MASTER STUDIJE

INFORMACIONI SISTEMI

Trajanje studija: 1 godina
Broj ESPB: 60 ESPB
Zvanje: Master inženjer informacionih tehnologija i sistema
Polje: Tehničko-tehnološke nauke
Oblast: Informacioni sistemi
Nastava online, konsultacije po izboru online ili neposredno sa profesorima

Master program Informacioni sistemi ima za cilj da studentima pruži potpuno razumevanje kako su informacioni sistemi (IS) projektovani, konstruisani i integrisani u organizacijama.

Master program IS je namenjem svim studentima koji žele da nadograde svoja znanja i veštine, a koji su se na osnovnim studijama obrazovali iz oblasti IT-a i računarstva. Pohađanjem master programa, studenti će naučiti sve izazove i rešenja sa kojima mogu da se susretnu prilikom uvođenja IS u preduzeća i organizacije.

Takođe, program je namenjen i studentima koji su završili osnove studije iz nekih drugih naučnih oblasti, a žele da se prekvalifikuju, prošire svoje sposobnosti na IT oblast i na taj način naprave sledeći korak u svojoj karijeri. Ovaj program će pomoći studentima da se uključe u svet Informacionih sistema i tehnologija, tako što će ih osposobiti da potpuno razumeju kako su informacioni sistemi projektovani i konstruisani, kao i da razumeju uticaj tehnologije i njhove integracije u organizaciji.

Master program Informacioni sistemi se satoji iz ukupno osam predmeta, koji su podeljeni na dva semestra, a studenti master studija imaju mogućnost da završe ceo program za ukupno 10 meseci.

Sem RB MAS INFORMACIONI SISTEMI (60 ESPB),
Plan nastave u školskoj 2021/22.
ESPB
1 1 IS566 Upravljanje podacima i informacijama 8
2 IS530 Modeli poslovanja organizacija 8
3 IS540 Projektovanje naprednih IT infrastruktura 8
4 IS542 Arhitektura organizacije i sistema 8
2 5 IS556 Strategija i upravljanje IS 8
6 IS536 Razvoj i projektovanje IS 8
7 IS591 Stručna praksa 2
8 IS595 Završni rad 10

Uspeh bilo koje IS/IT strategije, u velikoj meri zavisi od stručnjaka koji prepoznaju različite poslovne potrebe i razumeju kako tehnologije mogu podržati organizaciju u postizanju njenih ciljeva. Master studije iz Informacionih sistema će obuhvatiti arhitekturu sistema, tehnologiju podrške, kao i efikasno upravljanje i isporuku sadržaja i podataka.

Opis programa

U okviru master programa Informacioni sistemi izučava se pre svega informacija, njena obrada, skladištenje i korišćenje, što je i glavna funkcija informacionih sistema u organizacijama.

Informacioni sistemi (IS) prikupljaju, memorišu, obrađuju i šalju podatke, informacije i znanje. Informacioni sistem je naučna disciplina akademskih studija koja obuhvata koncepte, principe i procese za dva široka područja aktivnosti unutar organizacija:

  • prikupljanje i prenošenje informacija, kao i resursa i usluga informacionih tehnologija (što je funkcija informacionih sistema)
  • razvoj, rad i usavršavanje infrastrukture i sistema radi upotrebe u procesima organizacije (razvoj sistema, rad sistema i održavanje sistema).

Ishodi učenja studijskog programa

Studijski program master akademskih studija (MAS) Informacioni sistemi omogućava diplomiranim studentima:

Da razvijaju sopstvene i složenije informacione sisteme, uz korišćenje pojedinih komponenata kao gotovih IT rešenja.
Da primene poznati svetski softverski sistem SAP u kreiranju i korišćenju informacionog sistema organizacije u kojoj rade ili da rade kao konsultanti za primenu SAP sistema, u firmama koji se tim poslom bave.
Da omoguće znanja operacionim menadžerima i iz oblasti informacionih sistema, kako bi spajanjem dva srodno domenska znanja, bili u mogućnosti da automatizuju postavljene poslovne procese primenom IT, tj. da kreiraju informacioni sistem potpuno u skladu sa poslovnim procesima koje su postavili u svojoj organizaciji.
Da pruže dodatno osposobljavanje diplomiranim inženjerima informacionih tehnologija koja će im omogućiti da učestvuju u razvoju i postavljanju informacionih sistema (sopstvenih ili baziranih na gotovim i prilagodljivim rešenjima)
Da omoguće diplomiranim menadžerima dopunska znanja iz oblasti informacionih sistema, kako bi mogli da bolje i efikasnije učestvuju u razvoju informacionih sistema koji najbolje odgovaraju poslovnim funkcijama u njihovim organizacijama.

Kratak opis svih predmeta

IS566 Upravljanje podacima i informacijama

Predmet je koncipiran tako da može zadovoljiti ostavrenje postavljenih ciljeva i omogućiti studentima da nakon polaženog ispita mogu steći kompetencije neophodne za rad sa bazama podataka. Prve lekcije se odnose ukazivanje potrebe za čuvanjem podataka i primenu mogućih tehnologija koje se u tu svrhu mogu koristiti. Zatim se posebna pažnja ukazuje sistemima za upravljanje relacionim bazama podataka, tehnikama za konceptualno modeliranje relacionih baza podataka i SQL-u koji se koristi kao jezik za kreiranje elemenata baze podataka kao i manipulaciju podacima u relacionim bazama. U okviru predmeta se izučavaju i metode projektovanja i čuvanja velikih količina podataka u skladištima podataka (data warehouse) kao i metode za analitičku obradu podataka iz skladišta podataka.

IS530 MODELI POSLOVANJA ORGANIZACIJA

U okviru ovog predmeta studenti su nakon završenog kursa u stanju da sagledaju, analiziraju i unapređuju poslovne procese organizacije pre svega primenom softvera za njihovu automatizaciju; Modeliraju poslovne procese primenom raspoloživih tehnika i alata; Prepoznaju situacije za implementaciju softverskih paketa kao što su SCM, CRM i ERP. Na predmetu se obrađuju sledeće teme: Strateški pogled na procese; koncepti organizacione efikasnosti i efektivnosti; Integracija funkcionalnih oblasti u organizaciji; Procesi koji se odnose na finansije, kupce i proizvodno-orijetisane ciljeve firme; Automatizacija poslovnih procesa; Korišćenje Dijagrama aktivnosti i BPM notacija prilikom modeliranja poslovnih procesa; alati za modeliranje poslovnih procesa; Redizajniranje poslova, uticaj automatizacije na radnu praksu; Moniroring i kontrola procesa; Upravljanje lancem snabdevanja (SCM); Upravljanje relacija sa kupcima (CRM), Sistemi za upravljanje preduzećem (ERP); Sistemi za kolaboraciju; Sistemi za upravljanje znanjem.

IS540 Projektovanje naprednih IT infrastruktura

Predmet predstavlja uvod u problem naprednih tema iz oblasti infrastrukture informacionih sistema. On obuhvata teme koje se odnose na napredne teme iz oblasti računarskih i sistemskih arhitektura, na napredne teme iz oblasti mrežne infrastrukture i sve druge servise i mogućnosti koje IT infrastruktura pruža u okviru jedne ili više umreženeih organizacija.

IS542 Arhitektura organizacije i sistema

Arhitekture preduzeća se pravi s ciljem da se omogući upravlje složenošću informacionih sistema i tehnologija kako bi se sistemi/tehnologije uskladili sa strateškim ciljevima organizacije. U okviru predmeta su objašnjeni principi izgradnje arhitekture preduzeća kako bi se ukazalo na značaj koji ona ima za preduzeće Arhitekturu preduzeća treba implementirati i održavati što podrazumeva prenošenje arhitekture na vlasnike poslovnih procesa u samoj organizaciji, iniciranje projekata razvoja i održavanja softvera kao i planiranje tehnološke infrastrukturu uzimajući u obzir njen trenutni status. Održavanje arhitekture se vrši na osnovu podataka prikupljenih iz same organizacije kao i informacija o naprednim tehnologijima koje se mogu koristiti u izgradnji arhitekture.

IS556 Strategija i upravljanje IS

Predmet podrazumeva kreiranje i implementaciju dugoročnih planova za projektovanje, isporuku i korištenje informacionih sistema (IS) radi postizanja strateških ciljeva organizacije. Tema predmeta uključuje i praćenje i kontrolu resursa IS radi obezbeđenja usklađivanja sa strategijom i ciljevima organizacije, što se odnosi I na strategiju smanjenja uticaja na životnu sredinu. Konkretan fokus je na sledećim tematski celinama: strateška analiza IS; ekonomija IS; nabavka resursa IS; strateško planiranje IS; formalizovani modeli za rukovođenje IS; IS i životna sredina (ekološki aspekt).

IS536 Razvoj i projektovanje IS

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa savremenim teorijskim i praktičnim aspektima razvoja i projektovanja informacionih sistema. Predmet se izučava u II semestru, na smeru master studija “Informacioni sistemi” i ima ulogu zaključnog predmeta koji objedinjuje znanja koja su studenti stekli u okviru prethodnih predmeta, osnovnih i master studija, u cilju osposobljavanja za poslove sistem-analitičara.

IS591 STRUČNA PRAKSA

Cilj stručne prakse je da studente pripremi studenata za samostalni istraživački i stručni rad u prepoznavanju i rešavanju konkretnih zadataka iz oblasti studijskog programa, u realnim uslovima prakse i/ili u istraživačkim laboratorijama i centrima.

Programski zadaci su orjentisani na uključenje studenata u projekte različitih vrsta, obima i namena, u njihovoj početnoj, razvojnoj ili završnoj, fazi. Kroz sagledavanje radne sredine i konkretnih radnih aktivnosti student treba steći nova znanja, sigurnost u radu i mogućnost integrisanja stečenih znanja i veština kroz prethodni studij u obimu od 120 sati.

IS595 ZAVRŠNI RAD

Cilj završnog rada je da da: prikaz usvojenih znanja i veština potrebnih za samostalan rad i rešavanje konkretnih problema u praksi, dokaz osposobljenosti da student u ekspozeu prikaže rad na sažet i zanimljiv način, a tokom odbrane da odbrani svoje argumente i odgovori na pitanja i kritike, stečena znanja tokom studiranja su dobar osnov da student uspešno izradi i odbrani završni rad i da nakon izrade i odbrane završnog rada bude kompetentan za uspešno primenjivanje stečenih znanja na radnom mestu. Student demonstrira da je sposoban da: uz pomoć mentora sprovede istraživanje i prikaže rezultate na način koji je u skladu sa usvojenim normama za prikazivanje rezultata, poveže dobijene rezultate sa dostupnim rezultatima drugih radova, pravilno koristi relevantnu stručnu i naučnu literaturu, pravilno koristi sručne i naučne termine, usmeno obrazlaže rezultate rada i argumentovano odgovara na pitanja u vezi rada.

ISTAKNITE SE MEĐU KONKURENCIJOM I NAPRAVITE SLEDEĆI KORAK U VAŠOJ KARIJERI!

ONLINE PRIJAVA ZA UPIS >>

CENA ŠKOLARINA ZA DRŽAVLJANE R.SRBIJE I BIVŠIH SFRJ REPUBLIKA

STUDIJSKI PROGRAM ŠKOLARINA
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Softversko inženjerstvo 2.500 €
Bezbednost informacija 2.500 €
Informacioni sistemi i digitalizacija 2.500 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Marketing menadžment 1.500 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Dizajn novih medija 2.500 €

*Školarinu je moguće plaćati u više mesečnih rata.

ZANIMA VAS VIŠE INFORMACIJA O OVOM PROGRAMU?

Kontakt

E-mail

upis@metropolitan.ac.rs
 

Telefon

011 20 30 885 // 018 551 000
 

Pitajte nas

Ime *

Prezime *

E-mail *

Postavite pitanje *

captcha
Unesite kod sa slike: