0

Fakultet Digitalnih Umetnosti

MODNI DIZAJN

OSNOVNE INFORMACIJE:

 • Trajanje studija: 4 godine
 • Broj ESPB: 240 ESPB
 • Zvanje: Diplomirani dizajner

 • Polje: Umetnost
 • Oblast: Primenjena umetnost i dizajn
 • Oblik studiranja: Tradicionalni (u prostorijama univerziteta)

ŠTA JE MODNI DIZAJN?

Studijski program osnovnih akademskih studija Modni dizajn je deo programa Fakulteta digitalnih umetnosti na Univerzitetu Metropolitan koji su namenjeni obrazovanju i osposobljavanju studenata za stručni rad u oblasti primenjene umetnosti i dizajna.
 
Studijski program osnovnih akademskih studija Modni dizajn obrazuje studente za umetničku i praktičnu profesiju modnog dizajnera. Student se osposobljava za samostalan, ali i timski kreativan i analitički rad na različitim konkretnim zadacima i poslovima modnog dizajnera, kao što su dizajn odeće u raznim kategorijama od masovne produkcije, do autorskih kolekcija, dizajn aksesoara, izrade modnih odevnih proizvoda i modnih kolekcija, izrade tehničkih skica, koji se koriste u masovnoj produkciji modnih proizvoda. Student se u okviru akademskih studija uči, kako da na pravi način prati i analizira modne trendove, revije, modni marketing, stajling, kao i da zna da samostalno učestvuje u formiranju modnih brendova, brendiranja vezanog za modu i učestvuje u promociji modnih proizvoda.

 
CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA MODNI DIZAJN

Cilj programa je da osposobi studenta da idejno rešava, likovno i grafički oblikuje i realizuje složene forme u okviru modnog dizajna (odevne forme, aksesoare, modne prezentacije editorijala, slobodne modne ilustracije, kao i one za modne magazine, modna fotografija, ambalaža za modne proizvode) kao i da aktivno učestvuje u svim fazama njihove produkcije.
 
Кod studenta se razvijaju vizuelna kreativnost i percepcija prostornog razmišljanja. Modni dizajn kao primenjena umetnost podrazumeva istraživački duh, inovaciju, originalan pristup idejno-grafičkom i modnom rešenju i prisustvo visokih estetskih i etičkih standarda. Jedan od osnovnih ciljeva ovakvog obrazovanja je razvijanje lične inicijative, timskog rada i zajedničke saradnje. S obzirom na to da je oblast modnog dizajna i digitalnih umetnosti usko povezana sa novim tehnologijama i društvom, podrazumeva se kontinuirani rad, stalno usavršavanje, učenje, informisanje i upoznavanje sa savremenim tokovima.
 
Studijski program osnovnih akademskih studija Modni dizajn ima precizno definisane ciljeve koji su u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Univerziteta Metropolitan. Cilj je obrazovanje visoko stručnog kadra koji ima celovito akademsko obrazovanje i integrisano poznavanje i razumevanje širokoobuhvatne oblasti modnog dizajna. Cilj programa je formiranje stručnjaka koji će raditi na unapređenju i podizanju estetskog kvaliteta vizuelnih komunikacija u savremenom društvu. Istraživački i eksperimentalni pristup koji se izgrađuje kod studenta, osposobljava ga da osmisli i realizuje idejno-modna rešenja.
 
Modni dizajner koji završi ovaj studijski program osposobljen je da svojim realizovanim dizajnerskim rešenjima vizuelno predstavi proizvod tj. uslugu koju nudi poslodavac, ili da sam formira sopstveno malo ili srednje preduzeće.
 
Pored navedenog možemo istaći sledeće:
 

 • Student je u centru pažnje, male grupe, svaki student ima mentora, sav potreban materijal je dostupan u elektronskom obliku (prezentacija predavanja, tekstovi predavanja i vežbi, domaći i projektni zadaci, mogućnost pretraživanja po ključnim rečima itd.)
 • Student na osnovu izbornih predmeta može da kreira program u odnosu na sopstvena interesovanja.
 • Student ima mogućnost da izlaže svoje radove, kako u izložbenom prostoru Univerziteta Metropolitan, u reprezentativnim gradskim galerijama tako i na veb portalu, veb galeriji Univerziteta.
 • Princip učenja kroz stručnu praksu i kreativne radionice.
 • Pomoć pri zapošljavanju i profesionalnom razvoju.
 • Efikasno i kvalitetno obrazovanje.

 
Pored savladavanja umetničkih veština, kod studenata se podstiče formiranje i razvoj preduzetničkog duha i inicijative po uzoru na digitalne i tradicionalne modele poslovanja u formi malih i srednjih preduzeća. Studijski program osnovnih akademskih studija Modni dizajn pruža visok nivo edukacije ličnosti koja poznaje teorije i praksu, a sposobna je da praktičnim radom u svojoj profesiji doprinese opštem kulturnom, društvenom i ekonomskom napretku Srbije.

ZAŠTO STUDIRATI MODNI DIZAJN NA UNIVERZITETU METROPOLITAN?

Modni dizajn uz grafički dizajn kao jedna od oblasti primenjenih umetnosti, na jedinstven način objedinjuje praktičnu i estetsku stranu umetnosti. Predstavljajući određeni proizvod ili uslugu na tržištu kroz vizuelne forme modni dizajner je spona između proizvođača i potencijalnog kupca ili konzumenta. Zato je uloga i važnost profesije modnog dizajnera u savremenom društvu neosporna.

STEČENO ZNANJE NAKON ZAVRŠENIH STUDIJA

Studijski program podrazumeva sticanje veštine za samostalan rad i u kompjuterskim softverima namenjenim za dizajn kao što su Adobe Photoshop i Marvelous designer ali i tradicionalnim oblastima, tekstila, krojenja i modelovanja odevnih komada, aksesoara i šivenja. Student se upoznaje sa kompletnim segmentima rada u modnoj industriji od dizajna odevnih komada i kolekcije pa do realizacije, poznajući bazične osnove grafičkog dizajna. Studijski program ostvaruje kompletno obrazovanje kadrova koji su kompetentni za stručni i kreativni rad u oblasti modnog dizajna i to: samostalno ili kao deo tima u modnim kućama, modnim brendovima, autorskim dizajn studijima, izdavačkim kućama i medijima. Razvoj kritičkog i analitičkog mišljenja i istraživačkog procesa u cilju sticanja novih saznanja i primene modnog dizajna u mnogim oblastima.
 
 
Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • Izrada modne skice, modnih figuralnih prikaza, slobodne modne ilustracije i tehničke skice odevnih formi i aksesoara
 • Realizacija odevnih komada i aksesoara kroz tehnike modelovanja, konstrukcije, drapiranja i šivenja.
 • Razvoja kritičkog mišljenja i pristupa
 • Primene znanja u praksi:
  • Dizajn i realizacija modnih kolekcija u masovnoj produkciji i individualnih autorskih kolekcija
  • Izrada tekstilnih rešenja namenjenih realizaciji modnih proizvoda
  • Realizacija modne stilizacije u štampanim i drugim masovnim medijima, realizacija modnih izdanja, modnih kampanja i kataloga za prezentaciju modnih kolekcija.

 
 
Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • dizajna i realizacije modnih kolekcija u masovnoj produkciji i individualnih autorskih kolekcija
 • poznavanje mogućnosti upotrebe recikliranog materijala u modnoj industriji.
 • povezivanja osnovnih znanja iz oblasti grafičkog i modnog dizajna i njihove primene;
 • praćenja i primene novina u modnom dizajnu;

 
 
Ishodi učenja studisjkog programa Modni dizajn su sledeći:

 • Veštine crtanja ljudske figure, enterijera i komponovanje ljudske figure u prostoru
 • Veštine slikanja različitim slikarskim tehnikama (tempera, pastel, ulje, gvaš, akvarel)
 • Veština dizajniranja modnih kolekcija
 • Sposobnost za samostalan rad u polju modne ilustracije
 • Primena digitalne fotografije u opštoj formi ali i u oblasti mode
 • Poznavanje osnovnih softverskih alata iz oblasti grafičkog dizajna i kreiranje digitalnih 3D modela odevnih predmeta
 • Ovladavanja metodama krojenja, šivenja, konstrukcije i drapiranja
 • Sposobnost planiranja i realizacije marketing aktivnosti u okviru prezentacije modnih kolekcija

KOJIM POSLOVIMA MOGU DA SE BAVE MODNI DIZAJNERI

Student koji diplomirа nа studijskom programu Modni dizаjn osposobljen je da samostalno ili kao deo tima, bude na radnom mestu:

 • Sаmostаlni modni dizаjner
 • Modni dizаjner u mаsovnoj produkciji
 • Proizvodni menadžer u modnoj produkciji
 • Modni stilista
 • Modni ilustrator
 • Tehnički dizajner u modnoj produkciji
 • Dizajner grafičkih rešenja u okviru mode
 • Dizajner identiteta i brendiranja
 • Menadžer u modi
 • Marketing menadžer u modi
 • PR i event menadžer u modi

PLAN I PROGRAM

Svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija Modni dizajn ostvaruje se kroz četvorogodišnji program čija struktura obezbeđuje da se kroz nastavne sadržaje obaveznih i izbornih predmeta steknu odgovarajuća znanja i veštine iz oblasti Modnog dizajna.

Organizacija programa

I godina
 • AD104 Crtanje i slikanje za modni dizajn
 • AD131 Osnove savremenog odevanja 1
 • AD114 Kostimografija 1
 • NT111 Engleski jezik 1
 • AD102 Crtanje 2
 • AD132 Osnove savremenog odevanja 2
 • AD130 Anatomsko crtanje
 • NT112 Engleski 2
II godina
 • AD245 Кrojenje i šivenje 1
 • AD214 Кostimografija 2
 • AD301 Uvod u modnu ilustraciju
 • AD250 Digitalna fotografija
 • AD246 Кrojenje i šivenje 2
 • AD241 Modni dizajn 1
 • NT216 Engleski za modni dizajn
 • AD111 Istorija umetnosti starog i srednjeg veka

 

III godina
 • AD342 Modni dizajn 2
 • AD234 Dizajn tekstila 1
 • AD328 Dizajn i modelovanje odeće 1
 • Izborni predmet 1
  • AD110 Osnove grafičkog dizajna
  • AD376 Modni marketing
 • AD343 Modni dizajn 3
 • AD405 Modna ilustracija
 • AD428 Dizajn i modelovanje odeće 2
 • AD112 Istorija umetnosti novog veka
IV godina
 • AD345 Modni dizajn 4
 • Izborni predmet 2
  • AD236 Tekstilne tehnike
  • AD201 Istorija moderne i savremene umetnosti
 • Izborni predmet 3
  • AD371 3D modni dizajn
  • AD403 Modni detalji
 • Izborni predmet 4
  • AD312 Dizajn pakovanja 2
  • OM350 Preduzetništvo
 • AD351 Modne tehnike
 • Izborni predmet 5
  • AD235 Dizajn tekstila 2
  • AD387 Portfolio u modnom dizajnu
 • Izborni predmet 6
  • MК230 Brend menadžment
  • MК485 Menadžment specijalnih i medijskih događaja
 • AD493 Stručna praksa
 • AD497 Završni rad

 

Kratak opis svih predmeta

AD104 Crtanje i slikanje za modni dizajn
Cilj ovog predmeta je da uz teorijsku i praktičnu nastavu student savlada likovne elemente (tačku, liniju, boju, volumen, prostor, teksturu, kontrast) neophodne za realizaciju individualnih rešenja. Ishod predmeta je sticanje osnovnih znanja iz oblasti crtanja i slikanja i savladavanje osnovnih likovnih elemenata.
AD131 Osnove savremenog odevanja 1
Osnove savremnog odevanja imaju za cilj da upoznaju studente sa osnovnim tehnikama potrebnim za kreiranje modne kolekcije, od upoznavanja sa proporcijama modne figure (muška, ženska, dečija), preko razrade i definisanja početne ideje i tehničkih segmenta, do krajnjih modnih kreacija. Cilj predmeta je da student ovlada osnovnim tehnikama modnog dizajniranja potrebnim za likovno-dizajnerski izraz kako bi dalje mogao da nastavi svoje usavršavanje.
AD114 Kostimografija 1
Cilj predmeta je upoznavanje sa istorijom odevanja od antičkog doba do početka dvadesteog veka kroz predavanja i praktične zadatke. Odevni predmeti kroz istoriju odevanja se sagledavaju u različitim fazama nastanka u idejnom, socijalnom i kulturološkom kontekstu. Cilj predmeta je praćenje glavnih tokova istorijskog kretanja odevnih predmeta sa ključnim prikazima različitih faza razvoja. Cilj je i upoznavanje sa osnovnim oblicima odevnih predmeta, kao i transformacijom pojedinih odevnih komada u odnosu na razvoj društva.

NT111 Engleski jezik 1
Engleski jezik 1 je srednji kurs opšteg engleskog jezika. Cilj ovog predmeta je razvijanje kompetencija iz oblasti gramatike i vokabulara, kao i razvijanje i uvežbavanje sledećih jezičkih veština: govor, slušanje, čitanje, pisanje, prevođenje i integrisanje pomenutih veština.
AD102 Crtanje 2
Cilj ovog predmeta je da uz teorijsku i praktičnu nastavu student bude osposobljen da predstavi crtežom ljudsku figuru na klasičan likovni način, uz individualan pristup i izraz. Cilj je da studenti steknu znanje o anatomiji ljudskog tela kako klasičnim tako i savremenim tehnikama i načinima crtanja figure. Studenti uče da crtaju ljudsku figuru uz korišćenje klasičnih, kao i savremenih crtačkih pristupa, materijala i tehnika.
AD132 Osnove savremenog odevanja 2
Predmet Osnove savremnog odevanja 2 ima za cilj da dalje upoznaje studente sa osnovama modnog crteža, proporcijama modne figure (muška, ženska), osnovama modnog ilustrovanja i prezentacije kroz specifične likovne i crtačke tehnike koje se koriste u modnom ilustrovanju. Cilj ovog predmeta je učenje i korišćenje osnovnih principa i elemenata savremenog odevanja na inventivan i kreativan način. Cilj je da student ovlada osnovnim tehnikama u prikazu modne figure, modnih detalja kao i osnovnih elemenata u odevanju i da se fluentno koristi njima u svom likovno-dizajnerskom izrazu.
AD130 Anatomsko crtanje
Cilj ovog predmeta je sticanje osnovnog znanja o anatomiji ljudskog tela, skeletnog i mišićnog sistema. Кroz izučavanje skeletnog sistema, kao nosioca, i mišićnog sistema, kao pokretača ljudskog tela, studenti stiču tačnu predstavu o proporciji (kako pojedinih delova tako i celog tela), volumenu i načinu na koji funkcioniše ljudsko telo u pokretu ili mirovanju. Cilj predmeta je da studenti steknu znanje preciznog crtanja ljudske figure.

NT112 Engleski 2
Engleski jezik 2 je viši srednji kurs engleskog jezika. Cilj ovog kursa je razvijanje kompetencija iz oblasti gramatike i vokabulara, kao i razvijanje i uvežbavanje veština govora, slušanja, čitanja, pisanja, prevođenja i integrisanje pomenutih veština na nivou B2 prema standardima novog evropskog okvira za jezike.
AD245 Кrojenje i šivenje 1
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovama teorije konstrukcije krojeva odeće, krojenjem i šivenjem odevnih predmeta. Cilj je da studenti kroz teoriju i vežbe savladaju konstrukciju osnovnih krojeva za najznačajnije odevne predmete i njihovo modelovanje, kompletiranje i izradu prema zahtevima dizajna i namene.
AD214 Кostimografija 2
Cilj predmeta je upoznavanje sa istorijom odevanja i razvojem pojedinih modnih stilova, kao i razvojem rada pojedinih modnih dizajnera dvadesetog veka. Takođe, cilj je upoznavanje sa osnovnim društvenim konceptima i uticajima na razvoj odevanja u svakodnevnom životu određenih društvenih klasa. Cilj predmeta je izučavanje izrade odevnih komada u teorijskom smislu, kroz razne istorijske epohe.

AD301 Uvod u modnu ilustraciju
Cilj ovog predmeta je da upozna studente sa osnovama modne ilustracije i da kod studenta razvije lični crtački rukopis otkrivanjem novih stilova modne ilustracije. Predmet modna ilustracija ima za cilj da omogući razvoj sopstvenog prepoznatljivog modnog izraza studenta. Istovremeno, cilj je da student na vežbama neguje motoričke i kreativne sposobnosti.
AD250 Digitalna fotografija
Ciljevi predmeta Digitalna fotografija su sledeći:

– Osposobljavanje studenata za profesionalni rad u oblasti digitalne fotografije.
– Razvijijanje tehničkih i kreativnih veština studenata u oblasti fotografije, a posebno autorske, reklamne i modne fotografije.
– Upoznavanje sa profesionalnom fotografskom opremom.
– Upoznavanje sa neophodnim fotografskim softverima i mogućnostima njihove primene.
– Upoznavanje sa teorijskim aspektima autorske fotografije i osposobljavanje studenata za kreativni pristup autorskom radu.

AD246 Krojenje i šivenje 2
Cilj predmeta Кrojenje i šivenje 2 je nastavak rada sa studentima na razvoju osnovne konstrukcije, modelovanja, kompletiranja i dalje usavršavanje u oblati šivenja muške, ženske i dečije odeće i izradi modnih detalja. Program je osmišljen da kroz zadatke studente upozna sa tkaninama i pleteninama i njihovim karakteristikama. Takođe, cilj je da studenti steknu znanje o standardima i održavanju kvaliteta u odevnoj industriji i upoznaju sa savremenim programima, koji omogućavaju lakšu i bržu izradu krojnih slika, krojeva i njihovog gradiranja.
AD241 Modni dizajn 1
Modni dizajn 1 upoznaje studente sa osnovama modne ilustracije i njene primene u različitim medijima, kao i sa izradom i postavkom profesionalnog modnog portfolia dizajnera u okviru modnih kolekcija. Cilj predmeta je da student ovlada osnovnim tehnikama u prikazu modnih kolekcija, modnih detalja i da se koristi njima u svom likovnom i dizajnerskom izrazu.
NT216 Engleski za modni dizajn
Cilj nastave engleskog jezika je podizanje nivoa znanja engleskog jezika struke na nivo B2+/C1 zajedničkog evropskog okvira za žive jezike. Na predmetu Engleski jezik za modni dizajn studenti treba da utvrde upotrebu gramatike na višem srednjem nivou, prošire opšti, a naročito, stručni vokabular, uvežbavaju njihovu upotrebu u različitim jezičkim funkcijama i usavršavaju i integrišu sve četiri jezičke veštine: čitanje, pisanje, slušanje i govor.
AD111 Istorija umetnosti starog i srednjeg veka
Cilj predmeta je da studenti steknu osnovna akademska znanja o istoriji umetnosti u rasponu od 500. godina pre nove ere do 1500. godine. Cilj je da studenti steknu sposobnost da umetničko delo iz prošlosti posmatraju ne samo u okviru estetskih normi, nego i u idejnom, socijalnom, ekonomskom, političkom i rodnom kontekstu i znaju razliku između paganske, islamske i hrišćanske ikonografije i stila. Cilj je da u umetnosti prošlosti studenti dizajna vide inspiraciju u svom budućem dizajenerskom radu i da steknu praktično znanje u redizajniranju prošlosti.
AD342 Modni dizajn 2
Cilj predmeta Modni dizajn 2 je da upozna studente sa specifičnim temama na osnovu kojih se razrađuju autorske modne i komercijalne kolekcije. Cilj predmeta je usavršavanje likovne i crtačke pismenosti studenata kroz crtež i kolažne inspiracije. Cilj predmeta je da studenti stvore realne odevne komade.
AD234 Dizajn tekstila 1
Cilj predmeta Dizajn tekstila 1 je upoznavanje studenata sa nastankom prvih tekstilnih vlakana, tekstilnih materijala, osnovama i istorijatom dizajna tekstila. Studenti stiču znanje o sirovinskom sastavu, vrstama, načinu dobijanja, oplemenjivanja i primeni tekstilnih materijala, kao i dizajnu tekstila u različitim epohama. Pored upoznavanja sa materijalima, praktični deo predmeta podrazumeva zadatke koji se odnose na uvod u dizajn tekstila, gde se polazi od osnovnih principa, transponovanja oblika i strukture do formiranja raportnih kompozicija koje se mogu primeniti na tekstilu, a kasnije i u modnom dizajnu.
AD328 Dizajn i modelovanje odeće 1
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovama modelovanja muške, ženske i dečije odeće koja spadaju u polutešku i tešku konfekciju. Važan aspekt predmeta pored osnovne konstrukcije krojeva odeće je modelovanje na krojačkoj lutki. Cilj predmeta je izrada rešenja zadatog modela odeće kroz modelovanje krojeva osnovne konstrukcije, koja spadaju u konfekciju masovne komercijalne proizvodnje. Cilj ovog predmeta je da student bude osposobljen da samostalno realizuje zadate skice modela i sopstvene modele iz kolekcije, što obuhvata osnovnu konstrukciju, modelovanje i kompletiranje svih krojnih delova odevnog predmeta.
Izborni predmet 1
 • AD110 Osnove grafičkog dizajna
  Ovaj predmet nastoji da usmeri studenta ka razumevanju elemenata i koncepta vizuelnih ma-terijala. Materija koja se izučava ima za cilj da pripremi studenta za usvajanje, integraciju, interpretaciju i primenu savremenih važnost jezika, medija i semiotike u vizuelnoj kulturi. Student se profiliše da razume važnost jezika, medija i umetnosti u procesu kreiranja i analize vizuelnog materijala. Važan aspekt predmeta je izučavanje programa Adobe Photoshop.
  Sposobnost razumevanja teorijske osnove vizuelnih komunikacija, kao i praksa primenjivanja istih.Student stiče znanje iz različitih perspektiva vizuelne teorije (kulturalno i istorijski).Student je osposobljen da analizira vizuelne sadržaje i plasira kritičko mišljenje
 • AD376 Modni marketing
  Cilj predmeta je usvajanje znanja iz oblasti modnog marketinga i adekvatna primena stečenih znanja u praksi, pre svega u pogledu sagledavanja značaja i uloge marketinga u modnoj industriji kao i u pogledu kreiranja i slanja adekvatnih marketinških poruka u okruženje od strane konkretne modne kompanije, modnog brenda i modnog preduzetnika.
AD343 Modni dizajn 3
Cilj predmeta Modni dizajn 3 je da upozna studente sa naprednijim i zahtevnijim temama i principima na osnovu kojih se razrađuju modne kolekcije autorske mode, kao i mode u okviru komercijalnih kolekcija tekstilne industrije. Cilj je savladavanje konkretnih dizajnerskih veština, veština drapiranja i dekonstrukcije i njihovoj primeni u procesu dizajniranja. Cilj predmeta je da tokom razrade modnih kolekcija studenti nastave sa usavršavanjem svoje likovne i crtačke pismenosti kroz crtež i kolaže inspiracije. Glavni cilj predmeta je da studenti prevode zahtevnije teme i svoje ideje u realne odevne komade.
AD405 Modna ilustracija
Predmet Modna Ilustracija je nadogradnja predmeta AD301 Uvod u modnu ilustraciju, i ima za cilj da studenti steknu znanje prikazivanja svojih modnih kreacija likovnim tehnikama u cilju što uspešnije prezentacije sopstvene ideje. Predmet omogućava studentima da razviju razumevanje modnih silueta, površina, boja, tekstura i oblika i svoje ideje prezentuju kroz različite tehnike ilustracije od svojeručnog crteža do digitalnih manipulacija i kolaža.
AD428 Dizajn i modelovanje odeće 2
Cilj predmeta je savladavanje veština specifičnih vrsta modelovanja i drapiranja muških i ženskih odevnih predmeta, koji spadaju u polutešku i tešku konfekciju. Cilj predmeta je izrada rešenja zadatog modela odevnog predmeta ili krojnog dela. Pored sticanja veština modelovanja u razmeri 1:5, cilj predmeta je sticanje veštine izrade modelovanih krojeva u razmeri 1:1 i njihova realizacija po zadatoj skici modela. Cilj je da studenti budu osposobljeni da samostalno realizuju zadate skice modela i sopstvene modele.
AD112 Istorija umetnosti novog veka
Cilj predmeta istorije umetnosti novog veka jeste da studenti steknu napredna znanja o tokovima evropske umetnosti i vizuelne kulture od 15. do 19. veka. Cilj je da se studenti osposobe da uoče razliku između umetničkih epoha, pravaca i umetnika iz istorije umetnosti novog veka. Istovremeno cilj je da se studenti obuče da samostalno napišu seminarski rad o umetničkoj epohi, pravcu ili predstavnicima iz perioda istorije umenosti novog veka, kao i da znaju da se koriste ovim periodom istorije umetnosti kao inspiracijom u svom dizajnerskom radu.

AD345 Modni dizajn 4
Cilj predmeta Modni dizajn 4 je da kroz nove i napredne teme i zadatke studenti primene prethodno stečena teorijska i tehnička znanja. Cilj predmeta je učenje naprednijih principa razrade kolekcija u okviru autorske mode i masovne produkcije. Glavni cilj predmeta je da studenti od zahtevnijih kreativnih rešenja izvedu realne odevne predmete.
Izborni predmet 2
 • AD236 Tekstilne tehnike
  Upoznavanje sa istorijskim razvojem i primenom tekstilnih tehnika u odevanju. Upoznavanje sa načinima izrade tekstilnih struktura, kao i sa tehnikama koje se primenjuju na tekstilnim površinama.Analiza motiva na zanatski proizvedenim tekstilima. Primena motiva i tehnika u modnim projektima. Tradicionalan i savremeni pristup u realizacija tekstilnih struktura i površina.
 • AD201 Istorija moderne i savremene umetnosti
  Cilj predmeta istorije moderne i savremene umetnosti jeste da student stekne akademsko znanje i razvije kritički stav o pravcima i umetnicima iz istorije umetnosti kraja 19. i 20. veka. Cilj je da student bude sposoban da samostalno uoči razliku između umetničkih epoha i umetnika, ali i da samostalno napiše seminarski rad, kao i da zna da se koristi ovim važnim periodom istorije umetnosti kao inspiracijom u svom dizajnerskom radu.
Izborni predmet 3
 • AD371 3D modni dizajn
  Cilj predmeta 3D modni dizajna jeste da studenti nauče da koriste “Marvelous Designer“, intuitivnu krojačku aplikaciju. Cilj je da studenti u okviru predmeta nauče, kako da naprave kompleksnu odeću. Cilj je da studenti nauče pravilno kako da naprave svoju virtuelnu modnu izložbu sa manekenima, koji nose odeću, koji student sami dizajniraju.
 • AD403 Modni detalji
  Cilj predmeta Modni detalji je da pripremi studente za jednu od najznačajnijih i najprofitabilnijih grana modne industirije. Cilj je da studenti savladaju formiranje kolekcije modnih detalja, i način njene izrade u okviru tematskih i tržišnih modnih kolekcija.
Izborni predmet 4
 • AD312 Dizajn pakovanja 2
  U okviru ovog predmeta studenti stiču znanje i veštine kreiranja pakovanja kroz nekoliko faza. Prvi deo dizajna pakovanja je dizajn tj. kreiranje logoa za ime proizvoda u odnosu na izabranu temu, kao osnova od koje se dalje dizajn pakovanja razvija. Druga faza je kreiranje strukturalnog pakovanja, tj. forme pakovanja crtanjem rasklopa pakovanja, bilo da je pakovanje u formi kutije, etikete, kese i podrazumeva izradu trodimenzionalne makete od dvodimenzionalnog rasklopa koje je kreirano. Treća faza uključuje grafičko rešenje pakovanja koje podrazumeva idejno rešenje kreirano uz pomoć vizuelnih elemenata fotografije, ilustracije, tipografije, primene logoa i unošenje svog propratnog teksta, bar koda, težine, informacionih etiketa i drugo. Četvrta faza je kreiranje propratnog reklamnog materijala koji treba da promoviše i podrži i proizvod i pakovanje. Peta faza je pisana odbrana dizajna pakovanja i uključuje tekstualno objašnjenje dizajna pakovanja sa vizuelnim primerima dizajna pakovanja.
 • OM350 Preduzetništvo
  Cilj premeta je ovladavanje osnovnim teorijskim i praktičnim znanjima vezanim za preduzetničko poslovanje i mali biznis. Definisanje mesta i značaja preduzetničkog pooslovanja u okviru celokupnog poslovanja i uticaja preduzetništva na ekonomski i društveni razvoj. Sposobnost objašnjavanja i analize tendencija u preduzetništvu, perspektive i značaja malog biznisa u kontekstu razvoja ukupne ekonomije i društva uopšte.
AD351 Modne tehnike
Cilj predmeta Modne tehnike je da upozna studente sa načinima prezentacije modnih kreacija u svim aspektima modne industrije vezane za medije. Ovaj predmet ima za cilj da studentu obezbedi osnovno znanje potrebno za osmišljavanje vizuelne prezentacije u skladu sa modnom kolekcijom i samim tehnikama prezentacije modne ideje za potrebe što bolje promocije i vizuelne komunikacije modne ideje kreatora.

Izborni predmet 5
 • AD235 Dizajn tekstila 2
  Predmet Dizajn tekstila 2 upoznaje studente sa načinom dizajniranja projekata sa određenom namenom. Кroz praktične zadatke i vežbe studenti razvijaju svoju kreativnost u okviru dizajna tekstila. Zadaci su vezani za primenu dizajna na određenim tekstilnim materijalima poput tkanina, pletenina i netkanih materijala koji se mogu primeniti u modnoj industriji. Formiranje kolekcija dizajniranih tkanina, njihova implementacija u modnim projektima i izrada portfolio, predstavljaju osnove za dalju razradu modnih rešenja i formi.
 • AD387 Portfolio u modnom dizajnu
  Cilj predmeta je da studenta poptuno pripremi za prezentacijiu svog stvaralačkog rada i savlada veštine u komunikacije sa poslodavcem. Takođe, cilj je da studenta osposobi za rad na modnom tržištu u okviru svih normi i zahteva samih tržišnih vrednosti.
Izbrorni predmet 6
 • MК230 Brend menadžment
  Student se upoznaje sa osnovama brendiranja kroz izučavanje organizovanja i kontrole programa brenda kao osnovnog elementa marketing miksa, te ovladava tehnikama kontrole i realizacijom programa razvoja brenda, stiče sposobnosti i veštine za plasman brendova. Student se upoznaje sa procesom donošenja strateških odluka u okviru brend menadžmenta kao i potrebnim internim i eksternim istraživanjnima u cilju stvaranja baza informacija i rešenja. Student kroz praktične primere usvaja znanja i primenjuje na svojim zadacima.
 • MК485 Menadžment specijalnih i medijskih događaja
  Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa menadžmentom specijalnih i medijskih događaja, kao nauke i profesije; razumevanje i ovladavanje bazičnim tehnikama i metodama donošenja poslovnih odluka u kompleksnim uslovima pripreme i organizacije medijskih i specijalnih događaja; ovladavanje osnovnim menadžerskim znanjima i veštinama za produkciju i organizaciju specijalnih i medijskih događaja uz razvoj sposobnosti analitičkog razmišljanja; detaljno sagledavanje i razumevanje sadržaja, oblika i međusobne povezanosti osnovnih faza procesa menadžmenta (planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola) specijalnih i medijskih događaja.
AD493 Stručna praksa
AD497 Završni rad

 
 

Cena školarina za državljane Republike Srbije i bivših SFRJ republika:

 

AKONTACIJA UPLATA NA 3 RATE ŠKOLARINA
Studijski program
(nastava na srpskom jeziku)
20% uplata
pri upisu
1. rata školarine 20% uplata pri upisu
(rok 1. oktobar)
2. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. januar)
3. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. april)
Godišnja školarina (tradicionalna nastava)
Dizajn novih medija 600 € 600 € 900 € 900 € 3.000 €

 
 
POGLEDAJTE ŠTA OBUHVATA ŠKOLARINA

 
 

ZANIMA VAS VIŠE INFORMACIJA O OVOM PROGRAMU?

Dođite da se upoznamo svakog radnog dana od 9h – 17h na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu ili Nišu. Dobrodošli ste!

Kontakt

E-mail

upis@metropolitan.ac.rs
 

Telefon

011 20 30 885 // 018 551 000
 

Pitajte nas

Ime *

Prezime *

E-mail *

Postavite pitanje *

captcha
Unesite kod sa slike:

Predupisni rok je u toku.

Prijavite se za prvi upisni rok, iskoristite promotivni period i obezbedite svoje mesto na vreme!

 
 

ONLINE PRIJAVA ZA UPIS