U skladu sa članom 30. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 i 99/2014), Univerzitet je dužan da ustanovi digitalni repozitorijum u kojem se trajno čuvaju elektronske verzije odbranjenih doktorskih disertacija, zajedno sa izveštajem komisije za ocenu disertacije, podacima o mentoru i sastavu komisije i podacima o zaštiti autorskih prava, kao i da sve navedene podatke učine javno dostupnim.