Školarine

Školarine za državljane Srbije i bivših republika SFR Jugoslavije

Školarina za inostrane studente

Šta obuhvata školarina?

Uplatnica

Odluka za raspisivanje konkursa 2024/2025. godinaOdluka o visini školarine i uslugama koje pruža univerzitet 2024/25Merila za utvrđivanje visine školarine na univerzitetu Metropolitan