Универзитет Метрополитан у Београду

Објављује

К О Н К У Р С

 
за избор наставника и заснивање радног односа :
 
1.Наставник за ужу област Рачунарске науке,
2.Наставник за ужу област Безбедност информација.

 
УСЛОВИ ЗА НАСТАВНИКАКандидати треба да испуњавају услове за избор у звања дефинисане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника и сарадника на Метрополитан универзитету.
 
У складу са чланом 65, 71. и 72. Закона о високом образовању, радни однос се заснива на одређено време за сва звања, осим звања
редовног професора.
 
Начин пријаве: Кандидати који испуњавају услове конкурисања, потребно је да попуне електронску пријаву чији обавезни формулар за наставничка места могу да преузму кликом овде.
Попуњену електронску пријаву и допунску документацију (копије диплома и радова) послати на електронску адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs
 
За додатне информације кандидати се могу обратити електронском поштом на адресу konkurs@metropolitan.ac.rs или телефоном 011/ 20 30 885 (Валентина Катић).
 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања, до 15. новембра 2018. године.