ONLINE PRIJAVA

Osnovne informacije o programu

 • Trajanje studija: 1 godina
 • Broj ESPB: 60 ESPB
 • Zvanje: Master inženjer informacionih tehnologija i sistema
 • Polje: Tehničko-tehnološke nauke
 • Oblast: Informacioni sistemi
 • Oblici studiranja: onlajn, preko Interneta (e-učenje)

Opis programa

U okviru master programa Informacioni sistemi izučava se pre svega informacija, njena obrada, skladištenje i korišćenje, što je i glavna funkcija informacionih sistema u organizacijama.
Informacioni sistemi (IS) prikupljaju, memorišu, obrađuju i šalju podatke, informacije i znanje. Informacioni sistem je naučna disciplina akademskih studija koja obuhvata koncepte, principe i procese za dva široka područja aktivnosti unutar organizacija:

 • prikupljanje i prenošenje informacija, kao i resursa i usluga informacionih tehnologija (što je funkcija informacionih sistema)
 • razvoj, rad i usavršavanje infrastrukture i sistema radi upotrebe u procesima organizacije (razvoj sistema, rad sistema i održavanje sistema).

Ishodi učenja studijskog programa

Studijski program master akademskih studija (MAS) Informacioni sistemi omogućava
diplomiranim studentima:

 • Da razvijaju sopstvene i složenije informacione sisteme, uz korišćenje pojedinih komponenata kao gotovih IT rešenja – ako su završili modul Napredni informacioni sistemi.
 • Da primene poznati svetski softverski sistem SAP u kreiranju i korišćenju informacionog sistema organizacije u kojoj rade ili da rade kao konsultanti za primenu SAP sistema, u firmama koji se tim poslom bave.
 • Da omoguće znanja operacionim menadžerima i iz oblasti Informacionih sistema, kako bi spajanjem dva srodno domenska znanja, bili u mogućnosti da automatizuju postavljene poslovne procese primenom IT , tj. da kreiraju informacioni sistem potpuno u skladu sa poslovnim procesima koje su postavili u svojoj organizaciji.
 • Da pruže dodatno ospobljavanje diplomiranim inženjerima Informacionih tehnologija koja će im omogućiti da učestvuju u razvoju i postavljanju informacionih sistema (sopstvenih ili baziraniog na gotovim i prilagodljivim rešenjima)
 • Da omoguće diplomiranim menadžerima dopunska znanja iz oblasti Informacionoih sistema, kako bi mogli da bolje i efikasnije učestvuju u razvoju informacionih sistema koji najbolje odgovaraju poslovnim funkcijama u njihovim organizacijama.

 

Sem RB MAS INFORMACIONI SISTEMI (60 ESPB),

Plan nastave u školskoj 2017/18

ESPB P V SIR

9

1 IS566 Upravljanje podacima i informacijama 8 2 3 2
2 IS530 Modeli poslovanja organizacija 8 2 3 2
3 IS540 Projektovanje naprednih IT infrastruktura 8 2 3 2
4 IS542 Arhitektura organizacije i sistema 8 2 3 2

10

5 IS556 Strategija i upravljanje IS 8 2 3 2
6 Izborni predmet 8 2 3
7 IS591 Stručna praksa 2
8 IS595 Završni rad 10


Sem RB Izborni predmet ESPB P V SIR
10 6 IS557 Upravljanje projektima razvoja IS 8 2 3 2
IS536 Razvoj i projektovanje IS 8 2 3 2

 

Oznake: P-predavanja; V-vežbe; SIR – studijski istraživački rad; ESPB – Evropski sistem prenosivih bodova

 

Kratak opis svih predmeta

IS530 Modeli poslovanja organizacija
U okviru ovog predmeta studenti su nakon završenog kursa u stanju da sagledaju, analiziraju i unapređuju poslovne procese organizacije pre svega primenom softvera za njihovu automatizaciju; Modeliraju poslovne procese primenom raspoloživih tehnika i alata; Prepoznaju situacije za implementaciju softverskih paketa kao što su SCM, CRM i ERP. Na predmetu se obrađuju sledeće teme: Strateški pogled na procese; koncepti organizacione efikasnosti i efektivnosti; Integracija funkcionalnih oblasti u organizaciji; Procesi koji se odnose na finansije, kupce i proizvodno-orijetisane ciljeve firme; Automatizacija poslovnih procesa; Korišćenje Dijagrama aktivnosti i BPM notacija prilikom modeliranja poslovnih procesa; alati za modeliranje poslovnih procesa; Redizajniranje poslova, uticaj automatizacije na radnu praksu; Moniroring i kontrola procesa; Upravljanje lancem snabdevanja (SCM); Upravljanje relacija sa kupcima (CRM), Sistemi za upravljanje preduzećem (ERP); Sistemi za kolaboraciju; Sistemi za upravljanje znanjem.
IS535 Analiza, modelovanje i projektovanje IS
Ovaj kurs omogućava razumevanje i primenu procesa analize i dizajna sistema. Studenti mogu da procene i odaberu odgovarajuću metodologiju razvoja i dizajna sistema. Studenti uče o značaju efikasne komunikacije i integracije sa korisnicima sistema. U kursu se stavlja naglasak na razvoj interpersonalnih veština sa klijentima, korisnicima, članovi tima kao i drugih veština potrebnih za razvoj, rad i održavanje sistema.
Studenti se osposobljavaju za primenu metodologija razvoja informacionih sistema i različitih tehnika koje se pri tom mogu koristiti. Fokus je stavljen na danas aktuelne objektno orijetisane metode i tehnike. U stanju su da projektuju i implementiraju baze podataka i koristi naredbe SQL-a, projektuje potrebnu interakciju između čoveka i računara.
IS540 Napredne IT infrastrukture
Predmet predstavlja uvod u problem naprednih tema iz oblasti infrastrukture informacionih sistema. On obuhvata teme koje se odnose na napredne teme iz oblasti računarskih i sistemskih arhitektura, na napredne teme iz oblasti mrežne infrastrukture i sve druge servise i mogućnosti koje IT infrastruktura pruža u okviru jedne ili više umreženeih organizacija.
IS565 Napredne baze podataka
Dok osnovni kurs baza podataka pokriva osnovne koncepte sistema za upravljanje bazama podataka, postoji veliki broj drugih problema koje treba rešeti ukoliko studenti imaju nameru da karijeru grade u ovoj oblasti. Ovaj kurs ima za cilj da unapredi znanja studenata iz SQL-a u odnosu na osnovni kurs i uvede različite napredne teme uključujući optimizaciju upita, konkuretnost, skladišta podataka, graf baze podataka itd. Dok osnovni kurs iz baza podataka omogućava upoznavanje sa osnovnim principima baza podataka, dodatna razmatranja u okviru ovog kursa će pomoći studentima da postanu profesionalniji u pisanju upita i prošire svoja znanja radi boljeg razumevanje ove oblasti. Na kraju kursa studnti će imati solidna znanja o skladištima podataka i graf bazama podataka što je od velikog značaja za dalji napredak u izučavanju informacionih sistema.
IS510 Poslovna inteligencija
Predmet predstavlja uvod u problem naprednih tema iz oblasti infrastrukture informacionih sistema. On obuhvata teme koje se odnose na napredne teme iz oblasti računarskih i sistemskih arhitektura, na napredne teme iz oblasti mrežne infrastrukture i sve druge servise i mogućnosti koje IT infrastruktura pruža u okviru jedne ili više umreženeih organizacija.
Kurs daje uvod u poslovnu inteligenciju i opisuje koncepte, procese, alate, metodologije, infrastrukturu i postojeću praksu koje se korsite pri transformaciji poslovnih podataka u korisne informacije u smislu poslovne analitike ili kao podrška pri donošenju odluka u savremenom poslovanju. U tom smislu, ovde se izučava skup računarskih tehnologija i metoda za „rudarenje“ odataka (data mining) koje podržavaju donošenje odluka tako što se obezeđuju informacije tj. njihovo pamćenje i pretraživanje u skladištima podataka (data warehouse) u vezi internih i eksternih aspekata poslovanja.
IS505 Metodologija upravljanja poslovnim procesima
Cilj premeta je razumevanje metodologija za razvoj i primenu upravljanja poslovnim procesima, primarno u smislu načina implementacije (elementi razvoja metodologije; SAP metodologija; šest sigma kao podrška ili metodologija, itd.), ali i tehnologija kojim se implementacija ostvaruje, kao što su npr. servisno-orijentisana arhitektura, platforma za poslovne, sistem za upravljanje poslovnim procesima, itd., sa krajnjim ciljem ne samo upravljanja procesima u okviru integralnog upravljanja poslovanjem u organizaciji, nego i inoviranja poslovnih procesa.
Nakon izučavanja ove naučne discipline, studenti će posedovati teoretska znanja o razvoju i primeni metodologije za upravljanje poslovnim procesima, i primeni specifičnih tehnologija koje to omogućavaju. Pored toga, biće osposobljeni da primene ova znanja u realnim industrijskim uslovima sa metodološkog aspekta, kao i da povežu metodološki sa tehnološkim (IT) aspektom.
IT523 Upravljanje IT projektima
Sticanje znanja i veština za upravljanje IT projektima. Stečena teorijska i praktična znanja i veštine za samostalno upravljanje IT projektima.
IS591 Stručna praksa
Cilj stručne prakse je da studente pripremi studenata za samostalni istraživački i stručni rad u prepoznavanju i rešavanju konkretnih zadataka iz oblasti studijskog programa, u realnim uslovima prakse i/ili u istraživačkim laboratorijama i centrima.
Programski zadaci su orjentisani na uključenje studenata u projekte različitih vrsta, obima i namena, u njihovoj početnoj, razvojnoj ili završnoj, fazi. Kroz sagledavanje radne sredine i konkretnih radnih aktivnosti student treba steći nova znanja, sigurnost u radu i mogućnost integrisanja stečenih znanja i veština kroz prethodni studij u obimu od 120 sati.
IS595 Završni rad
Cilj završnog rada je da da: prikaz usvojenih znanja i veština potrebnih za samostalan rad i rešavanje konkretnih problema u praksi, dokaz osposobljenosti da student u ekspozeu prikaže rad na sažet i zanimljiv način, a tokom odbrane da odbrani svoje argumente i odgovori na pitanja i kritike, stečena znanja tokom studiranja su dobar osnov da student uspešno izradi i odbrani završni rad i da nakon izrade i odbrane završnog rada bude kompetentan za uspešno primenjivanje stečenih znanja na radnom mestu. Student demonstrira da je sposoban da: uz pomoć mentora sprovede istraživanje i prikaže rezultate na način koji je u skladu sa usvojenim normama za prikazivanje rezultata, poveže dobijene rezultate sa dostupnim rezultatima drugih radova, pravilno koristi relevantnu stručnu i naučnu literaturu, pravilno koristi sručne i naučne termine, usmeno obrazlaže rezultate rada i argumentovano odgovara na pitanja u vezi rada.

Cena školarina za državljane Republike Srbije i bivših SFRJ republika:

Cena školarina za državljane R.Srbije i bivših SFRJ republika:

 

AKONTACIJA UPLATA NA 3 RATE ŠKOLARINA
Studijski program
(nastava na srpskom jeziku)
20% uplata
pri upisu
1. rata školarine 20% uplata pri upisu
(rok 1. oktobar)
2. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. januar)
3. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. april)
Godišnja školarina (tradicionalna nastava)