Osnovne informacije o programu

 • Trajanje studija: 1 godina
 • Broj ESPB: 60 ESPB
 • Zvanje: Master inženjer
 • Polje: Tehničko-tehnološke nauke
 • Oblast: Informacioni sistemi
 • Oblici studiranja: Preko Interneta (e-učenje)

OPIS PROGRAMA

U okviru master programa Informacioni sistemi izučava se pre svega informacija, njena obrada, skladištenje i korišćenje, što je i glavna funkcija informacionih sistema u organizacijama.  Informacioni sistemi (IS) prikupljaju, memorišu, obrađuju i šalju podatke, informacije i znanje. Informacioni sistem je naučna disciplina  akademskih studija koja obuhvata koncepte, principe i procese za dva široka područja aktivnosti unutar organizacija:

 • prikupljanje i prenošenje informacija, kao i resursa i usluga informacionih tehnologija (što je funkcija informacionih sistema), i
 • razvoj, rad i usavršavanje infrastrukture i sistema radi upotrebe u procesima organizacije (razvoj sistema, rad sistema i održavanje sistema).

ISHODI UČENJA STUDIJSKOG PROGRAMA

Studijski program master akademskih studija (MAS) Informacioni sistemi omogućava diplomiranim studetima:

 • Da razvijaju sopstvene i složenije informacione sisteme, uz korišćenje pojedinih komponenata kao gotovih IT rešenja – ako su završili modul Napredni informacioni sistemi.
 • Da primene poznati svetski softverski sistem SAP u kreiranju i korišćenju informacionog sistema organizacije u kojoj rade, ili da rade kao konsultanti za primenu SAP sistema, u firmama koji se tim poslom bave.
 • Da omoguće znanja operacionim menadžerima i iz oblasti Informacionih sistema, kako bi spajanjem dva srodno domenska znanja, bili u mogućnosti da automatizuju postavljene poslovne procese primenom IT , tj. da kreiraju informacioni sistem potpuno u skladu sa poslovnim procesima koje su postavili u svojoj organizaciji.
 • Da pruže dodatno ospobljavanje diplomiranim inženjerima Informacionih tehnologija koja će im omogućiti da učestvuju u razvoju i postavljanju informacionih sistema (sopstvenih ili baziraniog na gotovim i prilagodljivim rešenjima)
 • Da omoguće diplomiranim menadžerima dopunska znanja iz oblasti Informacionoih sistema, kako bi mogli da bolje i efikasnije učestvuju u razvoju informacionih sistema koji najbolje odgovaraju poslovnim funkcijama u njihovim organiѕacijama.