U skladu sa članom 40. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019, 6/2020 – dr. zakoni, 11/2021 – autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 – dr. zakon), Univerzitet je dužan da ustanovi digitalni repozitorijum u kojem se trajno čuvaju elektronske verzije odbranjenih doktorskih disertacija, zajedno sa izveštajem komisije za ocenu disertacije, podacima o mentoru i sastavu komisije i podacima o zaštiti autorskih prava, kao i da sve navedene podatke učine javno dostupnim.

Mohamed Elhamar – Doktorska disertacija
Mohamed Elhamar – Izveštaj o oceni doktorske disertacije

Severin Šikanja – Doktorska disertacija
Severin Šikanja – Izveštaj o oceni doktorske disertacije

Sediqq Mohamed Ahmed El Musafah – Doktorska disertacija
Sediqq Mohamed Ahmed El Musafah – Izveštaj o oceni doktorske disertacije

Zuhra Tenish – Doktorska disertacija
Zuhra Tenish – Izveštaj o oceni doktorske disertacije

Alsadeg Ali Mohamed Zawia – Doktorska disertacija
Alsadeg Ali Mohamed Zawia – Izveštaj o oceni doktorske disertacije

Jelisaveta Lazarević – Doktorska disertacija
Jelisaveta Lazarević – Izveštaj o oceni doktorske disertacije

Nenad Ćeranić – Doktorska disertacija
Nenad Ćeranić – Izveštaj o oceni doktorske disertacije

Madlena Domazet – Doktorska disertacija
Madlena Domazet – Izveštaj o oceni doktorske disertacije

Ivana Šekler – Doktorska disertacija
Ivana Šekler – Izveštaj o oceni doktorske disertacije

Mounira Seliman Elazabi – Doktorska disertacija
Mounira Seliman Elazabi – Izveštaj o oceni doktorske disertacije

Natalija Adamović Gritter – Doktorska disertacija
Natalija Adamović Gritter – Izveštaj o oceni doktorske disertacije

Yassin Mohamed Zaitouni – Doktorska disertacija
Yassin Mohamed Zaitouni – Izveštaj o oceni doktorske disertacije

Mirjana Milovanović – Doktorska disertacija
Mirjana Milovanović – Izveštaj o oceni doktorske disertacije

Karolina Perčić – Doktorska disertacija

Karolina Perčić – Izveštaj doktorske disertacije

Srđan Milićević – Doktorska disertacija

Srđan Milićević – Izveštaj doktorske disertacije

Miodrag Bogdanović – Doktorska disertacija

Miodrag Bogdanović – Izveštaj doktorske disertacije

Dalibor Dončić – Doktorska disertacija

Dalibor Dončić – Izveštaj doktorske disertacije

Marija Mosurović Ružičić – Doktorska disertacija

Marija Mosurović Ružičić – Izveštaj doktorske disertacije

Velibor Isailović – Doktorska disertacija

Velibor Isailović – Izveštaj doktorske disertacije

Aleksandar Bulajić – Doktorska disertacija

Aleksandar Bulajić – Izveštaj doktorske disertacije

UVID U JAVNOST