost odnosa rada i zaposlenih. Teme uključuju organizacionu kulturu, pitanja savetovanja pri zapošljavanju, pregovore, rešavanje sporova i motivaciju i zadržavanje zaposlenih. Kako nacionalna zakonodavstva različito regulišu navedene teme, to će se na predavanjima dati upoređenje zakonskih rešenja u SAD i u Srbiji, na principima uporednog prava. Cilj predmeta je da studente upozna zakonskom regulativom radnih odnosa u SAD i u Srbiji i sa načinima pregovaranja poslodavca i zaposlenih, sa problemima nepoštovanja radne prakse i sprovođenja ugovora, i sa žalbenim postupcima i arbitražom.

MG475 Međunarodno poslovanje
Ovaj predmet obuhvata širok pregled međunarodnih poslovnih pitanja i analizira okruženje u kojem se odvija međunarodno poslovanje. Upoznaje studente sa multinacionalnim preduzećima, globalnom konkurencijom, međunarodnim organizacijama, ugovorima i međunarodnim zakonima, i nacionalnim trgovinskim politikama.
Predmet ima za cilj da studenti razumeju da globalizacija poslovanja donosi nove mogućnosti i pretnje vladama, firmama i pojedincima. Ovaj predmet uvodi elemente međunarodnog poslovanja koji izazivaju i omogućavaju preduzećima da se uspešno takmiče na globalnom tržištu kakvo danas postoji, sa pogledom na budući rast i ekspanziju.

Izborni predmet 8

MG450 Analitika ljudskih resursa
Cilj predmeta je da upozna studente sa mogućnostima primene analitike podataka u slučaju privlačenja i zadržavanje talenata i analize rada zaposlenih. Analitika podataka o ljudima, je preduslov za sprovođenje bilo kakve strategije privlačenja i zadržavanja talenata. Ljudski kapital je u 21. veku broj jedan faktor za ostvarenje konkurentske prednosti. Primena nauke o podacima za jačanje ljudskog kapitala firmi je trend koji počinje da dominira. Zato, ovaj predmet može biti važan za buduće HR menadžere inovativnih firmi u industriji znanja.

OM490 Projekat robotske automatizacije procesa
Projektovanje i razvoj robotske automatizacije procesa nudi sveobuhvatno znanje i veštine na profesionalnom nivou fokusirane na razvoj i primenu softverskih robota. Predmet se nadovezuje na predmet IS460 Robotska automatizacija procesa. Predmet se nadograđuje na ove koncepte izučavane u ovom predmetu i uvodi ključne strategije i metodologije RPA projektovanja i razvoja posebno u kontekstu UiPath proizvoda. Student koji pohađa ovaj predmet će razviti kompetenciju za projektovanje i razvoj robota za definisani proces.

OM491 Stručna praksa

Cilj stručne prakse je da studente pripremi i obezbedi im kvalitetno sticanje kompleksnijeg iskustva o njihovoj profesiji i radnim zadacima za koja se školuju. Kroz sagledavanje radne sredine i konkretnih radnih aktivnovsti student treba da stekne nova znanja, sigurnost u radu i mogućnost integrisanja stečenih znanja i veština. U relativno dugom, četrdesetodnevnom boravku i radu u profesionalno orjentisanoj okolini, stiću se i šira iskustva o svim segmentima operacionog menadžmenta i načinima za rešavanje konkretnih problema i zadataka. Težište stručne prakse je na što samostalnijim i konkretnijim radnim doprinosima studenta na konkretnim poslovima u oblasti operacionog menadžmenta. Što potpunijim uklapanjem u radnu sredinu, prihvatanjem radnih obaveza i odgovornosti, razvojem sposobnosti saradnje i timskog rada, student bi trebalo da upotpuni i bolje shvati ključne komponente profesionalnog marketinškog rada.

OM495 Završni rad

Prijava završnog rada može se ostvariti nakon upisanog završnog semestra. Odbrani završnog rada može se pristupiti nakon položenih svih ispita predviđenih nastavnim planom.


Univerzitet Metropolitan u Beogradu – Tradicionalna nastava i internet nastava

STUDIJSKI PROGRAM Godišnja školarina (tradicionalna i Internet nastava) Akontacija 20% uplata pri upisu IZNOS MESEČNE RATE ZA MODEL PLAĆANJA OD PREOSTALIH 11 RATA BEZ KAMATE
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Informacione tehnologije 2.990 € 598 € 217.45 €
Softversko inženjerstvo 2.990 € 598 € 217.45
Razvoj video igara 2.990 € 598 € 217.45
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Inženjerski i operacioni menadžment 2.490 € 498 € 181.09 €
Digitalni biznis i marketing 2.490 € 498 € 181.09 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Grafički dizajn 3.690 € 738 € 268.35 €
Dizajn interaktivnih medija 3.690 € 738 € 268.35 €
Modni dizajn 3.890 € 778 € 282.9 €

POGLEDAJTE ŠTA OBUHVATA ŠKOLARINA

ZANIMA VAS VIŠE INFORMACIJA O OVOM PROGRAMU?

Kontakt

E-mail

upis@metropolitan.ac.rs
 

Telefon

011 20 30 885 // 018 551 000
 

Pitajte nas

Ime *

Prezime *

E-mail *

Postavite pitanje *