Profesorka Fakulteta informacionih tehnologija i Fakulteta za menadžment, dr Tatjana Šibalija koja je kao vrhunski ekspert u svom dosadašnjem radu imala priliku da napiše i uređuje naučne monografije, koje prema kategorizaciji naučnih radova u Republici Srbiji predstavljaju kategoriju sa najvišim doprinosom, predstavila je još jednu istaknutu monografiju međunarodnog značaja pod nazivom A Closer Look at Loss Function“ koju je izdao prestižni izdavač Nova Science Publishers, Inc.

 

Nova knjiga čiji je urednik profesorka Šibalija „A Closer Look at Loss Function“ je knjiga koja doprinosi daljem razvoju, proširenju i primeni Tagučijevog koncepta gubitka kvaliteta, sa ciljem da prevaziđe ograničenja tradicionalne kvadratne funkcije gubitka kvaliteta i daje odgovor na složene zahteve i okolnosti u dinamičnom i globalizovanom savremenom industrijskom sektoru.

 

Pored ove monografije, značajno je pomenuti i istaknutu monografiju međunarodnog značaja čiji je autor takođe profesorka Šibalija – „Advanced Multiresponse Process Optimisation An Intelligent and Integrated Approach“, koja je izdata 2016. godine od strane Springer International Publishing. Ova knjiga predstavlja inteligentni, integrisani metod za optimizaciju kompleksnih proizvodnih procesa sa više izlaznih karakteristika, nezavisan od vrste procesa koji se optimizuje. Metod podrazumeva hibridni inteligentni sistem koji se sastoji od tri modula: ekspertni sistem za projektovanje plana eksperimenta; statistički modul za obradu eksperimentalnih rezultata baziran na Tagučijevoj funkciji gubitka kvaliteta i naprednim, multivarijabilnim statističkim metodama; modul za modeliranje i optimizaciju procesa baziran na veštačkim mrežama i metaheurističkim algoritmima. Implementacija je demonstrirana na nizu realnih studija slučaja koje se odnose na visokotehnološku industriju i napredne, nekonvencionalne procese.

 

Profesorka dr Tatjana Šibalija je redovni profesor Metropolitan univerziteta, diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, uz studijski boravak na doktorskim studijama na Politecnico de Milano. Autor je više od 120 naučnih radova, 5 monografija i 6 poglavlja u međunarodnim monografijama. Održala je niz predavanja po pozivu na prestižnim međunarodnim naučnim konferencijama u Evropi i Aziji. Član je uređivačkog odbora međunarodnih naučnih časopisa, član naučnog komiteta preko 30 međunarodnih naučnih konferencija i dobitnik 7 nagrada.

 

Profesorka Šibalija je i potpredesednik nacionalnog tima Evropske tehnološke platforme Manufuture (EC, European Technology Platform for Future Manufacturing Technologies), registrovani savetnik Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), član rukovodstva Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet (JUSK) i predsednik JUSK komiteta za šest sigma i modele unapređenja poslovnih procesa. Pored toga je rukovodila i učestvovala u nizu međunarodnih naučnih projekata i projekata za industriju.

 

Od 2009. godine profesorka dr Tatjana Šibalija je angažovana kao ekspert/savetnik Evropske komisije (EC, DG for Research & Innovation; DG CONNECT) za selekciju i monitoring realizacije naučnih projekata u okviru programa FP7 i Horizon 2020.