Projekat Trans2Work je osmišljen kao komplementarni program projektima „Jednak pristup za sve – Osnaživanje socijalne dimenzije u cilju jačanja evropskog prostora visokog obrazovanja“ (EquiED) u Republici Srbiji „Podrška i inkluzija studenata sa invaliditetom u institucije visokog obrazovanja u Crnoj Gori“ (SINC@HE) u Crnoj Gori i „Jednake mogućnosti za studente s posebnim potrebama u visokom obrazovanju“ (EQOPP) i BiH.

 

S obzirom da postoji potreba da se ojača akademska zajednica u cilju prihvatanja koncepta tranzicije osoba sa invaliditetom od fakulteta do radnog mesta, ciljne grupe i potencijalni partneri univerziteta su: studenti sa invaliditetom, univerzitetski nastavnici i osoblje, postojeći univerzitetski servisi, karijerni centri, poslodavci i potencijalne mreže.

 

Ovaj cilj će biti postignut samo uz podršku visokoobrazovnih institucija koje će tokom trajanja projekta omogućiti studentima sa invaliditetom da učestvuju u programima prakse u okviru posebnog programa mobilnosti koji je ukuljučen u Erasmus+ program kreditne mobilnosti studenata sa visokoobrazovnih institucija. Važno je napomenuti da učešće NVO u ovom projektu podržavaju osobe sa invaliditetom koje cu ce već suočavale sa problemima u zapošljavanju i mogu da doprinesu ovom projektu prenoseći svoja znanja i iskustva.

 

Za više informacija posetite stranicu – trans2work.eu