Fakultet informacionih tehnologija

INFORMACIONI SISTEMI I DIGITALIZACIJA

OSNOVNE INFORMACIJE:

 • Upis: tokom cele godine
 • Trajanje studija: 4 godine
 • Broj ESPB: 242 ESPB
 • Zvanje: Diplomirani inženjer informacionih tehnologija i sistema
 

 • Polje: Tehničko-tehnološke nauke
 • Oblast: Informacioni sistemi i digitalizacija
 • Oblici studiranja: tradicionalni (u prostorijama univerziteta) i onlajn, preko Interneta (e-učenje)

Šta su informacioni sistemi i digitalizacija?

Studijski program osnovnih akademsij studija Informacioni sistemi i digitalizacija ima za cilj da diplomiranim studentima obezbedi znanje i veštine koje će im omogućiti profesionalni rad u oblasti Informacionih sistema i digitalizacije kao i dalji razvoj karijere. Stečena znanja i veštine će im omogućiti:

 1. Prepoznavanje i rešavanje organizacionih i upravljačkih problema u organizacijama,
 2. Razumevanje i rešavanje problema procesa projektovanja, održavanja, organizovanja i upravljanja informacionim sistemima, a sve u cilju postizanja efektivnog i efikasnog poslovanja organizacija,
 3. Identifikacija zahteva krajnjih korisnika za informacionim sistema,
 4. Ostvarivanje ciljeva poslovanja organizacija u pogledu kvaliteta, količina, rokova i troškova isporučene robe/usluge i poboljšavanja poslovanja primenom informacionih sistema,
 5. Identifikacija i upotreba savremenih informacionih sistema radi određivanja njihove primenjivosti u rešavanju potreba korisnika,
 6. Razmatranje i razjašnjavanje uticaja informacionih sistema na pojedince, organizacije i društvo, uključujući etičke, pravne i političke aspekte,
 7. Selektovanje i ocena ponuđenih rešenja u oblasti informacionih sistema,
 8. Implementacija odabranih rešenja informacionih sistema,
 9. Organizovanje i upravljanje održavanjem informacionih sistema.

 

Studijski program informacioni sistemi i digitalizacija je tako koncipiran da:

 1. priprema studente osnovnih studija za zaposlenje u različitim oblastima povezanih sa oblašću informacionim sistemima,
 2. definiše fundamentalne koncepte, najsavremenija teorijska znanja i praktične veštine, usvajanjem znanja o planiranju, organizaciji i upravljanju nabavkom, proizvodnjom, isporukom, distribucijom i prodajom, pružanjem usluga, kvalitetom, resursima, i/ili za upis na master studije,
 3. obrazuje visoko stručni kadar koji pored celovitog akademskog obrazovanja, integrisanog poznavanja i razumevanja organizacionih i upravljačkih aspekata poseduje i sposobnost projektovanja, održavanja, organizovanja zadataka u savremenim tehnološkim procesima i samim tim postizanje efektivnog i efikasnog ostvarivanja delatnosti organizacije,
 4. pripremi stručnjake koji će unaprediti poslovanje i doprineti stvaranju dodatne vrednosti i opšteg povećanja društvenog proizvoda u proizvodnim i uslužnim organizacijama, profitnom i neprofitnom sektoru, finansijskim institucijama itd.

 
U programu se daje naglasak na sticanje praktičnih i primenjivih znanja i veština. Iz svakog predmeta se rade praktični projekti i veliki broj zadataka. Po završetku studija, student je potpuno osposobljen za uspešan rad u privrednim preduzećima.

 

Cilj studijskog programa

Cilj studijskog programa Informacioni sistemi i digitalizacija je da pruži studentima neophodna znanja, veštine i kompentencije kako bi po završetku studija mogli da uspešno rade ili nastave da se usavršavaju kroz istraživački rad u ovim oblastima.

 

Nakon završenih osnovnih akademskih studija, studenti treba da budu osposobljeni da:

 1. Demonstriraju znanje i razumevanje u oblasti informacionih sistema i srodnih polja koje se nadograđuje na stečena znanja iz srednjoškolskog obrazovanja,
 2. Na jasan i kvalitetan način predstave informacije, ideje, alate, tehnologije, probleme i rešenja klijentima i saradnicima u cilju postizanja zajedničkog cilja,
 3. Primenjuju znanje na profesionalan način i uz korišćenje odgovarajućih metodologija i alata učestvuju u realizaciji ciljeva pojedinaca i organizacija,
 4. Razumevajući teorijske osnove na kojima se temelje informacioni sistemi i digitalizacija i razvijaju kritičko mišljenje, kreativnost i samostalno identifikuju, formulišu, analiziraju i efikasno rešavaju postavljene probleme,
 5. Doprinose društvu kao kompletne ličnosti kroz jasno usvojene profesionalne, etičke, soci- jalne i pravne standarde,
 6. Razumeju i koriste metode implementacije i evaluacije računarski baziranih sistema, procesa, komponenata i programa da bi zadovoljili postavljene ciljeve,
 7. Koristeći stečena znanja, veštine i kompetencije mogu da nastave profesionalni razvoj kroz kontinualno učenje tokom života, kao i nastavak studiranja na master studijama.

Poslovi za koje se studenti osposobljavaju

Savlađivanjem Informacionih sistema student stiče sledeće sposobnosti:

 1. Business Analyst (Business Analyst- Infostud)
 2. Business process Analyst (Business System Support Expert – Infostud,
 3. Konsultatnt za uvođenje sistema menadžmenta– Infostud)
 4. Database administrator (Database administrator– Infostud)
  • Database analyst (Database engineer – Infostud,
  • Database/Data warehouse developer– Infostud
  • Business intelligence engineer inženjer– Infostud)
 5. ERP specijalist (SAP superkorisnik – Infostud,
 6. ERP konsultatnt – Infostud,
 7. Administrator ERP-a – Klikdoposla)
 8. IT architect
 9. IT security and risk manager
 10. Network administrator (Sistem administrator– Infostud,
 11. Sistem administrator – Lakodoposla,
 12. Inženjer tehničke podrške – Klikdoposla)
 13. Project manager (Project manager – Klikdoposla)
 14. User interface designer (Front end developer – Infostud)
 15. Web content manager (Web designer, Web developer, na svim site-ovima)

Ishodi učenja studijskog programa

Studenti koji završe osnovne akademski studije iz Informacionih sistema i digitalizacije osposobljeni su da rade na različitim poslovima povezanih sa IS i IT industrijom,kao i da:

 • Osnova informacionih tehnologija,
 • Razvoja aplikacija,
 • Sistema informacionih tehnologija,
 • IT infrastrukture,
 • Upravljanja podacima i informacijama,
 • Arhitektura IT sistema,
 • Analiza i projektovanja IT sistema,
 • Strategija i upravljanja informacionim sistemima,
 • Informacionim sistemima organizacija,
 • Upravljanja projektima,
 • Sistema biznis inteligencije.

 
Savladavanjem Informacionih sistema student stiče sledeće sposobnosti:

 • Razumeju i primene upravljanje informacinim sistemima,
 • Upotrebe projektovanja, održavanja, organizovanja i upravljanja poslovnim sistemima i informacionim sistemima, a sve u cilju postizanja efektivnog i efikasnog poslovanja organizacija,
 • Prepoznaju potrebu primene novih informacionih tehnologija i savremenih menadžerskih alata i tehnika u proizvodnim i uslužnim organizacijama,
 • Prepoznaju i primene osnovne koncepte i tehnike informacionih sistema koji su neophodni za efektivan i efikasan rad organizacija i sistema,
 • Otkrivaju nove tehnike, alate i metode i da ih primene u oblasti informacionih sistema.

Usaglašenost programa sa međunarodnim standardima

Studijski program INFORMACIONI SISTEMI I DIGITALIZACIJA je u potpunosti usaglašen sa preporukama američkih profesionalnih udruženja ACM i AIS za osnovne akademske studije iz oblasti informacionih sistema:

 

Organizacija programa

I godina
 • IS205 Osnove informacionih sistema
 • CS101 Uvod u objektno-orijentisano programiranje
 • OM100 Uvod u operacioni menadžment
 • NT111 Engleski 1
 • IS210 Uvod u digitalni biznis
 • OM230 Upravljanje ljudskim resursima
 • OM110 Analiza i projektovanje poslovnih procesa
 • NT112 Engleski 2

II godina
 • IT350 Baze podataka
 • IS280 Analiza i projektovanje sistema
 • MA104 Matematika
 • NT213 Engleski za informatičare
 • IT270 IT infrastruktura
 • IT370 Interakcija čovek-računar
 • MA273 Verovatnoća i statistika
 • NT210 Poslovna etika i komunikacija

 

III godina
 • IS255 Arhitektura digitalne organizacije
 • IS345 Upravljanje digitalnim sadržajima
 • IT255 Veb sistemi 1
 • IS310 Informacioni sistemi organizacija
 • SE325 Upravljanje projektima razvoja softvera
 • IS330 Strategija i upravljanje informacionim sistemima
 • CS450 Klaud kompjuting
 • OM360 Upravljanje poslovnim procesima

IV godina
 • IS360 Revizija i kontrola IT sistema
 • Izborni predmet 1, 2 i 3:
  • IS485 Projekat razvoja informacionog sistema
  • IS335 Poslovna inteligencija
  • IT381 Zaštita i bezbednost informacija
  • IS375 Pravo na Internetu
  • OM240 Upravljanje kvalitetom
  • OM140 Logistika i upravljanje lancem snabdevanja
  • OM210 Planiranje i upravljanje proizvodnjom
  • OM350 Preduzetništvo
 • Izborni predmet 4 i 5:
  • CS230 Distribuirаni sistеmi
  • OM250 Modeliranje i projektovanje preduzeća
  • MG150 Poslovne finansije sa računovodstvom
  • OM260 Upravljanje uslužnim procesima
 • IS491 Stručnа prаksа iz informacionih sistema
 • IS495 Završni rаd iz informacionih sistema

 
 

Detaljan nastavni plan i program podeljen po semestrima i godinama pogledajte ovde

Kratak opis svih predmeta

IS205 Osnove informacionih sistema
Značaj koji danas imaju informacioni sistemi i digitalizacija zahteva da se studentima omogući upoznavanje sa njegovim najznačajnijim komponentama, kako bi mogli da ih efikasno koriste ili učestvuju kao članovi projektnih timova u njihovoj realizaciji. S takvim ciljem je i sastavljen nastavni program ovog predmeta. Njime su obuhvaćene definicije i osnovni koncepti koji se odnose na strukturu i komponente informacionih sistema, problematiku vezanu za njihovu infrastrukturu, bezbed- nost itd. Naročita pažnja je posvećena ulozi informacionih sistema koju imaju u savremenim poslovnim sistemima pa se s tim u vezi govori o Web 2.0 tehnologijama u cilju unapređenja komunikacije, kolaboracije i konekcije između poslovnih partnera, primeni različitih tipova en- terprise informacionih sistema radi unapređenja relacija među poslovnim partnerima, vođenja elektronske trgovine, unapređenja primene poslovne inteligencije itd.
CS101 Uvod u objektno-orijentisano programiranje
Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa osnovama menadžmenta kao nauke i profesije; razumevanje i ovladavanje bazičnim tehnikama i metodama donošenja poslovnih odluka u kom- pleksnim uslovima funkcionisanja savremenog preduzeća; ovladavanje osnovnim menadžer- skim znanjima i veštinama uz razvoj sposobnosti analitičkog razmišljanja; detaljno sagledavanje i razumevanje sadržaja, oblika i međusobne povezanosti osnovnih faza procesa menadžmenta (planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola). Stečeno znanje iz oblasti menadžmenta studen- ti će koristiti u prepoznavanju različitih tržišnih i poslovnih fenomena, kao i prilikom rešavanja problema koji svoje ishodište imaju u menadžment teoriji i praksi. Student će biti osposobljen da samostalno i timski radi, da samostalno, grupno i interaktivno rešava probleme, da uspostavi određeni nivo komunikacije i da adekvatno prezentira rezultate svog rada.
OM100 Uvod u operacioni menadžment
Kao predmet koji uvodi studente u operacioni menadžment, predmet pruža pregled kompo- nenti u procesu dodavanja vrednosti proizvodu ili usluzi, sa ciljem da se projektuju, proizvedu i isporuče kupcu proizvodi ili usluge. Nastavne teme uključuju: projektovanje proizvoda i usluga, planiranje, projektovanje i upravljanje lancem snabdevanja, projektovanje poslova i upravljanje ljudskim resursima, planiranje pogona i projektovanje rasporeda, planiranje materijala i resur- sa, planiranje i upravljanje kapacitetom, planiranje i upravljanje zalihama, upravljanje totalnim kvalitetom, analizu troškova, planiranje projekta, upravljanje operacionim resursima, tanke op- eracije i operacije tačno-na-vreme, poboljšanje operacija i strategiju operacija.
NT111 Engleski 1
Prеdmеt uvоdi studеntе u аkаdеmsku disciplinu о infоrmаciоnim tеhnоlоgiјаmа (IT). Tipičnе tеmе i prоblеmi u infоrmаciоnim tеhnоlоgiјаmа: оriјеntаciја nа kоrisnikа; bеzbеdnоst i sig- urnоst infоrmаciја; mоdеl infоrmаciоnih sistеmа; uprаvljаnjе slоžеnim sistеmimа; infоrmаciоnе i kоmunikаciоnе tеhnоlоgiје; аdаptibilnоst; prоfеsiоnаlizаm; pоdаci i infоrmаciје. Оrgаnizаciоnа pitаnjа: kаkо primеniti IT аplikаciје; širеnjе inоvаciја i prоmеnа; intеgrаciоni prоcеsi; pоnоvnо prојеktоvаnjе pоslоvnih prоcеsа; аnаlizа trоškоvа i dоbitаkа; uprаvljаnjе prојеktimа. Istоriја in- fоrmаciоnih tеhnоlоgiја: istоriја rаčunаrskih tеhnоlоgiја; istоriја uticаја rаčunаrstvа nа društvо; rаzvој intеrаkciја sа kоrisnicimа; istоriја Intеrnеtа. Infоrmаciоnе tеhnоlоgiје i njihоv оdnоs prеmа оstаlim infоrmаciоnim disciplinаmа: dеfiniciја infоrmаciоnih tеhnоlоgiја; rаčunаrskе nаukе; sоft- vеrskо inžеnjеrstvо; infоrmаciоni sistеmi; nаukа о sаznаnju; rаčunаrski inžеnjеring; mаtеmаtikа i stаtistikа, kао i vеzа sа prirоdnim nаukаmа, lingvistikоm, sоciоlоgiјоm, psihоlоgiјоm i dr. Оblаs- ti primеnе: biоinfоrmаtikа i primеnе u mеdicini; pоslоvnе аplikаciје; primеnа zаkоnа; pоlitički prоcеsi; е-pоslоvаnjе; prоizvоdnjа; оbrаzоvаnjе; zаbаvа; pоljоprivrеdа i dr. Primеnа u mаtеmаti- ci i stаtistici: funkciје, rеlаciје i nizоvi; prеdstаvljаnjе pоdаtаkа i šifrirаnjе; оsnоvnа lоgikа primеn- jеnа u prоgrаmirаnju; primеnа vеrоvаtnоćе i аlаtа zа rеšаvаnjе prоblеmа; primеnа stаtističkih mеtоdа pri rеšаvаnju prоblеmа.
IS210 Uvod u digitalni biznis
Engleski jezik 1 je srednji kurs opšteg engleskog jezika sa elementima jezika struke. Cilj predmeta je naučiti, obnoviti i konsolidovati poznavanje i upotrebu gramatike i vokabulara na srednjem nivou engleskog jezika, kao i razvijati i uvežbavati sledeće jezičke veštine:Govor, kojim se stu- dent osposobljava da usmeno komunicira u formi razgovora na svakodnevne i profesionalne teme, usmerene konverzacije, dijaloga i kraće usmene prezentacije; Slušanje, kojim se student osposobljava da sluša, prati i razume kraće segmente govornog engleskog jezika; Čitanje, kojim se student osposobljava da sa razumevanjem čita kraće stručne tekstove, kao i duže polustručne, novinske i beletrističke tekstove adaptirane na srednjem nivou; Pisanje, kojim se student osposo- bljava da hvata beleške na engleskom jeziku, piše rezime kraćih stručnih teksova, kraća privatna i poslovna pisma, kraće stručne informativne tekstove (uputstvo, izveštaj, opis) i kraće odgovore na pitanja o zadatoj temi; Prevođenje, kojim se student osposobljava da prevodi kraće stručne tekstove sa engleskog na srpski jezik; Integrisanje gore pomenutih veština, kojim se student os- posobljava da u stvarnim situacijama kombinuje različite veštine.
OM230 Upravljanje ljudskim resursima
Cilj predmeta je da upozna studente sa konceptima i modelima i tehnikama razvoja softverskih aplikacija. Studenti će da nauče osnovne koncepte i tehnike programiranja u jednom programs- kom jeziku (jezik Java). Takodje, studenti će se familijarizovati sa celim životnim ciklusom razvoja aplikacije, od korisničkih zahteva i softverskog dizajna i modelovanja aplikacije, pa do imple- mentacije i testiranja. Opis predmeta: Pregled programskih jezika (Jezici C/C++, Java, Skriptni jezici, itd.), Tipovi podataka, Operatori, Kondicionali i petlje, Nizovi i stringovi, Funkcije/metode, Klase i objekti, Objektno orijentisano programiranje i proceduralno programiranje, Biblioteke programa, Ulazi/izlazi programa i GUI, Debugging, Testiranje i integracija aplikacija, Životni ciklus aplikacija, Zahtevi korisnika, Modelovanje i dizajn.
OM110 Analiza i projektovanje poslovnih procesa
Predmet upoznaje studenta sa primerima poslovnih procesa, sa ciljem da nauče kako da opišu jedan proces dijagramom toka. Ovaj predmet upoznaje student sa veštinama i tehnikama koje su neophodne za analizu postojećih procesa, odnosno analizu stanja ili tzv., ‘AS-IS’ analizu. Stu- denti uče kako da projektuju nove poslovne procese,  ili da izmene delove postojećih projekta, ili da manjim korekcijama poboljšaju postojeće procese, te na tal način rade analizu budućeg procesa ili tzv. ‘TO-BE’ analizu. Takođe, u okviru predmeta obrađuju se tehnike merenja izlaznih rezultata, merenja ključnih parametra procesa kao što su kapacitet ili ciklusno vreme, odnosno kako da se vrši poboljšanje procesa nalaženjem i uklanjanjem uskog grla li boljom podelom po- sla među ljudima uključenih u proces.
NT112 Engleski 2
Ovo je uvodni predmet koji studente treba da uvede u različite oblasti IT sistema kako bi dobili potrebna predznanja za naredne naprednije kurseve. Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnim komponentama IT sistema, uključujući računarske mreže, web sisteme, baze podataka, skript jezike, administraciju, održavanje i integraciju sistema. Dаје sе uvоd u оsnоvnе kоmpоnеntе sistеmа sа infоrmаciоnim tеhnоlоgiјаmа (sistеmi IT), uključuјući umrеžаvаnjе, vеb sistеmе, bаzе pоdаtаkа, skripting, аdministrirаnjе i оdržаvаnjе sistеmа, i intеgrаciја sistеmа. Nastavne teme: Оsnоvе rаčunаrskih mrеžа: ОSI mоdеl, Intеrnеt mоdеl, čvоrоvi i vеzе, LAN i WAN mrеžе, rutеri i prеkidаči, bеžičnе i mоbilnе mrеžе, tеhnоlоgiје multimеdiјаlnih pоdаtаkа, WWW. Sistеmi bаzа pоdаtаkа: оsnоvni kоncеpt uprаvljаnjа infоrmаciјаmа, svојstvа pоdаtаkа, јеzici bаzа pоdаtаkа (SQL), mоdеli pоdаtаkа, rеlaciоni i ОО mоdеli pоdаtаkа, ЕR diјаgrаmi, lоgički i fizički mоdеli. Аdministrirаnjе pоdаcimа. Аdministrirаnjе bаzаmа pоdаtаkа. Vеb tеhnоlоgiје. Skripting tеhnоlоgiје: skripting i ulоgа skript јеzikа, krеirаnjе i еgzеkuciја skriptоvа. Intеgrаciја sistеmа: аrhitеkturе intеgrisаnih sistеmа, DCOM, CORBA, RMI, vеb sеrvisi i midlvеr, mеtаpоdаci, prеdstаvljаnjе i kоdоvаnjе pоdаtаkа, XML, DTD i XML šеmе, intеrfејsi.
IT350 Baze podataka
Ovaj nastavni predmet omogućava studentima da razumeju i ovladaju osnovnim znanjima iz matematike potrebnim za praćenje daljih studija. Izlaganje gradiva započinje izučavanjem ele- menata linearne algebre i to: determinanti, matrica i sistema linearnih jednačina. Uvod u matem- atičku analizu realne funkcije jedne realne promenljive započinje predavanjima koji su u vezi sa pregledom elementarnih i neelemantarnih funkcija, preko realnih nizova, zatim granične vred- nosti i neprekidnosti realne funkcije jedne promenljive, pa sve do diferencijanog i integralnog računa realne funkcije jedne promenljive. Kurs se završava izučavanjem elemenata ekonomske i finansijske matematike.
IS280 Analiza i projektovanje sistema
Cilj poslovanja u marketing orijentisanom preduzeću predstavljaju potrebe potrošača i njegovo adekvatno zadovoljavanje, jer je to ključ za postizanje primarnih ciljeva postojanja, poslovanja, i razvoja preduzeća. Cilj predmeta Osnovi marketinga je usvajanje osnovnih znanja o paradigma- ma, metodama, tehnikama i strategijama marketinga i razvijanje sposobnosti kreiranja fleksibil- nih načina reagovanja na promenljive uslove (tržišnog) poslovanja
MA104 Matematika
Engleski jezik 2 je viši srednji kurs – kombinacija opšteg engleskog jezika i jezika struke. Cilj pred- meta je razviti kompetenciju iz oblasti gramatike i vokabulara, kao i razvijati i uvežbavati sledeće jezičke veštine:

 • govorenje, kojim se student osposobljava da usmeno komunicira na engleskom jeziku, sa odgovarajućim izgovorom, u stvarnim komunikacionim situacijama, u formi razgovora na svakodnevne i profesionalne teme, davanja stručnih uputstava, vođene konverzacije, dijalo- ga i kraće usmene prezentacije;
 • slušanje, kojim se student osposobljava da sluša i razume govorni engleski jezik, na opšte teme i teme vezane za IT, odnosno poslovni engleski;
 • čitanje, kojim se student osposobljava da sa razumevanjem čita kraće i duže stručne tekstove, kao i duže polustručne, novinske i beletrističke tekstove adaptirane na višem srednjem nivou
 • pisanje, kojim se student osposobljava da hvata beleške na engleskom jeziku, piše rezimee kraćih stručnih tekstova, kraća privatna i poslovna pisma uključujući i CV, kraće stručne infor- mativne tekstove (uputstvo, izveštaj, opis) i kraće i duže odgovore na pitanja o zadatoj temi;
 • prevođenje, kojim se student osposobljava da prevodi kraće stručne tekstove sa engleskog na srpski jezik;
 • integrisanje gore pomenutih veština, kojim se student osposobljava da u stvarnim situaci- jama kombinuje različite veštine, sa posebnim naglaskom na grupne aktivnosti rešavanja stručnih
NT213 Engleski za informatičare
Pokrivajući oblast poslovne ekonomije, ovaj predmet pruža osnovna teorijska znanja vezana za poslovanje preduzeća, pravne forme, način funkcionisanja preduzeća i osnovne ekonomske kat- egorije čije je poznavanje neophodno budućim menadžerima za obavljanje konkretnih poslova i rešavanje menadžerskih problema, naročito onih vezanih za odabrani smer. Studenti će nakon ovog kursa poznavati osnovne pravne forme privrednog društva, njihove specifičnosti sa poseb- nim naglaskom na upravljanju i organima upravljanja u različitim privrednim društvima. Usvojiće ključne ekonomske kategorije, a pre svega znanja vezana za ulogu, karakteristike i značaj proiz- vodnje i reprodukcije, imovinu, kapital, procenu vrednosti uloga, tokove vrednosti u biznisu, raspodelu rezultata, povezivanje privrednih društava.
IS270 IT infrastruktura
Baza podataka je centralno mesto svakog informacionog sistema, pa dizajniranje i implementaci- ja baza podataka zauzimaju centralno mesto u nastavnim planovima koji se izučavaju na studi- jama informatike širom sveta. U okviru predmeta studenti će savladati pravila normalizacije po- dataka, E/R tehnike za modeliranje baza podataka, postupak inverznog inženjeringa, sintaksu i semantiku SQL-a (naredbe SQL-a za pravljenje upita nad bazom, naredbama DDL-a – Data Defi- nition Laguage i DML-a – Data Manipulation Language). U okviru predmeta se takođe govori o zaštiti informacija u bazama podataka, integritetu baze podataka i obardi transakcija u bazama podataka. Po završetku kursa, studenti će biti osposobljeni da razviju konceptualni i fizički model baze podataka, izaberu odgovarajuće metode i tehnike za upravljanje informacijama pri reša- vanju određenih problema i budu u stanju da izaberu i implementiraju odgovarajuća rešenja koja se koriste pri upravljanju informacijama.
IT370 Interakcija čovek-računar
Ovaj predmet osposobljava studente da donose odluke pri projektovanju ili upravljanju koje se oslanjaju na dobro razumevanje verovatnoće i statistike, da projektuju i sprovode eksperimente radi evaluacije hipoteza o kvalitetu softvera i procesa, da analiziraju podatke iz različitih izvo- ra i da shvate važnost empirijskih metoda u softverskom inženjerstvu. Nastavne teme: Principi diskretne verovatnoće sa primenama u računarstvu. Osnove deskriptivne statistike. Distribu- cija, uključujući normalnu (Gauss-ovu), binomalnu i Poasonovu (Poisson). Koncept najmanjeg kvadrata, korelacija i regresija. Statistički testovi: t-test, ANOVA i hi kvadrat test. Projektovanje ek- sperimenata i testiranje hipoteza. Statistička analiza podataka iz različitih izvora. Primene statis- tike u analizi performansi, inženjerske pouzdanosti, korisnosti, ocenjivanju troškova i u evaluaciji kontrole procesa.
MA273 Verovatnoća i statistika
Engleski jezik 3 je viši srednji/napredni kurs engleskog jezika struke u oblasti informacionih teh- nologija. Cilj kursa Engleski jezik 3 je konsolidovati upotrebu gramatike na višem srednjem nivou, proširiti opšti, i naročito, stručni vokabular i uvežbavati njihovu upotrebu u različitim jezičkim funkcijama, kao i usavršavati i integrisati sledeće jezičke veštine:

 • govorenje, kojim se student osposobljava da usmeno komunicira na engleskom jeziku, sa odgovarajućim izgovorom, u stvarnim komunikacionim situacijama, u formi razgovora na svakodnevne i profesionalne teme, davanja stručnih uputstava, grupnog rešavanja stručnih problema, dijaloga i kraće usmene prezentacije;
 • slušanje, kojim se student osposobljava da sluša i razume govorni engleski jezik, naročito teme vezane za IT;
 • čitanje, kojim se student osposobljava da sa razumevanjem čita kraće i duže stručne i naučne tekstove, kao i duže polustručne, novinske i beletrističke tekstove adaptirane na višem sred- njem i naprednom nivou
 • pisanje, kojim se student osposobljava da hvata beleške na engleskom jeziku, piše rezimee kraćih stručnih tekstova, vodi kraće
 • poslovne prepiske, piše kraća privatna i poslovna pisma, kraće stručne informativne tekstove (uputstvo, izveštaj, opis, pisana diskusija) i kraće i duže odgovore na pitanja o zadatoj temi;
 • prevođenje, kojim se student osposobljava da prevodi kraće stručne tekstove sa engleskog na srpski jezik;
 • integrisanje gore pomenutih veština, kojim se student osposobljava da u stvarnim situaci- jama kombinuje različite veštine, sa posebnim naglaskom na grupne aktivnosti rešavanja stručnih
IT270 IT Infrastruktura
Ovaj kurs predstavlja uvod u problem infrastrukture informacionih sistema. On obuhvata teme koje se odnose na računarsku i sistemsku arhitekturu, mrežnu infrastrukturu i sve druge servise i mogućnosti koje IT infrastruktura pruža u okviru jedne organizacije. U okviru kursa studenti mogu steći dovoljno znanja i potrebne veštine kako bi efikasno kumunicirali sa profesionalci- ma iz oblasti hardvera i softvera pri projektovanju organizacionih procesa i softverskih rešenja koja zahtevaju dobro razumevanje mogućnosti i organičenja IT infrastrukture. Studenti će biti spremni da ostvare i dobru interakciju sa proizvođačima IT infrastrukturnih komponenti i rešenja. Kurs je fokusiran na rešenja bazirana na korišćenju Interneta, bezbednosti računara i računarskih mreža, vođenju poslovanja itd.
IT370 Interakcija čovek-računar
Cilj ovog predmeta je da studente upozna sa konceptima i teorijom interakcije između čove- ka i računara. Studenti treba da shvate značaj ljudskog faktora, kognitivnih procesa, okruženja i obuke korisnika u razvoju, implementaciji i korišćenju korisničkog interfejsa. Predmet se bavi i problemima analize performansi i upotrebljivosti korisničkog interfejsa. Sadržaj predmeta: Ljud- ski faktori (kognitivni principi, razumevanje korisnika, projektovanje za ljude, fizička ergonomi- ja, kognitivna ergonomija, sedam stadijuma akcija), HCI aspekti aplikacionog domena (tipovi okruženja, interfejs veb aplikacija, interfejs za mobilne uređaje, glasovni korisnički interfejs, veza između korisničkog interfejsa i korisničkog poznavanja aplikacionog domena, kognitivni mod- eli), Evaluacija za čoveka (heuristička evaluacija, testiranje upotrebljivosti, standardi upotreblji- vosti), Razvoj efektivnog interfejsa (razumevanje korisničkog iskustva, stilovi interakcije, grafički korisnički interfejs, ne-grafički korisnički interfejsi, lokalizacija i globalizacija, razvojni ala- ti, metode za razvoj prototipova korisničkog interfejsa), Dostupnost (biometrika, sindrom stresa izazvan ponavljanjem, zakoni i preporuke), Nove tehnologije (alternativni ulazni uređaji, alterna- tivni izlazni uređaji, alternativni displeji, mobilno računarstvo, wearable računarstvo, integrisano računarstvo, mreže senzora).
MA273 Verovatnoća i statistika
Pokrivajući oblasti finansijskog računovodstva i delom upravljačkog računovodstva i analize bi- lansa, ovaj predmet pruža osnovna teorijska, metodološka i praktična računovodstvena znanja neophodna budućim menadžerima za obavljanje konkretnih poslova i rešavanje menadžerskih problema, naročito onih vezanih za odabrani smer, i predstavlja osnovu za razumevanje i praćen- je ekonomskih predmeta u narednim godinama studija. Pokrivajući oblasti korporativnih finansija tj. finansijskog menadžmenta i delom upravljačkog računovodstva, ovaj predmet pruža osnovna teorijska, metodološka i praktična finansijsko-račun- ovodstvena znanja neophodna budućim menadžerima za obavljanje konkretnih poslova i reša- vanje menadžerskih problema, naročito onih vezanih za odabrani smer i predstavlja osnovu za razumevanje i praćenje ekonomskih predmeta u narednim godinama studija.
NT210 Poslovna etika i komunikacija
U ovom predmetu se izučavaju veze između poslovnih procesa i tehnologija kojim se ostvaruje upravljanje poslovnim procesima. U tom kontekstu se povezuje upravljanje poslovnih procesa (Business Process Management – BPM) i servisno-orijentisana arhitektura (SOA) IT sistema, čime se vrši povezivanje poslovnih procesa u organizaciji sa platformama za upravljanje poslovnim procesima. Predmet upoznaje studentima sa metodama upravljanja poslovnim procesima. Posebno se analizira upravljanje poslovnim procesima u SAP sistemu za integralno upravljanje poslovanjem  organizacija.
IS255 Arhitektura digitalne organizacije
Cilj predmeta je sticanje znanja i veština za upravljanje projektima (UP).

Predmet čine sledeće nastavne teme: (1) Uvod: Šta je projekat?; (2) UP: definicija, koncepti, sistemski pristup; (3) Ciklus razvoja sistema UP – Rane faze: Identifikacija problema, Iniciranje projekta, Ugovaranje projekta; (4) Osnove planiranja i logički okvir projekta; (5) Osnove plan- iranja projekta i osnove tehnike mrežnog planiranja; (6) Mrežno planiranje i PDM; (7) PERT, CPM, Alokacija resursa, GERT; (8) Predviđanje troškova i budžetiranje projekta; (9) Upravljanje rizikom u realizaciji projekta; (10) Kontrola realizacije projekta; (11) Informacioni sistem za UP; (12) Evalu- acija, izveštavanje i završavanje projekta; (13) Organizaciona struktura i finansiranje projekta;

(14) Projektni tim: Uloge, odgovornosti i autoriteti na projektu, rešavanje konflikata; (15) Uspeh i neuspeh projekta, naučene lekcije.

Glavni praktični deo predemeta je izrada projekta: svaki student treba da realizuje jedan projekt kojim treba da pokaže svoju spremnost da primeni stečena znanja u upravljanju konkretnim projektom. Projekat definišu zajedno student i profesor, kako bi se izabrala tema koja najviše odgovora aktivnostima studenta. Vrlo je značajno da student uradi projekt, jer on najbolje poka- zuje stepen razumevanja i sticanja znanja na predmetu.

Konačno, rezultat ovog predmeta za studenta treba da budu stečena teorijska i praktična znanja i veštine za samostalno upravljanje projektima.

IS345 Upravljanje digitalnim sadržajima
U okviru ovog kursa se govori o procesima, metodama, tehnikama i alatima koje organizacije ko- riste kako bi mogle da upravljaju svojim poslovanjem sa posebnim akcentom na to kako računar- ski bazirane tehnologije mogu da na efikasniji način doprinesu organizaciji poslovanja. Kursom su obuhvaćene metodologije za analizu poslovnih problema i mogućnosti, određivanje uloge koje računarski bazirane tehnologije mogu da imaju u rešavanju poslovnih potreba, artikulisanju poslovnih zahteva za tehnološkim rešenjima, specificiranju alternativnih pristupa primene ra- zličitih tehnoloških mogućnosti za rešavanje poslovnih zahteva, specificiranju zahteva za pojedi- načnim rešenjima informacionih sistema i to korišćenjem sopstvenih snaga organizacije, upošl- javanjem nekog provajdera ili kupovinom komercijalnih paketa.
IT255 Veb sistemi 1
Kurs se bavi projektovanjem, implementacijom i upravljanjem IT rešenjima koja se mogu pri- meniti u nekoj organizaciji. Fokus je stavljen na njihovu primenu i infrastrukturu kao i na njihovo prilagođavanje potrebama poslovanja. Studenti uče o okvirima (framewfork-ovima) i strategija- ma za upravljanje infrastrkturom, administracijom sistema, arhitekturom podataka/informacija, upravljanje sadržajem, distribuiranim računarstvom, integraciji nasleđenih sistema, konsolidaciji sistema, middleware arhitekturi, izboru softvera, analzi investicija u IT, naprednim tehnologija- ma itd. Sve ove teme se rešavaju kako u okviru tako i van organizacije pri čemu se velika pažnja poklanja upravljanju rizicima i bezbednosti.

IS310 Informacioni sistemi organizacija
Kursom su obuhvaćene teme koje koje objašnjavaju kako digitalni alati i resursi omogućavaju nove metode analize trandicionalnih štampanih sadržaja i omogućavaju pretstavljanje tog sa- držaja u novim formatima. Po završetku kursa studenti će biti u stanju da izaberu, evaluiraju i implementiraju digitalne alate i resurse za podršku naprednih i tradicionalnih formi analize istori- jskih sadržaja, javnih projekata ili nastavnih materijala kao i da predlažu projekte za upravljanje digitalnim sadržajem sa detaljnim planom upravljanja, dizajna i evaluacije.
SE325 Upravljanje projektima razvoja softvera
Predmet uvodi studente u društvena, pravna i ekonomska pitanja poslovne etike i poslovne ko- munikacije-modele i implikacije etičnog i efektivnog poslovnog komuniciranja na poslovanje. Kao multidisciplinarna aktivnost, predmet će se baviti poslovno-pravnim, etičko-filozofskim, psihološkim, sociološkim, retoričkim i lingvističkim aspektima komunikacije. Cilj predmeta je da se objedine ova kompleksna znanja i da studenti steknu veštinu uspešnog i etičnog poslovnog komuniciranja, kao i da studenti steknu određen stav o profesionalnoj praksi, uočavajući esenci- jalne probleme u procesu komunikacije.
IS330 Strategija i upravljanje informacionim sistemima
Kurs je sastavljen tako da studentima omogući razumevanje teorijskih i praktičnih problema koji se odnose na primenu informacionih sistema u organizaciji. Kurs je prvenstveno fokusiran na demonstraciju načina na koji informacioni sistemi organizacije integrišu informacije i organizaci- one procese iz različitih funkcionalnih oblasti u jedinstveni sistem koji se bazira na zajedničkoj bazi podataka i deljivim alatima za pravljenje izveštaja. Po završenom kursu, studenti će imati znanja o području primene informacionih sistema i razlozima za njihovu implementaciju.
CS450 Klaud kompjuting
U okviru predmeta se izučavaju različiti pristupi u upravljanju funkcijama informacionih sistema kao i način na koji te funkcije integrišu, podržavaju i obezbeđuju organizaciji različite mo- gućnosti. Sa menadžerskog aspekta se govori o planovima i politici za eksploataciju, razvoj i implementaciju efikasnih informacionih sistema, definisanju odgovarajuće infrastrukture IS-a i sistemima koji služe kao podrška operativnim, administrativnim i strategijskim potrebama orga- nizacije. Kurs izučava i intelekualne okvire koji liderima organizacije omogućavaju kritički pristup već postojećoj infrastrukturi informacinih sistema, naprednim tehnologijama kao i sagledavanje uticaja raspoloživih tehnologija na strategiju organizacije. Ideje razvijene tokom ovog kursa tre- ba da liderima organizacije omoguće razumevanje poslovnog okuženja sa sve većim prisustvom IT-a i narastajuće globalizacije.
OM360 Upravljanje poslovnim procesima
U okviru ovog kursa su pretstavljeni osnovni koncepti koji se odnose na reviziju i kontrolu IT sistema. Fokus predmeta je stavljen na kontrolu informacija, moguće tipove kontrole i njihovog uticaja na organizaciju, kao i načina na koji tim kontrolnim mehanizmima treba upravljati i nad njima vršiti revizuju. U kursu su pretstavljeni osnovni koncepti i tehnike revizije koje se koriste u informacionim tehnologijama. Studenti će se upoznati sa procesom kreiranja kontrolne struc- ture definisane sa određenim ciljem, revizije infrastructure informacionih tehnologija u odnosu na nju i postavljenje relevantnih procedure zbog pojave bilo kakve neadekvatnosti.
IS360 Revizija i kontrola IT sistema
Predmet omogućava studentu ili timu studenata da izuče ekspertske informacione sisteme koji su zastupljeni u određenim domenima, kako bi mogli da na primeru informacionog sistema primene stečena znanja. Od studenta se očekuje da u okviru projekta koristi rezultate rada tokom studiranja i da svoja znanja proširi dodatnim radom.

Cilj predmeta je da omogući studentu da produbi svoja znanja i da ih primeni u oblasti informacionig sistema. Student mora da pokaže šta je naučio u ovom studijskom programu, pošto radi na primeni i razvoju informacionog sistema u određenoj užoj specijilizovanoj oblasti. Očekuje se da pored sticanja domenskog znanja za specijalizovane oblasti, tako kod studenata razvije osećaj za menadžment aktivnosti unutar tima kao i za menidžment relacija sa spoljnim činiocima – korisnicima informacionih sistema, sponzorima projekta i izdavačima zahteva.

IS491 Stručna praksa
Cilj stručne prakse je da studente pripremi i obezbedi im kvalitetno sticanje kompleksnijeg iskustva o njihovoj profesiji i radnim zadacima za koja se školuju. Programski zadaci su tako postavljeni da u prvoj fazi vode i omoguće upoznavanje radne sredine, profil organizovanosti, raspodelu radnih zadataka i uvid u sadržaj aktivnosti, uvid u specifičnosti rada na različitim radnim mestima. Naredni zadaci su orjentisani na uključenje studenata u projekte različitih vrsta, obima i namena, u njihovoj početnoj, razvojnoj ili završnoj, fazi, kao i u njihovu implementaciju od instalacije, obuke do održavanja. Studenti kroz asistiranje u konkretnim zadacima, trebaju bolje upoznati i u što većoj meri prihvatiti tehnologiju rada, kako bi u narednoj fazi krenuli u projekte samostalno. Očekivani ishodi: Sticanje iskustva i sigurnosti u radu, utvrđivanje stečenih znanja tokom studija i njihovo povezivanje. Dobijanje novih saznanja o organizovanju rada, praktičnoj primeni tehnologija, timskom radu, dokumentovanju itd.
IS495 Završni rad
Završni rad prvog stepena akademskih studija je samostalan rad studenta kojim se proverava i ocenjuje sposobnost studenta  da stečeno znanje uspešno primenjuje u praksi, posebno iz oblasti iz koje je završni rad.

Završni rad predstvlja stručni rad studenta, s amogućim elementima i naučnoistraživačkog rada, u kome se on upoznaje sa specifičnostima primene inžinjerske  metodologije u oblasti. Nakon obavljenog istraživanja student priprema završni rad u formi koja sadrži sledeća poglavlja:Uvod, Teorijski deo, Eksperimentalni deo, rezultati i diskusija, Zaključak, Pregled literature. Nakon završenog rada, student brani završni rad pred komisijom od tri člana koju čine nastavnici, asistenti i saradnici Fakulteta.

IS485 Projekat razvoja informacionog sistema
Skriptni jezici se koriste u raznim kontekstima, uključujući i ekstrakciju podataka iz dokumenata, stvaranje i oblikovanje dinamičkih web stranica, prikupljanje podataka sa Web-stranicama, opis vrste podataka koji se koriste u dokumentu, brzu izrada interfejsa ili jednokratne aplikacije i stvaranje instalacionih skriptova. Savremeni skriptni jezici obezbeđuju interfejs u sistemskom programiranju, multimedijskim projektima, u grafičkom interfejsu, mrežnim i Web aplikacijama. Oni su dinamični, prenosni, lako se razvijaju te se mogu integrisati na drugim alatima kao što su Web pretraživači, Web serveri, igre, i inženjerske aplikacije. Nastavne teme: Uvod u skriptne jezike, priroda i uloga skriptnih jezika, pregled popularnih skriptnih jezika, poređenje sa drugim programskim jezicima, sintaksa i semantika skriptnih jezika, zajedničke strukture skriptnih jezika, dinamičke karakteristike skriptnih jezika, interpretacija i kompilacija, performanse skripting mehanizama, skriptovi ljuski, pristupi bazama podataka, skriptovi servera i klijenata, procesiranje teksta i regularnih izraza, skriptovi multimedia i igara, razvoj aplikacija za desktop i Web-bazirana okruženja pomoću odgovarajućih jezika, biblioteka i alata i budućnost skriptnih jezika. Rad sa različitim skriptnim jezicima, uključujući Perl, Python, Ruby, Haskel, JavaScript.
IS335 Poslovna inteligencija
Predmet upoznaje studente sa ključnim faktorima koji određuju fiskalnu politiku jedne zemlje, zajedno sa načinom angažovanja javnih resursa preko poreza i doprinosa. Nastavne teme:  Uloga i veličina javnog sektora i njegova arhitektura. Fiskalni sistem države. Politika javnih troškova. Određivanje nivoa javne potrošnje. Učešće privatnog sektora, javno-privatno partnerstvo u proiz- vodnji i deobi rezultata. Politika vlada u socijalnoj zaštiti. Ocenjivanje efikasnosti i efektivnosti potrošnje javnog sektora. Ekonomija oporezivanja. Oporezivanje prihoda i dobara. Oporezivanje potrošnje i trgovine. Poreski podsticaji. Naplata poreza. Federalizacija fiskalnog sistema i njegova decentralizacija. Transfer resursa.
IT381 Zaštita i bezbednost informacija
C#, u stvari Visual C#, specifičan programski jezik koji obuhvata vizuelno programiranje tj. vizuelne alate, tj. vizuelno razvojno okruženje (Visual Studio, Toolbox objekti, Property Window) za pravljenje grafičkih aplikacija kao i .NET Framework. Cilj ovog predmeta je da osposobi studenta da koristi sve bitne elemente jezika C# tj. Visual C#, i da se osposobi da pravi grafičke aplikacije pomoću Visual C#, da primenjuje o.o. programiranje u Visual C#, kao i da koristi vizuelno razvojno okruženje Visual Studio i vizuelne alate za Visual C# programiranje. U okviru CS322, svaki student radi svoj projekat, koji se sastoji u izradi i dokumentovanju male grafičke aplikacije. Na ovom predmetu se izučavaju sledeće teme: Uvod u C# i .NET Framework, Prva grafička aplikacija u visual C#, Kodiranje grafičke aplikacije u Visual C#, Objekti u Toolbox-u, Osnovno C# kodiranje, i prva konzolna aplikacija, Funkcije, i logičke strukture, Specijalne varijable, i specijalni parametri, Klase i objekti u Visual C#, Nasledje klasa, Vidljivost članova klase, Debugger, i ostali alati u Visual Studio, Tehnika izuzetaka i validacije, i ostale tehnike u C#, Baze podataka u Visual C#, ADO.NET, i DataGrid, C# na Internetu, i ASP.NET Web aplikacije.
IS375 Pravo na Internetu
Ovaj predmet se bavi ljudskim aspektima primene softverskih sistema na nivou cele organizaci- je, čija primena zahteva često značajne organizacijske promene. Te promene često izazivaju ot- pore kod pojedinih kategorija zaposlenih. U okviru ovog predmeta izučavaju se sledeće nas- tavne teme: problemi implementacije ERP sistema; učešće emocija na reakcije zaposlenih; faktori promena – motivi za promene, kultura organizacije i učenje metoda implementacije organizaci- jskih sistema; upravljanje programima i projektima kao pokretači promena; podrška promenama primenom SAP tehnologije; praćenje parametara promene; faze uvođenja ERP sistema i prateće promene u organizaciji i rad u organizacije posle primene organizacijskih softverskih sistema (kao što su ERP sistemi). Upravljanje organizacijskim promena se u ovom predmetu izučava u kontekstu primene SAP sistema.
OM240 Upravljanje kvalitetom
Predmet uvodi studente u oblast arhitektura modernih računarskih sistema. Kurs pokriva teme kao što su sekvencijalna i paralelna izvršavanja instrukcija, sinhronizacija, cevovode, vektorsko procesiranje. SIMD i MIMD mašine. Predstavljene su i mreže sa više stepena i interkonekcione računarske mreže. Uvodi se pojam usmeravanja i kontrole protoka u tim mrežama. Analiziraju se koncepti kao što su deljena memorija, sistemi multiračunara, keš memorija i koherencija keš memorije. Cilj predmeta je da upozna studenta sa modernom arhitekturom računara. Studenti će se upoznati sa organizacijom računarskog sistema, srodnim oblastima računarskih nauka, analizom performansi, metodama merenja performansi. Svaki student dobija jedan projekat kojim treba da pokaže svoju spremnost da primeni stečena znanja na konkretnom primeru iz oblasti arhitekture računara.
OM210 Planiranje i upravljanje proizvodnjom
Predmet uvodi studente u osnovne koncepte programiranja iz perspektive objektno-orijentisanog programiranja. Nastavne teme obuhvataju jednostavne tipove podataka, upravljačke strukture, strukture podataka u vidu nizova karaktera i redova, algoritme, kao i upoznavanje sa programskim jezicima. Studenti se upoznaju sa osnovama objektno-orijentisanog programiranja: objektima, klasama, metodima, prenosu parametar, učauravanja, nasleđivanja i polimorfizma. Pored toga, studenti ovladavaju i osnovama sintakse i semantike programskih jezika: promenljive, tipovi, izrazi, dodeljivanje vrednosti, ulazno-izlazne instrukcije, uslovne i iterativne upravljačke strukture i strukturisane dekompozicija. Izlažu se principi softverskog inženjerstva i razvoja osnovnih veština programiranja u objektno-orijentisanim jezicima.
OM350 Preduzetništvo
Predmet se bavi savremenim pitanjima kvaliteta proizvoda i usluga. U prvom delu nastave, studenti se upoznaju sa konceptom kontrole kvaliteta i metodologijom obezbeđivanja kvaliteta. Upravljnaje totalnim kvalitetom (TQM) se izučava u drugom delu predmeta. Da bi realizovalo upravljnaje totalnim kvalitetom, studenti najpre uče osnove troškova kvaliteta i ekonomije. Pored toga, studeti izučvaju teorije i poglede vodećih teoretičara za pitanje kvaliteta. Glavni način za obezbeđivanje održivog sistema kvaliteta i postizanja TQM je primena međunarodnih standarda kvaliteta serije SIO 9000. Studenti uče delove ovih standarda i uče kako da ih razumeju.
CS230 Distribuirаni sistеmi
Širok domen Međunarodnog poslovanja obuhvata oblasti međunarodnih poslovnih finansija, ekonomike i organizacije poslovanja u spoljnoj trgovini, kao i međunarodnog marketinga. Ono treba da pruži sva osnovna teorijska, metodološka i praktična mikroekonomska znanja neophod¬na budućim menadžerima za uspešno uključivanje u međunarodno poslovanje bilo koje firme i razumevanje ukupnih tokova u njoj, pa ih osposobljava za obavljanje konkretnih poslova i rešavanje menadžerskih problema, naročito onih vezanih za odabrani smer. Stvara i solidnu osnovu za nastavak obrazovanja u istoj ili srodnoj oblasti ili za permanentno obrazovanje.
OM250 Modeliranje i projektovanje preduzeća
Kurs daje uvod u poslovnu inteligenciju i opisuje procese, metodologije, infrastrukturu i pos- tojeću praksu koje se korsite pri transformaciji poslovnih podataka u korisne informacije ili kao podrška pri donošenju odluka. Poslovna inteligencija zahteva poznavanje osnovnih principa koji se koriste za pamćenje i pretraživanje podataka, pa se u okviru kursa govori o logičkim modeli- ma podataka kako za sisteme za upravljanje bazama podataka tako i za skladišta podataka (da- tawarehouses). Studenti će naučiti da izdvajaju i manipulišu podacima iz ovih sistema i koriste relevatna bezbedonosne principe. U kursu se govori i o rudarenju podataka (data mining), vizual- izaciji i statističkoj analizi, različitim opcijama izveštavanja (npr. OLAP sistemima) itd.
MG150 Poslovne finansije sa računovodstvom
Ovaj predmet se bavi konceptima logistike i istražuje razloge za porast njenog značaja za današn- ja preduzeća. Predmet gleda na koncept upravljanja lancem snabdevanja koji povezuje neko preduzeće sa njegovim snabdevačima i kupcima primenom novih i važnih poslovnih odnosa. Studenti se upoznaju sa temama kao što je nabavka, isporuka “tačno-na-vreme”, recikliranje i sa odnosem logistike i marketinga. Usaglašavanje snabdevanja sa tražnjom je glavni izazov svak- og preduzeća. Preterane zalihe povećavaju troškova, a neredovno snabdevanje iritiraaja kupce. Usaglašavnje snabdevanja sa tražnjom je najlakše ako preduzeće ima fleksibilni proces snab- devanja, međutim, po pravilu, fleksibilnost je skupa. U ovom predmetu, studenti uče (1) kako da odrede odgovarajući nivo fleksibilnosti u snabdevanju za određeni tip industrije, (2) istražuju strategije za ekonomsko povećanje fleksibilnosti snabdevanja preduzeća. Predmet je usmeren pre svega ka kvantitativnim i kvalitativnim pitanjima koja se javljaju pri integrisanom projekto- vanju i upravljanju celom logističkom mrežom. Daju se modeli i tehnike rešavanja zaodređivan- je položaja pogona i za projektovanje logisttičke mreže. Pored toga, u vidu diskusija i analiza primera, razmatraju se kvalitativna pitanja: strukture distributivne mreže, centralizovanog ili de- centralizovanog upravljanje mrežom, varijabilnosti lanca snabdevanja, stateškog partnerstva i projektovanje proizvoda za logistiku.
OM260 Upravljanje uslužnim procesima
Ovaj predmet se bavi konceptima logistike i istražuje razloge za porast njenog značaja za današn- ja preduzeća. Predmet gleda na koncept upravljanja lancem snabdevanja koji povezuje neko preduzeće sa njegovim snabdevačima i kupcima primenom novih i važnih poslovnih odnosa. Studenti se upoznaju sa temama kao što je nabavka, isporuka “tačno-na-vreme”, recikliranje i sa odnosem logistike i marketinga. Usaglašavanje snabdevanja sa tražnjom je glavni izazov svak- og preduzeća. Preterane zalihe povećavaju troškova, a neredovno snabdevanje iritiraaja kupce. Usaglašavnje snabdevanja sa tražnjom je najlakše ako preduzeće ima fleksibilni proces snab- devanja, međutim, po pravilu, fleksibilnost je skupa. U ovom predmetu, studenti uče (1) kako da odrede odgovarajući nivo fleksibilnosti u snabdevanju za određeni tip industrije, (2) istražuju strategije za ekonomsko povećanje fleksibilnosti snabdevanja preduzeća. Predmet je usmeren pre svega ka kvantitativnim i kvalitativnim pitanjima koja se javljaju pri integrisanom projekto- vanju i upravljanju celom logističkom mrežom. Daju se modeli i tehnike rešavanja zaodređivan- je položaja pogona i za projektovanje logisttičke mreže. Pored toga, u vidu diskusija i analiza primera, razmatraju se kvalitativna pitanja: strukture distributivne mreže, centralizovanog ili de- centralizovanog upravljanje mrežom, varijabilnosti lanca snabdevanja, stateškog partnerstva i projektovanje proizvoda za logistiku.