MASTER STUDIJE

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I SISTEMI
#1 USMERENJE: INFORMACIONI SISTEMI ORGANIZACIJA

Trajanje studija: 1 godina
Broj ESPB: 60 ESPB
Zvanje: Master inženjer informacionih tehnologija i sistema
Polje: Tehničko-tehnološke nauke
Oblast: Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Studijski program MAS Informacione tehnologije i sistemi ima opšti cilj da osposobi studente za obavljanje poslova projektovanja, održavanja, organizovanja i upravljanja, postavljanja ili održavanja informacionih sistema, kao i poslova za rešavanja problema zaštite informacionih sistema, tj. informacija od neovlašćenog pristupa i korišćenja. Cilj je obrazovanje visoko stručnog kadra koji ima celovito akademsko obrazovanje i integrisano poznavanje informacionih sistema, kao i razvoja sistema bezbednosti informacija, kriptozaštite i digitalne forenzike.

Cilj master programa je da studentima pruži potpuno razumevanje kako su informacioni sistemi (IS) projektovani, konstruisani i integrisani u organizacijama.
 
Master program je namenjem svim studentima koji žele da nadograde svoja znanja i veštine, a koji su se na osnovnim studijama obrazovali iz oblasti IT-a i računarstva. Pohađanjem master programa, studenti će naučiti sve izazove i rešenja sa kojima mogu da se susretnu prilikom uvođenja IS u preduzeća i organizacije.

Takođe, program je namenjen i studentima koji su završili osnove studije iz nekih drugih naučnih oblasti, a žele da se prekvalifikuju, prošire svoje sposobnosti na IT oblast i na taj način naprave sledeći korak u svojoj karijeri. Ovaj program će pomoći studentima da se uključe u svet Informacionih sistema i tehnologija, tako što će ih osposobiti da potpuno razumeju kako su informacioni sistemi projektovani i konstruisani, kao i da razumeju uticaj tehnologije i njhove integracije u organizaciji.

Master program Informacioni sistemi se sastoji iz ukupno osam predmeta, koji su podeljeni na dva semestra, a studenti master studija imaju mogućnost da završe ceo program za ukupno 10 meseci.

Opis programa

Usmerenje (modul) Informacioni sistemi organizacija uključuje sposobnost studenata da po završetku studija budu u mogućnosti da projektuju i vode razvoj informacionih sistema na osnovu sopstvenih rešenja, ili na bazi korišćenja gotovih rešenja za pojedine delove informacionog sistema. Posebna područja istraživanja uključuju, ali nisu ograničena na najbolje prakse u oblastima informacionih sistema. U okviru modula izučava se informacija, njena obrada, skladištenje i korišćenje, što je glavna funkcija informacionih sistema u organizacijama, ali i razvoj, usavršavanje i održavanje infrastrukture sistema radi upotrebe u procesima organizacije. Takođe, modul uključuje i praćenje i kontrolu resursa informacionih sistema radi obezbeđivanja usklađivanja sa strategijom i ciljevima ne samo organizacije, već i sa aspekta uticaja na životnu sredinu.

ISHODI UČENJA STUDIJSKOG PROGRAMA

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

Objašnjenja, ispitivanja, i primene tehnika i metode rešavanja šireg opsega problema u oblasti informacionih sistema i bezbednosti informacija;
Analize, identifikacije i definisanja zahteva za primenu informacionih sistema koja odgovaraju organizaciji;
Analize lokalnih i globalnih posledica savremenih informacionih sistema na pojedince, organizacije i društvo;
Utvrđivanja i postavljanja ličnih ciljeva koji su relevantni za svoje dalje obrazovanje i dugoročno planiranje karijere iz oblasti informacionih sistema i/ili bezbednosti informacija.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće ishode učenja:

  • Klasifikuje komponente, elemente, operacije i uticaj informacionog sistema na organizaciju;
  • Interpretira dimenzije, karakteristike i vrednost kvaliteta informacije;
  • Preporuči tehnike za korišćenje informacija i znanja pri donošenju odluka u organizaciji;
  • Analizira rad organizacije uz preporuku rešenja kroz informacione sisteme na bazi različitih komponenti, tipa i nivoa informacionog sistema;
  • Identifikuje tehnike za bezbedan prenos informacija unutar organizacije;
  • Projektuje potrebne softverske i hardverske infrastrukture radnih stanica, servera, mrežne oprema sa aspekta bezbednosti,
  • prati aktivnosti svih elemenata informacionih sistema, radi uočavanja bezbednosno ugroženih mesta, pokušaja neovlašćenog pristupa u sistem i njegove zloupotrebe;

NASTAVNI PLAN – MAS INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I SISTEMI

Sem RB #1 USMERENJE: INFORMACIONI SISTEMI ORGANIZACIJA (60 ESPB),
Plan nastave u školskoj 2022/23.
ESPB
1 1 IS515 Metode analize i projektovanje IS 6
2 IS525 Arhitekture organizacija 6
3 CS515 Principi i tehnike veštačke inteligencije 6
4 Izborni predmet 1 6
5 Izborni predmet 2 6
2 6 IT585 Projekat primene IT 6
7 IT590 Stručna praksa 3
8 IT595 Završni rad master studija – istraživački rad 15
9 IT596 Završni rad master studija – izrada i odbrana 6
Izborni predmeti 1 i 2 (biraju se dva predmeta)
1 4,5 IS545 Analitika za podršku odlučivanja 6
IS556 Strategija i upravljanje IS 6
IS570 Revizija i kontrola informacionih sistema 6
IS501 IT infrastruktura 6
IS566 Upravljanje podacima i informacijama 6
CS565 Mašinsko učenje 6
OM545 Preduzetništvo i inovacije 6

Kratak opis svih predmeta

IS515 Metode analize i projektovanje IS

Analiza i projektovanje informacionih sistema se bave fazama razvoja informacionih sistema kroz razumevanje i detaljno preciziranje šta sistem treba da radi i kako komponente sistema treba da se implementiraju i integrišu. Sistemski analitičari rešavaju poslovne probleme kroz analizu zahteva informacionih sistema i projektovanje takvih sistema primenom tehnika analize i projektovanja. Ovaj predmet se bavi konceptima, veštinama, metodologijama, tehnikama, alatima i perspektivama neophodnim za sistemske analitičare. Praktična komponenta predmeta je objektno orijentisana i vođena slučajem korišćenja, što zahteva od studenata da prođu kroz korake analize, projektovanja i planiranja načina integracije sistema kako bi rešili stvarni poslovni problem. Ovaj predmet prvenstveno razvija veštine neophodne za analizu, projektovanje i upravljanje razvojem informacionih sistema, uključujući savremene metode i efikasno upravljanje IS projektima, razvoj baza podataka itd., a oslanjajući se na dobre primere iz prakse. Predmet se fokusira na tehničku analizu poslovnog sistema radi njegovog unapređenja i tehnike projektovanja IS, uključujući prikupljanje, specifikacu i analizu i modelovanje zahteva, arhitektu sistema i softvera, kvaliteta IS, upravljanje rizikom.

IS525 Arhitekture organizacija

Cilj ovog predmeta je obezbediti studentima odgovarajuće kompetencije kako bi učestvovali u planiranju, izgradnji, korišćenju, održavanju i evaluaciji arhitekture preduzeća (engl. enterprise architecture). To znači da u procesu razvoja arhitekture koja se sastoji od više nivoa znaju da koriste postojeće formalne pristupe – okvire (engl. framework), pre svega TOGAF, kao i da identifikuju potrebe za promenom arhitekture u slučaju izmene strateškog plana preduzeća ili promena u okruženju. Nakon položenog ispita, studenti će biti osposobljeni da, usklađujući poslovne zahteve organizacije sa primenom naprednih tehnologija kroz arhitekturu preduzeća, objedine informacije, poslovne procese, tehnološke platforme, aplikacije, softver i hardver. Cilj predmeta je da student: Razume metode, terminologiju i trendove u arhitekturi preduzeća; Savlada principe, industrijske okvire, teoriju i najbolje prakse u arhitekturi preduzeća; Detaljno razume SOA model i njegovu primenu u implementaciji arhitekture preduzeća.

CS515 Principi i tehnike veštačke inteligencije

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim idejama, izazovima, tehnikama, primenama i problemima veštačke inteligencija, a koje se koriste pri razvoju inteligentnih softverskih sistema. Izučavaju se tehnike pretraživanja, predstavljanja znanja, načina rezonovanja i planiranja, kao i osnovne tehnike mašinskog učenja. Studenti će biti osposobljeni da izaberu tehnike veštačke inteligencije za određenu klasu problema. Po položenom ispitu iz ovog predmeta, student će moći da: Rešava probleme vezane za pretraživanje u složenim okruženjima, kao i uslovima ograničenja; Razume ulogu logičkih agenata, metode predstavljanja znanja i automatskog planiranja; Primeni metode i tehnike predstavljanja neizvesnog znanja i rasuđivanja, neophodnih za donošenje odluka; Razume osnovne metode mašinskog učenja, kao što su probalistički modeli i metode dubokog učenja i podržanog učenja.

IT585 Projekat primene IT

Predmet je koncipiran kao skup oblasti koje student obrađuje: Opšte o menadžmentu IT projekta; Osmišljavanje IT projekta i izbor metode za razvoj, implementaciju i strategiju; Definisanje zahteva; Planiranje faza razvoja i sadržaja faza; Projektovanje sistemske arhitekture njegovih komponenata; Izrada, praćenje, upravljanje i implementacija; Faza testiranja, verifikacija i validacija; Timski rad; Pisanje izveštaja i analiza stanja. Studenti se upoznaju s osnovnim principima razvoja koji se ilustruju primerima projekta razvoja konkretnih IT projekata. U zavisnosti od izabranih tema i sadržaja projekata, nastavnik drži i deo predavanja koji su specifični za pojedine projekte, ako je to nužno.

Izborni predmeti 1 i 2

IS545 Analitika za podršku odlučivanja
U brzo promenljivom, složenom okruženju, uspešna preduzeća donose kritične izbore koristeći sisteme za podršku odlučivanju, koji primenjuju analitičke metode na ogromne organizacione skupove podataka kako bi procenili opcije, dali uvid u verovatne ishode i dali preporuke „najboljih“ odluka za sprovođenje. Cilj predmeta je priprema studenata da primenom principa, alata i metoda analitike na projektu izvrše ekstrakciju podataka, kao i razvoj, isporuku i/ili implementaciju analize podataka za taktičko i/ili strateško odlučivanje u organizaciji.

IS556 Strategija i upravljanje IS
Cilj predmeta je usvajanje primenjenih znanja iz oblasti definisanja i primene dugoročnih strateških planova za projektovanje i korišćenje IS sa ciljem ostvarivanja kompetitivne prednosti organizacije u širem smislu. Nakon uspešne realizacije ovog predmeta, studenti će biti osposobljeni za sledeće: Analiza efekta i uticaja IS na industrijski sektor, organizacije i institucije; Razvoj i implementacija planova za realizaciju maksimalnih koristi vezanih za projektovanje, isporuku i korišćenje IS, uključujući i upravljanje resursima IS sa finansijskog aspekta; Kreiranje i upravljanje mehanizmima kojim organizacija ocenjuje, usmerava i prati IT organizacije. Ovi mehanizmi se oslanjaju na formalizovane generičke modele (engl. framework) za upravljanje IT-a. Zbog toga, razumevanje, primena i analiza generičkih modela za upravljanje IT je od ključnog značaja u smislu kompetencija studenta, efikasna raspodela i proces donošenja odluka u organizaciji u kontekstu IS, uspostavljanje praksi za smanjenje uticaja na životnu sredinu i planiranje dugoročne održivosti.

IS570 Revizija i kontrola informacionih sistema
Cilj predmeta jeste usvajanje teoretskih i primenjenih znanja iz oblasti revizije i kontrole IT sistema kroz: Razumevanje definisanja i uspostavljanja sistema internih kontrola IT-a u organizaciji, kao i načina kako treba upravljati tim kontrolnim mehanizmima na nivou organizacije; Razumevanje pregleda, ocene i revizije uspostavljenog sistema internih kontrola IT u organizaciji, u smislu procene njihove adekvatnosti, efektivnosti i efikasnost (sa tehničko-tehnološkog aspekta i sa aspekta usaglašenosti sa poslovnim ciljevima), kao i specificiranja preporuka za unapređenje pojedinih kontrola i kontrolnog mehanizma.

IS501 IT infrastruktura
Cilj predmeta je da kroz sticanje opštih znanja iz domena projektovanja i upravljanja IT infrastrukturama studenti mogu da integrišu postojeća i nova rešenja informacionih sistema u okviru postojećih komunikacionih mreža. S tim u vezi, predmet pruža znanja vezanih za formiranje različitih vrsta računarskih mreža i ostale potrebne IT infrastrukture na osnovu postavljenih zahteva klijenta, a u vezi sa mrežnim rešenjima za male i velike sisteme. Cilj predmeta je da studentima ukaže na izazove i problematiku projektovanje arhitekture koristeći postojeće resurse, kao i nasleđena, ali i eksterna servisna rešenja.

IS566 Upravljanje podacima i informacijama
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa potrebom za čuvanjem i upravljanjem podacima koja nastaje na bazi činjenice da su podaci osnova funkcionisanja i upravljanja svakog informacionog sistema. U okviru predmeta se govori o ključnim konceptima upravljanja životnim ciklusom podataka i informacija kao što su: (1) prikupljanje i strukturiranje podataka i informacija korišćenjem odgovarajućih tehnika za konceptualno modeliranje, (2) izbor i primena odgovarajućih tehnologija za upravljanje podacima, (3) korišćenje jezika za pretraživanje i manipulaciju podacima, (4) projektovanje i implementacija sistema za upravljanje skladištima podataka.

CS565 Mašinsko učenje
Cilj predmeta je da studentima na jednostavan način pomogne u ovladavanju primeni tehnika mašinskog učenja koristeći programski jezik Python i specijalizovanu biblioteku programskih kodova ThensorFlow. Predmet je kreiran za studente koji se bave programiranjem i razvojem softvera, a žele da nauče kako da razvijaju softver sa primenom metoda mašinskog učenja. Zato, predmet ne ulazi dublje u matematičku interpretaciju primenjenih koncepata mašinskog učenja, koja je za njih teža za razumevanje. U prvom delu nastave, fokus je na primeni Python-a, bez korišćenja specijalizovanih biblioteka, što omogućava studentima da bolje razumeju suštinu koncepata metoda mašinskog učenja. U drugom delu se koristi specijalizovana biblioteka TensorFlow, što omogućava brži i lakši razvoj inteligentnih softverskih sistema. Po položenom ispitu iz ovog predmeta, student će biti osposobljen da: Razume kako jednoslojne i višeslojne neuronske mreže rade; Primeni programski jezik Python, bez specijalizovanih biblioteka, radi boljeg razumevanja kako neuronske mreže rade, tj. da shvati suštinu metoda učenja i dubokog učenja; Primeni TensorFlow biblioteku kodova u Python-u, u slučaju razvoja složenijih inteligentnih softverskih sistema koji primenjuju jednoslojne ili višeslojne neuronske mreže, a u oblastima klasifikacije slika, detekcije i prepoznavanja lica na slikama, detekcije objekata i poza, obrade prirodnog jezika i u analizi podataka, vrši izbor tehnika u zavisnosti od vrste, prirode i kompleksnosti realnog problema, primeni odgovarajuću tehniku koristeći programski jezik Python i TensorFlow biblioteku i tako reši posmatrani problem, odnosno, donese zaključak u vezi posmatrane pojave koji odgovara realnim uslovima u industriji.

OM545 Preduzetništvo i inovacije
Stvaranje novih preduzeća, osvajanje novih tržišta, povećanje organizacione efektivnosti dešavaju se kroz inovacije, transformaciju procesa – ili oboje. Nove tehnologije, procesi, konkurencija i globalizacija primoravaju preduzetnike i postojeće firme da se distanciraju od poznatog i neguju inovacije i agilnost. Ovaj predmet ispituje uspešne strategije, poslovne modele, okvire, finansiranje, barijere i rizike za uvođenje inovativnih proizvoda i usluga. Teme uključuju inovacije poslovnog modela, strateško liderstvo, inovacije usmerene na ljude i na dizajn, znanje i upravljanje promenama. Po završetku nastave na predmetu, studenti će moći da: Razviju veštine i uvide za procenu, artikulisanje, usavršavanje i predstavljanje novog proizvoda ili usluge, ili kao početni posao ili kao nova inicijativa u okviru postojeće firme, primene znanje koje je neophodna za primenu nove tehnologije na tržištu.

IT590 Stručna praksa
IT595 Završni rad master studija – istraživački rad
IT596 Završni rad master studija – izrada i odbrana

ISTAKNITE SE MEĐU KONKURENCIJOM I NAPRAVITE SLEDEĆI KORAK U VAŠOJ KARIJERI!

ONLINE PRIJAVA ZA UPIS >>

CENA ŠKOLARINA ZA DRŽAVLJANE R.SRBIJE I BIVŠIH SFRJ REPUBLIKA

STUDIJSKI PROGRAM ŠKOLARINA
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Informacione tehnologije i sistemi 2.990 €
Inteligentni i napredni informacioni sistemi 2.990 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Digitalni biznis 2.490 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Vizuelne komunikacije 3.690 €

*Školarinu je moguće plaćati u više mesečnih rata.

ZANIMA VAS VIŠE INFORMACIJA O OVOM PROGRAMU?

Kontakt

E-mail

upis@metropolitan.ac.rs
 

Telefon

011 20 30 885 // 018 551 000
 

Pitajte nas

Ime *

Prezime *

E-mail *

Postavite pitanje *