Školarine

Školarine za državljane Srbije i bivših republika SFR Jugoslavije

Školarina za inostrane studente

Šta obuhvata školarina?

Uplatnica

Odluka o izmeni Odluke o visini školarine i naknadama koje pruža Univerzitet Metropolitan u školskoj 2023/24. godiniOdluka o visini školarine i naknadama za usluge koje pruža Univerzitet Metropolitan u školskoj 2023/24. godiniMerila za utvrđivanje visine školarine na univerzitetu Metropolitan