U okviru redovnog predavanja na Fakultetu za menadžment Univerziteta Metropolitan, kod profesorke dr Tatjane Mamule na predmetu Liderstvo i donošenje odluka, održano je gostujuće predavanje putem Zoom platforme na temu – Izazovi ženskog preduzetništva, gostujućeg predavača, dr Sanje Popović Pantić.

 

Studenti su imali priliku da kroz kraći istorijat razvoja ženskog preduzetništva u Srbiji steknu uvid u širi društveni i ekonomski kontekst u kome je žensko preduzetništvo nastalo i prošlo put tranzicije sličan onom koiji je prošla i srpska privreda u poslednje dve decenije – od socijlanog do razvojnog modela.

 

Na predavanju su objašnjene najčešće prepreke sa kojima se suočavaju preduzetnice, poput pristupa finansijama i tržištu, a predstavljeni su i nalazi najnovijeg istraživanja o uticaju COVID-19 na poslovanje ženskih malih i srednjih preduzeća.

 

Takođe, napravljene su i paralele sa određenim aspektima ženskog preduzetništva u Srbiji i Evropi i istaknuti su sektori u kojima dominiraju preduzetnice što je dovedeno u vezu sa percepcijama rodnih uloga koje preovlađuju u srpskom društvu. Da izazovi definisanja ženskog preduzetništva nisu specifičnost srpskog društva, dokazano je kroz primer aktuelne debate na svetskom nivou koju je pokrenuo Međunarodni trgovinski centar i Institut za standarde Švedske, sa ciljem dolaženja do konačne definicije ženskog preduzetništva.

 

Gostujući predavač, dr Sanja Popović Pantić je naučni saradnik u Centru za istraživanje razvoja nauke i tehnologije Instituta „Mihajlo Pupin“ u kome se bavi istraživanjem inovativnih aspekata preduzetništva kao i podrškom MSP sektoru u upravljanju inovacijama. Predsednica je Udruženja poslovnih žena Srbije 20 godina, a od 2015. predsedavajuća je sektorske grupe za žensko preduzetništvo u Evropskoj mreži preduzetništva (Enterprise Europe Network-EEN), koju čine eksperti iz 16 evropskih zemalja. Dobitnica je nekoliko nacionalnih priznanja poput nagrade „Planeta Biznis“ koju joj je dodelio ekonomski magazin „Biznis“ i „Ekonometar“ za veliki doprinos razvoju preduzetništva u Srbiji, priznanje Kapetan Miša Anastasijević za „Naj poslovnu ženu godine“, priznanje Ministarstva ekonomije za doprinos razvoju ženskog preduzetništva, a na predlog Ambasade SAD-a u Srbiji – nominovana je za prestižnu nagradu koju dodeljuje Međunarodna alijansa žena sa sedištem u Vašingtonu, koja joj je i 2012. dodeljena. Time se svrstala među 100 odabranih osoba (i žena i muškraca) u celom svetu koje se svake godine nagrađuju za izuzetan doprinos ekonomskom osnaživanju žena.

 

Cilj gostujućeg predavanja je bio da se studentima FAM-a približi pojam ženskog preduzetništva, potreba izdvajanja kao posebne kategorije preduzetništva i izazovi sa kojima se istraživači i stručnjaci suočavaju u pokušajima da ga definišu. Poseban fokus je bio i na preprekama sa kojima se preduzetnice suočavaju na putu razvoja firme, a naročito za vreme krize izazvane pandemijom virusa COVID-19.