Fakultet za Menadžment

INŽENJERSKI I OPERACIONI MENADŽMENT

OSNOVNE INFORMACIJE:

 • Upis: tokom cele godine
 • Trajanje studija: 4 godine
 • Broj ESPB: 240 ESPB
 • Zvanje: Diplomirani inženjer menadžmenta

   

 • Polje: Tehničko-tehnološke nauke
 • Oblast: Inženjerski menadžment
 • Oblici studiranja: tradicionalni (u prostorijama univerziteta) i onlajn, preko Interneta (e-učenje)

Šta je Inženjerski i operacioni menadžment?

Inženjerski i operacioni menadžment predstavlja ključni nivo menadžmenta u organizaciji. Savremeno tržišno okruženje gde su otvorena tržišta i omogućeno konkurisanje velikom broju kompanija, od presudnog značaja je obezebediti konkurentnost i efikasnost poslovanja i obezbediti kvalitetan proizvod u što kraćem roku sa što nižim troškovima. Upravo tome služi inženjerski i operacioni menadžment i nije slučajno da je to jedno od najplaćenijih zanimanja u starim tržišnim ekonomijama.
Inženjerski i operacioni menadžment obezbeđuje razumevanje tehnika i metoda planiranja, organizacije i upravljanja poslovnim procesima nabavke, proizvodnje, prodaje, distribucije, pružanja usluga, upravljanja kvalitetom, projektima, resursima, poboljšavanja operacija, strategija operacija i inovacija.
Svaka organizacija ima svoju operacionu (poslovnu ili proizvodnu) funkciju jer svaka organizacija, bilo da je profitno orijentisana kao preduzeće ili da je neprofitna proizvodi neku vrstu proizvoda ili usluga. Operaciona funkcija ima centralno mesto, odnosno ključni značaj u organizacijama, jer obezbeđuje proizvodnju roba i usluga zbog kojih i postoje te organizacije. Stoga je neophodno proučavati oblast operacionog menadžmenta koja je odgovorna za zadovoljenje zahteva kupca time što će obezbediti efektivnu i efikasnu isporuku proizvoda ili usluga.
Inženjerski i operacioni menadžment je jedinstven smer u privatnom obrazovanju koji je u današnje vreme izuzetno potreban proizvodnim i uslužnim organizacijama, profitnom i neprofitnom sektoru, državnim i privatnim preduzećima, finansijskim institucijama.
 
Studijski program Inženjerski i operacioni menadžment je tako koncipiran da:

 • osposobljava studente osnovnih studija za rad na konkretnim operativnim problemima u privredi i javnom sektoru,
 • definiše fundamentalne koncepte, najsavremenija teorijska znanja i praktične veštine, usvajanjem znanja o planiranju, organizaciji i upravljanju nabavkom, proizvodnjom, isporukom, projektima distribucijom i prodajom, pružanjem usluga, kvalitetom, resursima, kao i modeliranjem i optimizacijom sistema.
 • obrazuje visoko stručni kadar koji pored celovitog akademskog obrazovanja, integrisanog poznavanja i razumevanja organizacionih i upravljačkih aspekata poseduje i sposobnost projektovanja, održavanja, organizovanja zadataka u savremenim tehnološkim procesima i samim tim postizanje efektivnog i efikasnog ostvarivanja delatnosti organizacije,
 • pripremi stručnjake koji će unaprediti poslovanje i doprineti stvaranju dodatne vrednosti i opšteg povećanja društvenog proizvoda u proizvodnim i uslužnim organizacijama, profitnom i neprofotnom sektoru, finansijskim institucijama, itd.
 • obezbeđuje multidisciplinarna znanja koja omogućuju upis sa adekvatnim predznanjem velikog broja Master programa.
 • Profesori i Asistenti imaju veliko profesionalno iskustvo u radu u kompanijama i državnom sektoru i sa velikim zadovoljstvom vode studente u obilaske svojih radnih mesta prenoseći im znanja iz prakse, na taj način studenti nabolje mogu da uvide ono što uče na predavanjima i vežbama.

 
U programu se daje naglasak na sticanje praktičnih i primenjivih znanja i veština. Iz svakog predmeta se rade praktični projekti i veliki broj zadataka.

Cilj studijskog programa

Cilj studijskog programa Inženjerski i operacioni menadžment je da pruži studentima neophodna znanja, veštine i kompentencije kako bi po završetku studija mogli da uspešno rade ili nastave da se usavršavaju kroz istraživački rad u ovim oblastima.

Nakon završenih osnovnih akademskih studija, studenti treba da budu osposobljeni da:

 • demonstriraju znanje i razumevanje u oblasti operacionog menadžmenta i srodnih polja koje se nadograđuje na stečena znanja iz srednjoškolskog obrazovanja,
 • na jasan i kvalitetan način predstave informacije, ideje, alate, tehnologije, probleme i rešenja klijentima i saradnicima u cilju postizanja zajedničkog cilja,
 • primenjuju znanje na profesionalan način i uz korišćenje odgovarajućih metodologija i alata učestvuju u realizaciji ciljeva pojedinaca i organizacija,
 • razumevajući teorijske osnove na kojima se temelji inženjerski i operacioni menadžment, razvijaju kritičko mišljenje, kreativnost i samostalno identifikuju, formulišu, analiziraju i efikasno rešavaju postavljene probleme,
 • doprinose društvu kao kompletne ličnosti kroz jasno usvojene profesionalne, etičke, socijalne i pravne standarde,
 • razumeju i koriste metode implementacije i evaluacije računarski baziranih sistema, procesa, komponenata i programa da bi zadovoljili postavljene ciljeve,
 • koristeći stečena znanja, veštine i kompetencije mogu da nastave profesionalni razvoj kroz kontinualno učenje tokom života, kao i nastavak studiranja na master studijama.

Poslovi za koje se studenti osposobljavaju

Studenti koji završe osnovne akademske studije Inženjerski i operacioni menadžment osposobljeni su da rade na različitim poslovima koji su bitni za poslodavce.

Poslovi za koje se studenti osposobljavaju su:

 • Planiranje i upravljanje proizvodnjom,
 • Planiranje i upravljanje procesom usluga,
 • Planiranje, koordinisanje i upravljanje projektima,
 • Projektovanje i organizacija uslužnih procesa,
 • Analiza i projektovanje poslovnih procesa,
 • Projektovanje i organizacija preduzeća,
 • Projektovanje rasporeda resursa,
 • Projektovanje i upravljanje sistemom menadžmenta kvaliteta,
 • Reinženjering i unapređenje poslovnih procesa,
 • Upravljanje i kontrola kvaliteta,
 • Upravljanje procesom razvoja novih proizvoda i usluga,
 • Upravljanje nabavkom,
 • Upravljanje prodajom i distribucijom,
 • Upravljanje ljudskim resursima,
 • Upravljanje logistikom i lancima snabdevanja,
 • Upravljanje strategijama operacija,
 • Projektovanje pogona i rasporeda,
 • Poboljšavanje operacija,
 • Modeliranje i optimizacija sistema,
 • Upravljanje održavanjem.

Ishodi učenja studijskog programa

Ishodi učenja su opšta i specifična potrebna znanja koja obezbeđuju neophodan nivo kompetencija koje student stiče nakon ispunjenja svih obaveza – teorijskog znanja i praktičnih veština za upotrebu na poslovima i radnim zadacima za koje se bude angažovao u svojoj struci.

Ishodi učenja Inženjerskog i operacionog menadžmenta su:

 • sticanje praktičnih znanja koja su neophodna privredi radi povećanja stepena konkurentnosti
 • sticanje znanja i razumevanja gradiva iz oblasti inženjerskog i operacionog menadžmenta
 • sticanje znanja i razumevanja gradiva iz opšteg menadžmenta, marketinga, IT-a, finansija, matematike, engleskog jezika…
 • sposobnost demonstriranja usvojenih znanja i veština predstavljanja informacija, ideja, problema i mogućih rešenja, kako u organizaciji u kojoj rade tako i stručnoj i opštoj publici.

Usaglašenost programa sa međunarodnim standardima

Studijski program Inženjerski i operacioni menadžment je usaglašen sa preporukama asocijacije za inženjerski i operacioni menadžment APICS (The Association for Operations Management), http://www.apics.org/:

Najčešća radna mesta diplomiranih studenata

Po završetku OAS Inženjerski i operacioni menadžment, studenti stiču zvanje diplomirani inženjer menadžmenta – i imaju integrisano znanje neophodno za stručni rad u različitim oblastima.
Na najvišim pozicijama u organizacijama i samim tim sa najvišim primanjima su upravo oni koji završe Inženjerski i operacioni menadžment. Diplomirani inženjeri menadžmenta u organizaciji mogu biti odgovorni za upravljanje nekim određenim ili svim resursima koji realizuju operacionu funkciju tj. funkciju koja proizvodi proizvod ili uslugu.
Radna mesta diplomiranih inženjera menadžmenta mogu biti:

 • Operacioni menadžer
 • Menadžer logistike
 • Menadžer nabavke
 • Direktor proizvodnje ili rukovodilac proizvodnog pogona
 • Menadžer projekta
 • Direktor kvaliteta
 • Konsultant sistema menadžmenta kvaliteta
 • Menadžer razvoja
 • Menadžer ljudskih resursa
 • Projektant organizacije I poslovnih procesa – sistem inženjer
 • Menadžer održavanja

 
Važno je napomenuti da su mogućnosti zaposlenja sa stečenim znanjima pored domaće privrede, državnog sektora, uslužnih delatnosti omogućene i u inostranim firmama koje posluju na teritoriji Srbije kao i u inostranstvu imajući u vidu da je u svetu odavno prepoznat značaj diplomiranog inženjera menadžementa.

Organizacija programa

I godina
 • MK150 Osnovi menadžmenta
 • IS205 Osnove informacionih sistema
 • OM100 Uvod u operacioni menadžment
 • MK100 Principi marketinga
 • NT111 Engleski 1
 • MG150 Poslovne finansije sa računovodstvom
 • NT112 Engleski 2
 • OM110 Analiza i projektovanje poslovnih procesa
 • MA100 Matematika za menadžere
 • OM131 Razvoj novih proizvoda

II godina
 • MK110 Poslovna ekonomija
 • MA272 Poslovna statistika sa verovatnoćom
 • NT214 Еnglеski za menadžere
 • OM210 Planiranje i upravljanje proizvodnjom
 • OM230 Upravljanje ljudskim resursima
 • OM410 Upravljanje poslovnim procesima
 • OM140 Logistika i upravljanje lancem snabdevanja
 • OM260 Upravljanje uslužnim procesima
  • AD366 Dramaturgija video igara
  • CS225 Operativni sistemi

 

III godina
 • OM323 Upravljanje projektima
 • OM250 Modeliranje i projektovanje preduzeća
 • OM240 Upravljanje kvalitetom
 • OM220 Projektovanje pogona i rasporeda
 • OM350 Preduzetništvo
 • NT210 Poslovna etika i komunikacija
 • OM320 Modeliranje i optimizacija sistema
 • Izborni predmet 1:
  • IT210 Sistemi informacionih tehnologija
  • OM340 Upravljanje održavanjem

IV godina
 • Izborni predmet 2 i 3:
  • MG410 Upravljanje organizacionim promenama
  • IT101 Osnove informacionih tehnologija
  • IS280 Analiza i projektovanje sistema
  • MK310 Međunarodno poslovanje
 • OM310 Poboljšanje operacija
 • OM330 Strategija operacija
 • Izborni predmet 4:
  • MK375 Poslovno pravo
  • MK235 Menadžment prodaje
 • IS491 Stručnа prаksа
 • IS495 Završni rаd

 

Napomene:

 1. Pored navedenih izbornih predmeta, na poseban zahtev, studentu se mogu odobriti i drugi predmeti sa svih studijskih programa osnovnih studija Univerziteta ili predmeti sa drugih univerziteta za koje se javno objavljuju svi materijali za učenje (tzv. MOOC).
 2. Osim u specijalnim slučajevima, u slučaju da na izbornom predmetu ima manje od 5 studenata, nastava se drži samo preko Interneta (onlajn)

Detaljan nastavni plan i program podeljen po semestrima i godinama pogledajte ovde

Kratak opis svih predmeta

MK150 Osnovi menadžmenta
Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa osnovama menadžmenta kao nauke i profesije; razumevanje i ovladavanje bazičnim tehnikama i metodama donošenja poslovnih odluka u kompleksnim uslovima funkcionisanja savremenog preduzeća; ovladavanje osnovnim menadžerskim znanjima i veštinama uz razvoj sposobnosti analitičkog razmišljanja; detaljno sagledavanje i razumevanje sadržaja, oblika i međusobne povezanosti osnovnih faza procesa menadžmenta (planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola). Stečeno znanje iz oblasti menadžmenta studenti će koristiti u prepoznavanju različitih tržišnih i poslovnih fenomena, kao i prilikom rešavanja problema koji svoje ishodište imaju u menadžment teoriji i praksi. Student će biti osposobljen da samostalno i timski radi, da samostalno, grupno i interaktivno rešava probleme, da uspostavi određeni nivo komunikacije i da adekvatno prezentira rezultate svog rada.
IS205 Osnove informacionih sistema
Značaj koji danas imaju informacioni sistemi zahteva da se studentima omogući upoznavanje sa njegovim najznačajnijim komponentama, kako bi mogli da ih efikasno koriste ili učestvuju kao članovi projektnih timova u njihovoj realizaciji. S takvim ciljem je i sastavljen nastavni program ovog predmeta. Njime su obuhvaćene definicije i osnovni koncepti koji se odnose na strukturu i komponente informacionih sistema, problematiku vezanu za njihovu infrastrukturu, bezbednost itd. Naročita pažnja je posvećena ulozi informacionih sistema koju imaju u savremenim poslovnim sistemima pa se s tim u vezi govori o Web 2.0 tehnologijama u cilju unapređenja komunikacije, kolaboracije i konekcije između poslovnih partnera, primeni različitih tipova enterprise informacionih sistema radi unapređenja relacija među poslovnim partnerima, vođenja elektronske trgovine, unapređenja primene poslovne inteligencije itd.
OM100 Uvod u operacioni menadžment
Ovaj predmet izučava projektovanje sistema koji proizvode robe i usluge. Kao predmet koji uvodi studente u operacioni menadžment, predmet pruža jedan pregled komponenti u procesu dodavanja vrednosti proizvodu ili usluzi u cilju da se projektuje, proizvede i isporuče kupcu proizvodi ili usluge. Nastavne teme ukuljučuju: projektovanje proizvoda i usluga, planiranje, projektovanje i upravljanje lancem snabdevanja, projektovanje poslova i upravljanje ljudskim resursima, planiranje pogona i projektovanje rasporeda, planiranje materijala i resursa, planiranje i upravljnaje kapacitetom, planiranje i upravljanje zalihama, upravljanje totalnim kvalitetom, analiza troškova, planiranje projekta, upravljnaje operacionim resursima, tanke operacije i operacije tačno-na-vreme, poboljašanja operacija i strategija operacija.
MK100 Principi marketinga
Cilj poslovanja u marketing orijentisanom preduzeću predstavljaju potrebe potrošača i njegovo adekvatno zadovoljavanje, jer je to ključ za postizanje primarnih ciljeva postojanja, poslovanja, i razvoja preduzeća. Cilj predmeta Osnovi marketinga je usvajanje osnovnih znanja o paradigmama, metodama, tehnikama i strategijama marketinga i razvijanje sposobnosti kreiranja fleksibilnih načina reagovanja na promenljive uslove (tržišnog) poslovanja.
NT111 Еnglеski 1
Engleski jezik 1 je srednji kurs opšteg engleskog jezika sa elementima jezika struke. Cilj predmeta je naučiti, obnoviti i konsolidovati poznavanje i upotrebu gramatike i vokabulara na srednjem nivou engleskog jezika, kao i razvijati i uvežbavati sledeće jezičke veštine:Govor, kojim se student osposobljava da usmeno komunicira u formi razgovora na svakodnevne i profesionalne teme, usmerene konverzacije, dijaloga i kraće usmene prezentacije; Slušanje, kojim se student osposobljava da sluša, prati i razume kraće segmente govornog engleskog jezika; Čitanje, kojim se student osposobljava da sa razumevanjem čita kraće stručne tekstove, kao i duže polustručne, novinske i beletrističke tekstove adaptirane na srednjem nivou; Pisanje, kojim se student osposobljava da hvata beleške na engleskom jeziku, piše rezime kraćih stručnih teksova, kraća privatna i poslovna pisma, kraće stručne informativne tekstove (uputstvo, izveštaj, opis) i kraće odgovore na pitanja o zadatoj temi; Prevođenje, kojim se student osposobljava da prevodi kraće stručne tekstove sa engleskog na srpski jezik; Integrisanje gore pomenutih veština, kojim se student osposobljava da u stvarnim situacijama kombinuje različite veštine.
MG150 Poslovne finansije sa računovodstvom
Pokrivajući oblasti finansijskog računovodstva i delom upravljačkog računovodstva i analize bilansa, ovaj predmet pruža osnovna teorijska, metodološka i praktična računovodstvena znanja neophodna budućim menadžerima za obavljanje konkretnih poslova i rešavanje menadžerskih problema, naročito onih vezanih za odabrani smer, i predstavlja osnovu za razumevanje i praćenje ekonomskih predmeta u narednim godinama studija. Pokrivajući oblasti korporativnih finansija tj. finansijskog menadžmenta i delom upravljačkog računovodstva, ovaj predmet pruža osnovna teorijska, metodološka i praktična finansijsko-računovodstvena znanja neophodna budućim menadžerima za obavljanje konkretnih poslova i rešavanje menadžerskih problema, naročito onih vezanih za odabrani smer i predstavlja osnovu za razumevanje i praćenje ekonomskih predmeta u narednim godinama studija.
NT112 Engleski jezik 2
Engleski jezik 2 je viši srednji kurs – kombinacija opšteg engleskog jezika i jezika struke. Cilj predmeta je razviti kompetenciju iz oblasti gramatike i vokabulara, kao i razvijati i uvežbavati sledeće jezičke veštine:

 • govorenje, kojim se student osposobljava da usmeno komunicira na engleskom jeziku, sa odgovarajućim izgovorom, u stvarnim komunikacionim situacijama, u formi razgovora na svakodnevne i profesionalne teme, davanja stručnih uputstava, vođene konverzacije, dijaloga i kraće usmene prezentacije;
 • slušanje, kojim se student osposobljava da sluša i razume govorni engleski jezik, na opšte teme i teme vezane za IT, odnosno poslovni engleski;
 • čitanje, kojim se student osposobljava da sa razumevanjem čita kraće i duže stručne tekstove, kao i duže polustručne, novinske i beletrističke tekstove adaptirane na višem srednjem nivou
 • pisanje, kojim se student osposobljava da hvata beleške na engleskom jeziku, piše rezimee kraćih stručnih tekstova, kraća privatna i poslovna pisma uključujući i CV, kraće stručne informativne tekstove (uputstvo, izveštaj, opis) i kraće i duže odgovore na pitanja o zadatoj temi;
 • prevođenje, kojim se student osposobljava da prevodi kraće stručne tekstove sa engleskog na srpski jezik;
 • integrisanje gore pomenutih veština, kojim se student osposobljava da u stvarnim situacijama kombinuje različite veštine, sa posebnim naglaskom na grupne aktivnosti rešavanja stručnih problema.
OM110 Analiza i projektovanje poslovnih procesa
Predmet upoznaje studenta sa primerima poslovnih procesa, sa ciljem da nauče kako da opišu jedan proces dijagramom toka. Ovaj predmet upoznaje student sa veštinama i tehnikama koje su neophodne za analizu postojećih procesa, odnosno analizu stanja ili tzv., ‘AS-IS’ analizu. Studenti uče kako da projektuju nove poslovne procese, ili da izmene delove postojećih projekta, ili da manjim korekcijama poboljšaju postojeće procese, te na tal način rade analizu budućeg procesa ili tzv. ‘TO-BE’ analizu. Takođe, u okviru predmeta obrađuju se tehnike merenja izlaznih rezultata, merenja ključnih parametra procesa kao što su kapacitet ili ciklusno vreme, odnosno kako da se vrši poboljšanje procesa nalaženjem i uklanjanjem uskog grla li boljom podelom posla među ljudima uključenih u proces.
MA100 Matematika za menadžere
Ovaj nastavni predmet omogućava studentima da razumeju i ovladaju osnovnim znanjima iz matematike potrebnim za praćenje daljih studija. Izlaganje gradiva započinje izučavanjem elemenata linearne algebre i to: determinanti, matrica i sistema linearnih jednačina. Uvod u matematičku analizu realne funkcije jedne realne promenljive započinje predavanjima koji su u vezi sa pregledom elementarnih i neelemantarnih funkcija, preko realnih nizova, zatim granične vrednosti i neprekidnosti realne funkcije jedne promenljive, pa sve do diferencijanog i integralnog računa realne funkcije jedne promenljive. Kurs se završava izučavanjem elemenata ekonomske i finansijske matematike.
OM131 Razvoj proizvoda i usluga
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa savremenim metodama za utvrđivanja potreba kupaca i tehnikama razvoja proizvoda koji zadovoljavaju te potrebe. Ove metode i tehnike se detaljno proučavaju (funkcija seminarskog rada) i primenjuju na nekom konretnom primeru (funkcija projekta) u nastavi ovog predmeta. Posebno se izučavaju metode integralnog, odn. simultanog razvoja proizvoda kao i metoda za simultano (paralelno) odvijanje više aktivnosti procesa razvoja procesa. Daje se poseban naglasak na one aktivnosti za koje su odgovrni stručnjaci za marketing.
MK110 Poslovna ekonomija
Pokrivajući oblast poslovne ekonomije, ovaj predmet pruža osnovna teorijska znanja vezana za poslovanje preduzeća, pravne forme, način funkcionisanja preduzeća i osnovne ekonomske kategorije čije je poznavanje neophodno budućim menadžerima za obavljanje konkretnih poslova i rešavanje menadžerskih problema, naročito onih vezanih za odabrani smer. Studenti će nakon ovog kursa poznavati osnovne pravne forme privrednog društva, njihove specifičnosti sa posebnim naglaskom na upravljanju i organima upravljanja u različitim privrednim društvima. Usvojiće ključne ekonomske kategorije, a pre svega znanja vezana za ulogu, karakteristike i značaj proizvodnje i reprodukcije, imovinu, kapital, procenu vrednosti uloga, tokove vrednosti u biznisu, raspodelu rezultata, povezivanje privrednih društava.
MA272 Poslovna statistika sa verovatnoćom
Ovaj predmet osposobljava studente da donose odluke pri projektovanju ili upravljanju koje se oslanjaju na dobro razumevanje verovatnoće i statistike, da projektuju i sprovode eksperimente radi evaluacije hipoteza o kvalitetu softvera i procesa, da analiziraju podatke iz različitih izvora i da shvate važnost empirijskih metoda u softverskom inženjerstvu. Nastavne teme: Principi diskretne verovatnoće sa primenama u računarstvu. Osnove deskriptivne statistike. Distribucija, uključujući normalnu (Gauss-ovu), binomalnu i Poasonovu (Poisson). Koncept najmanjeg kvadrata, korelacija i regresija. Statistički testovi: t-test, ANOVA i hi kvadrat test. Projektovanje eksperimenata i testiranje hipoteza. Statistička analiza podataka iz različitih izvora. Primene statistike u analizi performansi, inženjerske pouzdanosti, korisnosti, ocenjivanju troškova i u evaluaciji kontrole procesa.
NT214 Engleski za menadžere
Engleski jezik za menadžere je viši srednji/napredni kurs engleskog jezika struke u oblasti menadžmenta Cilj kursa Engleski jezik za menadžere je konsolidovati upotrebu gramatike na višem srednjem nivou, proširiti opšti, i naročito, stručni vokabular i uvežbavati njihovu upotrebu u različitim jezičkim funkcijama, kao i usavršavati i integrisati sledeće jezičke veštine:

 • govorenje, kojim se student osposobljava da usmeno komunicira na engleskom jeziku, sa odgovarajućim izgovorom, u stvarnim komunikacionim situacijama, u formi razgovora na svakodnevne i profesionalne teme, davanja stručnih uputstava, grupnog rešavanja stručnih problema, dijaloga i kraće usmene prezentacije;
 • slušanje, kojim se student osposobljava da sluša i razume govorni engleski jezik, naročito teme vezane za marketing I menadžment;
 • čitanje, kojim se student osposobljava da sa razumevanjem čita kraće i duže stručne i naučne tekstove, kao i duže polustručne, novinske i beletrističke tekstove adaptirane na višem srednjem i naprednom nivou;
 • pisanje, kojim se student osposobljava da hvata beleške na engleskom jeziku, piše rezimee kraćih stručnih tekstova, vodi kraće;
 • poslovne prepiske, piše kraća privatna i poslovna pisma, kraće stručne informativne tekstove (uputstvo, izveštaj, opis, pisana diskusija) i kraće i duže odgovore na pitanja o zadatoj temi;
 • prevođenje, kojim se student osposobljava da prevodi kraće stručne tekstove sa engleskog na srpski jezik;
 • integrisanje gore pomenutih veština, kojim se student osposobljava da u stvarnim situacijama kombinuje različite veštine, sa posebnim naglaskom na grupne aktivnosti rešavanja stručnih problema.
OM210 Planiranje i upravljanje proizvodnjom
Ovaj predmet uvodi studente u principe efektivnog planiranja i upravljanja proizvodnjom. Predmet predstavlja koncepte planiranja na svakom nivou, od strateškog do taktičog. Uključene su sledeće nastavne teme: Osnove planiranja, dugoročno planiranje, predviđanje, prodaja i planiranje operacija, kontrola prodaje i planova operacija, srednjeročno istraživanje i glavno terminiranje. Predmet se takođe bavi priritetima i upravljanjem kapacitetom kroz upotrebu metode planiranje potrebnih materijalima (MRP), upravljnaje kapacitetima, planiranje potreba (CRP), upravljanje proizvodnim aktivnostima (PAC) i radom po principu „tačno-na-vreme“ (JIT). Ovaj predmet se bavi i izvršenjem plana proizvodnje i glavnog termin plana proizvodnje, reakcijama na ograničenja u kapacitetima, i održavanjem upravljanja individualnim nalozima. Predmet pruža i osnovna znanja o principima i tehnikama upravljnaja zalihama, obezbeđujući studentima razumevanje njihove uloge u upravljanju zalihama i uticaj zaliha na poslovanje.
OM230 Upravljanje ljudskim resursima
Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja i sposobnosti u cilju dostizanja visokoprofesionalnog odnosa prema ljudskom kapitalu kompanije, njegovom oblikovanju i razvoju, pri čemu ljudski kapital predstavlja zaposlene sa celokupnim rasponom individualnog i kolektivnog znanja, sposobnosti, stavova, mogućnosti, ponašanja, iskustva i emocija.
NT210 Poslovna etika i komunikacija
Predmet uvodi studente u društvena, pravna i ekonomska pitanja poslovne etike i poslovne komunikacije-modele i implikacije etičnog i efektivnog poslovnog komuniciranja na poslovanje. Kao multidisciplinarna aktivnost, predmet će se baviti poslovno-pravnim, etičko-filozofskim, psihološkim, sociološkim, retoričkim i lingvističkim aspektima komunikacije. Cilj predmeta je da se objedine ova kompleksna znanja i da studenti steknu veštinu uspešnog i etičnog poslovnog komuniciranja, kao i da studenti steknu određen stav o profesionalnoj praksi, uočavajući esencijalne probleme u procesu komunikacije.
OM140 Logistika i upravljanje lancem snabdevanja
Ovaj predmet se bavi konceptima logistike i istražuje razloge za porast njenog značaja za današnja preduzeća. Predmet gleda na koncept upravljanja lancem snabdevanja koji povezuje neko preduzeće sa njegovim snabdevačima i kupcima primenom novih i važnih poslovnih odnosa. Studenti se upoznaju sa temama kao što je nabavka, isporuka „tačno-na-vreme“, recikliranje i sa odnosem logistike i marketinga. Usaglašavanje snabdevanja sa tražnjom je glavni izazov svakog preduzeća. Preterane zalihe povećavaju troškova, a neredovno snabdevanje iritiraaja kupce. Usaglašavnje snabdevanja sa tražnjom je najlakše ako preduzeće ima fleksibilni proces snabdevanja, međutim, po pravilu, fleksibilnost je skupa. U ovom predmetu, studenti uče (1) kako da odrede odgovarajući nivo fleksibilnosti u snabdevanju za određeni tip industrije, (2) istražuju strategije za ekonomsko povećanje fleksibilnosti snabdevanja preduzeća. Predmet je usmeren pre svega ka kvantitativnim i kvalitativnim pitanjima koja se javljaju pri integrisanom projektovanju i upravljanju celom logističkom mrežom. Daju se modeli i tehnike rešavanja zaodređivanje položaja pogona i za projektovanje logisttičke mreže. Pored toga, u vidu diskusija i analiza primera, razmatraju se kvalitativna pitanja: strukture distributivne mreže, centralizovanog ili decentralizovanog upravljanje mrežom, varijabilnosti lanca snabdevanja, stateškog partnerstva i projektovanje proizvoda za logistiku. Takođe, u delu razvoja aplikacija nad bazama podataka, kurs pomaže studentima da razumeju način na koji su veliki paketni sistemi zavisni od sistema za upravljanje bazama podataka, da se upoznaju sa tehnologijama koje pružaju mogućnost donošenja odluka u okviru šire oblasti poslovne inteligencije.
OM260 Upravljanje uslužnim procesima
U ovom predmetu se studenti osposobljavaju da projektuju i upravljaju uslužnim sistemima i procesima. Tu se razmatraju operacije, marketing i ljudski resursi, uvodi se u tehnologiju koja se pojašnjava kroz primere. Predmet se obrađuje kroz više tema; dizajn servisa, okruženje i lokacija, kvalitet servisa, upravljanje redovima, upravljanje potražnjom i kapacitetima, uslužne interakcije, predviđanje i upravljanje opterećenjem. Kroz različite primere usluga, kao što u zdravstvo, finansije, konzalting, zabava, ugostiteljstvo, aviotransport, školstvo, ekologija, znanja se konkretizuju i utvrđuju. Na primerima uspešnih uslužnih sistema identifikuju se faktori koji tome doprinose. Na taj se način studentima pomaže i sugeriše kreativan pristup. Uspešniji uslužni sistemi se od svoje konkurencije u osnovi razlikuju u načinu upravljanja. Deluje se na sasvim drugačijim pretpostavkama o načinu postizanja uspeha. Rezultati se ne iskazuju samo u osnovnim performansama, već i u zalaganjima zaposlenih te kvalitetu usluge, odnosno zadovoljstvu klijenata. U celini se usluga mora unaprediti kroz marketing, tehnologiju, ljudske resurse, informacije, kako bi se nadmašila konkurencija. U predmetu se upravljanje usluga razmatra integralno, fokusirajući se pre svega na zadovoljstvo korisnika usluga. Integralno se posmatraju procesi, marketing, strategija, informaciona tehnologija i organizaciona pitanja.
OM323 Upravljanje projektima
Cilj predmeta je sticanje znanja i veština za upravljanje projektima (UP). Predmet čine sledeće nastavne teme: (1) Uvod: Šta je projekat?; (2) UP: definicija, koncepti, sistemski pristup; (3) Ciklus razvoja sistema UP – Rane faze: Identifikacija problema, Iniciranje projekta, Ugovaranje projekta; (4) Osnove planiranja i logički okvir projekta; (5) Osnove planiranja projekta i osnove tehnike mrežnog planiranja; (6) Mrežno planiranje i PDM; (7) PERT, CPM, Alokacija resursa, GERT; (8) Predviđanje troškova i budžetiranje projekta; (9) Upravljanje rizikom u realizaciji projekta; (10) Kontrola realizacije projekta; (11) Informacioni sistem za UP; (12) Evaluacija, izveštavanje i završavanje projekta; (13) Organizaciona struktura i finansiranje projekta; (14) Projektni tim: Uloge, odgovornosti i autoriteti na projektu, rešavanje konflikata; (15) Uspeh i neuspeh projekta, naučene lekcije. Glavni praktični deo predemta je izrada projekta: svaki student treba da realizuje jedan projekt kojim treba da pokaže svoju spremnost da primeni stečena znanja u upravljanju konkretnim projektom. Projekat definišu zajedno student i profesor, kako bi se izabrala tema koja najviše odgovora aktivnostima studenta. Vrlo je značajno da student uradi projekt, jer on najbolje pokazuje stepen razumevanja i sticanja znanja na predmetu. Konačno, rezultat ovog predmeta za studenta treba da budu stečena teorijska i praktična znanja i veštine za samostalno upravljanje projektima.
OM250 Modeliranje i projektovanje preduzeća
Ovaj predmet se bavi strateškim osnovama preduzeća koje je procesno orijentisano i vodjeno vrednostima koje stvara, upravljanjem konceptima projektovanja organizacione strukture i osnovnim poslovnim procesima koji se odvijaju u preduzeću ili u nekoj organizaciji. Opisuju se tipične funkcionalne strukture preduzeće ili organizacije. Primenom koncepta sistema, modeliranja i analize, studenti uče kako da prate tok veza i međuzavisnosti funkcionalnih grupa koje rade prema ispunjenjenju istog cilja, radi projektovanja i uređenja jedne procesno-centrične organizacije. Oni primenjuju strateški način razmišljanja o pitanjima na nivou preduzeća, kao što je integracija pojedinaca u timove, funkcije i preduzeća, kao i evolucija preduzeća u okviru svoje okoline tokom vremena. Predstavljaju se pristupi modeliranja preduzeća i okviri za njihovu integraciju.
OM240 Upravljanje kvalitetom
Predmet se bavi savremenim pitanjima kvaliteta proizvoda i usluga. U prvom delu nastave, studenti se upoznaju sa konceptom kontrole kvaliteta i metodologijom obezbeđivanja kvaliteta. Upravljnaje totalnim kvalitetom (TQM) se izučava u drugom delu predmeta. Da bi realizovalo upravljnaje totalnim kvalitetom, studenti najpre uče osnove troškova kvaliteta i ekonomije. Pored toga, studeti izučvaju teorije i poglede vodećih teoretičara za pitanje kvaliteta. Glavni način za obezbeđivanje održivog sistema kvaliteta i postizanja TQM je primena međunarodnih standarda kvaliteta serije SIO 9000. Studenti uče delove ovih standarda i uče kako da ih razumeju.
OM220 Projektovanje pogona i rasporeda
Raspored neke operacije je vezan sa fizičkom lokacijom resursa za transformaciju, kao što su mašine, oprema i ljudi angažovani u operaciji. Posle analize osnovnih tipova raporeda, studenti uče kako da naprave detaljan projekt rasporeda resursa. U tom cilju se služe modelima i analizom modela i algoritama za određivanje lokacije pogona, maršute za kretanje vozila, i rešavanje problema raspoređivanja pogona. Naglasak je i na korišćenu računara i na teorijskoj analizi modela i algoritama.
OM350 Preduzetništvo
Ovaj predmet ima za cilj da prezentira različite koncepte ,metode i teorijska istraživanja u oblasti preduzetništva .Pored toga što je teorijsko i naučno fundiran, on objedinjuje praktična iskustva i pruža praktićne primere ,koji treba da pomognu studentima da lakše implementiraju svoja stečena znanja u realnom životu i trasiraju uspešnu profesionalnu karijeru u budućnosti. Na predmetu se izučavaju sledeće nastavne teme: Razvoj i uloga preduzetništva, Uticaj preduzetništva na privredni rast i samozapošljavanje, Različiti teoriski pristupi vrstama preduzetničkih aktivnosti i karakteristike preduzetnika koje doprinose poslovnom uspehu, Menadžerske poslovne aktivnosti, Obrazovanje menadžera i preduzetnika, Osnovne funkcije menadžmenta i liderstva, Preduzetnički proces , Izbor biznisa i izrada studija izvodljivosti, Parametri za utvrdjivanje uspešnosti biznisa, Izrada biznis plana –Case study, Vlasnički oblici firmi, Neke od mogućih alternativa u kreiranju biznisa –franšizing i joint venture, Poslovna etika, Različiti načini upravljanja biznisom i različite vrste firmi, Preduzetnička organizaciona kultura , karaktersitike uspešnih preduzeća u „novoj ekonomiji“ i glavni uzroci propadanja biznisa.
OM410 Upravljanje poslovnim procesima
U ovom predmetu se izučavaju veze između poslovnih procesa i tehnologija kojim se ostvaruje upravljanje poslovnim procesima. U tom kontekstu se povezuje upravljanje poslovnih procesa (Business Process Management – BPM) i servisno-orijentisana arhitektura (SOA) IT sistema, čime se vrši povezivanje poslovnih procesa u organizaciji sa platformama za upravljanje poslovnim procesima. Predmet upoznaje studentima sa metodama upravljanja poslovnim procesima. Posebno se analizira upravljanje poslovnim procesima u SAP sistemu za integralno upravljanje poslovanjem organizacija.
IS310 Informacioni sistemi organizacija
Kurs je sastavljen tako da studentima omogući razumevanje teorijskih i praktičnih problema koji se odnose na primenu informacionih sistema u organizaciji. Kurs je prvenstveno fokusiran na demonstraciju načina na koji informacioni sistemi organizacije integrišu informacije i organizacione procese iz različitih funkcionalnih oblasti u jedinstveni sistem koji se bazira na zajedničkoj bazi podataka i deljivim alatima za pravljenje izveštaja. Po završenom kursu, studenti će imati znanja o području primene informacionih sistema i razlozima za njihovu implementaciju.
OM320 Modeliranje i optimizacija sistema
Predmet se bavi rešavanjem problema nalitičkim modelima. Uvod u optimizaciju, linearno programiranje, celobrojno i dinamičko programiranje, metodi za programiranje cilja. Simpleks metod I analiza osetljivosti. Praktične primene softvera za optimizaciju. Odlučivanje analitičkim postupcima. Uvod u stohastičko programiranje. Rešavanje problema upotrebom analitičkih modela. Uvod u optimizaciju, linearno programiranje, celobrojno i dinamičko programiranje, i metodi ciljnog programiranja. Simpleks metod i analiza osetljivosti. Praktične primene upotrebom softvera za optimizaciju. Donošenje analitičkih odluka. Uvod u stohastičko programiranje.
IS345 Upravljanje digitalnim sadržajima
Kursom su obuhvaćene teme koje objašnjavaju kako digitalni alati i resursi omogućavaju nove metode analize tradicionalnih štampanih sadržaja i omogućavaju predstavljanje tog sadržaja u novim formatima. Po završetku kursa studenti će biti u stanju da izaberu, evaluiraju i implementiraju digitalne alate i resurse za podršku naprednih i tradicionalnih formi analize istorijskih sadržaja, javnih projekata ili nastavnih materijala kao i da predlažu projekte za upravljanje digitalnim sadržajem sa detaljnim planom upravljanja, dizajna i evaluacije.
OM310 Poboljšanje operacija
Sve operacije, bez obzira kako su dobro uređene, mogu se dalje poboljšavati. Ovaj predmet analizira pristupe i tehnike koje se mogu primeniti za poboljšanje operacija. Uključene su sledeće nastavne teme: merenje i poboljšanje performansi, prioriteti u poboljšanju, pristupi i tehnike za poboljšavanje, kao što su ulazno-izlazni dijagrami, tačkasti dijagrami, dijagrami sa uzročnim efektima, pareto dijagrami, koncept „tačno-na-vreme“ i principi i tehnike tankih operacija, metode i tehnike kontinualnog poboljšavanja, upravljanje totalnim kvalitetom (TQM), sistemi i procedure kvaliteta, sprečavanje kvarova i oporavak od njih, i pristup šest-sigma.
OM330 Strategija operacija
U ovom predmetu, studenti razvijaju sposobnost identifikacije složenih strateških pitanja u operacijama, projektovanja strategija poslovanja koja se odnose na ova pitanja, i preduzimaju efektivnu akciju radi postizanja potpunih potencijala donetih odluka. Oni ispituju šta čini strategiju neke operacije i kako organizacije mogu da kreiraju vrednost uređivanjem kompleksnosti, neizvesnosti, i razvoja proizvoda. Predmet upoznaje studente sa više koncepata, alata i tehnika za rešavanje problema vezanih za projektovanje i evoluciju mreža poslovanja, izbor i razvoj procesnih tehnologija, i kreiranje poslovnih sistema koji efektivno povezuje operacije sa kupcima, distributivnim kanalima, i sa dobavljačima. Glavne teme uključuju alokaciju resursa, odluke za ulaz ili izlaz sa tržišta, analizu konkurentnosti, upravljanje kanalima distribucije, projektovanje lanca snabdevanja, upravljanje različitostima proizvoda, i upravljanje i određivanje cena uslužnih operacija.
MG410 Upravljanje organizacijskim promenama
Ovaj predmet se bavi ljudskim aspektima primene softverskih sistema na nivou cele organizacije, čija primena zahteva često značajne organizacijske promene. Te promene često izazivaju otpore kod pojedinih kategorija zaposlenih. U okviru ovog predmeta izučavaju se sledeće nastavne teme: problemi implementacije ERP sistema; učešće emocija na reakcije zaposlenih; faktori promena – motivi za promene, kultura organizacije i učenje metoda implementacije organizacijskih sistema; upravljanje programima i projektima kao pokretači promena; podrška promenama primenom SAP tehnologije; praćenje parametara promene; faze uvođenja ERP sistema i prateće promene u organizaciji i rad u organizacije posle primene organizacijskih softverskih sistema (kao što su ERP sistemi). Upravljanje organizacijskim promena se u ovom predmetu izučava u kontekstu primene SAP sistema.
OM410 Upravljanje poslovnim procesima
U ovom predmetu se izučavaju veze između poslovnih procesa i tehnologija kojim se ostvaruje upravljanje poslovnim procesima. U tom kontekstu se povezuje upravljanje poslovnih procesa (Business Process Management – BPM) i servisno-orijentisana arhitektura (SOA) IT sistema, čime se vrši povezivanje poslovnih procesa u organizaciji sa platformama za upravljanje poslovnim procesima. Predmet upoznaje studentima sa metodama upravljanja poslovnim procesima. Posebno se analizira upravljanje poslovnim procesima u SAP sistemu za integralno upravljanje poslovanjem organizacija.
IT270 IT Infrastruktura
Ovaj predmet predstavlja uvod u problem infrastrukture informacionih sistema. On obuhvata teme koje se odnose na računarsku i sistemsku arhitekturu, mrežnu infrastrukturu i sve druge servise i mogućnosti koje IT infrastruktura pruža u okviru jedne organizacije. U okviru kursa studenti mogu steći dovoljno znanja i potrebne veštine kako bi efikasno kumunicirali sa profesionalcima iz oblasti hardvera i softvera pri projektovanju organizacionih procesa i softverskih rešenja koja zahtevaju dobro razumevanje mogućnosti i organičenja IT infrastrukture. Studenti će biti spremni da ostvare i dobru interakciju sa proizvođačima IT infrastrukturnih komponenti i rešenja. Kurs je fokusiran na rešenja bazirana na korišćenju Interneta, bezbednosti računara i računarskih mreža, vođenju poslovanja itd.
MK375 Poslovno pravo
Poslovno pravo je skup pravnih normi, institucija i principa kojima se regulišu poslovni odnosi koji nastaju između raznih subjekata. U tim poslovnim odnosima pojavljuju se raznolike stvari, činjenice, stanja, radnje, prava i obaveze i aktivnosti kojima se poslovanje realizuje. To je, pre svega, organizovanje, proizvodnja, distribucija, finansiranje, potom konkurencija, cene, monopoli, zaposlenost, zastupanje, socijalna sigurnost, zaštita potrošača, pravni poslovi, aktivnosti kojima se one sprečavaju ili ugrožavaju, pa razni oblici kriminala i nedozvoljenih radnji i sl. Poslovno pravo predstavlja kompleksno pravo koje se može formirati, čak, kao sistem koji bi obuhvatao više pravnih disciplina od: trgovinskog, kompjuterskog, privrednog, obligacionog, transportnog, finansijskog, radnog pa do krivičnog, upravnog i druga prava čiji bi se delovi mogli povezati u jednu celinu – sistem Poslovnog prava.
MK235 Menadžment prodaje
Upravljane prodajom je veoma važna funkcija svake proizvodne ili uslužne organizacije.Cilj predmeta je da se studenti obuće,kroz studije slućaja za konkretan rad na obuci,koordinaciji i kontrolisanju rada prodavac.Upotrebljavaju se odgovarajuće metode,strategije i taktike za stimulaciju i efikasniji rad prodavaca i ostvarivanje prodajnih kvota a samim tim i profitnih ciljeva organizacije. Predmet upoznaje studenta sa primerima poslovnih procesa, sa ciljem da nauče kako da opišu jedan proces dijagramom toka. Ovaj predmet upoznaje student sa veštinama i tehnikama koje su neophodne za analizu postojećih procesa, odnosno analizu stanja ili tzv., ‘AS-IS’ analizu. Studenti uče kako da projektuju nove poslovne procese, ili da izmene delove postojećih projekta, ili da manjim korekcijama poboljšaju postojeće procese, te na tal način rade analizu budućeg procesa ili tzv. ‘TO-BE’ analizu. Takođe, u okviru predmeta obrađuju se tehnike merenja izlaznih rezultata, merenja ključnih parametra procesa kao što su kapacitet ili ciklusno vreme, odnosno kako da se vrši poboljšanje procesa nalaženjem i uklanjanjem uskog grla li boljom podelom posla među ljudima uključenih u proces.