Univerzitet Metropolitan organizuje BESPLATNE ONLINE KURSEVE koji omogućavaju otvoren pristup selekciji nastavnih materijala iz oblasti koje predaju vrhunski stručnjaci, profesori i asistenti sa Univerziteta Metropolitan. Pažljivo smo odabrali oblasti iz kojih su kursevi kreirani i nudimo one za koje znamo da su u ovom trenutku najtraženiji, upravo iz tog razloga dodali smo na listu i kurs „Osnove programiranja u programskom jeziku Python“.

 

Ovaj kurs fokusira se na izučavanje i savladavanje osnovnih elemenata programskog jezika Python 3. Nakon istorijskog pregleda, izlaganja su najpre vezana za instalaciju Python 3 interpretera i razvojnog okruženja za rad na kreiranju Python programa. Kurs se takođe fokusira na upoznavanje i savladavanje osnovnih koncepata Python programiranja.

 

Prvi deo kursa sastoji se od pisanja programa proceduralnog paradigmi. Kurs zatim obrađuje petlje koje Python jezik podržava – whilte i for. Osim osnovnih tipova podataka, kroz kurs uči se i o izvedenim tipovima podataka kao što su osnovne strukture podataka – nizovi, liste i imenici. Takođe, pored korišćenja standardnih, ugrađenih funkcija, polaznici kursa učiće o kreiranju i pozivanju sopstvenih, korisnički definisanih funkcija. Budući da je Python programski jezik koji podržava i objektno-orjentisanu paradigmu, pretposlednji deo kursa bavi se konceptima ove paradigme. Poslednji deo kursa odnosi se na rad sa datotekama (tekstualnim i binarnim), kao i obradom izuzetaka.

 

Savladavanjem kursa polaznici će biti osposobljeni da koriste osnovne Python koncepte, grananja, petlje i osnove objektno-orjentisanog programiranja!

 

 

Prijavite se