MASTER STUDIJE

VIZUELNE KOMUNIKACIJE

Akreditovano

Trajanje studija: 1 godina
Broj ESPB: 60 ESPB
Zvanje: Master dizajner
Polje: Umetnost
Oblast: Primenjena umetnost i dizajn
Oblici studiranja: tradicionalni (u prostorijama univerziteta u Beogradu)

ŠTA SU VIZUELNE KOMUNIKACIJE?

Studije vizuelnih komunikacija su nova umetnička disciplina, koja objedinjuje različite oblasti i podoblasti grafičkog i interaktivnog dizajna, kao što su: tipografija, ilustracija, grafički dizajn, dizajn reklama, dizajn publikacija, komercijalna i autorska fotografija i video, animacija, pokretna grafika, dizajn izloga i izložbi, dizajn korisničkog iskustva, dizajn mobilnih aplikacija, kao i sve oblike vizuelnih komunikacija prisutnih u savremenim elektronskim medijima.

Na bazičnom nivou, dizajn vizuelnih komunikacija je kreativni proces koji kombinuje vizuelnu umetnost i tehnologiju za prenošenje ideja. Počinje porukom koja se, u rukama talentovanog dizajnera, pretvara u vizuelnu komunikaciju i iskustvo, koje prevazilazi reč i sliku.

OPIS PROGRAMA

Cilj programa je obrazovanje studenata za samostalno umetničko delovanje i ostvarenje uspešne karijere u profesijama prepoznatljivim na tržištu rada, usklađene sa Nacionalnim okvirom kvalifikacija i Međunarodnim standardom klasifikacija obrazovanja.

Cilj master programa Vizuelne komunikacije je da osposobi studenta da se uspešno bavi složenim inovativnim projektima u oblasti grafičkog i dizajna i interaktivnih medija. Student razvija vizuelnu kreativnost, tehničke veštine dizajniranja, sposobnost strateškog razmišljanja, uspešno rešava dizajnerske probleme, vodi složenu komunikaciju sa različitim društvenim grupama, samostalno uči, ali je osposobljen i za timski rad, istražuje, razvija i inicijator je savremenih dizajnerskih projekata, preuzima odgovornost i rukovodeće pozicije.

MAS Vizuelne komunikacije predstavlja prirodni nastavak studijskog ptrograma OAS Grafički dizajn i kompatibilan je sa programom OAS Dizajn interaktivnih medija. Uz akademsko obrazovanje u raznim podoblastima grafičkog dizajna, studentu se nudi prilika da savlada i stekne znanja iz predmeta koji pripadaju oblasti interaktivnih medija, teorije umetnosti i kulture, advertajzinga i marketinga prilagođenih umetničkom tržištu i poslovanju. Na taj način,studijskiprogram obrazuje visoko kvalifikovane stručnjake za rad u oblasti vizuelne komunikacije, za profesije prepoznatljive na tržištu rada, usklađene sa Nacionalnim okvirom kvalifikacija i Međunarodnim standardom kvalifikacija obrazovanja, ali ovaj program pruža i osnovu u daljem akademskom obrazovanju na umetničkim doktorskim studijama. Master dizajner koji završi ovaj studijski program sposoban je da inovativnim dizajnerskim rešenjima vizuelno zadovolji potrebe poslodavca, ali i da sam formira i upravlja sopstvenim preduzećem. Uz savladavanja umetničkih veština ovaj program nudi mogućnost razvoja preduzetničkog duha i inicijative po uzoru na digitalne i tradicionalne modele poslovanja u formi malih i srednjih preduzeća.

ISHODI UČENJA STUDIJSKOG PROGRAMA

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće ishode učenja:

Samostalno dizajnira i realizuje kreativna i inovativna grafička rešenja u različitim medijima
Samostalno predlaže i razvija kreativne koncepte za stvaranje brenda.
Kreira složene transmedijalne komunikacijske mehanizme, nakon analize i definisanja potreba, motivacija i težnji korisnika.
Kreativno organizacije tipografske elemente na štampanom materijalu i veb stranama
Primenjuje digitalne fotografije u opštoj formi i u oblasti vizuelnih komunikacija
Na visokom nivou koristi računarske alate za grafički dizajn uključujući 3D modelovanje i digitalni kompoziting
Planiranja i sa punom odgovornošću realizacije marketinških aktivnosti u okviru kojih se predlažu grafička rešenja
Samostalno pokreće preduzetničke projekte, kontroliše rad zaposlenih
Uspešno sprovodi stratešku analizu tržišta i proizvoda/brenda

NAJČEŠĆA RADNA MESTA DIPLOMIRANIH STUDENATA

Studijski program master akademskih studija Inteligentni i napredni softverski sistemi ima konkretnije definisane ciljeve koji su u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Univerziteta Metropolitan, a koji su i društveno opravdani:

 • Grаfički dizаjner
 • Dizаjner publikаcijа
 • Dizаjner fontova
 • Dizаjner pаkovаnjа
 • Dizаjner vizuelnog identitetа i brendirаnja
 • Ilustrаtor
 • Umetnički direktor
 • Dizajner događaja
 • Dizajner enterijera
 • Dizajner mobilnih aplikacija
 • Dizajner korisničkog iskustva
 • Osnivač oglasne, marketing, PR i/ili konsalting agencije

NASTAVNI PLAN

Sem RB MAS DIZAJN NOVIH MEDIJA (60 ESPB),
Plan nastave u školskoj 2022/23.
ESPB
1 1 AD505 Istraživanje dizajna 8
2 AD510 Vizuelne komunikacije 10
3 Izborni predmet 1 4
4 Izborni predmet 2 4
5 Izborni predmet 3 4
2 6 AD580 Studio dizajna 12
7 AD594 Završni rad – SIR 12
8 AD595 Završni rad – izrada i odbrana 6
Izborni predmeti 1,2 i 3 (biraju se tri predmeta)
1 3,4,5 AD520 Kreativne inovacije u preduzetništvu 4
AD525 Kreativnost na mobilnim plаtformama 4
AD530 Dizajniranje jedinstvenog korisničkog iskustva 4
AD535 Advertajzing 4
AD540 Fotografija i video – autorski, reklamni i modni 4
AD545 Promocije dizajnerskih rešenja 4
AD550 Prostorna vizualizacija 4
AD565 Digitalna kultura 4
AD575 Strateški dizajn 4

Kratak opis svih predmeta

AD505 Istraživanje dizajna

U okviru predmeta istraživanje dizajna student se bavi prikupljanjem, identifikovanjem, mapiranjem, analiziranjem i definisanjem primera iz domena inovativne kreativne prakse sa ciljem da bolje razume osnovne ali i skrivene želje, potrebe i izazove klijenata i ciljne grupe. U tom procesu student razvija kritičko mišljenje i širi svest o ljudima, u pokušaju da ih što bolje razume. Istraživanje dizajna je osnova za kreiranje proizvoda, usluga i sistema koji odgovaraju ljudskim potrebama što je od ključnog značaja za bolji život i upravljanje. U toku nastave student promišlja, formalizuje i definiše kontekstualne i konstruktivne zadatke i unapređuje svoje kompetencije iz oblasti korporativnog i vizuelnog identiteta, tipografije, publikacije, dizajna pakovanja i reklamne grafike.

AD510 Vizuelne komunikacije

Oblikovanje auteničnog vizuelnog jezika i postavljenje korisničkog iskustva na viši nivo, predmet vizuelnih komunikacija studentima omogućava snažniju interakciju i prožimanja između više ponuđenih struktura grafičkog oblikovanja. Interdisciplinarna struktura vizuelnih komunikacija je podstaknuta od strane više angažovanih profesora vršeći medijaciju među različitim strukturama grafičkog dizajna na novi objedinjavajući okvir vizuelnog iskustva. Student na taj način ima mogućnost da svoj izgrađen vizuelni narativ oblikuje na savremen kvalitativan estetski i poučan način, kao odgovor na globalne vizuelne komunikacijske izazove. Multimedijanost savremenih vizuelnih komunikacija pruža mnogobrojne izazove dostojne svakom mladom kreativom pojedincu, ali i zajednici. Upravo zato, ovaj predmet podstiče kako individualan rad tako i razmenu kreativnih ideja u grupi.

Izborni predmet 1, 2 i 3

AD520 Kreativne inovacije u preduzetništvu
Predmetom Kreativne inovacije u preduzetništvu, student stiče neophodna znanja i veštine koje mu omogućavaju da na lakši, brži i efektivniji način razvije i plasira inovativnu ideju na novim tržištima uz ostvarivanje prohoda. Primenom inovativnih kompetencija, novih tehnologija i upotreba umreženih resursa dobija se ključna kombinacija uspešnog poslovanja. Sve o inovacijama, preduzetništvu, izradi biznis planova, pravljenu prezentacija i valorizaciji biznis modela saznaćete u izuzetnom sadržaju ovog predmeta.

AD525 Kreativnost na mobilnim platformama
Cilj predmeta je uvođenje studenata u okruženje produkcije sadržaja za mobilne platforme kao i u okruženje mobilnih tehnologija kao sastavnog dela integrisanog multidisciplinarnih interaktivnih projekata. Kroz predstavljanje različitih tehnologija i programskih okruženja, studentima se približava razvojni proces kreiranja mobilnih aplikacija, kako onih namenjenih industriji zabave, tako i aplikacija utilitarnog karaktera za poslovnu primenu, eksperimentalnih i društveno korisnih projekata.

AD530 Dizajniranje jedinstvenog korisničkog iskustva
Dizajn jedinstvenog korisničkog iskustva predstavlja novu i rastuću multidisciplinarnu oblast u okviru koje se prepliću vizuelne umetnosti, interaktivnost, zvuk, inovativni poslovni principi i tehnologije, kao i vrhunski hardverski resursi. U srži, podrazumeva da umetnici režiraju iskustvo posetilaca kao pokretačku snagu iza svakog elementa fizičkog i digitalnog prostora. Studenti se tokom trajanja predmeta osposobljavaju za kvalitetno, vremenski i finansijski efikasno reagovanje i kreiranje rešenja koje će na jedinstven način, u njima svojstvenim estetskim okvirima, predstaviti publici projektni zadatak.

AD535 Advertajzing
Cilj predmeta je da osposobi studenta da razvija projekte, preko istraživanja i razumevanja potreba ciljne grupe do pravljenja i sprovođenja brend strategije, da ovlada proces kreiranja strateške vizije komunikacije, da upozna studenta sa najsavremenijim agencijskim praksama i procedurama kako bi bili konkurentni na lokalnom, regionalnom i globalnom tržištu industrije oglašavanja, da omogući studentu analitički uvid i razumevanje uloge fenomena brenda, kao osnove oglašavanja, u savremenom društvu i tržišnoj utakmici kroz primere iz prakse, da razvija kreativnost usmerenu na formiranje i sprovođenje brend strategije i kreativnog brifa, da omogući izgradnju ličnog kreativnog rukopisa zasnovanog na poznavanju najsvremenijih trendova u industriji.

AD540 Fotografija– autorska, reklamna i modna
U okviru predmeta studenti stiču praktična i teorijska znanja iz oblasti digitalne fotografije i videa. Studenti se osposobljavaju za uspešno profesionalno bavljenje autorskom, reklamnom i modnom fotografijom i videom kao i njihovo razumevanje u kontekstu grafičkog dizajna. Takođe, upoznaju se i sa profesionalnom fotografskom opremom i neophodnim fotografskim softverima za obradu slike. U okviru predmeta studenti realizuju autorski fotografski ili video projekat sa jasno definisanim ciljevima i metodama.

AD545 Promocija rešenja dizajna
Na ovom predmetu student razvija, nadograđuje i usavršava teorijske i praktične veštine promocije dizajn rešenja ili koncepata, samostalnih ili kolaborativnih projekata ili projekata za klijente. Baveći se ulogom prezentacije, predmet omogućava studentu da kritički ispita svoja ostvarenja u širem kulturnom kontekstu i bolje razume svrhu dizajn prezentacije, strategije i estetike. Takođe ispituje oblike pisanja i predstavljanja ideja i radova koji deluju u srodnim oblastima grafičkih komunikacija. Veoma je važan način na koji student predstavlja dizajn koncepte jer će time direktno imati ogroman uticaj na percepciju potencijalnih potrošača, klijenata, publike.

AD550 Prostorna vizuelizacija
Na predmetu studenti će savladati kako se koriste softverski paketi za 3D modelovanje i vizuelizaciju, kao i razni render sistemi za finalnu vizuelizaciju predmeta i prostora. Studenti će analizirati 3D prostor u odnosu na posmatrača, korisnika, publiku, kroz teme prostorne intervencije, interakcije, vizuelnih komunikacija, ambijentalnog i adaptivnog dizajna, dizajna enterijera, arhitektonska okruženja i dizajn izloga, izložbi, sajmova i drugih događaja. Principi i metode 3D modelovanja slobodnih (prirodnih) oblika kao i metode modelovanja oblika pravilne geometrije. Softveri koji se koriste – Autodesk 3ds Max, Arnold, ART, Chaous Group Corona, Vray i Maxon Redshift.

AD565 Digitalna kultura
Cilj interdisciplinarnog predmeta Digitalna kultura je istraživanje teorijsko-kritičkih dimenzija interneta, novih medija (savremenog videa, filma, fotografije, televizije, radio podkasta), socijalnih mreža (fejsbuk, instagram, tviter, tiktok) i digitalne tehnologije, kao i njihove uloge u savremenom društvu, kulturi, biznisu, politici, umetnosti i svakodnevnom životu. Predmet Digitalna kultura sadrži intenzivan kurs pisanja i uči vas kako da argumentovano kreirate sopstveni umetnički i kritički stav i kreirate samostalnu digitalnu izložbu.

AD575 Strateški dizajn
Cilj predmeta je da osposobi studente za vodeće pozicije u kompanijama, koje zahtevaju veštine kao što su: analize, strateško razmišljanje, kreativno planiranje, kritičko mišljenje, pregovaranje, kreativno vođstvo, brend strategije i vizuelnu komunikaciju. Silabus uključuje empirijsko istraživanje, dizajnersko mišljenje i brend menadžment: Empirijsko istraživanje – Tržište, kultura, istraživanje korisnika i korisnički orjentisane komunikacije, Brend mendžment – strateško planiranje, ličnost brenda i održivost brenda i Dizajnersko mišljenje – konceptualno modelovanje, dizajn informacija, vizuelno razmišljanje. U okviru ove tri oblasti studenti aktivno uče kroz teorijske i praktične projekte, radionice i grupne diskusije kako da preuzmu aktivnu ulogu u procesu rešavanja problema, izazova, odgovaranja na potrebe korisnika i publike ali i kreiranje novih potreba koje do tada nisu postojale.

AD580 Studio dizajna

U okviru predmeta Studio dizajna student dobija uvid u kompletan proces kroz koji prolazi projekat od ideje do realizacije. Proširuje svoje znanje o pripremi projekata za sam proces štampe i publikacije. Usavršava rad u digitalnim alatima potrebnim za realizaciju projekata. Usvaja stručne termine za bolje razumevanje i komunikaciju sa klijentima. Ovaj predmet pruža studentu znanje i kompetentnost za samostalno vođenje kompletnog projekta kao i njegovu realizaciju – sam procesa štampe. Studio dizajna će studentu omogućiti da samostalno ili u timu, profesionalno i sa razumevanjem pristupa kreiranju jedinstvenih dizajnerskih rešenja.

AD595 Završni rad

Cilj predmeta je uspešna primena stečenih stručnih znanja i iskustava iz teorije, principa i istraživačkog procesa master rada kao i idejno osmišljavanje, digitalno i/ili taktilno izvođenje odabranog projekta za master rad uz izradu eksplikacije rada koja uključuje detaljan elaborat projekta, od ideje, procesa do finalne izrade i prezentacije, verbalno i vizuelno prezentovanje ideje, kao i celokupnog procesa master rada i javno izlaganje master rada na zakazanoj odbrani i/ili organizovanoj izložbi.

ISTAKNITE SE MEĐU KONKURENCIJOM I NAPRAVITE SLEDEĆI KORAK U VAŠOJ KARIJERI!

ONLINE PRIJAVA ZA UPIS >>

CENA ŠKOLARINA ZA DRŽAVLJANE R.SRBIJE I BIVŠIH SFRJ REPUBLIKA

STUDIJSKI PROGRAM ŠKOLARINA
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Informacione tehnologije i sistemi 2.990 €
Inteligentni i napredni informacioni sistemi 2.990 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Digitalni biznis 2.490 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Vizuelne komunikacije 3.690 €

*Školarinu je moguće plaćati u više mesečnih rata.

ZANIMA VAS VIŠE INFORMACIJA O OVOM PROGRAMU?

Kontakt

E-mail

upis@metropolitan.ac.rs
 

Telefon

011 20 30 885 // 018 551 000
 

Pitajte nas

Ime *

Prezime *

E-mail *

Postavite pitanje *