FAKULTET ZA STRANE JEZIKE

ENGLESKI JEZIK
U BIZNISU

VAŠ PUT KA MEĐUNARODNOJ KARIJERI!


U PROCESU AKREDITACIJE
Osnovne informacije:

 • Trajanje studija: 4 godine
 • Broj ESPB: 240 ESPB
 • Zvanje: Diplomirani filolog – anglista
 • Polje: Društveno humanističke nauke
 • Oblast: Filološke nauke
 • Oblici studiranja: tradicionalni (u prostorijama Univerziteta) i onlajn, preko Interneta (e-učenje)
 • Mesto održavanja nastave: Beograd (20 studenata) i Niš (25 studenta)
 • Strani jezici koje studenti uče : A – Engleski jezik (nivo C2)
  B – Nemački jezik (nivo B2)
  C – Francuski jezik (nivo B1)

NOV I JEDINSTVEN STUDIJSKI PROGRAM U SRBIJI I REGIONU

Engleski jezik u biznisu je jedinstveni studijski program koji studentima otvara vrata uspeha u svetu međunarodnog biznisa. Engleski jezik u biznisu je program koji kombinuje izučavanje engleskog jezika sa suštinskim aspektima poslovanja, nudeći studentima ključne veštine potrebne za uspeh u međunarodnom poslovnom okruženju.

ŠTA JE STUDIJSKI PROGRAM ENGLESKI JEZIK U BIZNISU?

Ovaj studijski program ima za cilj da pripremi studente za rad u korporacijama, ustanovama, vladinim i nevladinim organizacijama i u državnim organima na poslovima u kojima se traži primena tri jezika (engleski, nemački i eventualno, francuski), pri čemu je uključeno više predmeta struke:

 • Engleski jezik: četiri obavezna i dva izborna predmeta struke
 • Nemački jezik: dva izborna predmeta struke
 • Francuski jezik (u celini je izborni): dva izborna predmeta struke

Takođe, studenti mogu da izaberu do šest predmeta (od 23 ponuđenih) studijskog programa OAS Digitalni biznis i marketing, sa ciljem da studente približe struci u okviru koje će raditi i da ih pripremi za nastavu stranih jezika na predmetima struke.

ZAŠTO STUDIRATI ENGLESKI JEZIK U BIZNISU NA UNIVERZITETU METROPOLITAN?

U današnjoj globalnoj ekonomiji, vladanje engleskim jezikom u poslovnom kontekstu je od ključnog značaja. Naš program je prilagođen studentima, koji teže da postanu stručnjaci za komunikaciju i inovatori lideri u svetu biznisa. Studijski program je kreiran tako da zadovolji potrebe modernog tržišta rada, pružajući studentima ne samo znanje engleskog jezika, već i praktične veštine u digitalnom marketingu, međunarodnom poslovanju i efikasnoj poslovnoj komunikaciji.
 
Kroz studije Engleskog jezika u biznisu postiže se sveobuhvatno razumevanje engleskog jezika u njegovim lingvističkim, književnim i kulturnim aspektima. Kroz integraciju jezičnih sposobnosti i komunikacijskih veština, program priprema studente za složene zahteve globalnog tržišta i interkulturalne interakcije. Kroz kurikulum koji obuhvata lingvistiku, književnost, prevođenje i digitalnog poslovanja, studenti razvijaju širok spektar veština koje su tražene u raznim sektorima kao što su obrazovanje, mediji, diplomatija i poslovno upravljanje. Kroz izborne predmete studenti stiču kvalifikacije neophodne za interkulturalno razumevanje kao što je francuski i nemački jezik i za različite poslove u oblasti digitalnog biznisa i marketinga koji nužno integrišu znanja engleskog jezika.
 
Kroz praktične vežbe, studentske projekte i istraživačke zadatke, studenti stiču veštine koje im mogu koristiti u akademskom, profesionalnom i ličnom životu.

CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA OAS ENGLESKI JEZIK U BIZNISU:

 • Postizanje kompetencija i akademskih veština kao i metode za njihovo sticanje, odnosno, učenje o savremenim metodama nastave i upotrebi različitih nastavnih tehnologija koje doprinose razvoju specifičnih veština neophodnih za efikasno usvajanje znanja i veština na engleskom jeziku;
 • Posedovanje gramatičke tačnosti, širokog rečnika i stručnost u pravilnom izražavanju istraživačkih i analitičkih ideja na engleskom jeziku;
 • Stimulisanje misaonog procesa studenata kroz različite kreativne zadatke i projekte koji omogućavaju izražavanje inovativnih ideja na engleskom jeziku;
 • Razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije uključujući prevođenje, urednički rad, leksikografiju i nastavu engleskog kao stranog jezika, što im pruža osnovu za različita profesionalna usmerenja;
 • Kroz stručnu praksu studenti stiču konkretno iskustvo u radu sa engleskim jezikom i digitalnim poslovanjem u realnim radnim okruženjima, pripremajući ih za uspešnu karijeru u različitim profesionalnim oblastima;
 • Kroz izborne predmete studenti stiču znanja o digitalnom biznisu i marketingu i značaju integracije engleskog jezika u oblasti biznisa i poslovanja na međunarodnom nivou;
 • Razvijanje veština poslovnog komuniciranja, uključujući multikulturalnost, primenu različitih metoda i tehnologija u procesima digitalne transformacije i efikasnog marketinškog pristupa na tržištu.

NAJČEŠĆA RADNA MESTA DIPLOMIRANIH STUDENATA

Studijski program Engleski jezik u biznisu otvara vrata za širok spektar karijera u međunarodnim kompanijama, vladinim agencijama, nevladinim organizacijama, itd. Diplomci mogu očekivati pozicije kao što su menadžeri za međunarodne odnose, stručnjaci za korporativnu komunikaciju, analitičari tržišta, i slično.
 
Student koji završi osnovne akademske studije Engleski jezik u biznisu osposobljen je da radi kao:

Prevodilac za engleski jezik, sa posebnim naglaskom na francuski i nemački jezik. Takođe, može da radi i kao digitalni marketing stručnjak ili specijalista za digitalno oglašavanje.

Menadžer projekata ili menadžer proizvoda u oblasti digitalnog poslovanja i kao specijalista za upravljanje ljudskim resursima sa fokusom na digitalne kompanije.

Analitičar ili istraživač tržišta sa posebnim naglaskom na međunarodno poslovanje i konsultant za inovacije i preduzetništvo u digitalnom sektoru.

Specijalista za internu komunikaciju ili korporativne komunikacije u kompanijama i kao specijalista za upravljanje sadržajem ili društvenim medijima u digitalnom okruženju.

Student može da radi i kao koordinator međunarodnih poslovnih aktivnosti ili menadžer uvoza/izvoza u digitalnom trgovinskom sektoru.

Svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija Engleski jezik u biznisu je da stvori stručnjake koji su sposobni da primene svoje znanje i veštine u različitim područjima, od obrazovanja i medija do poslovnog sektora i diplomatije, i osposobljava studente kao globalno orijentisane pojedince spremne za aktivno učešće u savremenom društvu i tržištu rada.

ISHODI UČENJA STUDIJSKOG PROGRAMA:

Studenti stiču konkretne kompetencije i kvalifikacije koje su prepoznate i cenjene kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou.

Ishod procesa učenja:

 • Diplomirani student poseduje akademska znanja i stručna znanja koja se odnose na razumevanje osnovnih koncepata i teorija engleskog jezika, uključujući gramatiku, fonetiku, sintaksu i leksikologiju;
 • Kritičko razumevanje i primenu u uskoj specijalističkoj oblasti učenja, rada i razumevanje kulturnih i društvenih aspekata anglofonih zemalja;
 • Rešava složene probleme u uskoj specijalističkoj oblasti učenja i/ili rada u nestandardnim uslovima
 • Primenjuje veštine uspešne komunikacije na engleskom jeziku na različitim nivoima (početni, srednji, napredni) u interakciji i saradnji sa drugima iz različitih društvenih grupa;
 • Komunikacija na engleskom jeziku u različitim kontekstima (akademski, profesionalni, svakodnevni)
 • Primenjuje etičke standarde svoje profesije;
 • Organizuje, kontroliše i obučava druge za rad;

USAGLAŠENOST PROGRAMA SA MEĐUNARODNIM PROGRAMIMA

Studijski program OAS Engleskog jezika u biznisu studentima pruža mogućnost da steknu međunarodno priznatu diplomu i da se povežu sa poslovnim liderima. Partnerstva sa prestižnim međunarodnim kompanijama omogućavaju studentima da primene znanja i prošire svoje profesionalne mreže.
 
OAS Engleski jezik u biznisu je kreiran po uzoru na vodeće svetske Univerzitete.

Predmeti studijskog programa

Studijski program sadrži 41 predmet, od kojih su 33 obavezna predmeta i 27 izborna predmeta, od kojih student bira osam.

 • Student može da izabere osam izbornih predmeta francuskog (sa dva predmeta struke)
 • Umesto francuskog, student može da izabere četiri predmeta sa studijskog programa OAS Digitalni biznis i marekting (sa ciljem upoznavanja sa strukom i problematikom poslovanja), do 6 predmeta engleskog jezika (4 obavezna i 2 izborna) i do 2 predmeta nemačkog jezika. Takođe, student ima opciju da izabere i 2 predmeta iz retorikike i javnog nastupa i audiovizuelno prevođenje na engleskom jeziku.

 
Studiјski program OAS Engleski јezik u biznisu sadrži 5 grupa predmeta:

 1. Engleski jezik
 2. Nemački јezik
 3. Francuski jezik (izborni)
 4. Opšti obavezni predmeti
 5. Menadžment predmeti (izborni)

 
Student može da izabere bilo koju kombinaciju osam izbornih predmeta.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

I godina
A1SA1 Savremeni engleski jezik 1

Osnovni cilj predmeta je usavršavanje sve četiri jezičke veštine: čitanje, pisanje, slušanje i govor, kao i integrisanje svih jezičkih veština na višem srednjem nivou (B2.1). Takođe, cilj predmeta je jačanje vokabulara, razlikovanje različitih tipova tekstova i iskaza, pravilna primena gramatičkih pravila u upotrebi jezika, prepoznavanje tipova tekstova i iskaza, upoznavanje sa različitim registrima, stilovima i nivoima formalnosti, kao i tečnosti u govoru.

А1O01 Uvod u studije jezika

Cilj kursa je ovladavanje osnovnim pojmovima iz oblasti lingvistike. Upoznavanje sa jedinstvenim svojstvima prirodnih jezika i njegovim funkcijama. Sagledavanje jezika i komunikacije u kulturološkom kontekstu (višejezičnost). Razumevanje raslojavanja jezika. Savladavanje osnova analize jezičke strukture na raznim nivoima jezika (fonetskom, fonološkom, morfološkom, sintaksičkom, leksikološkom i semantičkom), kontrastirajući u datim domenima engleski sa srpskim jezikom uz pomoć rezultata kontrastivnih proučavanja jezika, sa krajnjim ciljem pripreme za naredne kurseve anglističke lingvistike.

А1КК1 Engleska kljiževnost

Predmet ima za cilj da studentima omogući pregled karakteristika engleske književnosti koja obuhvata istorijski i kulturni kontekst do 18. veka. Predmet treba studentima da pruži pregled osnovih karakteristika engleske književnosti i kulture, razmatranih unutar pomenutog istorijskog konteksta.

N1А11 Nemački jezik 1

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovama i logikom nemačkog jezika, razvijanje osnovne komunikativne sposobnosti i sticanje samopouzdanja u upotrebi nemačkog jezika. Najvažniji cilj je motivacije za učenje nemačkog jezika i razumevanje nemačke kulture i društva kao i priprema za sledeći nivo znanja.

A1O02 Informatička pismenost

Cilj predmeta je: razumevanje osnovnih principa računarskih sistema i informacionih tehnologija; razvoj veština efikasnog korišćenja računara i softverskih alata; upoznavanje sa osnovnim konceptima internet tehnologija i digitalne sigurnosti; priprema studenata za korišćenje informacionih tehnologija u daljem akademskom i profesionalnom radu.

А1SА2 Savremeni engleski jezik 2

Osnovni cilj predmeta je usavršavanje sve četiri jezičke veštine: čitanje, pisanje, slušanje i govor, kao i integrisanje svih jezičkih veština na višem srednjem nivou (B2.2). Takođe, cilj predmeta je jačanje vokabulara, analiza rauličitih tipova tekstova i iskaza, pravilna primena gramatičkih pravila u upotrebi jezika, prepoznavanje tipova tekstova i iskaza, upoznavanje sa različitim registrima, stilovima i nivoima formalnosti, kao i tečnosti u govoru po skladu iz Zajedničkog evropskog okvira za jezike za ciljani nivo.

A1L02 Fonetika i fonologija engleskog jezika

Cilj predmeta je: da osposobi studente da primenjuju teorijsko znanje u praksi i poboljšaju vlastiti izgovor; da se osposobe za razumevanje izvornih govornika sa različitog govornog područja.

A1KK2 Angloamerička kljiževnost 1

Studentima se predstavljaju osnovne teme i pravci u američkoj književnosti, kao i društvene prilike povezane sa osnovnim temama i pravcima u američkoj književnosti od perioda kolonizacije do 1945. godine; upoznavanje studenata sa ideološkom pozadinom književnih i drugih tekstova koji pripadaju epohi romantizma, realizma i modernizma u Sjedinjenim Američkim Državama. Omogućuje se razvoj sposobnosti studenata da strukturirano i koherentno izlože stečeno znanje u pisanoj formi.

MN1A12 Nemački jezik 2

Cilj je nastaviti razvijati osnovne jezične veštine, uključujući govor, slušanje, čitanje i pisanje na nemačkom jeziku. Studenti će se upoznati sa novim vokabularom, frazama i gramatičkim konceptima koji su složeniji u odnosu na prethodni nivo. Cilj je i motivisati studente da se osećaju sigurnije u upotrebi nemačkog jezika u različitim situacijama. To uključuje razgovor o svakodnevnim temama, postavljanje pitanja, izražavanje vlastitih mišljenja i razumevanje osnovnih tekstova na nemačkom jeziku. Studenti će se upoznati sa osnovnim elementima nemačke kulture, običajima i društvenim normama kako bi bolje razumeli kontekst u kojem se jezik koristi. To može uključivati praktične vežbe, kao što su uloge, diskusije o kulturnim razlikama i interpretaciju jednostavnih tekstova o nemačkoj kulturi.

А1О03 Srpski jezik

Cilj predmeta je ponavljanje i proširivanje znanja iz pravopisa srpskog jezika u kontrastiranju sa engleskim. Razumevanje važnosti upotrebe različitih funkcionalnih stilova srpskog književnog jezika u različitim okolnostima i sa različitom namenom (razgovorni, naučni, književnoumetnički, novinarski i administrativni). Cilj je da studenti u celini ovladaju pravopisnom normom srpskog književnog jezika.

II godina
А2SА3 Savremeni engleski jezik 3

Cilj predmeta je razvijanje jezičkih kompetencija na nivou C1.1 po Zajedničkom evropskom okviru za jezike za sve četiri jezičke veptine (slušanje, čitanje, pisanje i govor), kao i integrisanje svih veptina. Takođe, cilj predmeta je efikasna i tačna upotreba jezika u usmenoj i pisanoj komunikaciji na ciljanom nivou, kao i upoznavanje sa kulturama i običajima zemalja engleskog govornog područja.

A2L03 Morfologija engleskog jezika

Cilj je sticanje osnovnih znanja o predmetu, važnim pojmovima i terminima u morfologiji. Upoznavanje studenata sa osnovnim teorijskim i metodološkim pristupima u jezičkoj analizi na morfološkom nivou. Podizanje jezičke kompetencije na viši nivo primenom teorijskog znanja i metodoloških principa iz oblasti morfologije engleskog jezika.

A2KK3 Angloamerička književnost 2

Cilj predmeta je upoznavanje sa piscima i književnim tekstovima savremene američke književnosti; analiziranje savremene američke književnosti u širem kulturnom, društvenom i istorijskom kontekstu.

N2А21 Немачки језик 3

Cilj je da se studenti dodatno upoznaju sa jezičnim strukturama i vokabularom na nivou A2.1. Takođe i da se razvijaju osnovne jezične veštine – govor, slušanje, čitanje i pisanje uz fokus na situacije koje zahtevaju više unapređenih komunikativnih sposobnosti. Cilj je da se studenti ohrabre da aktivno učestvuju u komunikaciji na nemačkom jeziku, izražavajući svoje mišljenje i razmenjujući informacije u različitim kontekstima. Studenti će nastaviti da se upoznaju sa aspektima nemačke kulture i društva, što će im pomoći da bolje razumeju kontekst u kome se jezik koristi i da razviju usvojenu jezičnu kompetenciju.

Izborni predmeti 1

F2A11 Francuski jezik 1
Razvijanje jezičke komunikativne kompetencije i sticanje jezičkih veština (audiranje, razumevanje pisanog teksta, pisana i govorna produkcija, medijacija) na nivou A1 učenja francuskog jezika. Razvijanje sposobnosti studenta za primenu francuskog jezika u budućim specifičnim stručnim oblastima.

OM255 Uvod u operacioni menadžment

MK201 Principi marketinga

MG210 Upravljačko računovodstvo

MG110 Principi menadžmenta

А2SА4 Savremeni engleski jezik 4

Cilj predmeta je razvijanje jezičkih kompetencija na nivou C1.2 po Zajedničkom evropskom okviru za jezike za sve četiri jezičke veštine (slušanje, čitanje, pisanje i govor), kao i integrisanje svih veptina. Takođe, cilj predmeta je efikasna i tačna upotreba jezika u usmenoj i pisanoj komunikaciji na ciljanom nivou, kao i upoznavanje sa kulturama i običajima zemalja engleskog govornog područja.

А2L04 Sintaksa engleskog jezika

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa strukturom rečenice (vrsta reči, fraza, klauza) i tipovima rečenice engleskog jezika, kao i sa osnovama sintaksičke analize.

A2KK6 Angloamerička književnost i film

Upoznavanje studenata sa razvojnim oblicima američke književnosti od pojave prvih književnih oblika pa do druge polovine 20. veka; savladavanje razumevanja kreativnog duha američkog naroda; analiziranje književnih dela uz pomoć njihovih filmskih; tumačenje dela kroz interakciju sa studentima sa osvrtom na razvoj filmske industrije i njene povezanosti sa američkom književnošću.

N2А22 Nemački jezik 4

Cilj je da se studenti dodatno upoznaju sa jezičnim strukturama i vokabularom na nivou A2.2, nastavljajući da razvijaju osnovne jezične veštine – govor, slušanje, čitanje i pisanje, sa fokusom na poboljšanje komunikativnih sposobnosti. Sledeći cilj je da se studenti ohrabre da se aktivno uključe u komunikaciju na nemačkom jeziku, izražavajući svoja mišljenja i razmenjujući informacije u različitim kontekstima kao i da dobiju dobru osnovu da pređu na jezički nivo B1.1.

Izborni predmeti 2

F2А12 Francuski jezik 2
Razvijanje jezičke komunikativne kompetencije i sticanje jezičkih veština (audiranje, razumevanje pisanog teksta, pisana i govorna produkcija, medijacija) na nivou A1 učenja francuskog jezika. Razvijanje sposobnosti studenta za primenu francuskog jezika u budućim specifičnim stručnim oblastima.

МG215 Menadžment ljudskih resursa
Cilj predmeta je da upozna studente sa osnovnim teorijskim i praktičnim principima i tehnikama upravljanja ljudskim resursima. Imajući u vidu da su zaposleni i njihova znanja najvredniji resurs preduzeća, fokus predmeta je na sticanju saznanja strategijskog upravljanja ljudskim resursima, koji obuhvata znanja iz oblasti planiranja, regrutacije, selekcije, socijalizacije, obučavanja, ocene performansi zaposlenih, dizajniranja sistema nagrađivanja i upravljanja fluktuacijom. Cilj je studentima obezbediti saznanja o faktorima internog i eksternog okruženja koji deluju na kompetencije i broj ljudskih resursa, kao i saznanja o izazovima i trendovima sa kojima se suočavaju zaposleni.

MK345 Digitalno oglašavanje
Cilj predmeta: upoznati studente sa najnovijom praksom primene digitalnog oglašavanja, kao i relevantnim aspektima procesa komuniciranja i odnosima sa javnošću; upoznati studente sa uticajem psiholoških faktora komuniciranja, oblicima i tipovima komunikacije; sticanje relevantnih znanja o kreiranju komunikacione poruke, izboru medija za oglašavanje, upravljanju komunikacionim budžetom, ulogom digitalnih tehnologija u komunikaciji, kao i pitanjima lobiranja i krizne komunikacije.

MG145 Ja u biznisu

MG105 Uvod u poslovnu statistiku

MG135 Organizaciono ponašanje

III godina
А3SА5 Savremeni engleski jezik 5

Cilj predmeta je razvijanje jezičkih kompetencija na nivou C2.1 po Zajedničkom evropskom okviru za jezike za sve četiri jezičke veštine (slušanje, čitanje, pisanje i govor), kao i integrisanje svih veština. Takođe, cilj predmeta je efikasna i tačna upotreba jezika u usmenoj i pisanoj komunikaciji na ciljanom nivou, kao i upoznavanje sa kulturama i običajima zemalja engleskog govornog područja.

А3L05 Leksikologija sa elementima leksikografije

Cilj predmeta je sistematično usavršavanje veštine slušanja, veštine čitanja i veštine govora. Predmet o aspektima komunikacije od kulturološkog značaja za anglofono područje, te shodno tome, povećanju gramatičke korektnosti i usvajanju veštine samostalnog rada na širenju opšteg i stručnog vokabulara.

A3KK4 Kulture i društva anglofonih zemalja

Studenti će se upoznati sa osnovnim konceptima povezanim sa književnošću na engleskom jeziku koja potiče iz različitih delova sveta, izvan Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Ovo uključuje razumevanje kulturnog konteksta, geografsku rasprostranjenost i autore koji su stvarali na engleskom jeziku. Cilj je da se studenti osposobe za čitanje, razumevanje i tumačenje književnih tekstova na engleskom jeziku, kao i da primene svoje znanje o anglofonim književnostima kroz razmatranje njihovog mesta u društvu i kulturi na globalnom nivou.

N3B11 Nemački jezik 5

Cilj predmeta je razvijanje jezičke komunikativne kompetencije i sticanje jezičkih veština (audiranje, razumevanje pisanog teksta, pisana i govorna produkcija, medijacija) na nivou A2 učenja francuskog jezika. Razvijanje sposobnosti studenta za primenu francuskog jezika u budućim specifičnim stručnim oblastima.

Izborni predmeti 3

F3A21 Francuski jezik 3
Razvijanje jezičke komunikativne kompetencije i sticanje jezičkih veština (audiranje, razumevanje pisanog teksta, pisana i govorna produkcija, medijacija) na nivou A1 učenja francuskog jezika. Razvijanje sposobnosti studenta za primenu francuskog jezika u budućim specifičnim stručnim oblastima.

MK325 Digitalni marketing

MG325 Uvod u digitalni biznis
Cilj predmeta je da studente uvede u modele i koncepte digitalnog biznisa, da razumeju važne aspekte digitalnog biznisa i da ih nauči kako da primene digitalno poslovanje na savremenim i vrlo konkurentnim tržištima, kao i kako da primene odgovarajuće modele digitalnog biznisa u okviru digitalizacije poslovanja njihovog preduzeća.

MK410 Menadžment digitalnog marketinga

MK441 Brend menadžment

А3SА6 Savremeni engleski jezik 6

Cilj predmeta je razvijanje jezičkih kompetencija na nivou C2.2 po Zajedničkom evropskom okviru za jezike za sve četiri jezičke veštine (slušanje, čitanje, pisanje i govor), kao i integrisanje svih veština. Takođe, cilj predmeta je efikasna i tačna upotreba jezika u usmenoj i pisanoj komunikaciji na ciljanom nivou, kao i upoznavanje sa registrima i razvijanje pragmatičkih komptenecija u receptivnim i produktivnim jezičkim veštinama.

A3S01 Engleski jezik u savremenom poslovanju i komuniciranju

Upoznavanje i ovladavanje leksikom, sintaksom, semantikom i pragmatikom engleskog jezika u kontekstu njegove poslovne upotrebe, od poslovne korespondencije, preko upotrebe informacionih tehnologija do vođenja i prisustvovanja poslovnim sastancima. Time se stiče osnova za dalje sticanje i usavršavanje znanja i veština iz polja poslovnog engleskog jezika.

A3O04 Pragmatika i analiza diskursa

Upoznavanje sa osnovnim teorijsko-metodološkim konceptima pragmatike kao lingvističke discipline koja se bavi proučavanjem jezičke upotrebe. Razumevanje jezičkog i društvenog konteksta i njegov uticaj na uspostavljanje značenja u komunikaciji. Primena interaktivnih aspekata jezičke upotrebe u poslovnoj i interkulturalnoj komunikaciji. Upoznavanje sa osnovama analize diskursa kao interdisciplinarnog pristupa proučavanja jezika iznad nivoa rečenice. Razvijanje komunikativne kompetencije koja podrazumeva diskursnu i stratešku kompetenciju. Prepoznavanje i primena interaktivnih i interakcijskih markera diskursa. Izučavanje vrsta i karakteristika govornog i pisanog jezika i primena kroz funkcionalne stilove, pre svega razgovornog i poslovnog.

N3B12 Nemački jezik 6

Cilj predmeta je unapređenje jezičkih sposobnosti studenata na nivou B1.2 nemačkog jezika, razvoj sposobnosti komunikacije u različitim svakodnevnim i poslovnim, složenijim situacijama. Sposobnost vođenja razgovora na temu snova, planova, ličnih stavova, doživljaja i utisaka. Sposobnost prepričavanja filma, knjige, ili nekog istorijskog, ili ličnog događaja.

Izborni predmeti 4

F3А22 Francuski jezik 4
Razvijanje jezičke komunikativne kompetencije i sticanje jezičkih veština (audiranje, razumevanje pisanog teksta, pisana i govorna produkcija, medijacija), na nivou A2 učenja francuskog jezika. Razvijanje sposobnosti studenta za primenu francuskog jezika u budućim specifičnim stručnim oblastima.

MG475 Međunarodno poslovanje
Cilj predmeta je upoznati studente sa multinacionalnim preduzećima, globalnom konkurencijom, međunarodnim organizacijama, ugovorima i međunarodnim zakonima, i nacionalnim trgovinskim politikama; da studenti razumeju da globalizacija poslovanja donosi nove mogućnosti i pretnje vladama, firmama i pojedincima; uvodi elemente međunarodnog poslovanja koji stvaraju i omogućavaju preduzećima da se uspešno takmiče na globalnom tržištu kakvo danas postoji, sa pogledom na budući rast i ekspanziju.

MK220 Ponašanje potrošača
Cilj predmeta je da pruži studentima upotrebljivo znanje o glavnim teorijama i nalazima istraživanja u oblasti ponašanja kupaca. Cilj predmeta nije da studenti samo nauče gradivo, već da ga povežu u celinu i da ga primene. U tom smislu, posebna pažnja se poklanja primeni stečenog znanja u različitim marketnškim problemima. Iako nastavna materija pruža studentima taktičku upotrebljivost, ona studentima pruža i široko razumevanje potrošača i sa strateškog stanovišta.

MG320A Digitalna ekonomija
Cilj predmeta je da studenta uputi kako digitalna ekonomija utiče na tržišta i društvo. Učimo o tome kako internet, mobilne komunikacije, ekonomija deljenja, društveni mediji i kriptovalute utiču na globalno poslovanje. Predmet ima dva glavna dela: 1) Osnovna teorija u digitalnoj ekonomiji, uključujući: mrežne efekte, modele stvaranja vrednosti, digitalne poslovne modele i modeliranje tržišta. 2) Kako digitalna ekonomija utiče na privatnost, propise i strategiju.

MG240 Osnovi finansijskog menadžmenta
Imajući u vidu izlazne kompetencije koje studijski program treba da pruži studentima, cilj predmeta je da osposobi studente da razumeju primenu modela sadašnje vrednosti firme, primenu homogenih mera, analizu kredita, iznajmljivanja, finansijskih investicija i kriva prinosa. Na ovaj način, ovaj predmet zaokružuje finansijska znanja koja je student stekao na predmetima MG315 Uvod u mikroekonomiju i MG210 Upravljačko računovodstvo, te kao budući menadžer u oblasti digitalnog biznisa i marketinga, student stiče na ovaj način, dovoljno kompetencija za donošenje odluka koje nose određene finansijske rizike MG315 Upravljanje proizvodom.

МG380 Pravo u uslovima digitalnog biznisa
Usvajanje osnovnih i primenjenih znanja iz oblasti prava u uslovima digitalnog poslovanja, što podrazumeva: razumevanje osnova pravnog sistema Republike Srbije i osnova stvarnog, radnog i obligacionog prava; razumevanje izvora prava i njihove međusobne hijerarhije; razumevanje potrebe za zaštitom podataka o ličnosti u sajber prostoru i osnovnih postulata GDPR; razumevanje uloge i značaja prava intelektualne svojine u oblasti digitalnog biznisa; razumevanje pravnih aspekata čuvanja podataka o ličnosti u pravu Republike Srbije; razumevanje i unapređivanje znanja u oblasti visoko tehnološkog kriminala i njegovih pojavnih oblika, kao što je fišing; razumevanje značaja pravnog regulisanja zaštite potrošača i elektronskom oglašavanju; razumevanje značaja i uloge pravnog sistema u oblasti elektronske trgovine i zaključivanja e-ugovora, posebno u svetlu blokčejn tehnologija; unapređivanje znanja u oblasti rešavanja sporova u privredi; razumevanje značaja pravnog regulisanja elektronskog plaćanja i sajber bezbednosti.

IV godina
A4L06 Tehnike neknjiževnog prevođenja

Sticanje znanja i veština iz oblasti prevođenja neknjiževnih tekstova sa srpskog na engleski i sa engleskog na srpski jezik. Predočavanje postupaka koji se primenjuju u procesu prevođenja naučnih, novinskih, dokumentarnih i stručnih tekstova. Upoznavanje sa prevodilačkim strategijama i postupcima koji se upotrebljavaju prilikom neknjiževnog prevođenja. Usvajanje znanja iz konkretnih stručnih oblasti poput medicine, ekonomije i bankarstva, prava…

A4S02 Poslovna korespondencija na engleskom jeziku

Upoznavanje sa osnovama poslovne korespondencije na engleskom jeziku u njenim različitim kontekstima. Studentima se pružaju fundamentalna znanja iz leksike, sintakse, semantike i pragmatike engleskog jezika uopšte, a zatim i u njegovoj specifičnoj poslovnoj upotrebi.

A4О05 Diskurs digitalnih medija

Cilj ovog predmeta je osposobljavanje studenata da shvate složenost digitalne komunikacije i procene uticaj digitalnih medija na savremeno društvo. Studenti će naučiti kako da kritički ocenjuju digitalne diskurse proučavajući teorijske okvire i primere iz stvarnog sveta. Cilj ovog predmeta je da pripremi studente da shvate kako digitalna komunikacija utiče na društvo i etiku. Studenti će kroz interdisciplinarni pristup upoznati različite aspekte digitalne komunikacije i steći veštine neophodne za efikasnu komunikaciju u digitalnom svetu – jezičku, vizuelnu i etičku. Izučavanjem ovog predmeta, studenti će steći osnovu za kritičko razmišljanje o funkciji i uticaju digitalnih medija u savremenom društvu.

Izborni predmeti 5

А4S06 Engleski jezik u pravu i međunarodnom poslovanju
Razvijanje veština slušanja, govora, čitanja i pisanja na engleskom jeziku na nivoima određenim prema Zajedničkom evropskom okviru za žive jezike, postizanje jezičke kompetencije u različitim stručnim tekstualnim žanrovima koji se odnose na pravo i međunarodno poslovanje, zatim sticanje jezičkih struktura neophodnih za komunikaciju sa stručnjacima iz oblasti prava i poslovnog okruženja kako u zemlji tako i u svetu.

N4S01 Poslovna korespondencija na nemačkom jeziku
Predmet predstavlja uvodni kurs za sticanje i ovladavanje terminologijom poslovnog nemačkog jezika u pisanoj komunikaciji.

F4S01 Francuski jezik struke 1
Sistematizacija i kontinuirani razvoj receptivnih i produktivnih jezičkih veština do nivoa B1 učenja francuskog jezika. Usavršavanje komunikativne kompetencije i primena kompleksnijih jezičkih struktura u odnosu na deskriptore nivoa B1. Praktična primena stečenih i produbljivanje novih stručnih jezičkih registara. Razvijanje sposobnosti studenta za primenu francuskog jezika u budućim specifičnim stručnim oblastima.

Izborni predmeti 6

F4B11 Francuski jezik 5
Sistematizacija i kontinuirani razvoj receptivnih i produktivnih jezičkih veština do nivoa B1 učenja francuskog jezika. Usavršavanje komunikativne kompetencije, kompleksnijih jezičkih struktura u odnosu na deskriptore nivoa B1. Praktična primena stečenih i produbljivanje novih jezičkih registara. Razvijanje sposobnosti studenta za primenu francuskog jezika u budućim specifičnim stručnim oblastima.

А4О07 Retorika i javni nastup
Cilj predmeta je upoznati studente sa osnovnim znanjem iz retorike kao naučne discipline, uz primenu principa tehnike besedništva: uvežbavanje dikcije, načina izlaganja, vežbe za suzbijanje treme, priprema sadržaja i zauzimanja stava, usklađivanje govora tela sa načinom izlaganja, ostvarivanje kontakta sa publikom. Razumevanje važnosti dobre pripreme za javni nastup i značaja negovanja kulture govora i čitanja (karakter, nivo obrazovanja i vaspitanja, sposobnost brzog zaključivanja, sklonosti i interesovanja, uvažavanje sagovornika, etički princip, životna filozofija).

MG480 Zelena i cirkularna ekonomija
Ovaj predmet studentima osnovnih studija pruža znanja o konceptima ekonomije životne sredine, ekonomije resursa i cirkularne ekonomije. Primena različitih koncepata, okvira i modela srednjeg nivoa iz mikroekonomije biće primenjena za pronalaženje rešenja za probleme životne sredine. Pored poboljšanja razumevanja tema iz oblasti ekonomije životne sredine, ekonomije resursa i cirkularne ekonomije, ciljevi ovog predmeta uključuju unapređenje veština kritičkog mišljenja i učenje kako pravilno primeniti stečeno znanje iz teorijske ekonomije na rešavanje praktičnih problema.

MG435 Privlačenje i rad sa talentima
U uslovima velike konkurencije, u mnogim industrijskim sektorima najznačajni faktor konkurentske prednosti je kvalitet zaposlenih u organizaciji. Od posebnog značaja je regrutovanje mladih talenata koji su najčešće i nosoci razvoja inovacija i postaju odlučujući faktori određivanja budućnosti organizacije. Zbog toga je sve veća tražnja za talentima, menadžeri ljudskih resursa su sve više pod pritiskom da pronađu talente na tržištu rada.
Cilj predmeta je da upozna studente sa problematikom regrutovanja i zapošljavanja telanata. Predmet ima dva dela. U prvom delu se izučavaju strategije regrutovanja, ocenjivanja, angažovanja i protoka talenata. U drugom delu se izučava onlajn regrutovanje talenata, primena onlajn sistema za regrutovanje i testiranje kandidata. Studenti stiču znanja neophodna za definisanje zahteva za projektovanje i razvoj ovih onlajn sistema, kao i sticanje veština u njihovom korišćenju u cilju automatizovanom testiranju talenata.

A4L07 Usmeno prevođenje
Upoznavanje sa najneophodnijim akademskim veštinama zajedno sa specijalističkim jezikom iz polja marketinga i odnosa sa javnošću. Sticanje neophodnog vokabulara iz ovih oblasti. Sticanje osnovnih pojmova medijske pismenosti i prepoznavanje raznovrsnih komunikativnih konteksta u kojima se odvija proces odnosa sa javnošću i plasiranje marketinških poruka.

A4S03 Engleski jezik u odnosima s javnošću i marketingu
Predmet pruža pregled zarada i potsticaja kao važan, strateški faktor poslovanja javnih i privatnih preduzeća. Predmet treba pružiti mogućnosti za istraživanje projektovanja i razvoja efektivnih programa nadoknade i planova podsticaja. Pored toga, predmet razmatra zakonske i regulatorne zahteve koji utiču na politike i prakse. Od ključne je važnosti da poslovni lideri, posebno u oblasti ljudskih resursa, shvate nagrade i rizike zarada i podsticaja kao ključnu investiciju potrebnu za podršku poslovnih ciljeva organizacije. Mada je program predmeta usmeren na analizu zarada i podsticaj u inostranim organizacijama (pre svega u SAD), predmet daje i uporedna rešenja koja se primenjuju u Srbiji.

AS408 Engleski jezik u informatici i digitalnom biznisu
Studenti su upoznati sa elementima savremenog engleskog poslovnog jezika iz oblasti digitalnog biznisa i informacionih tehnologija putem sistematske obrade autentičnih tekstova, snimljenog materijala i različitih vežbi.

Izborni predmet 7

A4S07 Engleski jezik u finansijama i bankarstvu
Upoznavanje sa teorijskim osnovama uticaja jezika na svet finansija, trgovine, bankarstva. Sticanje osnovnih znanja iz primenjene anglistike u finansijama i bankarstvu. Naglasak na specifičnom vokabularu iz ovog polja. Osposobljavanje studenata za samostalno usvajanje terminologije sa naglaskom na primeni u konkretnim situacijama u finansijskim institucijama..

N4S02 Nemački jezik struke
Predmet predstavlja uvodni kurs za sticanje i ovladavanje terminologijom poslovnog nemačkog jezika. U tom okviru, naglasak se daje učenju složenica, ustaljenih frazalnih sklopova, te proširivanju rečnika i približnim sinonimnim izrazima.

F4S02 Francuski jezik struke 2
Upoznavanje studenata sa osnovama lingvističkih nauka, primenjenom lingvistikom i didaktikom stranih jezika, konceptom jezik-komunikacija. Kritičko promišljanje uticaja jezika na društvo na osnovu primera diskurzivnih praksi u klasičnim i digitalnim medijima. Promišljanje primera L2 i poređenje jezičkih i kulturoloških datosti, s ciljem da student na francuskom jeziku komunicira na temu različitosti. Upoznavanje sa pojmom IKK (interkulturna komunikativna kompetencija). Primenjena lingvistika u poslovnoj komunikaciji.

Izborni predmet 8

F4B12 Francuski jezik 6
Sistematizacija i kontinuirani razvoj receptivnih i produktivnih jezičkih veština do nivoa B1 učenja francuskog jezika. Usavršavanje komunikativne kompetencije, kompleksnijih jezičkih struktura u odnosu na deskriptore nivoa B1. Praktična primena stečenih i produbljivanje novih jezičkih registara. Razvijanje sposobnosti studenta za primenu francuskog jezika u budućim specifičnim stručnim oblastima.

A4L08 Audiovizuelno prevođenje
Uvođenje u najvažnije pojmove i teoretske osnove audio-vizuelnog prevođenja. Sagledavanje kritičkih pristupa u radu sa audio-vizuelnim tekstom u kontekstu interlingvalnog i intralingvalnog okruženja. Upoznavanje sa pristupima tumačenju i analizi izvornog audio-vizuelnog materijala i formiranje smernica za adaptaciju audiovizuelnog teksta shodno lingvističkim, sociološkim i kulturološkim uslovima.

MG270 Osnove upravljanja poslovnim procesima

MG450 Analitika ljudskih resursa
Cilj predmeta je da upozna studente mogućnostima primene analitike podataka u slučaju privlačenja i zadržavanje talenata i analize rada zaposlenih. Analitika podataka o ljudima, je preduslov za sprovođenje bilo kakve strategije privlačenja i zadržavanja talenata. Ljudski kapital je u 21. veku broj jedan faktor za ostvarenje konkurentske prednosti. Primena nauke o podacima za jačanje ljudskog kapitala firmi je trend koji počinje da dominira. Zato, ovaj predmet može biti važan za buduće HR menadžere inovativnih firmi u industriji znanja.

OM365 Upravljanje projektima
Upravljanje projektima je interdisciplinarna i međufunkcionalna aktivnost u organizaciji. Naglasak u nastavi ovog predmeta je na odnosu projekata prema upravljanju promenom i pristupima i ulogama potrebnim za postizanje uspešne implementacije projekta. Skoro svaka organizacija je uključena u neku vrstu projekta. Iskustvo i aktuelna istraživanja otkrivaju da mnogi projekti ne uspevaju očekivanja iz raznih razloga. Ovaj predmet ima za cilj da upozna studente sa preporukama za organizaciju nekog projekta, sa metodama upravljanja svim tipičnim aktivnostima i da na taj način pomogne studentima da razviju svoje veštine u upravljanju projektima, da prepoznaju i izbegnu uzroke neuspeha projekta i da upravljaju projektom od njegove početne faze do njegovog završetka.

A4S05 Stručna praksa

Cilj predmeta je omogućavanje studentima da primene stečena teorijska znanja iz oblasti filoloških nauka, kao i stranih jezika u realnom poslovnom okruženju. Takođe, cilj predmeta je sticanje konkretnih veština koje su potrebne za rad u poslovnom okruženju u oblasti komunikacija i poslovne korespondencija, kao i za timski rad. Jedan od dopunskih ciljeva predmeta je razvijanje sposobnosti za kritičko razmišljanje, samostalno rešavanje problema, sposobnost prilagođavanja radnom okruženju.

OM495 Završni rad

Prijava završnog rada može se ostvariti nakon upisanog završnog semestra. Odbrani završnog rada može se pristupiti nakon položenih svih ispita predviđenih nastavnim planom.


CEFR NIVOI ZNANJA ENGLESKOG, NEMAČKOG I FRANCUSKOG ЈEZIKA STUDIЈSKOG PROGRAMA OAS ENGLESKI ЈEZIK U BIZNISU

Metropolitan univerzitet se opredelio da primeni međunarodno priznate CERF nivoe znanja za engleski, nemački i francuski јezik kao transparentnu, koherentnu i sveobuhvatnu osnovu za razradu јezičkih nastavnih planova i programa i smernica nastavnog plana i programa, proјektovanje nastavnog materiјala i materiјala za učenje i procenu znanja stranih јezika.
 
CERF (The Common European Framework of Reference for Languages) je zaјednički evropski referentni okvir za јezike: učenje, podučavanje, ocenjivanje i sadržan јe u posebnoј publikaciјi koјi јe usvoјio Savet Evrope. Ona sadži deskriptore koјi opisuјu nivoe znanja stranih јezika. Oni predstavljaјu transparentnu, koherentnu i sveobuhvatnu osnovu za razradu јezičkih nastavnih planova i programa, smernica nastavnog plana i programa, dizaјn nastavnog materiјala i materiјala za učenje i procenu znanja stranih јezika.

 
Globalna skala – Tabela 1 (CEFR 3.3): Zaјednički referentni nivoi

Vešt korisnik C2 Student razume sa lakoćom gotovo sve što čuјe ili pročita. Može da sumira informaciјe iz različitih govornih i pisanih izvora, rekonstruišući argumente i račune u koherentnu prezentaciјu. Može da se izrazi spontano, veoma tečno i precizno, razlikuјući finiјe niјanse značenja čak i u složeniјim situaciјama.
C1 Student razume širok spektar zahtevnih, dužih tekstova i prepoznje implicitno značenje. Može da se izrazi tečno i spontano bez mnogo očiglednog traženja izraza. Može da koristi јezik fleksibilno i efikasno u društvene, akademske i profesionalne svrhe. Može da proizvede јasan, dobro struktuiran, detaljan tekst o složenim temama, pokazuјući kontrolisanu upotrebu organizacionih obrazaca, konektora i kohezivnih uređaјa.
Nezavisni korisnik B2 Studnet razume glavne ideјe složenog teksta o konkretnim i apstraktnim temama, uključuјući tehničke diskusiјe u oblasti njegove/njene speciјalizaciјe. Može da komunicira sa stepenom tečnosti i spontanosti što čini redovnu interakciјu sa izvornim govornicima sasvim mogućem bez napora za bilo koјu stranu. Može da proizvede јasan, detaljan tekst o širokom spektru tema i obјasni gledište o aktuelnom pitanju daјući prednosti i nedostatke različitih opciјa.
B1 Student razume glavne tačke јasnog standardnog unosa o poznatim stvarima sa koјima se redovno susreće na poslu, u slobodno vreme itd. Može da se nosi sa većinom situaciјa koјe se mogu poјaviti tokom putovanja u oblasti u koјima se govori јezik. Može da napravi јednostavan povezani tekst o temama koјe su poznate ili od ličnog interesa. Može opisati iskustva i događaјe, snove, nade i ambiciјe i ukratko dati razloge i obјašnjenja za mišljenja i planove.
Osnovni korisnik A2 Student razume rečenice i često korišćene izraze koјi se odnose na oblasti od naјneposredniјeg značaјa (npr. veoma osnovne lične i porodične informaciјe, kupovina, lokalna geografiјa, zaposlenje). Može da komunicira u јednostavnim i rutinskim zadacima koјi zahtevaјu јednostavnu i direktnu razmenu informaciјa o poznatim i rutinskim stvarima. Može јednostavno da opiše aspekte svog/njenog porekla, neposrednog okruženja i stvari u oblastima koјe su hitne potrebe.
A1 Student razume i koristi poznate svakodnevne izraze i vrlo osnovne fraze koјe imaјu za cilj zadovoljenje potreba konkretnog tipa. Može da predstavi sebe i druge i može da postavlja i odgovara na pitanja o ličnim detaljima kao što su gde živi, ljudi koјe poznaјe i stvari koјe ima. Može komunicirati na јednostavan način pod uslovom da druga osoba govori polako i јasno i spremna јe da pomogne.

POPUST ZA PRIJAVE U PROMO PERIODU

Univerzitet Metropolitan za generaciju 2024/2025. organizuje preliminarnu prijavu za upis.
 
Kandidati imaju mogućnost prijave od juna do septembra meseca i u tom periodu ostvaruju popust od 10% na ukupnu cenu školarine za prvu godinu studija.
 
Za upis na studijski program „Engleski jezik u biznisu“ mogu konkurisati kandidati koji su završili ili završavaju četvorogodišnju srednju školu.

Univerzitet Metropolitan u Beogradu – Tradicionalna nastava i internet nastava

STUDIJSKI PROGRAM Godišnja školarina (tradicionalna i Internet nastava) PROMO CENA za preliminarnu
prijavu do septembra 2024.
FAKULTET ZA STRANE JEZIKE
Engleski jezik u biznisu 2.290 € 2.061 €

 
 
 

Univerzitet Metropolitan u Nišu – Tradicionalna nastava

STUDIJSKI PROGRAM Godišnja školarina (tradicionalna nastava) PROMO CENA za preliminarnu
prijavu do septembra 2024.
FAKULTET ZA STRANE JEZIKE
Engleski jezik u biznisu 1.790 € 1.611 €