FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI

DIZAJN INTERAKTIVNIH MEDIJA

Dizajn Interaktivnih Medija | Fakultet Digitalnih Umetnosti | Akreditovano

Osnovne informacije:

 • Trajanje studija: 4 godine
 • Broj ESPB: 240 ESPB
 • Zvanje: Diplomirani dizajner

 • Polje: Umetnost
 • Oblast: Primenjena umetnost i dizajn
 • Oblici studiranja: tradicionalni (u prostorijama Univerziteta) i onlajn, preko Interneta (e-učenje)

ŠTA JE DIZAJN INTERAKTIVNIH MEDIJA?

Dizaj interaktivnih medija, kao jedna od oblasti primenjenih umetnosti, na jedinstven način objedinjuje praktičnu i estetsku stranu umetnosti. Program Dizajn interaktivnih medija osposobljava studenata za samostalan, kreativan, umetnički rad u oblasti dizajna interaktivnih medija. Program omogućava sticanje teorijskih, stručnih i praktičnih znanja iz oblasti digitalnih umetnosti, grafičkog dizajna i šireg spektra društveno-humanističkih predmeta. S obzirom na to da je dizajn interaktivnih medija usko povezan sa novim tehnologijama i društvom, podrazumeva se da student stiče sklonosti ka kontinuiranom radu i usavršavanju, informisanju i upoznavanju sa savremenim tokovima u oblasti primenjenih umetnosti i umetnosti uopšte.

Studenti studijskog programa Dizajn interaktivnih medija tokom studija ostvaruju:

 • Kompletno obrazovanje za kreativni rad u oblasti veb dizajna, interaktivnih medija, 2D i 3D kompjuterske grafike i animacije, dizajna video igara.
 • Razvoj kritičkog i analitičkog mišljenja i kreativnog procesa u cilju sticanja novih saznanja i primene novih medija u mnogim oblastima.

ZAŠTO STUDIRATI DIZAJN INTERAKTIVNIH MEDIJA NA UNIVERZITETU METROPOLITAN?

Studenti Dizajna interaktivnih medija stiču znanja o tehnološkim i estetskim osobinama i mogućnostima veb dizajna i animacije, kao i dizajna računarskih igara, ali i o svim segmentima procesa kreiranja animiranog filma i kratkih animiranih formi. Osposobljeni su i za vođenje i tehničko unapređenje internet marketing kampanja, konceptualno i strukturalno kreiranje vizuelnog identiteta u veb prostoru. Takođe, studenti uče kako da rešavaju kompleksne zadatake na polju interaktivnog dizajna u različitim novomedijskim okruženjima, kao što su napredna upotreba videa, izrada 3D video igara, obrada i primena zvuka, aplikativni interfejs dizajn, korporativni interaktivni interfejs dizajn, dizajn karaktera i okruženja za video igre.

ZNANJE KOJE STUDENT STIČE TOKOM STUDIJA

Studijski program podrazumeva sticanje veština za samostalan rad u kompjuterskim softverima namenjenim za dizajn kao što su Autodesk Maya, Macromedia Dreamweaver, Final Cut, Adobe Photoshop, Adobe Animate i drugi. Naglasak se daje sticanju praktičnih i primenjivih znanja i veština. Iz svakog predmeta se rade praktični radovi/projekti i veliki broj zadataka. Po završetku studija, student je potpuno osposobljen za uspešan rad u oblasti primenjenih umetnosti.

KOJIM POSLOVIMA MOGU DA SE BAVE DIZAJNERI INTERAKTIVNIH MEDIJA

 • dizajn veb stranica, kao i veb sajtova i portala,
 • razvoj interakcije čovek-računar
 • razvoj grafičkog interfejsa veb aplikacija
 • izrada vizuelnih računarskih 3D modela
 • razvoj 2D i 3D animacija i izrada kraćih animiranih filmova
 • dizajn i razvoj video igara
 • dizajn karaktera u video igrama

NAJČEŠĆA RADNA MESTA

Student koji završi modul Dizajn interaktivnih medija osposobljen je da samostalno ili kao deo tima, bude na radnom mestu:

Dizajn interaktivnih medija | FDU | Kontrola kvaliteta
Veb dizajnera
Dizajn interaktivnih medija | FDU | Kontrola kvaliteta
Dizajnera korisničkog interfejsa
Dizajn interaktivnih medija | FDU | Kontrola kvaliteta
Dizajner korisničkog iskustva
Dizajn interaktivnih medija | FDU | Kontrola kvaliteta
Dizajnera interaktivnih platformi
Dizajn interaktivnih medija | FDU | Kontrola kvaliteta
3D modelara
Dizajn interaktivnih medija | FDU | Kontrola kvaliteta
2D i 3D animatora
Dizajn interaktivnih medija | FDU | Kontrola kvaliteta
Dizajnera računarskih igara
Dizajn interaktivnih medija | FDU | Kontrola kvaliteta
Dizajnera vizuelnih efekata
Dizajn interaktivnih medija | FDU | Kontrola kvaliteta
Videografa
Dizajn interaktivnih medija | FDU | Kontrola kvaliteta
Koncept i karakter dizajnera
Dizajn interaktivnih medija | FDU | Kontrola kvaliteta
Motion graphics dizajnera
Dizajn interaktivnih medija | FDU | Kontrola kvaliteta
Fotografa
Dizajn interaktivnih medija | FDU | Kontrola kvaliteta
Dizajnera virtuelnih okruženja
Dizajn interaktivnih medija | FDU | Kontrola kvaliteta
Dizajnera proširene realnosti
Dizajn interaktivnih medija | FDU | Kontrola kvaliteta
Dizajnera arhitektonskih vizualizacija
Dizajn interaktivnih medija | FDU | Kontrola kvaliteta
Dizajnera zvučnih efekata

NAŠI PARTNERI

PLAN I PROGRAM

I godina
AD103 Crtanje i slikanje

Cilj predmeta je da se kroz složen teoretski i praktičan rad edukuju samostalni likovni umetnici kao kompleksne i slobodne umetničke ličnosti, sposobne da se samostalno bave umetničkim stvaralaštvom. Student se upoznaje sa osnovnim elementima procesa crtanja i slikanja. Cilj predmeta je da razvije vizuelnu kreativnost kod studenata i kultiviše njihovu vizuelnu percepciju. Poseban cilj ovog predmeta je da razvije različite oblike i veštine umetničkog izražavanja. Ishod predmeta: Student zna da primeni stečeno znanje i veštine u daljem likovnom razvoju individualnih rešenja. Kontinuirano kreira sopstveni izraz i stav u kombinaciji sa drugim medijima projektovanja ciklusa slika, ambijentalnih postavki u kombinacijama i rešenjima proširenih mogućnosti koje uključuju sve istražene i neistražene mogućnosti savremene umetnosti. Student je savladao umetničku oblast crtež, a zatim i sliku, počev od faze studioznog posmatranja do kompletno realizovanog likovnog dela.

Izborni predmet 1

AD165 Uvod u animaciju
Cilj predmeta je da približi studentu opšte odlike animacije kao medija u savremenim digitalnim sadržajima. Student je u mogućnosti da prepozna tehnološke i perceptivne razlike animacije i ostalih žanrova pokretne slike. Istražujući različite animacijske tehnike studenti se pripremaju za rad na zadacima u kreativnoj industriji poput izrade reklamnih spotova, muzičkih videa i kratkih animiranih formi a upoznaju se i sa autorskim animiranim filmom. Ovladavanjem gradiva iz ovog predmeta studenti mogu samostalno da kreiraju kratke animirane forme i pripreme se za predmete u kojima je neophodno osnovno znanje iz oblasti animacije.

AD174 Uvod u video igre
Predmet uvodi studente u osnovne koncepte razvoja video igara. Upoznaje studente sa osnovama igre i kako se prave video igre, upoznaje ih sa karakteristikama igare, njihovim psihološkim, socijalnim i edukacionim ulogama i upoznaje sa osnovnim postupkom kreiranja igre primenom razvojnog okruženja za kreiranje 2D igre. Kroz kreiranje sopstvene 2D igre student se osposobljava za samostalni rad u prototipskoj fazi razvoja. Ovladavanje primene „Photoshop“, „Audacity“, „Unity“ i „Bolt“ u razvoju 2D video igara.

AD108 Istorija dizajna

U okviru predmeta Istorija dizajna studenti stiču znanja o osnovnim funkcijama i formama vizuelne komunikacije počevši od najranijih, praistorijskih formi do vodećih umetničkih pravaca i predstavnika grafičkog dizajna postmodernog doba. Cilj je upoznavanje sa konceptima dizajna počevši od vizuelne komunikacije piktograma, hijeroglifa, srednjovekovne iluminacije i komunikacije, preko pronalaska štampe, do fotografije, postmodernog dizajna i savremenih dizajn studija. Studenti se osposobljavaju za razumevanje i poznavanje različitih vizuelnih formi, idejnih zamisli, predstavnika i pravaca grafičkog dizajna. Savladavanjem sadržaja ovog predmeta formira se osnovna teorijska obrazovna platforma budućeg dizajnera.

AD110 Osnove grafičkog dizajna

Ovaj predmet nastoji da usmeri studenta ka razumevanju elemenata i koncepta vizuelnih materijala. Materija koja se izučava ima za cilj da pripremi studenta za usvajanje, integraciju, interpretaciju i primenu savremenih važnosti jezika, medija i semiotike u vizuelnoj kulturi. Student se profiliše da razume važnost jezika, medija i umetnosti u procesu kreiranja i analize vizuelnog materijala. Važan aspekt predmeta je izučavanje programa Adobe Photoshop. Sposobnost razumevanja teorijske osnove vizuelnih komunikacija, kao i praksa primenjivanja istih. Student stiče znanje iz različitih perspektiva vizuelne teorije (kulturalno i istorijski). Student je osposobljen da analizira vizuelne sadržaje i plasira kritičko mišljenje. Upoznaje se sa različitim trendovima u dizajnu, pravcima u savremenom dizajnu, i kreativnih pokreta koji služe kao inspiracija za dalji rad.

NT111 Engleski jezik 1

Engleski jezik 1 je srednji nivo opšteg engleskog jezika za studente sva tri fakulteta. Cilj predmeta je obnavljanje, vežbanje i utvđivanje poznavanja i upotrebe gramatike i vokabulara na srednjem nivou B1 engleskog jezika, kao i podjednako razvijanje svih jezičkih veština: govor – kojim se student osposobljava da usmeno komunicira u formi razgovora na svakodnevne teme, usmerene konverzacije, dijaloga i kraće usmene prezentacije; slušanje kojim se student osposobljava da sluša, prati i razume kraće segmente govornog engleskog jezika; čitanje, kojim se student osposobljava da sa razumevanjem čita kraće tekstove adaptirane na srednjem nivou; pisanje – kojim se student osposobljava da hvata beleške na engleskom jeziku, piše kraće eseje i narativne forme na zadatu temu, kao i integrisanje gore pomenutih veština, kojim se student osposobljava da u stvarnim situacijama kombinuje jezičke veštine.

AD102 Crtanje 2

Cilj ovog predmeta je da razvije i nadogradi već stečena znanja iz oblasti crtanja. Studenti će kroz predavanja i vežbe iz Crtanja 2 savladati crtanje ljudske figure. Predmet se sastoji od teorijskog i praktičnog dela nastave. Kroz teorijski deo studenti uče na koji način se postavlja kompozicija, kako se crta model, na koje sve načine mogu da postave modela za crtanje, koje sve tehnike mogu da upotrebe, kako da razvijaju svoju maštu. A zatim se u praktičnom delu nastave ovo znanje primenjuje na konkretnom radu, crtanju modela i crtanju individualnih umetničkih izazova. Nakon položenog predmeta studenti će moći da primene ovo znanje u svim dizajnersko – likovnim rešenjima koja ih čekaju, moći će da rešavaju probleme kompozicije, ali i da uvedu likovnost u svoja dizajnerska rešenja i time podignu nivo i kvalitet svojih radova.

AD125 Tipografija

Cilj predmeta je sticanje znanja o osnovama tipografskog oblikovanja, kako na tradicionalnim grafičkim formama kao što je štamparska površina, tako i u digitalnim, interaktivnim medijima. Program obuhvata upoznavanje sa istorijskim razvojem tipografije, terminologijom, metodama i principima tipografskog oblikovanja i primenom tipografije u oblastima grafičkog dizajna. Student se upoznaje sa tipografskim elementima kao i sa principima njihove organizacije na radnoj površini. Upoznaje se sa karakterom fontova, njihovom primenom, standardnim veličinama za slaganje teksta, prelomom teksta. Osposobljen je da samostalno dizajnira tipografska rešenja i primeni stečena znanja u oblastima grafičkog dizajna. Predispitne obaveze realizuju se primenom dizajnerskih softvera (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop…).

AD140 Uvod u 3D modelovanje i animaciju

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovama celokupnog procesa izrade 3D animiranih sekvenci, odnosno upoznavanje: osnova 3D modelovanja, osnova 3D teksturisanja, osnova 3D animacije, osnova postupaka dinamičkih simulacija i osnova postupka renderinga. Osim toga cilj je i da student steknu znanja potrebna za nesmetan nastavak izučavanja pomenutih oblasti na višim godinama studija.

AD111 Istorija umetnosti starog i srednjeg veka

Cilj predmeta je sticanje znanja o nastanku, razvoju i tokovima umetnosti u rasponu od 500. godine pre nove ere do 1500. godine na evropskom i globalnom geografskom području. Posebna pažnja usmerena je na različite oblike vizuelne kulture i vizuelnog identiteta koji su obeležili antičku (grčku, rimsku, helensku umetnost), vizantijsku, jevrejsku, islamsku i srednjovekovnu kulturu Zapadne Evrope. Cilj je da studenti steknu sposobnost da umetničko delo iz prošlosti posmatraju ne samo u okviru estetskih normi, nego i u idejnom, socijalnom, ekonomskom, političkom i rodnom kontekstu i znaju razliku između paganske, islamske i hrišćanske ikonografije i stila. U umetnosti prošlosti studenti dizajna vide inspiraciju u svom budućem dizajenerskom radu.

NT112 Engleski jezik 2

Engleski jezik 2 je viši srednji nivo opšteg engleskog jezika za studente sva tri fakulteta. Cilj predmeta je obnavljanje, vežbanje i utvrđivanje gramatike i vokabulara na višem srednjem nivou B2 engleskog jezika, kao i podjednako razvijanje svih jezičkih veština – govor, čitanje, pisanje i slušanje kao i integracija tih veština. Predmet obuhvata teme koje spadaju u opšti jezik i razvija podjednako sve četiri jezičke veštine kroz interaktivna predavanja gde studenti imaju priliku da obnove znanje iz gramatike i nadograde svoje znanje složenijim gramatičkim jedinicama, da obogate vokabular, da savladaju pisanje kraćih formi kao i čitanje dužih tekstova na akademske i opšte teme, da slušaju sa razumevanjem materijal koji se odnosi na opšti jezik, odnosno, svakodnevne situacije, kao i da razvijaju govor kroz diskusije, dijaloge, prezentacije. Vladanje stranim jezikom studentu omogućava sticanje znanja iz različitih oblasti koja primenjuje u svakodnevnom životu, obrazovanju i radu.

II godina
AD261 Interaktivni mediji 1

Predmet se bavi osmišljavanjem, izučavanjem, projektovanjem i implementacijom digitalnih strategija, višemedijskih aplikacija i korisničkog iskustva. Radeći na projektima, studenti upravljaju likovnim, kreativnim i tehničkim strategijama upotrebom grafičkog dizajna, animacije, 3D modelovanja, računarskim programiranjem kao i grafikom u realnom vremenu. Teorijski okviri izučavaju jedinstvene i uzbudljive načine kroz koje učesnici mogu da iskuse predstavljene narative, dok se praktični rad odvija korišćenjem Unity Engine-a. Studenti su ohrabreni da, razumevanjem i domišljatim uvezivanjem različitih sadržaja kreiraju jedistvena kreativna rešenja upotrebom interaktivnog dizajna i tehnologije. Po završetku semestra, studenti poseduju različite veštine koje ih čine prilagodljivim na današnjem dinamičnom tržištu rada u svim sektorima.

AD230 Dramaturgija

Cilj predmeta je da studenti savladaju i usvoje osnovne pojmove iz oblasti filmske i televizijske dramaturgije i dramaturgije video igara, kao i analitički aparat, koji će im omogućiti dalji razvoj kreativnih znanja iz ovih oblasti. U okviru predmeta studenti savladavaju tehniku pisanja scenarija po originalnoj ideji u svim fazama (sinopsis, storilajn, scenosled, tritment), niz kraćih vežbi za pojedine faze, kao i metode teorijske dramaturške analize. Po završetku nastave iz predmeta očekuje se da je student osposobljen da samostalno napiše scenario za kratku formu, kao i da ima teorijske osnove za analitičko dramaturško razmišljanje kao temelj za dalje razvijanje u svim oblastima u kojima se primenjuje kompjuterska animacija.

AD251 Veb dizajn 1

Studenti se na ovom predmetu upoznaju sa suštinskim konceptima i odlikama veb dizajna, vizuelnih elemenata komunikacije u veb okruženju, primenjivih tehnika i tehnologija. U praktičnom smislu studenti se upoznaju sa osnovnim tehnikama izrade veb prezentacija koje podrazumevaju samostalno kodiranje i skriptovanje, optimizaciju koda i grafike.

AD212 Istorija umetnosti novog veka

Predmet Istorija umetnosti novog veka pruža studentima znanja o razvoju i tokovima evropske umetnosti i vizuelne kulture novog doba, kao i srpske umetnosti ovog perioda. Studenti stiču osnovna znanja o funkciji vizuelne kulture, umetnosti i dizajna u renesansi, manirizmu, baroku, rokokou, neoklasicizmu, realizmu, romantizmu i simbolizmu. Student uči kako da ispravno razlikuje istorijske pravce i ključne umetnike novog veka (15-19. vek), da verbalno izražava argumentovane stavove o principima umetnosti, napiše seminarski rad i da ga samostalno prezentuje. Student je ospobljen da prepozna estetsku, ali i političku, društvenu i rodnu funkciju umetnosti i zna da dela iz istorijsko umetničke baštine koristi u svom dizajnerskom radu kao inspiraciju.

NT215 Engleski za dizajnere

Cilj nastave Engleskog jezika za dizajnere je utvrđivanje i praktična upotrebe gramatike engleskog jezika na višem srednjem nivou, proširivanje opšteg, a posebno stručnog vokabulara iz oblasti grafičkog dizajna i dizajna interaktivnih medija, razvijanje svih jezičkih veština: govor, čitanje, pisanje i slušanje kao i funkcija potrebnih u umetnosti grafičkog dizajna i dizajna interaktivnih medija. Studenti dizajna će tokom nastave Engleskog jezika za dizajnere, kao engleskog jezika struke, obnoviti i proširiti svoja gramatička znanja, usavršiti formalno izražavanje i prezentovanje, poslovnu korespondenciju, ali i znatno proširiti vokabular iz oblasti dizajna (tipografija, ilustracija, animacija, fotografija, UI/UX dizajn, zanimanja u struci, itd.), što će predstavljati značajan doprinos njihovoj budućoj karijeri.

AD262 Interaktivni mediji 2

Predmet predstavlja jedinstvenu kombinaciju likovnih i tehničko-tehnoloških veština, kojima priprema studente za izazove koje postavlja rad u kreativnoj industriji izučavanjem nosećih elemenata planiranja i razvoja interaktivnih višememedijskih projekata. Gradivo sa podjednakim značajem ukazuje na kreativne i tehničke aspekte koje dizajner interakcije i digitalne produkcije treba da poznaje i čini predmet auteničnim za naše okruženje. Kroz vizuelizaciju podataka, interaktivni zvuk, interaktivni 360 video, računarsko programiranje, interaktivnu animaciju i vizuelne efekte u realnom vremenu ovaj uravnotežen program učenja priprema studente da postanu generalisti u medijskoj industriji, čineći ih spremnim za preuzimanje širokog spektra uloga na početku svoje karijere. Poseban naglasak je stavljen na izučavanje, razumevanje, praćenje, korišćenje i predviđanje aktuelnih tehničko-tehnoloških praksi i njihovu upotrebu kroz vizuelno izražavanje u medijskoj produkciji. Praktičan rad se odvija u Unity Engine-u, i predstavlja nastavak krive učenja započete na predmetu Interaktivni mediji 1.

AD256 Animirana grafika

Predmet za cilj ima osposobljavanje studenata za osmišljavanje i izradu animiranih grafičkih sekvenci (Motion Graphic sekvenci) kombinovanjem animacije, fotografije, videa, tipografije i zvuka.
Teoretska nastava podrazumeva analiziranje mogućnosti saopštavanja poruke kombinovanjem tipografije, animacije, videa i zvuka. Zasebno se analiziraju svi elementi koje podrazumeva ovakav način izražavanja, kao i različiti oblici njihove interakcije. Student se upoznaje sa različitim oblicima primene animiranih grafičkih sekvenci i njihovim istoriskim korenima i razvojem. Uporedo sa teoretskim radom, student stiče i tehnološka znanja potrebna za izradu animiranih grafičkih sekvenci. Osnovni program pomoću koga se projekti realizuju je Adobe After Effects.

AD252 Veb dizajn 2

Ovaj predmet uvodi studente u problematiku dizajniranja veb stranica za različite uređaje i u dinamičko veb okruženje upoznavanjem sa osnovama PHP, XML, JavaSkript i MySQL preko praktičnog rada na WordPress platformi. Student se osposobljava za samostalno kreiranje i objavljivanje dinamičkih veb prezentacija u skladu sa veb standardima i potrebama korisnika.

Izborni predmet 2

AD107 Digitalno crtanje za animatore
Cilj predmeta je praktično i teorijsko upoznavanje sa osnovama digitalnog crteža i mogućnostima njegove primene u animaciji. Nastava obuhvata rad na digitalnim crtežima u programima Photoshop i Illustrator, upoznavanje sa različitim aplikacijama za digitalno crtanje kao i kombinovanje digitalnog i klasičnog crteža. Poseban fokus je na onim elementima crteža koji su neophodni u animaciji (dizajn karaktera i pozadina, analiza pokreta, sistemi boja, odnos skice i finalnog crteža). Program obuhvata i upoznavanje sa bitnim primerima crteža iz oblasti animacije, istorije umetnosti i savremene vizuelne umetnosti, sa ciljem da se kod studenata razvija kreativni crtački potencijal i opšta vizuelna kultura.

AD185 izrada 3D video igara
Predmet studentima donosi upoznavanje sa procesom i tehnikama razvoja 3D video igara. Student se upoznaje sa procesom razvoja 3D video igara, tehnikama i alatima koji se koriste u razvoju 3D igara i postupcima samostalnog razvoja 3D igre. Kroz kreiranje sopstvene 3D igre student se osposobljava za samostalni rad u prototipskoj fazi razvoja. Ovladavanje primene softera „Maya“ za 3D modelovanje i „Unity“ razvojnog okruženja u razvoju 3D video igara.

AD222 Istorija moderne i savremene umetnosti

Predmetom Istorija moderne i savremene umetnosti razvija se kritički stav i znanje o pravcima i umetnicima istorije umetnosti kraja 19. i 20. veka. Student je sposoban da samostalno uoči razliku između umetničkih epoha i umetnika, ali i da samostalno napiše tekstualni narativ, kao i da zna da se koristi ovim važnim periodom istorije umetnosti kao inspiracijom u svom dizajnerskom radu. Studenti su osposobljeni da razumeju idejne okvire, kao i različite jezike savremene slike; poseduju znanja o funkciji vizuelne kulture 20. i 21. veka, kao i primenu dizajnerskih narativa u okvirima savremenog društva.

III godina
AD356 3D modelovanje (Maya)

Predmet je prvi u nizu predmeta “produkcione trake“ animacije, u kojem će se raditi na promišljanju i modelovanju aseta i aktera animacije za predmet AD331 – 3D animacija. Sastoji iz teorijske nastave posvećene upoznavanju studenata sa osnovama modelovanja u softveru, kombinovane sa neposrednim i konkretnim primerima. Sadrži predavanja koja su koncipirana kroz demonstracije “korak po korak“ sa konkretnim ciljevima i zadacima, upotpunjena osvetljenjem i teksturisanjem istih. U svrhu postizanja maksimalnog iskorišćenja kreativnog potencijala studenata značajan segment posvećen je dizajnu i previzuelizaciji, sa ciljem kreiranja estetski uobličenih i modelarski ispravnih modela koji su funkcionalni i upotrebljivi u animaciji.

AD381 Dramaturgija zvuka

Cilj predmeta je uvođenje studenata u oblast zvuka u modernim digitalnim medijima masovnih komunikacija. U okviru predmeta studenti će saznati i imati priliku da se oprobaju u oblasti snimanja i obrade zvuka. Studenti će učiti o dramaturgiji zvuka u audio-vizuelnim delima. Upoznaće se sa formatima, nosačima zvuka i audio opremom koja se koristi za studijska snimanja i obradu zvuka. Stečena znanja trebalo bi da rezultiraju kreiranjem zvučne slike ispitnog rada (projekta) od strane svakog studenta.

AD314 Vizuelna kultura

Cilj predmeta jeste razvijanje kreativnog mišljenja, kao i proučavanje arhetipova kao nosioca značenja vizuelne forme sa svim produbljenim simboličkim značenjima u kulturološkom i antropološkom domenu, neophodnih za shvatanje savremene vizuelne znakovnosti. Student je savladao čitanje alfabeta slike, razumevanje značaja vizuelne kulture i primenjuje bazične principe u praksi i sposoban je da percepira tokove vizuelne kulture u savremenom društvu. Osposobljen je da vrši kritičku analizu vizibilnog, kao i da izrađuje studije slučaja na osnovu primene naučenih teorijskih pojmova iz oblasti vizuelne kulture.

Izborni predmet 3 i 4

AD250 Digitalna fotografija
Cilj predmeta je da se student osposobi za izradu fotografije u tehničkom i umetničkom smislu, kao i da se upozna sa mogućnostima fotografije u digitalnom okruženju i različitim žanrovima fotografije. Student stiče neophodna praktična znanja o upotrebi digitalnih uređaja za beleženje slike, radu u studiju i eksterijeru, upotrebi svetla, kompozicije i mogućnostima digitalne obrade fotografije. Posebna pažnja posvećena je mogućnostima primene fotografije u različitim oblastima komercijalnog sektora i umetnosti.

AD315 2D animacija
Cilj predmeta je praktično i teorijsko upoznavanje sa osnovama 2D animacije i kreativno korišćenje stečenih znanja za realizaciju različitih animiranih sadržaja. Praktična nastava obuhvata razvoj ideje za kratku 2D animaciju i upoznavanje sa radom u programima Adobe Animate/TV paint. Studenti se takođe upoznaju i sa razvojem ove tehnike tokom istorije animacije i aktuelnim trendovima u 2D animaciji danas. Program obuhvata primere kako iz oblasti umetničkog animiranog filma tako i iz upotrebe 2D animacije u komercijalnim sadržajima. Na ovaj način, studenti se osposobljavaju za profesionalan timski rad u studijima, ali i motivišu da samostalno realizuju svoje animirane projekte.

AD220 Dizajn video igara
Predmet studentima donosi upoznavanje sa osnovama dizajna (osmišljavanja) video igara, ovladavanjem mehanikom igara kao i primenom standardnih tehnika u procesu razvoja video igara. Studenti stiču specifična znanja u domenu: poznavanje osnova planiranja i kreiranja pravila u igrama, savladavanja pojma igrivosti, planiranja i integracije mehanike igre, planiranja i implementacije pravila, modifikacije težine igrivosti i stvaranje balansa u igri, shvatanja osnovnih elemenata igara različitih žanrova i primena na konkretnom primeru uz unapređenje sposobnosti studenata da kritički ocenjuju video igre.

AD378 Multimedijalna režija
Fenomen režije u filmu, televizije, animacije i dizajnu video igara. Koncept multimedijalnog stvaralaštva, jezika, izraza i samog balansa. Specifičnost uloge multimedijalnog reditelja u odnosu na kolege. Multimedijalna režija u odnosu na sektor produkcije. Sastav ekipe u različitim poljima dejstava multimedijalnog reditelja. Modusi saradnje sa autorskim sektorima u različitim medijima u kojima reditelj stvara. Video režija, audio režija, kontrola svetla u projektu. Kapaciteti u različitim umetničkim medijima i njihovo poznavanje. Specifičnosti rada reditelja u studiju a razlike u radu na terenu. Produkcioni uslovi i rediteljski rad u istim.Razvoj projekta od početka do kraja. Priprema, produkcija, postprodukcija. Razvoj scenarija sa scenaristom od sinopsisa, tritmenta do finiša scenarija. Rediteljska eksplikacija projekta, knjiga snimanja u saradnji sa direktorom fotografije. Tipovi kamera i njuhove mogućnosti. Rad sa jednom kamerom i rad sa kamerama u sistemu i rad sa više kamera van sistema kamera. Osnovi filmskog i televizijskog jezika i njihova praktična primena. Pravila i načela kadriranja i dramaturgija kadra. Mizanscen i njegova pravila i fenomen u multimediji. Komponovalje kadra i pokreti kamere u saradnji sa direktorom fotografije i primene filskih objektiva i njihovo poznavanje. Osnovi i dramaturgija svetla. Grafika i upotreba animacije i samo stvaralaštvo u animiranom filmu kao polju izučavanja. Scenografija na terenu i u studiju i saradnja reditelj-scenograf. Kostim i šminka u polju multimedijalne režije. Zvuk i muzika na televiziji, filmu ,animiranom filmu i gejmingu. Fenomen zvuka i tehnika snimanja zvuka. Filmsko i televizisko snimanje-HD,4K,8K I 3D kao 3D televizija i film. Rad sa kamerama u sistemu i osa akcije na televiziji i filmu. Sličnosti i razlike. Tehnika rada u studijima kako televizijskim tako i filmskim. Televizija uživo i njena specifičnost. Fokus pažnje i priprema reditelja za isto. Korporativni filmovi i reklamne kampanje. Priprema istih i izrada rediteljske eksplikacije za klijenta. Kruna rada reditelja-postprodukcija obrada slike i zvuka i njihova montaža, saradnja sa svim autorskiim sektorima u posprodukciji.

AD331 3D animacija

Predmet je osmišljen kao logičan nastavak procesa započetog u prethodnom semestru predmetom 3D modelovanje. Sastoji se iz teorijske nastave posvećene upoznavanju studenata sa metodama mehaničke i vožene animacije, karakterne animacije, elementima montaže kratke animirane forme, ilustrovane neposrednim i konkretnim primerima . Predmet je koncipiran u dva modula – bazične animacijske metode i tehnike mehaničke animacije, drugi – karakterna animacija. Plan se sprovodi na bazi konkretnih ciljeva i zadataka u ovim oblastima, koji za rezultat imaju samostalno realizovanu kratku animiranu formu (jednu ili dve) baziranu na interpretaciji dramskih elemenata okvirno datog scenarija.

AD330 Dizajn korisničkog iskustva

Ovaj predmet se bavi korisnički orjentisanim dizajnom. Cilj predmeta „Dizajn korisničkog iskustva“ je da upozna studente sa brojnim psihološkim, kulturnim, socijalnim, organizacionim, kognitivnim i perceptivnim modelima korisnika u interakciji sa računarskim sistemima, pri čemu se koriste raznovrsne discipline uključujući psihologiju, sociologiju, ergonomiju, grafički i industrijski dizajn i antropologiju.

Izborni predmet 5,6 i 7

AD416 Stop animacija
Cilj predmeta je praktično i teorijsko upoznavanje sa osnovama stop animacije (stop motion animacije) i kreativno korišćenje stečenih znanja za realizaciju različitih animiranih sadržaja. Studenti se upoznaju sa razvojem ove tehnike tokom istorije animacije, aktuelnim trendovima u stop animaciji danas i stiču praktična znanja kako bi samostalno mogli da realizuju svoje animacije. Program obuhvata primere kako iz oblasti umetničkog animiranog filma tako i iz upotrebe stop animacije u komercijalnim sadržajima. Praktična nastava obuhvata razvoj ideje za kratku stop animaciju, pripremu materijala, rad sa programom Dragon Frame, kamerom i svetlom, izradu animacije i osnove postprodukcije.

AD474 Tehnologija video produkcije
Na ovom predmetu studenti se upoznaju sa osnovnim principima video produkcije, od ideje preko realizacije do distribucije. Praktična nastava se bavi snimanjem kamerom, upotrebom digitalne video opreme, načinima kadriranja i osvetljavanja u različitim žanrovima a studenti realizuju kratke video vežbe. Studenti se takođe upoznaju sa različitim načinima upotrebe videa u digitalnim medijima, kako u komercijalnom sektoru tako i u umetnosti.

AD434 Snimanje i dizajn zvuka
Cilj predmeta Snimanje i dizajn zvuka jeste sticanje naprednih znanja o teoriji analognog i digitalnog snimanja i obradi zvuka, principima, opremi i tehnici za snimanje i obradu zvuka. U okviru predmeta studenti će saznati i imati priliku da se oprobaju u naprednim tehnikama snimanja i obrade zvuka. Stečena znanja trebalo bi da rezultiraju kreiranjem napredne zvučne slike ispitnog rada (projekta) studenata Dizajna interaktivnih medija. Koristeći teorijska i praktična znanja student se osposobljava da samostalno kreira zvučnu sliku naprednog nivoa za audio-vizuelno delo primenom savremenih hardverskih i softverskih rešenja (Programski paketi: Cubase, Logic audio, Pro Tools)

AD273 Analiza video igara
Cilj predmeta je podsticanje kritičkog razmišljanja u odnosu na video-igre i njihov kontekst. Kroz diskusiju o raznim filozofskim i teorijskim pristupima, u kontekstu različitih video-igara, studenti će steći uvid u svojstva i potencijal medija i njegove socio-kulturne implikacije. Drugi cilj je izložiti studente igrama s kojima možda nisu upoznati, proširiti i osporiti njihova shvatanja o tome šta su video-igre. Predavanja su posvećena diskusiji o izabranim video-igrama; vežbe su posvećene igranju predloženih igara i pisanju analiza.

AD425 Virtuelna i proširena realnost u video igrama
Predmet upoznaje studente sa principima i specifičnostima metoda virtuelne i proširene realnosti. Osposobljava studenata da samostalno kreiraju video igre u virtuelnoj, ili proširenoj realnosti. Kroz predmet studenti: stiču osnovno znanje o principima virtuelne i proširene realnosti, stiču znanje o specifičnosti metoda virtuelne i proširene realnosti u video igrama, stiču znanje o osnovnim elementima igara baziranih na tehnologiji virtuelne i proširene realnosti kroz konkretne primere. Studenti kroz praktičnu nastavu stiču znanje o primeni okruženja „Unity“ za razvoj video igre metoda virtuelne i proširene realnosti.

AD477 Vizuelna naracija i dramaturgija video igara
Nastavna materija koja se teorijski, analitično bavi narativom u video igrama i bliskim medijima. Fokusirana je na definisanje narativa, odnos narativnih i interaktivnih segmenata, aspektima funkcionalnosti i arhitekturi takvih sadržaja. Kako su u pitanju vizuelni mediji posebna pažnja je posvećena previzuelizaciji i usaglašavanju vizuelnog, narativnog i igračkog aspekta. Zadaci prate sve faze evolucije igre (ili drugog medija – prema sopstvenom izboru studenta), počevši od ideje saopštene u formi sinopsisa, njegove razrade i fokusa na pojedine elemente narativa (karakteri, okruženja), kreiranje storiborda kojim bi se previzuelizovao finalni projekat.

IV godina
AD485 Portfolio

Ovaj predmet služi kao period introspekcije studenata i putanja ka izrade finalne prezentacije svojih radova, u cilju izgradnje ličnog brenda. Naglasak će biti na prikazivanju jedinstvenog stila i demonstraciji konceptualnih sposobnosti i tehničkih sposobnosti koje ispunjavaju zahteve osnovnih akademskih studija. Cilj ovih predavanja jeste da se student osposobi za rad na tržištu u okviru svih normi i zahteva koji su mu dati, da li od klijenata ili samog tržišta. Ishod predmeta je sposobnost da predstavlja nečiji rad u oblasti ekspertize, da su studentski radovi tokom 4 godine osnovnih studija, spremni da budu objavljeni i predstavljeni klijentima i javnosti. Kompetentnost da student ume da prepozna i izdvoji sve najuspešnije radove koji ima da predstavi klijentu, koji odgovaraju zahtevima tržišta i trenutnog trenda. Studenti se uče umeću kako dizajnerski i estetski da prezentuju svoje koncepte i ideje, i da se njihova dela predstave javnosti.

AD419 Vizuelni efekti

Predmet osposobljava studenata da, koristeći različite materijale i grafičke elemente (2D i 3D statične i pokretne sadržaje), kreira vizuelno potpuno novo i koherentno delo, sa visokim nivoom autentičnosti. Na predmetu se koristi program Adobe After Effects za formiranje virtuelne slike. Program spaja više slika ili video fajlova u jednu celinu i time formira iluziju realnog sveta. Studenti će savladati fotomontažu, maske na živoj i statičnoj slici, 2d i 3d treking, izdvajanje elemenata na osnovu boje i druge efekte. Na predmetu će takođe naučiti kako se radi kompozit žive i 3d kompjuterski generisane slike. U tu svrhu se koriste Vicon Boujou i Boris FX Mocha programi zajedno u Adobe After Effects-u koji se koristi za finalni kompozit.

Izborni predmet 8, 9 i 10

AD454 Digitalni video
Cilj predmeta je sticanje teorijskog i praktičnog znanja potrebnog za primenu videa kao kreativnog medija. Pored upoznavanja studenata sa istorijskim razvojem i različitim praksama kreativne primene video sadržaja, predmet se bavi izučavanjem teoretskih i praktičnih znanja potrebnih za realizaciju različitih umetničkih formi koje podrazumevaju video kao izražajno sredstvo. Studenti će steći potrebna teoretska znanja iz oblasti filmske montaže i filmskog jezika uopšte. Praktičnim radom i primenom različitih kompjuterskih programa, studenti stiču tehnološka znanja potrebna za praktični primenu obrađenog gradiva. Krajnji cilj je kreativno korišćenje stečenog znanja za realizaciju različitih video projekata.

AD469 Dizajn karaktera i okruženja
Predmet je koncipiran tako da tretira materiju koja se bavi vizuelnom stranom video igara kroz elementarne teorijske sadržaje, dok je težište na konceptualno-oblikovnom aspektu igara. Kroz predavanja student se postepeno uvodi u različite vidove likovnog promišljanja karaktera i okruženja, što rezultuje potpunim vizuelnim razrešenjem jednog autentičnog univerzuma igre. Nastavna materija je prezentovana u medijski sveobuhvatnom tonu, tako da se stečena znanja i veštine, osim u igrama, mogu primeniti u širokom spektru medija – od filma, animiranog filma, drugih eksperimentalnih i animirano-filmskih formi.

AD483 Svetlo i renderovanje
U ovom predmetu analiziraće se kako se ponašaju fizički pravilni materijali, kamera i svetla. Odgovoriće se na pitanja kako predmeti imaju boju, refleksiju i prelamanje svetla koje imaju u prirodi. Videće se razlika između hrapavosti i uglačanosti prirodnih materijala i kako se reprodukuju te karakteristike u virtuelnom svetu. Na predmetu će se koristiti program Autodesk 3ds Max i Arnold rendering sistem, ali i drugi, rendering sistemi kao što su Corona, Redshift i Vray. Posebna pažnja će biti posvećena prirodnom, fotometričnom svetlu kao jednom od najvažnijih elemenata za finalni izgled cele slike i kako se razlikuje pravo svetlo od virtuelnog. Deo toga podrazumeva razumevanje pravog, fizičkog svetla i materijala, kako se svetlo kreće kroz prostor i kako to odbijanje o različite materijale i prelamanje svetlosti utiče na finalni rezultat.

MK201 Principi marketinga
Cilj predmeta je da studentima pruži sveobuhvatni, ali uvodni predgled pricipa i koncepata marketinga, a koji se detaljnije izučavaju na drugim predmetima. U nastavi se u velikoj meri koriste primeri iz prakse, a posebno studije slučajeva. Po završenom ispitu, student: (I) razume osnovne principe i koncepte marketinga; (II) razume ponašanje individualnih i poslovnih potrošača; (III) sposoban da vrši segmentiranje tržišta rada i kreiranje marketing plana i ponude; (IV) zna da koristi različite marketinške kanale radi plasiranja ponude i da komunicira s javnošću.

AD323 Unreal okruženje za razvoj video igara
Predmet ima za cilj da studente upozna sa osnovama razvoja 3D video igara primenom grafičkog skript jezika Blueprints, u razvojnom okruženju Unreal Engine. Studenti sa najpre upoznaju sa osnovnim alatima pomenutom razvojnog okruženja, a nakon toga upoznaju se sa njegovim naprednim funkcijama. Sledeći cilj je da se upoznaju sa načinom kreiranja nivoa, dodavanja materijala objektima, animacijama i veštačkom inteligencijom neprijatelja. Na kraju, studenti će biti osposobljeni da stečeno znanje primene u razvoju 3D video igara.

AD432 Dizajn mobilnih aplikacija
Cilj predmeta je uvođenje studenata u okruženje produkcije sadržaja za mobilne platforme kao i u okruženje mobilnih tehnologija kao sastavnog dela integrisanog multidisciplinarnih interaktivnih projekata. Kroz predstavljanje različitih tehnologija i programskih okruženja, studentima se približava razvojni proces kreiranja mobilnih aplikacija, kako onih namenjenih industriji zabave, tako i aplikacija utilitarnog karaktera za poslovnu primenu, eksperimentalnih i društveno korisnih projekata.

AD422 3D modelovanje i teksturisanje

Predmet ima za cilj osposobljavanje studenata za izradu modela primenom postupaka 3D vajanja (3D sculpting), retopologije modela (Retopo), teksturisanja modela primenom različitih postupaka kao i osvetljenja i renderovanja modela i scene. Nastava podrazumeva analiziranje i upoznavanje studenata sa konceptima i metodama izrade 3D modela, počev od postupka 3D vajanja do finalnog rezultata koji podrazumeva pripremljen i teksturisan model, spreman za primenu prilikom izrade različitih animiranih sekvenci i video igara. Kompjuterski programi pomoću kojih se projekti realizuju su Z brush, Mari, Substance Painter, Autodesk Maya, Arnold.

AD375 Teorija vizuelne kulture

Cilj predmeta jeste da u visokoškolskom obrazovanju napravi relaciju i ostvari dijalog između umetnosti i humanističkih postulata. Predmet nastoji da nakon što osposobi studenta da čita slike bez determinisanja predstava na slike visoke i niske umetnosti prvenstveno procesom detaljne analize pojedinih elemenata slike i savladavanja alfabeta slike čita vizuelni materijal, u čitanje slika uključi i teorijske postulate i kritičku analizu. Student je osposobljen za samostalno istraživanje, kritičko mišljenje i sagledavanje oblasti vizibilnog, kao oblasti od presudne važnosti za negovanje kulture viđenja i stvaralačkog vizuelnog mišljenja, a samim tim i vizuelnog izražavanja i umetničkog stvaranja.

Izborni predmet 11

AD461 Produkcija animacije
Cilj predmeta je upoznavanje sa svim nivoima produkcije animacije, od razvoja ideje do postprodukcije. Koristeći prethodno stečena osnovna znanja, studenti razvijaju svoje autorske ideje za kratki animirani film, ili animaciju namenjenu komercijalnoj upotrebi, u animacijskoj tehnici po izboru. Predmet ima takvu strukturu da postepeno prati sve faze nastanka animiranog filma: razvoj ideje, osnove scenarija i režije, koncept art, storibord, izrada vizuelnih materijala, animatik, animacija, postprodukcija slike, zvuk. Studenti se upoznaju i sa osnovama budžetiranja, načinima komunikacije sa klijentima i fondovima kao i modelima prezentacije animiranih projekata. U okviru teorijskog dela analiziraju se bitni primeri iz istorije animacije i animacije danas.

AD462 Projekat izrade video igre
Predmet Projekat izrade video igre izlaže studente složenošću samostalnog rada na razvoju nezavisnih video igara. Upotrebom kreativnih metoda, student će samostalno osmišljavati, dizajnirati i razvijati sopstvenu originalnu video igru. Poseban akcenat je stavljen na iteraciju dizajna u svim aspektima razvoja video igara (dizajn igre, dizajn zvuka, vizuelnu estetiku, narativ i programiranje). Kroz teoretski i praktičan rad, studenti su upućeni da se fokusiraju na testiranje svojih igara, i ujedno nauče da podrže i izazovu svoje odluke o dizajnu igara odgovarajućim fokusnim testiranjem i analizom podataka. Praktičan rad na predmetu se odvija u Unreal Engine-u, korišćenjem Blueprint sistema, a projekat predstavlja nezavisnu 3D igru.

AD492 Stručna praksa

Cilj stručne prakse je da studente pripremi i obezbedi kvalitetno sticanje kompleksnijeg iskustva o njihovoj profesiji i radnim zadacima za koja se školuju. Programski zadaci su tako postavljeni da u prvoj fazi vode i omoguće upoznavanje radne sredine, profil organizovanosti, raspodelu radnih zadataka i uvid u sadržaj aktivnosti, uvid u specifičnosti rada na različitim radnim mestima. Naredni zadaci su orijentisani na uključenje studenata u projekte različitih vrsta, obima i namena, u njihovoj početnoj, razvojnoj ili završnoj, fazi, kao i u njihovu implementaciju od instalacije, obuke do održavanja. Studenti kroz asistiranje u konkretnim zadacima, trebaju bolje upoznati i u što većoj meri prihvatiti tehnologiju rada, kako bi u narednoj fazi krenuli u projekte samostalno.
Kroz sagledavanje radne sredine i konkretnih radnih aktivnosti student treba steći nova znanja, sigurnost u radu i mogućnost integrisanja parcijalno stečenih znanja i veština kroz prethodne studije. U boravku i radu u profesionalno orijentisanoj okolini, stiču se i šira iskustva o zahtevima prema specijalnosti za koju se student priprema, omogućuje kvalitetno sagledavanje uspešnosti prethodnog školovanja i jasna procena potrebe za daljim usavršavanjem.
Težište stručne prakse je na što samostalnijim i konkretnijim radnim doprinosima studenta u projektovanju i razvoju softverskih rešenja. Radni zadaci se mogu kretati od koncepata, razvoja, konstrukcije, testiranja, apliciranja i održavanja, takođe i na području analize određenih rešenja i eventualnih usavršavanja.
Što potpunijim uklapanjem u radnu sredinu, prihvatanjem radnih obaveza i odgovornosti, razvojem sposobnosti saradnje i timskog rada, student treba upotpuniti i bolje shvatiti te komponente profesionalnog rada, prethodno opisanih u namenskim predmetima studija.

AD498 Završni rad

Završni rad prvog stepena akademskih studija je samostalan rad studenta kojim se proverava i ocenjuje sposobnost studenta da stečeno znanje uspešno primenjuje u praksi, posebno iz oblasti iz koje je završni rad.
Završni rad predstvlja istraživački rad studenta u kome se on upoznaje sa specifičnostima primene dizajna interaktivnih medija u različitim podoblastima. Nakon obavljenog istraživanja student priprema završni rad u formi koja sadrži sledeća poglavlja: Uvod, Teorijski deo, Istraživanje, Kreativni dizajnerski rezultati i Zaključak, Pregled literature.
Nakon završenog rada, student brani završni rad pred komisijom od tri člana koju čine nastavnici Fakulteta.


Univerzitet Metropolitan u Beogradu – Tradicionalna nastava i internet nastava

STUDIJSKI PROGRAM Godišnja školarina (tradicionalna i Internet nastava) Akontacija 20% uplata pri upisu IZNOS MESEČNE RATE ZA MODEL PLAĆANJA OD PREOSTALIH 11 RATA BEZ KAMATE
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Informacione tehnologije 2.990 € 598 € 217.45 €
Softversko inženjerstvo 2.990 € 598 € 217.45
Razvoj video igara 2.990 € 598 € 217.45
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Inženjerski i operacioni menadžment 2.490 € 498 € 181.09 €
Digitalni biznis i marketing 2.490 € 498 € 181.09 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Grafički dizajn 3.690 € 738 € 268.35 €
Dizajn interaktivnih medija 3.690 € 738 € 268.35 €
Modni dizajn 3.890 € 778 € 282.9 €

POGLEDAJTE ŠTA OBUHVATA ŠKOLARINA

ZANIMA VAS VIŠE INFORMACIJA O OVOM PROGRAMU?

Kontakt

E-mail

upis@metropolitan.ac.rs
 

Telefon

011 20 30 885 // 018 551 000
 

Pitajte nas

Ime *

Prezime *

E-mail *

Postavite pitanje *