FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI

MODNI DIZAJN

Dizajn Interaktivnih Medija | Fakultet Digitalnih Umetnosti | Akreditovano

Osnovne informacije:

 • Trajanje studija: 4 godine
 • Broj ESPB: 240 ESPB
 • Zvanje: Diplomirani dizajner

 • Polje: Umetnost
 • Oblast: Primenjena umetnost i dizajn
 • Oblici studiranja: tradicionalni (u prostorijama univerziteta) i onlajn, preko Interneta (e-učenje)

ŠTA JE MODNI DIZAJN?

U sociološkom, kulturnom i estetskom smislu moda postaje sve značajnija, vidljivija i izražajnija na generalnom nivou. Poznato je da je moda postala jedna od najpopularnijih, ali veoma zahtevnih grana svetske industrije, a njena širina u praktičnom smislu dozvolila je da u sebe implementira i druge značajne grane primenjene umetnosti poput modnog i grafičkog dizajna.

Zahvaljujući modnom dizajnu, funkcionalnost i estetika odevnih predmeta dostigli su visok nivo, što modu svrstava u najatraktivnije oblasti dizajna.

Modna industrija u nekim evropskim zemljama, poput Italije i Francuske, je vrlo bitan deo privrede, dok u mnogim drugim postaje takav. Usled toga pored klasičnih modnih tehnika i materijala, sve je veći broj novih tehnika koji se upotrebljavaju što modnim dizajnerima pruža veću mogućnost za estetsko izražavanje i nastup na tržištu.

ZAŠTO STUDIRATI MODNI DIZAJN NA UNIVERZITETU METROPOLITAN?

Program Modni dizajn je namenjen onima koji žele da svoja interesovanja za ovaj deo primenjene umetnosti, kao i svoju kreativnost i talenat pretoče u vizuelne forme koje će u isto vreme imati umetničku vrednost, ali i primenu u samoj modnoj industriji i njenom širokom spektru delovanja.
Studenti će razumeti značaj komunikacije i kritičkog razmišljanja po pitanju globalne industrije. Studije su napravljene tako da ujedno budu i izazov, ali i inspiracija spajajući umetničke, tehničke i teorijske elemente i realističan pristup modnoj industriji.

ZNANJE KOJE STUDENT STIČE TOKOM STUDIJA

Na ovom studijskom programu se obrazuju kreativni stručnjaci u oblastima tekstila i odevanja. Kroz razvoj kreativnosti studenti se osposobljavaju za individualni i timski rad. Diplomirani modni dizajneri će moći da demonstriraju znanje iz svih aspekata modnog dizajna, od modne skice, stvaranja kolekcije kako autorske tako i industrijske, kompjuterskih aplikacija vezanih, kako za grafički, tako i za modni dizajn, pa sve do realizacije samih odevnih komada kroz stečeno znanje u modelovanju, krojenju, drapiranju i šivenju. Studenti će takođe steći znanja iz oblasti modnog marketinga koja su potrebna za uspešno tržišno pozicioniranje. Ujedno će imati mogućnost da kroz savremene tehnike i programe upoznaju mogućnosti rada u sferi modnog i grafičkog dizajna. Studenti će razumeti značaj komunikacije i kritičkog razmišljanja po pitanju globalne industrije.

Poslovi za koje se student osposobljavaju

Savladavanjem studijskog programa Modni dizajn studenti stiču sledeće sposobnosti:

 • Izrada modne skice, modnih figuralnih prikaza, slobodne modne ilustracije i tehničke skice odevnih formi i aksesoara
 • Realizacija odevnih komada i aksesoara kroz tehnike modelovanja, konstrukcije, drapiranja i šivenja.
 • Razvoja kritičkog mišljenja i pristupa
 • Dizajn i realizacija modnih kolekcija u masovnoj produkciji i individualnih autorskih kolekcija
 • Izrada tekstilnih rešenja namenjenih realizaciji modnih proizvoda
 • Realizacija modne stilizacije u štampanim i drugim masovnim medijima, realizacija modnih izdanja, modnih kampanja i kataloga za prezentaciju modnih kolekcija.

NAJČEŠĆA RADNA MESTA

Student koji diplomirа nа studijskom programu Modni dizаjn osposobljen je da samostalno ili kao deo tima, bude na radnom mestu:

Modni dizajn | FDU
Dizаjner grаfičkih rešenjа u okviru mode
Modni dizajn | FDU
Modni dizаjner u mаsovnoj produkciji
Modni dizajn | FDU
Kostimograf (rad na reklamama, televiziji, pozorištu…)
Modni dizajn | FDU
Tehnički dizаjner u modnoj produkciji
Modni dizajn | FDU
Art direktor
Modni dizajn | FDU
Modni urednik
Modni dizajn | FDU
Dizajner modnih dodataka
Modni dizajn | FDU
Sаmostаlni modni dizаjner
Modni dizajn | FDU
Modni stilistа
Modni dizajn | FDU
Modni ilustrаtor
Modni dizajn | FDU
Dizajner virtuelnih modela – 3D
Modni dizajn | FDU
Menаdžer u modi
Modni dizajn | FDU
Merchandiser (brend menadžer)
Modni dizajn | FDU
Menadžer proizvoda
Modni dizajn | FDU
Menadžer produkcije
Modni dizajn | FDU
Dizajner unikatnog tekstila
Modni dizajn | FDU
Buyer (poručilac i menadžer tekstila i proizvoda za određeni brend)
Modni dizajn | FDU
Mаrketing menаdžer u modi
Modni dizajn | FDU
PR i event menаdžer u modi

NAŠI PARTNERI

PLAN I PROGRAM

I godina
AD101 Crtanje i slikanje

Cilj predmeta je da se kroz složen teoretski i praktičan rad edukuju samostalni likovni umetnici kao kompleksne i slobodne umetničke ličnosti, sposobne da se samostalno bave umetničkim stvaralaštvom. Student se upoznaje sa osnovnim elementima procesa crtanja i slikanja. Cilj predmeta je da razvije vizuelnu kreativnost kod studenata i kultiviše njihovu vizuelnu percepciju. Poseban cilj ovog predmeta je da razvije različite oblike veštine umetničkog izražavanja. Ishod predmeta: Student zna da primeni stečeno znanje i veštine u daljem likovnom razvoju individualnih rešenja. Kontinuirano kreira sopstveni izraz i stav u kombinaciji sa drugim medijima projektovanja ciklusa slika, ambijentalnih postavki u kombinacijama i rešenjima proširenih mogućnosti koje uključuju sve istražene i neistražene mogućnosti savremene umetnosti. Student je savladao umetničku oblast crtež, a zatim i sliku, počev od faze studioznog posmatranja do kompletno realizovanog likovnog dela.

AD131 Osnove savremenog odevanja 1

Osnove savremnog odevanja imaju za cilj da upoznaju studente sa osnovnim tehnikama potrebnim za kreiranje modne kolekcije, od upoznavanja sa proporcijama modne figure (muška, ženska, dečija), preko razrade i definisanja početne ideje i tehničkih segmenta, do krajnjih modnih kreacija. Cilj predmeta je da student ovlada osnovnim tehnikama modnog dizajniranja potrebnim za likovno-dizajnerski izraz kako bi dalje mogao da nastavi svoje usavršavanje.

AD114 Kostimografija 1

Cilj predmeta je upoznavanje sa istorijom odevanja od antičkog doba do početka dvadesetog veka kroz predavanja i praktične zadatke. Odevni predmeti kroz istoriju odevanja se sagledavaju u različitim fazama nastanka u idejnom, socijalnom i kulturološkom kontekstu. Cilj predmeta je praćenje glavnih tokova istorijskog kretanja odevnih predmeta sa ključnim prikazima različitih faza razvoja. Cilj je i upoznavanje sa osnovnim oblicima odevnih predmeta, kao i transformacijom pojedinih odevnih komada u odnosu na razvoj društva.

NT111 Еnglеski 1

Engleski јezik 1 јe srednji nivo opšteg engleskog јezika sa elementima јezika struke. Cilj predmeta јe učenje, obnavljanje i konsolidovati poznavanja i upotrebe gramatike i vokabulara, kao i razviјanje i uvežbavanje govor i slušanje, čitanje (koјim se student osposobljava da sa razumevanjem čita kraće stručne tekstove, kao i duže polustručne, novinske i beletrističke tekstove adaptirane na srednjem nivou), pisanje (koјim se student osposobljava da hvata beleške na engleskom јeziku, piše rezime kraćih stručnih tekstova, kraća privatna i poslovna pisma, kraće stručne informativne tekstove) i prevođenje.

AD102 Crtanje 2

Cilj ovog predmeta je da razvija vizuelnu kreativnost kod studenata i kultiviše njihovu vizuelnu percepciju. Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa anatomijom ljudskog tela. Klasičnim i savremenim crtačkim tehnikama studenti realizuju crtež figure i akta. Ishod predmeta: Student zna da nacrta ljudsku figuru kroz primenu klasičnog i savremenog pristupa sagledavanja i realizovanja. Korišćenjem savremenih i klasičnih crtačkih materijala i tehnika, a uz prethodnu izradu skice, ima sposobnost da na crtežu dočara različite teksture kao i enterijer u kojem je smeštena data figura ili akt. Primenjuje stečeno znanje i veštine u daljem likovnom razvoju individualnih rešenja.

AD132 Osnove savremenog odevanja 2

Predmet Osnove savremnog odevanja 2 ima za cilj da dalje upoznaje studente sa osnovama modnog crteža, proporcijama modne figure (muška, ženska), osnovama modnog ilustrovanja i prezentacije kroz specifične likovne i crtačke tehnike koje se koriste u modnom ilustrovanju. Cilj ovog predmeta je učenje i korišćenje osnovnih principa i elemenata savremenog odevanja na inventivan i kreativan način. Cilj je da student ovlada osnovnim tehnikama u prikazu modne figure, modnih detalja kao i osnovnih elemenata u odevanju i da se fluentno koristi njima u svom likovno-dizajnerskom izrazu.

AD130 Anatomsko crtanje

Cilj ovog predmeta je sticanje osnovnog znanja o anatomiji ljudskog tela, skeletnog i mišićnog sistema. Кroz izučavanje skeletnog sistema, kao nosioca, i mišićnog sistema, kao pokretača ljudskog tela, studenti stiču tačnu predstavu o proporciji (kako pojedinih delova tako i celog tela), volumenu i načinu na koji funkcioniše ljudsko telo u pokretu ili mirovanju. Cilj predmeta je da studenti steknu znanje preciznog crtanja ljudske figure.

NT112 Еnglеski 2

Engleski jezik 2 je viši srednji nivo – kombinacija opšteg engleskog jezika i jezika struke u oblasti dizajna. Cilj predmeta Engleski jezik 2 je razviti kompetenciju iz oblasti gramatike, vokabulara i jezičkih veština na višem srednjem nivou engleskog jezika. U oblasti gramatike cilj je konsolidovati poznavanje i upotrebu gramatike na srednjem nivou engleskog jezika. U oblasti vokabulara cilj je proširiti vokabular rečima i izrazima iz opšteg jezika i jezika struke, kao i njihovu upotrebu u različitim jezičkim funkcijama. Poseban naglasak je na daljem razvijanju jezičkih veština govorenja, slušanja, čitanja i pisanja, te njihovom integrisanju, naročito u grupnim aktivnostima rešavanja stručnih problema.

II godina
AD245 Krojenje i šivenje 1

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovama teorije konstrukcije krojeva odeće, krojenjem i šivenjem odevnih predmeta. Cilj je da studenti kroz teoriju i vežbe savladaju konstrukciju osnovnih krojeva za najznačajnije odevne predmete i njihovo modelovanje, kompletiranje i izradu prema zahtevima dizajna i namene.

AD214 Kostimografija 2

Cilj predmeta je upoznavanje sa istorijom odevanja i razvojem pojedinih modnih stilova, kao i razvojem rada pojedinih modnih dizajnera dvadesetog veka. Takođe, cilj je upoznavanje sa osnovnim društvenim konceptima i uticajima na razvoj odevanja u svakodnevnom životu određenih društvenih klasa. Cilj predmeta je izučavanje izrade odevnih komada u teorijskom smislu, kroz razne istorijske epohe.

AD301 Uvod u modnu ilustraciju

Cilj ovog predmeta je da upozna studente sa osnovama modne ilustracije i da kod studenta razvije lični crtački rukopis otkrivanjem novih stilova modne ilustracije. Predmet modna ilustracija ima za cilj da omogući razvoj sopstvenog prepoznatljivog modnog izraza studenta. Istovremeno, cilj je da student na vežbama neguje motoričke i kreativne sposobnosti.

AD250 Digitalna fotografija

Ovaj predmet biće obrađen kroz sledeće nastavne jedinice: Osnovi fotografije, digitalna kamera – komponente i rukovanje, softver digitalne kamere i kontrole izrade snimka – rezolucija, kompresija, format slike, fokus, ravnoteža bele boje, filteri i objektivi, kontrola blende i ekspozicije, rad u studiju i eksterijeru – vrste rasvete i merenje svetlosti, računar i digitalna fotografija, pomoćna oprema, fotografisanje portreta, fotografisanje statične postavke, fotografisanje izbliza i makro fotografija, fotografisanje pejzaža, kontrola boja, štampanje digitalnih fotozapisa. Student treba u potpunosti da se osposobi za izradu kvalitetne fotografije u tehničkom, izražajnom i umetničkom smislu.

AD246 Krojenje i šivenje 2

Cilj predmeta Кrojenje i šivenje 2 je nastavak rada sa studentima na razvoju osnovne konstrukcije, modelovanja, kompletiranja i dalje usavršavanje u oblasti šivenja muške, ženske i dečije odeće i izradi modnih detalja. Program je osmišljen da kroz zadatke studente upozna sa tkaninama i pleteninama i njihovim karakteristikama. Takođe, cilj je da studenti steknu znanje o standardima i održavanju kvaliteta u odevnoj industriji i upoznaju sa savremenim programima, koji omogućavaju lakšu i bržu izradu krojnih slika, krojeva i njihovog gradiranja.

AD241 Modni dizajn 1

Modni dizajn 1 upoznaje studente sa osnovama modne ilustracije i njene primene u različitim medijima, kao i sa izradom i postavkom profesionalnog modnog portfolia dizajnera u okviru modnih kolekcija. Cilj predmeta je da student ovlada osnovnim tehnikama u prikazu modnih kolekcija, modnih detalja i da se koristi njima u svom likovnom i dizajnerskom izrazu.

NT216 Engleski za modni dizajn

Cilj nastave engleskog jezika je podizanje nivoa znanja engleskog jezika struke na nivo B2+/C1 zajedničkog evropskog okvira za žive jezike. Na predmetu Engleski jezik za modni dizajn studenti treba da utvrde upotrebu gramatike na višem srednjem nivou, prošire opšti, a naročito, stručni vokabular, uvežbavaju njihovu upotrebu u različitim jezičkim funkcijama i usavršavaju i integrišu sve četiri jezičke veštine: čitanje, pisanje, slušanje i govor.

AD111 Istorija umetnosti starog i srednjeg veka

Cilj predmeta je da studenti steknu osnovna akademska znanja o istoriji umetnosti u rasponu od 500. godina pre nove ere do 1500. godine. Cilj je da studenti steknu sposobnost da umetničko delo iz prošlosti posmatraju ne samo u okviru estetskih normi, nego i u idejnom, socijalnom, ekonomskom, političkom i rodnom kontekstu i znaju razliku između paganske, islamske i hrišćanske ikonografije i stila. Cilj je da u umetnosti prošlosti studenti dizajna vide inspiraciju u svom budućem dizajnerskom radu i da steknu praktično znanje u redizajniranju prošlosti.

III godina
AD342 Modni dizajn 2

Cilj predmeta Modni dizajn 2 je da upozna studente sa specifičnim temama na osnovu kojih se razrađuju autorske modne i komercijalne kolekcije. Cilj predmeta je usavršavanje likovne i crtačke pismenosti studenata kroz crtež i kolažne inspiracije. Cilj predmeta je da studenti stvore realne odevne komade.

AD234 Dizajn tekstila 1

Cilj predmeta Dizajn tekstila 1 je upoznavanje studenata sa nastankom prvih tekstilnih vlakana, tekstilnih materijala, osnovama i istorijatom dizajna tekstila. Studenti stiču znanje o sirovinskom sastavu, vrstama, načinu dobijanja, oplemenjivanja i primeni tekstilnih materijala, kao i dizajnu tekstila u različitim epohama. Pored upoznavanja sa materijalima, praktični deo predmeta podrazumeva zadatke koji se odnose na uvod u dizajn tekstila, gde se polazi od osnovnih principa, transponovanja oblika i strukture do formiranja raportnih kompozicija koje se mogu primeniti na tekstilu, a kasnije i u modnom dizajnu.

AD328 Dizajn i modelovanje odeće 1

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovama modelovanja muške, ženske i dečije odeće koja spadaju u polutešku i tešku konfekciju. Važan aspekt predmeta pored osnovne konstrukcije krojeva odeće je modelovanje na krojačkoj lutki. Cilj predmeta je izrada rešenja zadatog modela odeće kroz modelovanje krojeva osnovne konstrukcije, koja spadaju u konfekciju masovne komercijalne proizvodnje. Cilj ovog predmeta je da student bude osposobljen da samostalno realizuje zadate skice modela i sopstvene modele iz kolekcije, što obuhvata osnovnu konstrukciju, modelovanje i kompletiranje svih krojnih delova odevnog predmeta.

Izborni predmet 1

AD110 Osnove grafičkog dizajna
Ovaj predmet nastoji da usmeri studenta ka razumevanju elemenata i koncepta vizuelnih materijala. Materija koja se izučava ima za cilj da pripremi studenta za usvajanje, integraciju, interpretaciju i primenu savremenih važnost jezika, medija i semiotike u vizuelnoj kulturi. Student se profiliše da razume važnost jezika, medija i umetnosti u procesu kreiranja i analize vizuelnog materijala. Važan aspekt predmeta je izučavanje programa Adobe Photoshop.
Sposobnost razumevanja teorijske osnove vizuelnih komunikacija, kao i praksa primenjivanja istih.Student stiče znanje iz različitih perspektiva vizuelne teorije (kulturalno i istorijski).Student je osposobljen da analizira vizuelne sadržaje i plasira kritičko mišljenje.

AD376 Modni marketing
Cilj predmeta je usvajanje znanja iz oblasti modnog marketinga i adekvatna primena stečenih znanja u praksi, pre svega u pogledu sagledavanja značaja i uloge marketinga u modnoj industriji kao i u pogledu kreiranja i slanja adekvatnih marketinških poruka u okruženje od strane konkretne modne kompanije, modnog brenda i modnog preduzetnika.

AD376 Modni marketing

Cilj predmeta je usvajanje znanja iz oblasti modnog marketinga i adekvatna primena stečenih znanja u praksi, pre svega u pogledu sagledavanja značaja i uloge marketinga u modnoj industriji kao i u pogledu kreiranja i slanja adekvatnih marketinških poruka u okruženje od strane konkretne modne kompanije, modnog brenda i modnog preduzetnika.

AD343 Modni dizajn 3

Cilj predmeta Modni dizajn 3 je da upozna studente sa naprednijim i zahtevnijim temama i principima na osnovu kojih se razrađuju modne kolekcije autorske mode, kao i mode u okviru komercijalnih kolekcija tekstilne industrije. Cilj je savladavanje konkretnih dizajnerskih veština, veština drapiranja i dekonstrukcije i njihovoj primeni u procesu dizajniranja. Cilj predmeta je da tokom razrade modnih kolekcija studenti nastave sa usavršavanjem svoje likovne i crtačke pismenosti kroz crtež i kolaže inspiracije. Glavni cilj predmeta je da studenti prevode zahtevnije teme i svoje ideje u realne odevne komade.

AD405 Modna ilustracija

Predmet Modna Ilustracija je nadogradnja predmeta AD301 Uvod u modnu ilustraciju, i ima za cilj da studenti steknu znanje prikazivanja svojih modnih kreacija likovnim tehnikama u cilju što uspešnije prezentacije sopstvene ideje. Predmet omogućava studentima da razviju razumevanje modnih silueta, površina, boja, tekstura i oblika i svoje ideje prezentuju kroz različite tehnike ilustracije od svojeručnog crteža do digitalnih manipulacija i kolaža.

AD428 Dizajn i modelovanje odeće 2

Cilj predmeta je savladavanje veština specifičnih vrsta modelovanja i drapiranja muških i ženskih odevnih predmeta, koji spadaju u polutešku i tešku konfekciju. Cilj predmeta je izrada rešenja zadatog modela odevnog predmeta ili krojnog dela. Pored sticanja veština modelovanja u razmeri 1:5, cilj predmeta je sticanje veštine izrade modelovanih krojeva u razmeri 1:1 i njihova realizacija po zadatoj skici modela. Cilj je da studenti budu osposobljeni da samostalno realizuju zadate skice modela i sopstvene modele.

AD112 Istorija umetnosti novog veka

Cilj predmeta istorije umetnosti novog veka jeste da studenti steknu napredna znanja o tokovima evropske umetnosti i vizuelne kulture od 15. do 19. veka. Cilj je da se studenti osposobe da uoče razliku između umetničkih epoha, pravaca i umetnika iz istorije umetnosti novog veka. Istovremeno cilj je da se studenti obuče da samostalno napišu seminarski rad o umetničkoj epohi, pravcu ili predstavnicima iz perioda istorije umenosti novog veka, kao i da znaju da se koriste ovim periodom istorije umetnosti kao inspiracijom u svom dizajnerskom radu.

IV godina
AD345 Modni dizajn 4

Cilj predmeta Modni dizajn 4 je da kroz nove i napredne teme i zadatke studenti primene prethodno stečena teorijska i tehnička znanja. Cilj predmeta je učenje naprednijih principa razrade kolekcija u okviru autorske mode i masovne produkcije. Glavni cilj predmeta je da studenti od zahtevnijih kreativnih rešenja izvedu realne odevne predmete.

Izborni predmet 2

AD236 Tekstilne tehnike
Upoznavanje sa istorijskim razvojem i primenom tekstilnih tehnika u odevanju. Upoznavanje sa načinima izrade tekstilnih struktura, kao i sa tehnikama koje se primenjuju na tekstilnim površinama.Analiza motiva na zanatski proizvedenim tekstilima. Primena motiva i tehnika u modnim projektima. Tradicionalan i savremeni pristup u realizacija tekstilnih struktura i površina.

AD201 Istorija moderne i savremene umetnosti
Cilj predmeta istorije moderne i savremene umetnosti jeste da student stekne akademsko znanje i razvije kritički stav o pravcima i umetnicima iz istorije umetnosti kraja 19. i 20. veka. Cilj je da student bude sposoban da samostalno uoči razliku između umetničkih epoha i umetnika, ali i da samostalno napiše seminarski rad, kao i da zna da se koristi ovim važnim periodom istorije umetnosti kao inspiracijom u svom dizajnerskom radu.

Izborni predmet 3

AD371 3D modni dizajn
Cilj predmeta 3D modni dizajna jeste da studenti nauče da koriste “Marvelous Designer“, intuitivnu krojačku aplikaciju. Cilj je da studenti u okviru predmeta nauče, kako da naprave kompleksnu odeću. Cilj je da studenti nauče pravilno kako da naprave svoju virtuelnu modnu izložbu sa manekenima, koji nose odeću, koju studenti sami dizajniraju.

AD403 Modni detalji
Cilj predmeta Modni detalji je da pripremi studente za jednu od najznačajnijih i najprofitabilnijih grana modne industirije. Cilj je da studenti savladaju formiranje kolekcije modnih detalja, i način njene izrade u okviru tematskih i tržišnih modnih kolekcija.

Izborni predmet 4

AD312 Dizajn pakovanja 2
U okviru ovog predmeta studenti stiču znanje i veštine kreiranja pakovanja kroz nekoliko faza. Prvi deo dizajna pakovanja je dizajn tj. kreiranje logoa za ime proizvoda u odnosu na izabranu temu, kao osnova od koje se dalje dizajn pakovanja razvija. Druga faza je kreiranje strukturalnog pakovanja, tj. forme pakovanja crtanjem rasklopa pakovanja, bilo da je pakovanje u formi kutije, etikete, kese i podrazumeva izradu trodimenzionalne makete od dvodimenzionalnog rasklopa koje je kreirano. Treća faza uključuje grafičko rešenje pakovanja koje podrazumeva idejno rešenje kreirano uz pomoć vizuelnih elemenata fotografije, ilustracije, tipografije, primene logoa i unošenje svog propratnog teksta, bar koda, težine, informacionih etiketa i drugo. Četvrta faza je kreiranje propratnog reklamnog materijala koji treba da promoviše i podrži i proizvod i pakovanje. Peta faza je pisana odbrana dizajna pakovanja i uključuje tekstualno objašnjenje dizajna pakovanja sa vizuelnim primerima dizajna pakovanja.

OM350 Preduzetništvo
Cilj predmeta je ovladavanje osnovnim teorijskim i praktičnim znanjima vezanim za preduzetničko poslovanje i mali biznis. Definisanje mesta i značaja preduzetničkog poslovanja u okviru celokupnog poslovanja i uticaja preduzetništva na ekonomski i društveni razvoj. Sposobnost objašnjavanja i analize tendencija u preduzetništvu, perspektive i značaja malog biznisa u kontekstu razvoja ukupne ekonomije i društva uopšte.

AD351 MODNE TEHNIKE
Cilj predmeta Modne tehnike je da upozna studente sa načinima prezentacije modnih kreacija u svim aspektima modne industrije vezane za medije. Ovaj predmet ima za cilj da studentu obezbedi osnovno znanje potrebno za osmišljavanje vizuelne prezentacije u skladu sa modnom kolekcijom i samim tehnikama prezentacije modne ideje za potrebe što bolje promocije i vizuelne komunikacije modne ideje kreatora.

Izborni predmet 5

AD235 Dizajn tekstila 2
Predmet Dizajn tekstila 2 upoznaje studente sa načinom dizajniranja projekata sa određenom namenom. Кroz praktične zadatke i vežbe studenti razvijaju svoju kreativnost u okviru dizajna tekstila. Zadaci su vezani za primenu dizajna na određenim tekstilnim materijalima poput tkanina, pletenina i netkanih materijala koji se mogu primeniti u modnoj industriji. Formiranje kolekcija dizajniranih tkanina, njihova implementacija u modnim projektima i izrada portfolio, predstavljaju osnove za dalju razradu modnih rešenja i formi.

AD387 Portfolio u modnom dizajnu
Cilj predmeta je da studenta potpuno pripremi za prezentaciju svog stvaralačkog rada i savlada veštine u komunikaciji sa poslodavcem. Takođe, cilj je da studenta osposobi za rad na modnom tržištu u okviru svih normi i zahteva samih tržišnih vrednosti.

Izborni predmet 6

MК230 Brend menadžment
Student se upoznaje sa osnovama brendiranja kroz izučavanje organizovanja i kontrole programa brenda kao osnovnog elementa marketing miksa, te ovladava tehnikama kontrole i realizacijom programa razvoja brenda, stiče sposobnosti i veštine za plasman brendova. Student se upoznaje sa procesom donošenja strateških odluka u okviru brend menadžmenta kao i potrebnim internim i eksternim istraživanjima u cilju stvaranja baza informacija i rešenja. Student kroz praktične primere usvaja znanja i primenjuje na svojim zadacima.

MК485 Menadžment specijalnih i medijskih događaja
Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa menadžmentom specijalnih i medijskih događaja, kao nauke i profesije; razumevanje i ovladavanje bazičnim tehnikama i metodama donošenja poslovnih odluka u kompleksnim uslovima pripreme i organizacije medijskih i specijalnih događaja; ovladavanje osnovnim menadžerskim znanjima i veštinama za produkciju i organizaciju specijalnih i medijskih događaja uz razvoj sposobnosti analitičkog razmišljanja; detaljno sagledavanje i razumevanje sadržaja, oblika i međusobne povezanosti osnovnih faza procesa menadžmenta (planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola) specijalnih i medijskih događaja.

AD491 Stručnа prаksа za MD

Cilj stručne prakse je da studente pripremi i obezbedi kvalitetno sticanje kompleksnijeg iskustva o njihovoj profesiji i radnim zadacima za koja se školuju. Programski zadaci su tako postavljeni da u prvoj fazi vode i omoguće upoznavanje radne sredine, profil organizovanosti, raspodelu radnih zadataka i uvid u sadržaj aktivnosti, uvid u specifičnosti rada na različitim radnim mestima. Naredni zadaci su orijentisani na uključenje studenata u projekte različitih vrsta, obima i namena, u njihovoj početnoj, razvojnoj ili završnoj fazi, kao i u njihovu implementaciju od instalacije, obuke do održavanja. Studenti kroz asistiranje u konkretnim zadacima, trebaju bolje upoznati i u što većoj meri prihvatiti tehnologiju rada, kako bi u narednoj fazi krenuli u projekte samostalno.
Kroz sagledavanje radne sredine i konkretnih radnih aktivnosti student treba steći nova znanja, sigurnost u radu i mogućnost integrisanja parcijalno stečenih znanja i veština kroz prethodne studije. U radu u profesionalno orijentisanoj okolini, stiču se i šira iskustva o zahtevima prema specijalnosti za koju se student priprema, omogućuje kvalitetno sagledavanje uspešnosti prethodnog školovanja i jasna procena potrebe za daljim usavršavanjem.
Što potpunijim uklapanjem u radnu sredinu, prihvatanjem radnih obaveza i odgovornosti, razvojem sposobnosti saradnje i timskog rada, student treba da upotpuni i bolje shvati te komponente profesionalnog rada, prethodno opisanih u namenskim predmetima studija.

AD495 Završni rad – Modni dizajn

U svom završnom radu, student treba da pokaže da je ovladao primenom digitalnih umetnosti.


Univerzitet Metropolitan u Beogradu – Tradicionalna nastava i internet nastava

STUDIJSKI PROGRAM Godišnja školarina (tradicionalna i Internet nastava) Akontacija 20% uplata pri upisu IZNOS MESEČNE RATE ZA MODEL PLAĆANJA OD PREOSTALIH 11 RATA BEZ KAMATE
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Informacione tehnologije 2.990 € 598 € 217.45 €
Softversko inženjerstvo 2.990 € 598 € 217.45
Razvoj video igara 2.990 € 598 € 217.45
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Inženjerski i operacioni menadžment 2.490 € 498 € 181.09 €
Digitalni biznis i marketing 2.490 € 498 € 181.09 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Grafički dizajn 3.690 € 738 € 268.35 €
Dizajn interaktivnih medija 3.690 € 738 € 268.35 €
Modni dizajn 3.890 € 778 € 282.9 €

ZANIMA VAS VIŠE INFORMACIJA O OVOM PROGRAMU?

Kontakt

E-mail

upis@metropolitan.ac.rs
 

Telefon

011 20 30 885 // 018 551 000
 

Pitajte nas

Ime *

Prezime *

E-mail *

Postavite pitanje *