XXVII Skup TRENDOVI RAZVOJA: “ON-LINE NASTAVA NA UNIVERZITETIMA“, ove godine održan je online. Sam cilj skupa bila je rasprava o aktuelnim problemima visokog obrazovanja, a posebno o pitanjima nastavnog i naučnog rada u uslovima pandemije Covid-19.

 

Na konferenciji razmatrana su dosadašnja iskustva on-line i hibridne nastave, primenjeni softverski alati, prisutnost, zadovoljstvo i uspeh studenata. Takođe, diskutovalo se i inovativnim (sopstvenim) rešenjima u modernom obrazovanju, na bazi novih tehnologija. Razmatrala su se i iskustva o finalnoj fazi akreditacije fakulteta u Srbiji za naredni sedmo-godišnji period, kao i standardi za akreditaciju, sa naglaskom na akreditaciju onlajn nastave. Diskutovalo se o procesima internacionalizacije univerziteta, mobilnosti studenata i profesora kroz Erazmus+, Bilateralne i druge projekte.

 

Profesor dr Dragan Domazet je na konferenciji učestvovao sa uvodnim radom, na temu: „KOLIKO ONLAJN NASTAVE, KOLIKO RAČUNARSTVA?“

 

U svom radu profesor je razmatrao dve dileme kreatora studijskih programa. Prva je vezana za stepen primene onlajn nastave i e-učenja u nastavnom procesu, a druga –  stepen učešća računarstva u studijskim programima i predmetima. Za obe dileme u radu se predlaže način utvrđivanja i prikazivanja učešća onlajn nastave, kao i računarstva u nekom studijskom programu ili predmetu.

 

Rad profesora Domazeta možete pročitati na sledećem LINKU, na 142. stranici.