Fakultet Informacionih Tehnologija – Osnovne Akademske Studije

Fakultet informacionih tehnologija – FIT, nastao je 2005. godine. Izgrađen je po principima koje definiše Bolonjska deklaracija za evropski sistem obrazovanja. Nastavni programi u oblasti informacionih tehnologija su usaglašeni sa preporukama američkih informatičkih profesionalnih udruženja IEEE i ACM, koje usmeravaju programe američkih univerziteta u informatičkim oblastima, a u skladu sa potrebama preduzeća, vladinih i drugih organizacija.
 
Zahvaljujući toj činjenici diploma FIT-a je lako prepoznatljiva u svim krajevima sveta.

Kao pionir u uvođenju nastave na daljinu, FIT je omogućio, po prvi put u Srbiji, studije preko Interneta studentima koji ne žive u Beogradu ili zbog posla nisu u mogućnosti da prate nastavu na tradicionalan način.

Savremeno tržište diktira potrebu za usmerenim obrazovanjem budućih zaposlenih. FIT je uvek pratio te potrebe i u prvim godinama svog postojanja, pored Informacionih tehnologija, razvio još šest različitih studijskih programa iz oblasti menadžmenta i dizajna.
 
Niz specifičnosti u načinu studiranja na FIT-u izgradili su prepoznatljivost koja se preslikala na moćniju instituciju, Univerzitet Metropolitan. Cilj Univerziteta Metropolitan je da postane, ne samo, univerzitet regionalnog značaja, negoi univerzitet svetskih razmera.

 

Šta su informacione tehnologije?

Informacione tehnologije, kao pojam, imaju dva značenja. U najširem smislu, pojam informacionih tehnologija se često koristi umesto pojma računarstvo, tj. njim se označava sve što je vezano za računare. Međutim, u akademskom smislu, pojam informacionih tehnologija se vezuje za studijske programe koji spremaju studente da uspešno zadovolje organizacija koje imaju potrebu da primene računare. Informacione tehnologije je nova disciplina koja se vrlo brzo razvija kao rezultat zahteva iz prakse, odnosno potreba preduzeća i drugih organizacija.

OPŠIRNIJE O OVOM STUDIJSKOM PROGRAMU

Šta su informacioni sistemi i digitalizacija?

Računarski orijentisani informacioni sistemi postali su kritičan deo proizvoda, usluga, operacija i upravljanja organizacijama. Efektivna i efikasna upotreba informacija i komunikacionih tehnologija je važan element za postizanje konkurentne prednosti preduzeća i izvrsnosti u radu državnih ustanova i neprofitnih organizacija. Strategija primene informacionih tehnologija i informacionih sistema je integralni deo strategije poslovanja organizacije. Informacioni sistemi i digitalizacija podržavaju procese upravljanja na svim nivoima – na operacionom, analitičkom i nivou odlučivanja.

OPŠIRNIJE O OVOM STUDIJSKOM PROGRAMU

Šta je softversko inženjerstvo?

Softversko inženjerstvo je disciplina koja se bavi razvojem i održavanjem pouzdanih i efikasnih softverskih sistema. Značaj softverskog inženjerstva je porastao sa rastućim zahtevima za razvojem bezbednih aplikacija, tj. bezbednih softverskih sistema i sa većim značajem velikih i skupih softverskih sistema. Američko udruženje IEEE definiše softversko inženjerstvo kao „primena jednog sistematskog, disciplinovanog i kvantifikovanog pristupa za razvoj, rad, i održavanje softvera“. Softversko inženjerstvo integriše računarske nauke i inženjerske principe koji se primenjuju pri razvoja proizvoda u drugim oblastima inženjerstva (tehnike).

OPŠIRNIJE O OVOM STUDIJSKOM PROGRAMU

Šta je razvoj igara?

Računarske igre, poznate i kao video igre, su igre koje se realizuju na personalnim računarima ili drugim mobilnim računarskim uređajima. Pored igara namenjenim zabavi, sve više se koriste i igre namenjeni obuci i edukaciji (tzv. ozbiljne igre). Razvoj računarskih (video) igara zahteva primenu složenog softvera i korišćenje maksimalnih mogućnosti računarskog hardvera. Zato, razvoj igara traži angažovanje većeg broja stručnjaka za razvoj igara koji dobro poznaju informatiku, tj. računarske nauke, metode razvoja softvera (tj. softversko inženjerstvo) i informacione tehnologije.
 

OPŠIRNIJE O OVOM STUDIJSKOM PROGRAMU