Pristupačnost

S obzirom da postoji potreba da se ojača akademska zajednica u cilju prihvatanja koncepta tranzicije osoba sa invaliditetom od fakulteta do radnog mesta, ostale ciljne grupe i potencijalni partneri univerziteta su: studenti sa invaliditetom, univerzitetski nastavnici i osoblje, postojeći univerzitetski servisi, karijerni centri, poslodavci i potencijalne mreže. Inovativnost predloženog projekta se ogleda u dobijanju trostruke vrednosti: kreiranju baze podataka kojoj se lako pristupa i čija je osnovna funkcija da omogući pretragu radnih mesta koja će zadovoljiti potrebe diplomaca sa invaliditetom. S druge strane su poslodavci koji treba da kreiraju profil poslova koji bi zadovoljili potrebe diplomaca sa invaliditetom. Ovaj cilj će biti postignut samo uz podršku visokoobrazovnih institucija koje će tokom trajanja projekta omogućiti studentima sa invaliditetom da učestvuju u programima prakse u okviru posebnog programa mobilnosti koji je uključen u Erazmus+ program kreditne mobilnosti studenata sa visokoobrazovnih institucija. Važno je napomenuti da učešće NVO u ovom projektu podržavaju osobe sa invaliditetom koje su se već suočavale sa problemima u zapošljavanju i mogu da doprinesu ovom projektu prenoseći svoja znanja i iskustva.

Neki od ključnih elemenata su:

 

  • inicijalno fokusiranje na pomaganje osobama da identifikuju svoje potrebe, interesovanja, izbore, želje i snove;
  • identifikovanje mogućnosti za zapošljavanje koje će se adekvatno uklopiti sa ličnim vizijama osoba koje traže posao;
  • uloga profesionalaca je da daju smernice i pružaju podršku osobama sa invaliditetom, a ne da budu eksperti koji će donositi odluke u njihovo ime;
  • porodica, prijatelji i zajednica mogu pomoći u određivanju karijernih pravaca i pronalaženju kontakata koji će pružiti podršku u zapošljavanju ovih osoba;
  • uzimanje u obzir relevantnih multikulturalnih pitanja.

 

Kontakt osoba za podršku studentnima sa hendikepom je dr Danijela Ljubojević danijela.ljubojevic@metropolitan.ac.rs.

E-Learning seminari

E-Learning seminari – Namenjeni su nastavnicima, mentorima, studentima i poslodavcima i imaju za cilj da pomognu u tranziciji studenata sa hendikepom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

 

E-Learning seminari su kreirani u okviru TRANS2WORK Erasmus+ projekta koji je finansiran od strane Evropske komisije.

 

Neke od tema su:

  • Tranzicija studenata sa invaliditetom
  • Osobe sa invaliditetom
  • Podrška poslodavcima u zapošljavanju osoba sa invaliditetom
  • Prevazilaženje prepreka tokom studiranja
  • Uloga karijernih centara i centara za podršku studentnima sa invaliditetom

Pristupačnost