dr Dragan Domazet, redovni profesor

Predsednik i Rektor Metropolitan univerziteta
dragan.domazet@metropolitan.ac.rs
 
Vrsta radnog angažovanja: Puni radni odnos
 

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Prilagaodljivi i personalizovani sistemi za e-učenje, prilagodljivi sistemi za upravljanje poslovnim procesima, softversko inženjerstvo, integrisani sistemi za razvoj proizvoda primenom računara,
 

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (1971), magistrirao (1996) i doktorirao (1981) na Mašinskom fakultetu u Nišu. Fulbrajtov stipendista u Laboratoriji za napredne inteligente inženjerske sisteme – University of Illinois (SAD) 1990/91.
 

PROFESIONALNA KARIJERA: Docent (od 1981), vanredni profesor (od 1986) i redovni profesor (od 1991) Mašinskog fakulteta u Nišu. Senior Research Fellow – Gintic Institutre of Manufacturing Technology, Singapore 1994-2001. Ministar za nauku, tehnologiju i razvoj Vlade Srbije 2001-2004. Osnovač i prvi dekan Fakulteta informacionih tehnologija u Beogradu.
 


dr Radomir Šalić, vanredni profesor

Dekan Fakulteta za menadžment
radomir.salic@metropolitan.ac.rs
 
Vrsta radnog angažovanja: Puni radni odnos
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: 1.Finansije: korporativne, poslovne, javne. 2. Bankarstvo i bankarski sistem: bankarstvo poslovnih banaka i centralne banke. 3.Ostale finansijske institucije: institucionalni investitori i berzanski posrednici.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (1978., Ekonomski fakultet, Univerzitet Sarajevo), magistrirao (1991., Međunarodni postdiplomski studij ECMIR, Sveučilište Zagreb) i doktorirao (2009., Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Univerzitet Braća Karić). Usavršavao se na: Joint Vienna Institute, (1996), Crown Agents, Great Britain (1997), Iowa State University, Ames, USA (1998), Financial Technology Transfer Agency (ATTF), Luxemburg (2001).
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Šef plana i analiza (1979-1985, Energoinvest Sarajevo), izvršni direktor za finansije (1985-1992, Unis Sarajevo), pomoćnik generalnog direktora (1992-1994, SPP Republike Srpske), pomoćnik ministra za finansije (1994-1998, Vlada RS), pomoćnik i zamenik direktora banke (1998-2006, Nova banka ad, Nova banjalučka banka ad), docent (2010), vanredni profesor (2015) na Univerzitetu Sinergija Bijeljina, vanredni profesor (2016) Univerzitet Metroploitan, finansijski ekspert i konsultant USAID BiH (od 2011. do danas), stalni sudki veštak i forenzičar za oblast finansija i bankarstva (na period: 2016-2020).

 


dr Tatjana Šibalija, redovni profesor

Redovni profesor
tatjana.sibalija@metropolitan.ac.rs
 
Prof. Dr Tatjana Šibalija je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Autor je više od 90 naučnih radova objavljenih u recenziranim međunarodnim naučnim časopisima / prezentovanih na međunarodnim konferencijama, uključujući i 13 radova u časopisima sa SCI liste; autor je 5 monografija / knjiga i 3 poglavlja u monografijama međunarodnog značaja, kao i istaknute monografije međunarodnog značaja „ Advanced multiresponse process optimisation: an intelligent and integrated approach“, Springer, ISBN 978-3-319-19254-3. Radovi su referencirani / citirani preko 250 puta, od čega preko 80 puta u SCI/ISI citatnim indeksima.

 
Predesedavala je nizom konferencijskih sesija i radnih stolova na međunarodnim skupovima; održala više predavanja po pozivu na međunarodnim konferencijama u Evropi i Aziji; član je programskog odbora / naučnog komiteta nekoliko međunarodnih naučnih konferencija; dobitnik je 4 međunarodne nagrade. Učestvovala je u nekolicini nacionalnih i međunarodnih naučnih i razvojnih projekata; rukovodi međunarodnim projektom u Aziji na temu “ICT-enabled Intelligent Manufacturing”.

 
Od 2009.godine angažovana je kao ekspert Evropske komisije (European Commission – EC, DG for Research & Innovation; DG CONNECT) za ocenjivanje i praćenje realizacije naučnih projekata finansiranih od strane EC u okviru programa FP7 i Horizont 2020. Recenzent je većeg broja vodećih međunarodnih naučnih časopisa (SCI lista), i član uređivačkog odbora međunarodnog naučnog časopisa “Advanced Quality”.

 
Potpredesednik je nacionalnog tima Evropske tehnološke platforme Manufuture (EC program, European Technology Platform for Future Manufacturing Technologies), član je glavnog odbora Jedinstvenog udruženje Srbije za kvalitet (JUSK), predsednik JUSK Naučno-tehničkog Komiteta za Šest Sigma, i registrovani savetnik Evropske banke za obnovu i razvoj (European Bank for Reconstruction and Development).

 
Na Metropolitan Univezitetu predaje na svim nivoima studija na FIT-u, kao i na FAM-u.

 


dr Tihomir Vraneševic

Redovni profesor
tihomir.vranesevic@metropolitan.ac.rs
 

dr Tihomir Vranešević rođen je u Sisku. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je zaposlen (od 1995. godine) kao redovni profesor na Katedri za marketing (predmeti Istraživanje tržišta i Marketing). Od 2014. dodine je gostujući profesor na Metropolitan univerzitetu na doktorskim studijama.
 
Objavio je knjige: ‘Upravljanje zadovoljstvom klijenata’ (samostalno), ‘Istraživanje tržišta’ (u koautorstvu s M. Marušić), ‘Poslovni marketing’ (s više autora), a koautor je knjige ‘Marketing’.
 
U domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim časopisima objavljuje radove iz šireg područja marketinga. Posebno područje njegova interesa je teorija i primjena istraživanja tržišta i istraživanja zadovoljstva klijenata.
 


dr Nenad Perić

Vanredni profesor
nenad.peric@metropolitan.ac.rs

 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: marketing, menadžment i produkcija, kultura i mediji, komunikacije, istraživanja tržišta i auditorijuma, geopolitika.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (2002) i magistrirao (2006) Menadžment i produkciju dramskih umetnosti i medija na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Specijalizirao (2004) Medije i produkciju na Fakultetu za film i televiziju u Bratislavi. Doktorirao (2008) na Fakultetu za kulturu i medije u Beogradu sa temom Kreiranje i evaluacija medijske politike. ŠRO Vojne akademije smera pešadija (2006), sa daljim komandirskim obukama, čin: kapetan u rez.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Marketing menadžer i Savetnik (1998-2008, 2008-), NORD d.o.o., Pančevo. Producent (2001), Narodno pozorište u Beogradu. Koordinator (2001), Rektorat univerziteta umetnosti u Beogradu. Brend menadžer (2004), Videx group, Beograd. Savetnik u privredi (2008-). Nastavnik i potom profesor strukovnih studija (2008-2010) Visoke stručne škole za propagandu i odnose s javnošću u Beogradu. Docent (2009) i vanredni profesor i mentor na svim nivoima studija (2013-) Univerziteta Metropolitan u Beogradu. Redovni profesor Visoke škole za komunikacije u Beogradu (2017-). Redovni profesor Fakulteta za diplomatiju i bezbednost (2019-). Mentor četrdeset diplomskih radova, sedam master radova i jedne doktorske disertacije, te član preko pedeset komisija. Gostujući profesor Vojne akademije na Visokim studijama bezbednosti i odbrane (2011-2013). Član Senata (2012-2016) i član Komisije za proveru kvaliteta Univerziteta Metropolitan (2015). Dekan Fakulteta digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan 2013-2016. Koosnivač Beogradske inicijative za digitalnu diplomatiju (2015). Koosnivač i šef Katedre za produkciju dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija (FDB, 2019).
 
Autor ili prvi autor dve stručne i jedne naučne monografije, te više od 40 naučnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima. Od 2008: autor i koautor i koproducent dve multimedijalne izložbe. Pokretač i producent izložbi Dizajnum (2013-15)-na godišnjem nivou i Experimental design (2015)-na dvogodišnjem nivou; producent izložbe Wizz Math (Mixer House, 2014) koproducent izložbi Da li volite paleolitski Op-Art (2014) i Vizuelna matematika (2015) u Galeriji RTS. Od 2008e održao dvanaest javnih tribina (po pozivu institucije) na temu medija, kulture i kreativnih industrija i njihovog uticaja na društvo i sl. Devet samostalnih u Beogradu: tokom 2008 (po dve u: Domu omladine Beograd, DКSG i Biblioteci grada Beograda), i jednu tokom 2010, 2011 i 2013, jednu tokom 2015 u UК Parobrod. Tri grupne: tokom 2011 u Domu omladine Pančevo i SКC Кragujevac i 2015 DКSG Beograd. Od 2001 učesnik više projekata u oblasti kulture i medija, reklamnih i dve uspešne političke-izborne kampanje (u inostranstvu).

 


dr Danijela Despotović

Vanredni profesor
danijela.despotovic@metropolitan.ac.rs
 
Prof. dr Danijela Despotović je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu (1991), magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1997) i doktorirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu od 1991. godine. Izvodi nastavu na osnovnim akademskim studijama na nastavnom predmetu Teorija i analiza ekonomske politike, na master studijama na nastavnim predmetima Ekonomska politika i održivi razvoj i Finansiranje ekonomskog razvoja i na doktorskim studijama na nastavnom predmetu Ekonomska politika u uslovima krize. Izvodila je nastavu na osnovnim akademskim studijama i na nastavnim predmetima Ekonomske doktrine i Makroekonomski modeli u odlučivanju. Takođe, u cilju obezbeđivanja pokrivenosti nastave na doktorskim akademskim studijama, za izvođenje nastave, od školske 2013/14 određena je i za nastavni predmet Makromenadžment. Od 2016. godine je angažovana kao profesor na Metropolitan univerzitetu na doktorskim studijama, nastavni premet Teorija i analiza konkurentnosti. Učestvovala je u ulozi mentora (jedna odbranjena doktorska disertacija).
 
Oblasti naučno-istraživačkog rada su makroekonomska teorija i politika, makroekonomska analiza, privredni razvoj, održivi razvoj, politika unapređenja konkurentnosti, politika inovacija, fiskalna politika, politika zaštite životne sredine. Autor ili koautor je preko 100 naučnih radova, pretežno iz oblasti opšte ekonomije (ekonomska analiza, ekonomska politika) i privrednog razvoja (održivi razvoj, politika unapređenja konkurentnosti, politika inovacija, politika zaštite životne sredine) koji su objavljeni u časopisima madjunarodnog i vodećim časopisima nacionalnog značaja, tematskim zbornicima i saopšteni na međunarodnim i nacionalnim konferencijama. Ima 24 objavljenih radova u naučnim časopisima međunarodnog značaja (M20), s tim da su 4 rada u kategoriji M21a (među prvih 10% časopisa u svetu), 2 rada u kategoriji M21, 2 rada u kategoriji M22, 4 rada u kategoriji M23 i 12 radova u kategoriji M24. Prema bazi podataka: Google Scholar, radovi su joj citirani 324 puta u publikacijama drugih autora (H-indeks=9; i10 indeks=9); Scopus, radovi su joj citirani 139 puta u publikacijama drugih autora (H-indeks=5); Research Gate, radovi su joj citirani 176 puta u publikacijama drugih autora (H-indeks=6; RG Score=19.38) (stanje na dan 24.02.2019. godine)
 
Član je nekoliko stručnih organizacija poput „European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE)“, ekspertskog tima u okviru Regionalnog klastera IKT pri Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac, Srpskog udruženja za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]. Bila je clan naučnog odbora „The first International Exhibition on Rurality and Sustainable Developpement in the Mediterranean“, 16-22 Oktobar, 2016, Taourirt-Ighil/Adekar Algeria. Recenzent je većeg broja domaćih i vodećih međunarodnih naučnih časopisa (SCI lista), i član uređivačkog odbora nekoliko domaćih časopisa.
 
Majka je petoro dece, dve ćerke i tri sina.


dr Aleksandar Jankulović

Vanredni profesor
aleksandar.jankulovic@metropolitan.ac.rs
 
Vrsta radnog angažovanja: Puni radni odnos
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Operacioni menadžment, merenje performansi, modeliranje poslovanja, upravljanje kvalitetom, upravljanje projektima i investicijama.
 
OBRAZOVANJE: Diplomirao 1994 i magistrirao 1998 godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i doktorirao 2004 godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Docent od 2005. godine i vanredni profesor od 2015. godine Univerziteta Metropolitan u Beogradu. Dekan Fakulteta za menadžment u periodu od 2010. do 2012. godine i predsednik Komisije za kvalitet Univerziteta Metropolitan u Beogradu od 2008. godine. Zamenik direktora kompanije Ritam Inženjering od 2005. godine i direktor kvaliteta i razvoja Vinarije Despotika od 2010. godine. Tehnički direktor Direkcije za obnovu zemlje u periodu od 1999. do 2000. godine. Prvi direktor i predsednik UO preduzeća Koridor 10 u periodu od 2009. do 2010. godine.

 


dr Katarina Kaplarski, Vanredni profesor

Vanredni profesor, Dekan Fakulteta digitalnih umetnosti
katarina.kaplarski@metropolitan.ac.rs
 

Specijalista za online medije, tokom godina je, pored praktičnog rada na web projektima i strategijama internet marketinga, na doktorskim studijama uspešno ostvarila i pionirski poduhvat teorijskog istraživanja interneta kao kreativnog medija.

Diplomirala je primenjeno vajarstvo, a magistrirala višemedijsku umetnost. Na magistarskim studijama se specijalizuje za multimedijalnu i digitalnu umetnost, a svoje višegodišnje iskustvo i strast prema internet umetnosti i novim medijima je pretočila u doktorsku tezu „Umetnost na internetu“ koju je 2013. odbranila na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

Poseduje i veliko iskustvo iz oblasti internet marketinga koje je stekla radeći u agenciji McCann Beograd kao web manager i dizajner, a kasnije i kao Interactive Art Director u agenciji MRM WORLDWIDE, gde je dobila i nekoliko nagrada za najkreativnije online kampanje.


dr Siniša Domazet

Vanredni profesor
sinisa.domazet@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Poslovno pravo, međunarodno trgovinsko pravo, pravo konkurencije, pravo zaštite životne sredine, ekološka bezbednost
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (2005) na Pravnom fakultetu u Novom sadu, magistrirao (2009) na Pravnom fakultetu u Beogradu i doktorirao (2012) na Pravnom fakultetu u Nišu. Stipendista Ministarstva prosvete i nauke za vreme trajanja osnovnih studija, kao i dobitnik stipendije Univerziteta u Novom Sadu za izuzetne rezultate postignute tokom studiranja. Za vreme postdiplomskih studija dr Domazet je bio stipendista Ministarstva nauke, a jedno vreme bio je i stipendista Vlade Republike Srpske. Tokom osnovnih studija dobio je i nagrade za izrađene temate. Od 2013. stekao zvanje naučni saradnik.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Docent (od 2013) na Univerzitetu Edukons u Sremskoj Kamenici, od 2013. spoljni saradnik Instituta ekonomskih nauka
 


dr Rale Nikolić

Vanredni profesor
rale.nikolic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Nelinearna funkcionalna analiza, Teorija nepokretne tačke na prostorima sa nedeterminističkom metrikom, Asimptotska analiza.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (1999), magistrirao (2006) i doktorirao (2012) na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, odsek matematika.
 
PROFESIONALNA KARIJERA:
Docent (od 2012) Univerzitet Metropolitan;
Istraživač saradnik (2011-2012), Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu;
Asistent (2010-2011) Vojna akademija, Univerzitet odbrane;
Asistent (2006-2010) Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Kragujevcu;
Asistent-pripravnik (2000-2006), Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Kragujevcu:
profesor matematike (1999-2000), Turističko-ugostiteljska škola, Vrnjačka Banja.

 


dr Ana Bovan,

Docent
ana.bovan@metropolitan.ac.rs
 

Dr Ana B. Bovan je profesor za oblast marketinga, pregovaranja i lobiranja. Istrazivacki interesi obuhvataju i medjunarodno poslovanje, klimatske promene i ekonomsku diplomatiju. Dugogodišnji je poslovni i politicki konsultant, vlasnik nekoliko kompanija, aktivan član više upravnih odbora i civilnih organizacija u Beogradu i Briselu. Svoje poslovno iskustvo sticala je odmah nakon završene gimnazije u Dover Heights Girls High School u Sidneju, Australija, pohadjajući University of New South Wales. Nakon sticanja diplome Pravnog fakulteta u Beogradu, nastavlja svoj poslovni razvoj radeći u Srbiji, Holandiji, Nemačkoj, Engleskoj i Belgiji, pokrivajući i zemlje regiona. Na Fakultetu aktivno primenjuje svoja znanja iz prakse i unosi dinamiku i novine u rad i život Fakulteta.


dr Anđela Mikić

Docent
andjela.mikic@metropolitan.ac.rs
 

Doc. dr Anđela Mikić predaje na Fakultetu informacionih tehnologija i Fakultetu za menadžment, univerziteta „Metropolitan“ i na Visokoj strukovnoj školi za propagandu i odnose sa javnošću u Beogradu. Magistar je Univerziteta umetnosti u Beogradu i doktor ekonomskih nauka. Predavala je na nekoliko viših i visokoškolskih organizacija. Oblasti njenog naučnog interesovanja su komunikologija, komuniciranje putem umetnosti, etika i marketing. Objavila je preko 40 naučnih članaka. Autor je knjiga Osnovi komunikologije, Umetnost komuniciranja i Poslovna etika i koautor knjiga Komunikologija biznisa, Marketing komunikacije, Strategije top menadžmenta, Preduzetništvo novog doba, Menadžment prodaje i Menadžment usluga.


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Tatjana Mamula Nikolić

Docent
tatjana.mamula@metropolitan.ac.rs
 

OBLAST ISTRAŽIVANJA: istraživanje tržišta, brend menadžment, donošenje odluka, korporativne komunikacije, tržišne komunikacije, ljudski resursi, ponašanje potrošača, ponašanje lidera, ponašanje Y i Z generacije, milenijalsi na radnom mestu, istraživanje unapređenja zapošljivosti osoba sa invaliditetom, mladi i primena digitalizacije, canvas poslovni model i drugi modeli, druge menadžerske i liderske teme.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, doktorirala 2007. sa tezom: “Implementacija indikatora marketinške metrike za evaluaciju brenda/robne marke i usluga”. Od 2018. profesionalni sertifikovani kouč pri International Coaching Federation PCC, a od 2017. sertifikovani je PCM coach i Points of You train of trainers. U radu sa studentima, klijentima, pojedincima i timovima primenjuje koučing principe i metode iskustvenog učenja Tatjana je član mnogih strukovnih udruženja kao ESOMAR i ICF, te dugogodišnji član Srpske asocijacije manadžera, Udruženja poslovnih žena i Unije poslodavaca Srbije, a od 2013. kao volonter radi Udruženje poslovnih žena i Cherie Blair fondaciju koja podržava i osnažuje žene preduzetnice u celom svetu.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Od 30 godina radnog iskustva Tatjana je 25 godina u privatnom biznisu.Tatjana se više od 20 godina bavi istraživanjima marketinga, tržišta i javnog mnjenja. Značajna iskustva u oblasti menadžmenta stekla je u kompanijama Strategic Marketing, Partner BBSS i MASMI gde je bila marketing i izvršni direktor. Sedamnaest godina vodila je internacionalnu istraživačku firmu MASMI. U tom periodu sprovela je veliki broj kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja na različite teme. U preko 500 projekata u kojima je učestvovala u poslednjih nekoliko godina, Tatjana je bila vođa tima, metodolog istraživač i konsultant. Na Univerzitetu Metropolitan radi od 2013. Ima svoju firmu ACT2B od 2015.


dr Milica Slijepčević

Vanredni profesor
milica.slijepcevic@metropolitan.ac.rs
 

OBLAST ISTRAŽIVANJA: integrisane marketinške komunikacije, odnosi s javnošću, korporativne komunikacije, tržišne komunikacije, korporativna društvena odgovornost, ljudski resursi, interne komunikacije, modni marketing, modno tržište, modni brendovi, emocionalno brendiranje, tržište tekstilne industrije.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, diplomirala 1985. godine. Na Fakultetu organizacionih nauka magistrirala početkom 2000.godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Savremeni model integrisane korporativne komunikacije” odbranila je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Radila je u Agenciji za marketing JSD „Partizan”, na TV Studio B, zatim u Institutu za transfuziju krvi Srbije i u Kompaniji Dunav osiguranje gde je obavljala niz odgovornih poslova od rukovodioca projektata, preko menadžerskih pozicija i rukovodećeg iskustva više od 15 godina, stekla je dragoceno iskustvo u profitnom i neprofitnom sektoru na poslovima marketinga, komunikacija, odnosa s javnošću i menadžmenta, ostvarujući zavidne rezultate. Od 2015. godine izabrana je u zvanje docenta na Univerzitetu Metropolitan, Fakultet za menadžment i Fakultet digitalnih umetnosti gde sa velikom posvećenšću studentima prenosi kako teorijsko tako i bogato praktično znanje i iskustvo.


dr Igor Radošević

Docent
igor.radosevic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Sportska industrija, sa posebnim akcentom na menadžment i marketing u sportu.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (2005), magistrirao (2007) i doktorirao (2010) na Fakultetu za sport (TIMS) u Novom Sadu
 
PROFESIONALNA KARIJERA: : Docent (od 2013), na Fakultetu za sport (Beograd) na predmetima: 1. Industrija sporta, 2. Marketing u sportu, 3. Sponzorstvo u sportu, 4. Promocija u sportu.
 
Poslovno iskustvo iz sportske industrije je stekao radeći u predstavništvu kompanije “adidas” u Beogradu, gde je iz prve ruke stekao iskustvo kako funkcioniše jedna od najvećih svetskih kompanija sportske opreme. Aktivno je učestvovao i u organizaciji Univerzijade Beograd 2009, gde je bio angažovan na poziciji koordinatora za marketing i brendiranje objekata. Autor je projekta „Stvaranje zdravih ličnosti i budućih sportista“ sa akcentom na programu „Fizičko vežbanje u predškolskim ustanovama“. Redovan je učesnik na naučnim konferencijama kao autor naučnih radova iz oblasti sportske industrije.

 


dr Vladan Madić

Docent
vladan.madic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Medjunarodno poslovanje, medjunarodni marketing i menadžment sa fokusom na konkurentnost u globalnoj auto industriji.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (1995) i magistrirao (2002) na Ekonomskom fakukltetu Univerzitet u Beogradu i doktorirao (2014) na Ekonomskom fakultetu Univerzitet u Kragujevcu.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Ekonomista analitičar (1995, Holding kompanija Petar Drapšin Mladenovac), upravnik operativne pripreme proizvodnje (1995-1997, Holding kompanija Petar Drapšin Mladenovac), direktor prodaje (1997-2001, Holding kompanija Petar Drapšin Mladenovac), rukovodilac marketinga (2001-2003, Holding kompanija Petar Drapšin Mladenovac), organizator prodaje i vodja tima za distribuciju i implementaciju ERP softvera JD Edward’s (2003-2004, AD Imlek, mlekara Beograd), menadžer prodaje (2004-2016, Znam Co d.o.o. Beograd), docent (2016, Fakultet za menadžment, Univerzitet Metropolitan Beograd).
 


dr Tamara Vučenović

Docent
tamara.vucenovic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Komunikacije, naučne komunikacije, mediji, digitalni mediji, medijsko obrazovanje, kultura, digitalna kultura, digitalna pismenost, odnosi s javnošću, informaciono-komunikacione tehnologije.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA:
• Session of the Institute of World Literature, University of Harvard, University of Lisbon, June- July, with full scholarship, Portugal, 2015.
• Doktorske studije: Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2011. – 2016
• Master studije: Fakultet organizacionih nauka, Marketing menadžment i odnosi s javnošću, 2011.
• Master studije: Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2010.
• Specijalističke studije: Fakultet političkih nauka, Novinarstvo u elektronskim medijima, 2005.
• Osnovne studije: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, 1996.
 
PROFESIONALNA KARIJERA:
• Ekspert za evaluaciju individualnih istraživačkih prijava za stipendije u oblasti društveno-humanističkih nauka u okviru Marija Sklodovska Kiri akcije (Marie Skłodowska-Curie actions, Indvidual Fellowships, European Commission, Research Executive Agency). 2016.-
• Rukovodilac projekata „Surfuj pismeno“ i „Surfuj kreativno“ Centra za medijsku kulturu i obrazovanje, 2016.-
• Osnivač i predsednica UO udruženja „Centar za medijsku kulturu i obrazovanje“: 2014-
• Rukovodilac istraživačkog i medijskog projekta „Pravni i zakonodavni okvir razvoja informacionog društva u Srbiji“ , 2014 – 2015.
• Član radne grupe Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 10 (informaciono društvo i mediji), 2014. –
• Ekspert za evaluaciju projekata iz oblasti nauke, kulture i medija na listi Agencije za obrazovanje, audio – vizuelne umetnosti i kulturu Evropske komisije (EACEA), 2013.-
• Teoretičar i konsultant u oblasti medija i odnosa sa javnošću: 2010. –
• Predavač u oblasti digitalnih komunikacija, medija, medijske pismenosti, informaciono-komunikacionih tehnologija, odnosa sa javnošću i kulture: 2008 –
• Radio Beograd 2, RTS, urednica obrazovne redakcije: 1996. –
• Urednica, istraživač, analitičar, novinar, saradnica na scenariju u brojnim uglednim časopisima, dnevnim novinama, TV, internet i radio programima : NIN, Kosmopoliten, Diva, Borba, Nedeljna borba, JAT revija, Student, radio Indeks, radio i TV Studio B, Moj lični pečat – tv serijal itd. : 1985. –

 


mr Olivera Mićunović

Docent
olivera.micunovic@metropolitan.ac.rs
 

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Umetnost, vizuelna kultura, komunikologija, organizacioni konsalting.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu (1987), magistrirala na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu (2013). Učestvovala na brojnim stručnim usavršavanjima DGAB i Consulting-ART treninzima i drugi mnogobrojni seminari, obuke, treninzi.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Docent Metropolitan univerziteta (2018-danas)), Direktor Umetničke škole u Nišu (2002 – danas), Recenzent Zavoda za udžbenike Beograd (2007-2009-2011-2015), Nastavnik likovne kulture OŠ „Car Konstantin“ u Nišu (1994-2002), Grafički dizajner u Grafičkoj agenciji (1992-1993), Elektronski grafički dizajner Radio Televizije Sarajevo, Bosna i Hercegovina (1989-1992).


MA Milena Tanasijević

Nastavnik stranog jezika
milena.tanasijevic@metropolitan.ac.rs
 

Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Skoplju, 2001. godine, na katedri za Engleski jezik i književnost. Trenutno završava postdiplomske studije iz oblasti usvajanja jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu. Nakon sticanja FTBE sertifikata od LCCI, bila je aktivno uključena u polje jezika struke, u pripremama i izvođenju kurseva u kompanijama, kao i kursevima po meri polaznika, spovodila je seminare i obuke profesora. Svoje radove je objavljivala i prezentovala na brojnim međunarodnim konferencijama kao što su: ELTA Beograd 2007; TESOL Konvencije u Atini, Grčka – 2007, 2008, 2009, 2011; TESOL Konvencije u Solunu, Grčka – 2007, 2008 i 2009; LSP Konferencija, Univerzitet u Beogradu, 2008 I 2011. Glavno polje njenog interesovanja je istraživanje teorija usvajanja jezika. Predavač je engleskog jezika na Fakultetu infroamcionih tehnologija u Beogradu.


MA Dubravka Vlahović

Nastavnik stranog jezika
dubravka.vlahovic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Engleski jezik i lingvistika, Engleski jezik za posebne namene (Pravni engleski jezik, Engleski za informacione tehnologije, Engleski za grafički dizajn, Engleski za marketing, Engleski za menadžment, Engleski za sport, Engleski za psihologe, Engleski za bezbednost i kriminalistiku, Poslovni engleski), Teorije usvajanja jezika, Metodika, Retorika, Prevođenje (opštih, pravnih, naučnih i stručnih tekstova, simultano, konsekutivno i konferencijsko prevođenje).
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala (2009) je kao student generacije na Fakultetu za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić, departman Engleski jezik, gde je završila i master studije (2012). Iste godine je upisala i doktorske studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Anglistika, modul Jezik, gde uspešno privodi kraju svoju doktorsku tezu. Nosilac je međunarodnog sertifikata CPE (The Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge ESOL Examinations, Level 3 Certificate in ESOL International), i član je udruženja „ELTA“ (English language Teachers’ Association) i „Društvo mladih lingvista“. Redovno učestvuje na domaćim i međunarodnim konferencijama i objavljuje naučne radove u domaćim i stranim časopisima.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Odmah nakon diplomiranja, karijeru započinje kao prevodilac u Torontu (2009), nakon čega iste godine počinje da radi kao demonstrator na Fakultetu za pravne i poslovne studije, Novi Sad. Na istom fakultetu nastavlja da radi i kao saradnik u nastavi (2010-2013), a zatim i biva unapređena u asistenta (2013-2016) gde narednih godina na četiri departmana predaje veliki broj predmeta na engleskom jeziku. 2016. godine počinje da radi kao predavač engleskog jezika na Univerzitetu Metropolitan (FDU i FAM).


MA Ivana Petrović (Tomić)

Nastavnik stranog jezika
ivana.tomic@metropolitan.ac.rs
 

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Engleski jezik i književnost
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala je 2009. i masterirala 2012. godine na Katedri za anglistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Usavršava se kako kroz profesionalnu karijeru, tako i kroz učešće na seminarima i konferencijama posvećenim izučavanju nastavnih metoda i principima usvajanja jezika.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Karijeru započela kao prevodilac i stručni saradnik za engleski jezik. Kao predavač engleskog jezika na visokoškolskim institucijama radi od 2011. godine.
Na Univerzitetu Metropolitan radi kao predavač engleskog jezika od oktobra 2016. godine.


MA Andrijana Vasić Nikčević

Asistent
andrijana.vasic@metropolitan.ac.rs
 

Andrijana Vasić Nikćević odrasla je u Beogradu gde završava osnovne akademske studije na Fakultetu Organizacionih Nauka, smer Menažment. Nakon završenih osnovnih studija dobija stipendiju fondacije prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića za obrazovanje i Univerziteta u Notingemu gde završava master studije iz Marketinga.
 
Odmah po završetku školovanja počinje da radi u Unibrandu, vodećoj brending agenciji u Srbiji, gde ima priliku da učestvuje u razvoju najpoznatijih i najačih brendova na tržištu poput Marba, Grand Kafe, Delta Cityja, Soko Štarka, Aleve I dr.
 
Ljubav prema marketingu otkrila je na osnovnim studijama gde je kao član fakultetskog tima učestvovala na “case study” takmičenjima. Rad sa menadžerijade “Razvoj korporativnog Brenda kompanije Marbo Produkt” objavljen je u časopisu Marketing.
 
Želju da svoje iskustvo i znanje deli sa drugima najpre je ispunila kroz gostujuća predavanja na različitim fakultetima i univerzitetima u Beogradu poput Ekonomskog Fakulteta, Fakulteta Organizacionih Nauka, Megatrend Univerziteta, Univeziteta iz Vašingtona i drugih a zatim i zasnivanjem radnog odnosa na Metropolitan Univerzitetu gde je trenutno na doktorskim studijama.
 
Veruje da je marketing “živa” naučna disciplina za koju je neophodan stalni kontakt sa tržištem zbog čega je I dalje radi kao konusltant u oblasti razvoja brenda i strateškog planiranja.
 


MSc Aleksandra Stevanović

Asistent
aleksandra.stevanovic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Metodika nastave matematike, pedagoški i psihološki aspekti učenja, primena IKT u nastavi, prilagaodljivi i personalizovani sistemi za e-učenje.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala na osnovnim studijama (2011.), na master studijama (2012.) na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Student završne godine doktorskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Studentska razmena (2014.) na Univerzitetu Jyvaskyla, Finska. Letnja škola (2017.) Radboud Univerzitet, Holandija.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Nastavnik matematike i informatike (od 2011.) OŠ „Jelena Ćetković“, OŠ „Vasa Čarapić“ u Beogradu. Asistent (od 2016.) Fakulteta informacionih tehnologija u Beogradu Univerziteta Metropolitan. Član GeoGebra centra Beograd (od 2011) Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 


MSc Aleksandra Penjišević

Asistent
aleksandra.penjisevic@metropolitan.ac.rs

 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE: Aleksandra Penjišević je rođena 24.02.1973. godine u Raški. Osnovne studije je završila na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje Diplomirani matematičar. Magistarske studije je završila na Ekonomskom fakultetu Univerziteta za turizam i menadžment u Skoplju. Diploma magistra ekonomskih nauka – kvantitativna ekonomija nostrifikovana je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu. Trenutno pohađa doktorske studije na državnom Ekonomskom fakultetu (Agraren Universitet (AU)) u Plovdivu u Bugarskoj na odseku za statistiku.

PROFESIONALNA KARIJERA:
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ (2016 – ), Радно место: Асистент у настави за предмете пословна математика, пословна статистика, квантитативне методе и методологија научног истраживања; ОСНОВНА ШКОЛА СТАРИ ГРАД 2014 – 2016. Радно место: Наставник математике; ЕКОНОМСКА ШКОЛА ДР КОСТА ЦУКИЋ 2005 – 2014. Радно место: Наставник математике, рачунарства и информатике, пословне информатике и статистике; ИНТЕСА БАНКА 2005. Пројекат Лаки кеш – учесник у изради пројекта за брзо одобравање кредита; АСТРА СПОРТ БЕТС 2002 – 2005. Радно место: Финансијски аналитичар; XI БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА 1999 – 2002. Радно место: Наставник математике

 


Doc. dr Stefan Alimpić

Docent
stefan.alimpic@metropolitan.ac.rs
 
Vrsta radnog angažovanja: Puni radni odnos
 
Oblasti interesovanja: marketing, istraživanje tržišta, ponašanje potrošača, unapređenje prodaje.
 
Obrazovanje i usavršavanje: Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Kragujevcu 2011. godine (smer: Marketing) i to kao jedan od najboljih studenata u generaciji (prosečna ocena: 9.60). Masterirao je na istom fakultetu 2012. godine i to kao najbolji student u generaciji (prosečna ocena: 10.00). Školske 2012/13. godine upisuje doktorske studije na istom fakultetu (modul: Upravljanje poslovanjem). Dana 03.11.2018. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom “Uticaj metoda unapređenja prodaje na impulsivno ponašanje potrošača” i time stekao naučno zvanje Doktor nauka – ekonomske nauke (prosečna ocena: 9,75).
 
Član je i bivši stipendista Fonda za mlade talente („Dositeja“), pod upravom Ministarstva omladine i sporta. Proglašen je za jednog od 200 najboljih studenata doktorskih studija u našoj zemlji i to od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Tačnije, dobitnik je njihove stipendije tokom doktorskih studija. Kao stipendista ovog Ministarstva, bio je angažovan i na naučno-istraživačkom projektu: „Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci“ (Evidencioni broj: ИИИ41010).
 
Učestvovao je na velikom broju internacionalnih i domaćih konferencija i to kao autor i prezenter naučnih radova. Tačnije, autor je stručnih radova iz oblasti marketinga i menadžmenta, koji su objavljeni kako u domaćim i stranim naučnim časopisima, tako i u monografiji i publikacijama sa konferencija.
 
Profesionalna karijera: Na Univerzitetu Metropolitan je angažovan od kraja 2016. godine i to najpre kao asistent, a potom (od kraja 2018. godine) i kao asistent sa doktoratom na više predmeta iz oblasti marketinga i menadžmenta. Trenuto je docent, kako na osnovnim, tako i na master studijama.

 


MA Marina Grubor ( Centar u Nišu )

Asistent
marina.grubor@metropolitan.ac.rs
 

Rođena u Nišu 1987. godine gde je završila osnovnu školu „Dobrosav Jovanović Stanko“. Nakon završene osnovne škole upisala je i završila najstariju Nišku gimnaziju „Stevan Sremac“, a potom i Ekonomski fakultet, Univerzizteta u Nišu. Nakon završenih akademskih studija u roku upisala je i završila za devet meseci akademske master studije na istom fakultetu. Potom je upisala doktorske studije na Ekonomskom fakultetu u Nsubotici, Univerzitet Novi Sad, i trenutno radi na izradi doktorske disertacije iz oblasti revizije.
 
Marina Grubor je autor i koautor brojnih istraživačkih radova iz oblasti računovodstva, revizije i poslovnih finansija.
 
Pored akademskog rada ona je finansijski direktor u kompanij Global-ingenering kao i ekonomski konsultant u firmama Streco company i Kingdom invest koje već dugi niz godina posluju u Srbiji i na teritoriji Evropske Unije.
 
Marina je i majka dvoje dece.

 


MA Milica Mladenović ( Centar u Nišu )

Asistent
milica.mladenovic@metropolitan.ac.rs
 

Milica Mladenović je rođena 25. decembra 1989. godine u Nišu. Završila je osnovnu školu „Čegar“ i gimnaziju „Stevan Sremac“ u Nišu sa odličnim uspehom 5,00 i bila nosilac Vukove diplome. Diplomirala je 2012. godine na Ekonomskom fakultetu u Nišu na smeru Menadžment preduzeća sa prosečnom ocenom 9,11. Na istom fakultetu i smeru završila je master studije 2013. godine sa prosečnom ocenom 10. Trenutno je student doktorskih studija na Ekonomskom fakultetu u Nišu na smeru Poslovno upravljanje. Autor je naučnih radova koji su prezentovani na međunarodnim konferencijama. Dobitnik je stipendije „Budi Vip student“ kompanije Vip Mobile 2012. godine. Odlično govori engleski, nemački, italijanski i španski jezik, o čemu poseduje međunarodno priznate sertifikate za najviši nivo znanja jezika (C2). U periodu 2011-2013. godine obavljala je posao Community manager-a u kompaniji Podravka Beograd. Od 2014. godine angažovana je na Fakultetu za menadžment Univerziteta Metropolitan kao saradnik u nastavi iz marketinške grupe predmeta u centru u Nišu.


MA Marija Milojić Stanojević ( Centar u Nišu )

Asistent
marija.milojic@metropolitan.ac.rs
 
Vrsta radnog angažovanja: Honorarno angažovanje
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA:
Poslovno upravljanje, marketing, implementiranje poslovnih strategija, menadžment i kreativno poslovno odlučivanje za upravljanje tržišno orjentisanim preduzećem, realizacija i primena rezultata istraživanja tržišta, tržišno komuniciranje i stvaranje dobrih odnosa s javnošću.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA:
Diplomirala (2012),odbranila master rad (2013) i trenutno je student doktorskih studija (od decembra 2013) na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Autor naučnih radova prezentovanim na međunarodnim konferencijama. Korisnik stipendije Ministrarstva Republike Srbije.
 
PROFESIONALNA KARIJERA:
Od oktobra 2015 angažovana na Fakultetu za menadžment Univerziteta Metropolitan kao saradnik u nastavi iz marketinške grupe predmeta u centru u Nišu.

 


mr Dejan Čupić ( Centar u Nišu )

Asistent
dejan.cupic@metropolitan.ac.rs
 
Vrsta radnog angažovanja: Autorski ugovor
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA:Poslovna ekonomija,Organizacija preduzeća,Finansijsko računovodstvo,Poslovne i korporativne finansije
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (2005), magistrirao (2010)
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Rukovodilac nabavne sluzbe u firmi „Interfiš“ (od 2006),Šef maloprodaje u firmi „Miloščić“ (od 2008),Šef računovodstva u OŠ“Desanka Maksimović“(od 2012),Predsednik Aktiva šefova računovodstva osnovnih i srednjih škola u Nišu (od 2013)
 
Angazovan na sledećim projektima:

  • Menadzer projekta preko Mreže za ruralni razvoj (od 2010)
  • Konsultant na projektu preko Asocijacije poljoprivrednika (od 2011)
  • Koordinator na Alter projektu preko Mrežeza ruralni razvoj(od 2016)

 


MSc Dušan Simjanović ( Centar u Nišu )

Asistent
dusan.simjanovic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Kriptografija zasnovana na Teoriji grupa, Fazi skupovi i relacije, Uređeni skupovi i mreže, Teorija polugrupa, Teorija poluprstena, Nastava matematike.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (2010) na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, na Odseku za matematiku i informatiku, smer za Teorijsku matematiku i primene, trenutno student doktorskih studija Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu na Departmanu za matematiku.
 
PROFESIONALNA KARIJERA:
Asistent (2016–) Fakultet Informacionih tehnologija, Univerzitet Metropolitan, Beograd (Centar u Nišu)
Istraživač pripravnik (2013–2016) Prirodno-matematički fakultet u Nišu
Nastavnik matematike (2011–2014, 2017–)
OŠ „Vuk Karadžić“ u Doljevcu
Profesor matematike (2011, 2014–2017)
Gimnazija „Svetozar Marković“ u Nišu.


Stefan Jovanović

Demonstrator
stefan.jovanovic@metropolitan.ac.rs
 
Vrsta radnog angažovanja: Honorarno angažovanje
 

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Primena informacionih sistema u poslovanju, baze podataka, analiza i upravljanje poslovnim procesima.
 

OBRAZOVANJE: Trenutno je student Fakulteta Infromacionih Tehnologija na smeru Informacioni sistemi.
 

PROFESIONALNA KARIJERA: Radi kao saradnik u nastavi od oktobra 2016. godine, a trenutno je predsednik studentskog parlamenta i član komisije za kvalitet Univerziteta Metropolitan u Beogradu.
 


Ljubica Cvetković

Demonstrator
ljubica.cvetkovic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: projektni menadžment, operacioni menadžment, analiza i upravljanje poslovnim procesima, važnost neformalnog obrazovanja, omladinski aktivizam i volonterizam.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Student Fakulteta za menadžment, smer Inženjerski i operacioni menadžment.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Vršnjački edukator u omladinskom klubu Omladisnko Ćoše u Knjaževcu u periodu od 2013. do 2016. godine. Koordinator projekata u Centru za kreativni razvoj Knjaževac u periodu od 2013. do 2016. godine. Demonstrator u nastavi na Univerzitetu Metropolitan od oktobra 2018. godine. Osnivač studentske organizacije MetCase Club i potpredsednik studenske organizacije MetLab u oktobru 2018. godine. Koordinator projekata na Univerzitetu Metropolitan od februara 2019. godine.

 


Marko Dadić

Demonstrator
marko.dadic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Analiza i upravljanje poslovnim procesima, primena lean management-a u proizvodnji, alati za unapređenje efikasnosti poslovnih procesa, optimizacija sistema za upravljanje dokumentacijom.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Student Fakulteta za Menadžment na smeru Inženjerski i Operacioni menadžment.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Demonstrator u nastavi od oktobra 2018. godine. Jedan od dva osnivača MetCase Club-a.

 


Jelena Đurić

Demonstrator
jelena.djuric@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Poboljšanje poslovnih procesa, poboljšanje i upravljanje kvalitetom, automatizacija poslovnih sistema.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala (2019) na Univerzitetu Metropolitan, na odseku Inženjerski i operacioni menadžment.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Radi kao demonstrator u nastavi na Fakultetu za menadžment od februara 2018 godine.

 


Isidora Rackov

Demonstrator
isidora.rackov@metropolitan.ac.rs