FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

INFORMACIONI SISTEMI I DIGITALIZACIJA

Informacioni sistemi i digitalizacija | Akreditovano

Osnovne informacije:

 • Trajanje studija: 4 godine
 • Broj ESPB: 242 ESPB
 • Zvanje: Diplomirani inženjer informacionih tehnologija i sistema

 • Polje: Tehničko-tehnološke nauke
 • Oblast: Informacioni sistemi i digitalizacija
 • Oblici studiranja: tradicionalni (u prostorijama univerziteta) i onlajn, preko Interneta (e-učenje)

Informacioni sistemi i digitalizacija | Međunarodni standardi

Šta su informacioni sistemi i digitalizacija?

Studijski program osnovnih akademskih studija Informacioni sistemi i digitalizacija ima za cilj da diplomiranim studentima obezbedi znanje i veštine koje će im omogućiti profesionalni rad u oblasti informacionih sistema i digitalizacije kao i dalji razvoj karijere. Stečena znanja i veštine će im pružiti:

 1. Prepoznavanje i rešavanje organizacionih i upravljačkih problema u organizacijama.
 2. Razumevanje i rešavanje problema procesa projektovanja, održavanja, organizovanja i upravljanja informacionim sistemima, a sve u cilju postizanja efektivnog i efikasnog poslovanja organizacija.
 3. Identifikacija zahteva krajnjih korisnika informacionih sistema.
 4. Ostvarivanje ciljeva poslovanja organizacija u pogledu kvaliteta, količina, rokova i troškova isporučene robe/usluge i poboljšavanja poslovanja primenom informacionih sistema.
 5. Identifikacija i upotreba savremenih informacionih sistema radi određivanja njihove primenjivosti u rešavanju potreba korisnika.
 6. Razmatranje i razjašnjavanje uticaja informacionih sistema na pojedince, organizacije i društvo, uključujući etičke, pravne i političke aspekte.
 7. Selektovanje i ocena ponuđenih rešenja u oblasti informacionih sistema,
 8. Implementacija odabranih rešenja informacionih sistema.
 9. Organizovanje i upravljanje održavanjem informacionih sistema.

ZAŠTO STUDIRATI INFORMACIONE SISTEME I DIGITALIZACIJU NA UNIVERZITETU METROPOLITAN?

Studijski program Informacioni sistemi i digitalizacija, na Univerzitetu Metropolitan, je tako koncipiran da:

 • priprema studente osnovnih studija za zaposlenje u različitim oblastima povezanih sa oblašću informacionim sistemima;
 • definiše fundamentalne koncepte, najsavremenija teorijska znanja i praktične veštine, usvajanjem znanja o planiranju, organizaciji i upravljanju nabavkom, proizvodnjom, isporukom, distribucijom i prodajom, pružanjem usluga, kvalitetom, resursima;
 • obrazuje visoko stručni kadar koji pored celovitog akademskog obrazovanja, integrisanog poznavanja i razumevanja organizacionih i upravljačkih aspekata poseduje i sposobnost projektovanja, održavanja, organizovanja zadataka u savremenim tehnološkim procesima i samim tim postizanje efektivnog i efikasnog ostvarivanja delatnosti organizacije;
 • pripremi stručnjake koji će unaprediti poslovanje i doprineti stvaranju dodatne vrednosti i opšteg povećanja društvenog proizvoda u proizvodnim i uslužnim organizacijama, profitnom i neprofitnom sektoru, finansijskim institucijama itd.

U programu se daje naglasak na sticanje praktičnih i primenjivih znanja i veština. Iz svakog predmeta se rade praktični projekti i veliki broj zadataka. Po završetku studija, student je potpuno osposobljen za uspešan rad u privrednim preduzećima.

ZNANJE KOJE STUDENT STIČE TOKOM STUDIJA

Osnovne akademske studije iz Informacionih sistema i digitalizacije, koje nudi Fakultet informacionih tehnologija (FIT), Univerziteta Metropolitan (UM), formira stručnjake koji poseduju potrebnu kombinaciju znanja i praktičnog iskustva. Savladavanjem Informacionih sistema student stiče sledeće sposobnosti:

 • Demonstriraju znanje i razumevanje u oblasti informacionih sistema i srodnih polja koje se nadograđuje na stečena znanja iz srednjoškolskog obrazovanja;
 • Na jasan i kvalitetan način predstave informacije, ideje, alate, tehnologije, probleme i rešenja za iste, klijentima i saradnicima u cilju postizanja zajedničkog cilja;
 • Primenjuju znanje na profesionalan način i uz korišćenje odgovarajućih metodologija i alata učestvuju u realizaciji ciljeva pojedinaca i organizacija;
 • Razumevajući teorijske osnove na kojima se temelje informacioni sistemi i digitalizacija i razvijaju kritičko mišljenje, kreativnost i samostalno identifikuju, formulišu, analiziraju i efikasno rešavaju postavljene probleme;
 • Doprinose društvu kao kompletne ličnosti kroz jasno usvojene profesionalne, etičke, socijalne i pravne standarde;
 • Razumeju i koriste metode implementacije i evaluacije računarski baziranih sistema, procesa, komponenata i programa da bi zadovoljili postavljene ciljeve;
 • Koristeći stečena znanja, veštine i kompetencije mogu da nastave profesionalni razvoj kroz kontinualno učenje tokom života, kao i nastavak studiranja na master studijama.

KOJIM POSLOVIMA MOGU DA SE BAVE DIPLOMIRANI INžENJERI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA I SISTEMA?

U programu se daje naglasak na sticanje praktičnih i primenjivih znanja i veština. Iz svakog predmeta se rade praktični projekti i veliki broj zadataka. Po završetku studija, student je potpuno osposobljen za uspešan rad u privrednim preduzećima.

Studenti koji završe osnovne akademski studije iz Informacionih sistema osposobljeni su da rade sledeće:

 • Razumeju i primene upravljanje informacinim sistemima;
 • Upotrebe projektovanja, održavanja, organizovanja i upravljanja poslovnim sistemima i informacionim sistemima, a sve u cilju postizanja efektivnog i efikasnog poslovanja organizacija;
 • Prepoznaju potrebu primene novih informacionih tehnologija i savremenih menadžerskih alata i tehnika u proizvodnim i uslužnim organizacijama;
 • Prepoznaju i primene osnovne koncepte i tehnike informacionih sistema koji su neophodni za efektivan i efikasan rad organizacija i sistema;
 • Otkrivaju nove tehnike, alate i metode i da ih primene u oblasti informacionih sistema.

Studenti koji završe osnovne akademski studije iz Informacionih sistema i digitalizacije osposobljeni su da rade na različitim poslovima povezanih sa IS i IT industrijom, kao što su:

 • Razvoj aplikacija;
 • Sistema informacionih tehnologija;
 • IT infrastrukturama;
 • Upravljanjem podacima i informacijama;
 • Arhitekturom IT sistema;
 • Analizom i projektovanjem IT sistema;
 • Strategijom i upravljanjem informacionim sistemima organizacije;
 • Upravljanje projektima;
 • Upravljanje sistemima biznis inteligencije.

Najčešće radne pozicije su sledeće:

Radna mesta na kojima rade stručnjaci za informacione sisteme se različito zovu u različitim organizacijama. Neki od najčešćih radnih pozicija su sledeće:

 • Business Analyst
 • Business process Analyst
 • Konsultatnt za uvođenje sistema menadžmenta
 • Database administrator
 • Database analyst
 • Database/Data warehouse developer
 • Business intelligence engineer inženjer
 • ERP specijalist
 • ERP konsultatnt
 • Administrator ERP-a
 • IT architect
 • IT security and risk manager
 • Network administrator
 • Sistem administrator
 • Inženjer tehničke podrške
 • Project manager
 • User interface designer
 • Web content manager

NAŠI PARTNERI

USAGLAŠENOST PROGRAMA SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA

Studijski program INFORMACIONI SISTEMI I DIGITALIZACIJA je u potpunosti usaglašen sa preporukama američkih profesionalnih udruženja ACM i AIS za osnovne akademske studije iz oblasti informacionih sistema:

IS 2010 Curriculum Guidlines for Undregraduate Degree Programs in Information Systems, Association for Computing Machinery (ACM) and Association for Information Systems (AIS), 2010 (www.acm.org/education/curricula-recommendations)

Informacioni sistemi i digitalizacija | USAGLAŠENOST PROGRAMA SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA

PLAN I PROGRAM

I godina
IS205 Osnove informacionih sistema

Značaj koji danas imaju informacioni sistemi i digitalizacija zahteva da se studentima omogući upoznavanje sa njegovim najznačajnijim komponentama, kako bi mogli da ih efikasno koriste ili učestvuju kao članovi projektnih timova u njihovoj realizaciji. S takvim ciljem je i sastavljen nastavni program ovog predmeta. Njime su obuhvaćene definicije i osnovni koncepti koji se odnose na strukturu i komponente informacionih sistema, problematiku vezanu za njihovu infrastrukturu, bezbednost itd. Naročita pažnja je posvećena ulozi informacionih sistema koju imaju u savremenim poslovnim sistemima pa se s tim u vezi govori o Web 2.0 tehnologijama u cilju unapređenja komunikacije, kolaboracije i konekcije između poslovnih partnera, primeni različitih tipova enterprise informacionih sistema radi unapređenja relacija među poslovnim partnerima, vođenja elektronske trgovine, unapređenja primene poslovne inteligencije itd.

CS101 Uvod u objektno-orijentisano programiranje

Predmet postavlja osnove za razumevanje i korišćenje objektno – orijentisanih koncepata i principa i korišćenje odgovarajućih razvojnih okruženja. Ispit je bazični i, kao takav, predstavlja polazni osnov za razumevanje naprednih tehnika i koncepata programiranja koji će biti izučavani u predmetima koji slede nakon CS101. Predmet obuhvata širok spektar bazičnih tema kao što je: razumevanje klasa, objekata i nasleđivanja, savladavanje koncepata enkapsulacije i polimorfizma, rad sa programima koji koriste GUI, rad sa grafikom u JAVA programima. Pre toga, predmet se fokusira na opšte koncepte programiranja: tipove, promenljive i konstante, metode, grananja i iteracije.

OM100 Uvod u operacioni menadžment

Kao predmet koji uvodi studente u operacioni menadžment, predmet pruža pregled komponenti u procesu dodavanja vrednosti proizvodu ili usluzi, sa ciljem da se projektuju, proizvedu i isporuče kupcu proizvodi ili usluge. Nastavne teme uključuju: projektovanje proizvoda i usluga, planiranje, projektovanje i upravljanje lancem snabdevanja, projektovanje poslova i upravljanje ljudskim resursima, planiranje pogona i projektovanje rasporeda, planiranje materijala i resursa, planiranje i upravljanje kapacitetom, planiranje i upravljanje zalihama, upravljanje totalnim kvalitetom, analizu troškova, planiranje projekta, upravljanje operacionim resursima, tanke operacije i operacije tačno na vreme, poboljšanje operacija i strategiju operacija.

NT111 Engleski 1

Engleski jezik 1 je srednji kurs opšteg engleskog jezika sa elementima jezika struke za studente sva tri fakulteta. Cilj predmeta je obnavljanje, vežbanje i utvđivanje poznavanja i upotrebe gramatike i vokabulara na srednjem nivou engleskog jezika, kao i podjednako razvijanje svih jezičkih veština: govor, čitanje, pisanje i slušanje kao i integracija tih veština.

CS102 Objekti i apstrakcija podataka

Predmet nastavlja uvođenje studenata u objektno-orijentisano programiranje započeto predmetom CS101, pre svega u oblasti metodologije objektno-orijentisanog projektovanja softvera i programiranja. Predmet uvodi studente i u osnove komunikacije čoveka i računara, grafike, i društvenih implikacija primene računara, a sa posebnim naglaskom na softverskom inženjerstvu. Objašnjava se koncept virtualnih mašina i njihove hijerarhije, osnovnih algoritama u računarstvu, kao što su pretraživanja, sortiranja i rekurzije. Studenti se upoznaju sa metodima programiranje upotrebom događaja, kao i sa osnovnim fazama procesa softverskog inženjerstva: definisanje zahteva, projektovanje, kodiranje i testiranje.

IS210 Uvod u digitalni biznis
OM230 Upravljanje ljudskim resursima

Sticanje osnovnih znanja i sposobnosti u cilju dostizanja visokoprofesionalnog odnosa prema ljudskom kapitalu kompanije, njegovom oblikovanju i razvoju, pri čemu ljudski kapital predstavlja zaposlene sa celokupnim rasponom individualnog i kolektivnog znanja, sposobnosti, stavova, mogućnosti, ponašanja, iskustva i emocija. Prezentovanje studentima sa šireg teorijskog aspekta, ali i sa praktično primenjivog aspekta kroz primere iz prakse svih bitnih elemanata opisanih i obrađenih u predmetu Upravljanje ljudskim resursima.

OM110 Analiza i projektovanje poslovnih procesa

Predmet upoznaje studenta sa primerima poslovnih procesa, sa ciljem da nauče kako da opišu jedan proces dijagramom toka. Ovaj predmet upoznaje student sa veštinama i tehnikama koje su neophodne za analizu postojećih procesa, odnosno analizu stanja ili tzv., ‘AS-IS’ analizu. Studenti uče kako da projektuju nove poslovne procese, ili da izmene delove postojećih projekta, ili da manjim korekcijama poboljšaju postojeće procese, te na taj način rade analizu budućeg procesa ili tzv. ‘TO-BE’ analizu. Takođe, u okviru predmeta obrađuju se tehnike merenja izlaznih rezultata, merenja ključnih parametra procesa kao što su kapacitet ili ciklusno vreme, odnosno kako da se vrši poboljšanje procesa nalaženjem i uklanjanjem uskog grla li boljom podelom posla među ljudima uključenih u proces.

T112 Engleski 2

Engleski jezik 2 je viši srednji kurs opšteg engleskog jezika za studente sva tri fakulteta. Cilj predmeta je obnavljanje, vežbanje i konsolidovanje poznavanja i upotrebe gramatike i vokabulara na višem srednjem nivou engleskog jezika, kao i podjednako razvijanje svih jezičkih veština: govor, čitanje, pisanje i slušanje kao i integracija tih veština.

II godina
IT350 Baze podataka

Baza podataka je centralno mesto svakog informacionog sistema, pa dizajniranje i implementacija baza podataka zauzimaju centralno mesto u nastavnim planovima koji se izučavaju na studijama informatike širom sveta. Prvenstveni cilj ovog predmeta je upoznati studente sa osnovnim pravilima i principima koji se koriste u slučaju dizajniranja baza podataka primenom E/R tehnike, postupka inverznog inženjeringa i pravila normalizacije podataka. Takođe, studenti moraju da savladaju sintaksu i semantiku SQL-a kako bi se baze podataka nakon dizajniranja uspešno kreirale, implementirale i koristile. Značajno mesto u okviru ovog predmeta je posvećeno i proučavanju postojećih standarda za pristup podacima (ODBC i JDBC) kao i ulozi koju u rešavanju takvih problema danas ima XML. Međutim, predmeta ne obezbeđuje samo potrebna znanja onima koji će se baviti samo projektovanjem baza i izradom aplikacija nad bazama podataka već i onima koji žele da se usmere na administraciju baza podataka, jer je deo predmeta je posvećen i ovim temama.

IS280 Analiza i projektovanje sistema

U predmetu se govori o procesima, metodama, tehnikama i alatima koje organizacije koriste kako bi definisale način na koji će voditi svoje poslovanje, sa posebnim fakusom na to kako računarski bazirane tehnologije mogu da efikasno doprinesu tako organizovanom načinu poslovanja. Predmetom su obuhvaćene metodologije za analiziranje poslovnih problema, odredjivanje uloge računarski baziranih tehnologija u njihovom rešavanju, artikulisanje poslovnih zahteva i alternativnih pristupa za primenu tehnoloških rešenja i specificiranje zahteva za izgradnjom informacionih sistema primenom različitih strategija: koje se baziraju na sopstvenom razvoju, razvoju u kojem učestvuje treča strana i kupovinom gotovih softverskih paketa.

MA104 Matematika

Matematika predstavlja bazični predmet koji igra važnu ulogu u razumevanju nauke uopšte, kompjuterskih nauka, tehničkih nauka i dr. Ovaj nastavni predmet omogućava studentima da razumeju i ovladaju osnovnim znanjima iz matematike potrebnim za praćenje daljih studija. U okviru ovog predmeta studenti će, na početku, izučavati elemente linearne algebre i to: determinante, matrice i sisteme linearnih jednačina. Jedan deo gradiva je posvećen vektorskoj algebra, kao i analitičkoj geometriji u prostoru. Uvod u matematičku analizu realne funkcije jedne realne promenljive počinje predavanjima koji su u vezi sa pregledom elementarnih i neelemantarnih funkcija, preko realnih nizova, zatim granične vrednosti i neprekidnosti, diferencijalnog računa, pa zaključno sa integralnim računom. Na kraju se izučavaju elementi teorije verovatnoće.

NT213 Engleski za informatičare

Engleski za informatičare je viši srednji/napredni kurs engleskog jezika struke u oblasti softverskog inženjerstva, informacionih tehnologija i sistema, kao i računarskih igara. Na predavanjima i vežbama se radi na razvoju jezičke kompetencije studenata obradom tekstova različite tematike iz navedenih, izradom različitih tipova vežbanja, diskusijom na odabrane uskostručne teme i sl. Poseban akcenat je stavljen na komunikativni pristup i razvoj produktivnih jezičkih veština kroz praktične vežbe, diskusije i raznovrsne pisane zadatke. Paralelno sa napredovanjem u učenju jezika povećava se i broj tema i tekstova vezanih za struku pri čemu se uvežbava stručnu terminologija i svest za stručno-specifične strukture. Studenti bi trebalo da tokom studija u okviru nastave engleskog jezika steknu ključne kvalifikacije (soft skills) koje bi im omogućile da tokom boravka i rada u zemlji i inostranstvu osmišljeno, razumno, ubedljivo i efikasno prezentuju svoje stavove, predloge, planove i projekte.

IS270 IT infrastruktura

Ovaj predmet predstavlja uvod u IT infrastrukture za studente smera informacionih sistema. On obuhvata teme koje se odnose na arhitekture računara i računarske mreža, sa naglaskom na uslugama i mogućnostima koje rešenja IT infrastruktura omogućavaju u nekoj organizaciji. To daje studentima znanja i veštine koje su im potrebne za efikasno komuniciranje sa stručnjacima čiji je poseban fokus na hardveru i softverskim sistemima, kako bi mogli da projektuju organizacione procese i softverska rešenja koja zahtevaju dublje razumevanje mogućnosti i ograničenja IT infrastruktura. Takođe, priprema studente za organizacione uloge koje zahtevaju komunikaciju sa spoljnim dobavljačima komponenti i rešenja IT infrastruktura.

IT370 Interakcija čovek-računar

Teorijska nastava pokriva nekoliko ključnih oblasti koje se tiču dizajniranja interakcija između ljudskih aktivnosti i računarskih sistema koji ih podržavaju konstruisanim interfejsima kao i fenomenima koji ih okružuju: poznavanje korisnika, dizajn interakcije, programiranje interaktivnih sistema, korisnički orjentisan dizajn i testiranje, nove interaktivne tehnologije, kolaboracija i komunikacija, bezbednost, statističke metode, augmentovana i virtuelna realnost. Praktična nastava prati teorijsku nastavu analiziranjem dobrih i loših modela u dizajnu interfejsa i kroz izradu funkcionalnih prototipa uz pomoć namenskih softvera za interaktivne prototipe ili programskih jezika (HTML, JavaScript, JAVA…) u zavisnosti od zadatka.

MA273 Verovatnoća i statistika

Cilj predmeta je da studenti usvoje i razumeju osnovne koncepte i metode verovatnoće i statistike, da umeju da analiziraju podatke iz različitih izvora i da razviju veštine potrebne za rešavanje praktičnih problema iz ove oblasti. Takođe, studenti će biti osposobljeni da donose odluke pri projektovanju ili upravljanju raznim procesima u softverskom inženjerstvu koje se oslanjaju na dobro razumevanje ovih metoda, da projektuju i sprovode eksperimente radi evaluacije hipoteza o kvalitetu softvera i procesa. Prvi deo predavanje je posvećen osnovnim temama iz teorije verovatnoće. U njima se studenti upoznaje sa slučajnim događajima i njihovim verovatnoćama, s pojmovima vezanim za slučajne promenljive i njihovim numeričkim karakteristikama, kao i centralnim graničnih teorema. U drugom delu kursa su obrađene teme iz statistike. Jedan deo tih tema se odnosi na deskriptivnu statistiku, dok se drugi odnosi na statističko zaključivanje.

NT210 Poslovna etika i komunikacija

Predmet omogućava usvajanje relevantnih teorijskih i praktičnih saznanja iz poslovne komunikologije i etike koja omogućavaju adekvatno delovanje u poslovnom okruženju. Studenti stiču spoznaju da veštine komunikacije mogu biti krucijalne za uspeh u svakoj poslovnoj aktivnosti, a da primena etike u poslovanju pruža sigurnost i budućnost razvoja svakog poslovnog sistema. Predmet uvodi studente u društvena, pravna i ekonomska pitanja poslovne etike i poslovne komunikacije – modele i implikacije etičnog i efektivnog poslovnog komuniciranja na poslovanje. Kao multidisciplinarna aktivnost, predmet će se baviti poslovno-pravnim, etičko-filozofskim, psihološkim, sociološkim, retoričkim i lingvističkim aspektima komunikacije. Student upoznaje: značaj svih elementa u procesu komunikacije, različite vrste komuniciranja, prepreke u komunikaciji i načine njihovog otklanjanja, veštine verbalne (usmene i pisane) i neverbalne komunikacije. Osposobljava se za uspešno vođenje prezentacija i poslovnih razgovora i kreiranje poslovne prepiske. Razvija veštine interkulturne komunikacije i rešavanja konflikata. Upoznaje osnovne pojmove i probleme etike i njenu ulogu u poslovanju, preduzetništvu i privredi. Razvija smisao za etičko prosuđivanje u poslovnom odlučivanju i delovanju.

III godina
IS255 Arhitektura digitalne organizacije

Savremena digitalna organizacija podrazumeva primenu informacionih tehnologija u svim oblastima poslovanja. Predmet se bavi projektovanjem, implementacijom i upravljanjem rešenjima primene informacionih tehnologija u nekoj organizaciji kako bi se one uskladile sa poslovnim procesima i ciljevima organizacije. Fokus je stavljen ne samo na primenu već i na prilagođavanje informacionih tehnologija potrebama poslovanja. Studenti uče o radnim okvirima (framewforks) i strategijama za upravljanje poslovnom i informacionom infrastrukturom organizacije sa posebnim naglaskom na tehnološku infrastrukturu, administraciju sistema koje čine tehnološku infrastrukturu, upravljanje sadržajem u okviru organizacije, integraciji nasleđenih sistema, konsolidaciji sistema, izboru softvera, analizi investicija u IT, naprednim tehnologijama itd. Sve ove teme se proučavaju kako u okviru tako i van organizacije pri čemu se velika pažnja poklanja upravljanju rizicima i bezbednosti.

IS345 Upravljanje digitalnim sadržajima

Problem upravljanja informacijama i digitalnim sadržajima predstavlja jedan od najvažnijih pravaca istraživanja u oblasti razvoja sistema e-poslovanja. Predmet, IS345 Upravljanje digitalnim sadržajima, omogućava studentima izučavanje i korišćenje novih informaciono – komunikacionih tehnologija baziranih na principima Interneta u cilju: digitalizacije sadržaja koji su u papirnoj formi, strukturiranja ne strukturiranih digitalnih sadržaja, publikovanja digitalnih sadržaja i transformacije i unapređenja poslovnih procesa u složenim i distribuiranim poslovnim sistemima. Kroz lekcije u ovom predmetu se izučavaju različiti CMS i EDMS sistemi. Analizira se na koji način uvođenje i primena izučavanih sistema i tehnologija u organizaciji doprinosi transformaciji postojećih poslovnih procesa ili potrebi za njihovom radikalnom promenom u cilju povećanja efikasnosti i produktivnosti. Nakon uspešno završenog ispita studenti su u mogućnosti da uspešno i samostalno izaberu, evaluiraju i implementiraju digitalne alate i resurse za manipulaciju i publikovanje digitalnih sadržaja a samim tim i omoguće transformaciju pojedinih poslovnih procesa, koji se obavljaju na tradicionalan način, primenom automatizovanih tokova rada.

IT255 Veb sistemi 1

Predmet obrađuje napredni JavaScript okvir za razvoj frontend web aplikacija – Angular. Teme su veoma pažljivo birane da bi studenti stekli predstavu o svim ključnim konceptima i principima razvoja frontend dela veb aplikacije. Na samom početku predmet se bavi upoznavanjem studenta o načinima funkcionisanja Interneta i Internet servisa kao preduslov za prezalak na sledeći korak koji podrazumeva analizu i diskusiju koja je u direktnoj vezi sa dobrom praksom u primeni metoda i tehnika veb dizajna, stilova i veb arhitekture. Kao posebna tema ističe se potreba za detaljnim izučavanjem procedura razvoja kvalitetnog veb korisničkog interfejsa. Navedenim temama postavljaju se dobre osnove za izučavanje razvoja frontend dela veb aplikacije kroz savladavanje radnog okvira Angular baziranog na poznatom frontend jeziku – JavaScript. Student će razlikovati razvoj primenom nativnog JavaSript jezika i Angular okvira, a zatim će preći na ubrzani razvoj frontend dela aplikacije primenom Angular okvira koristeći ugrađene direktive, rad sa Angular formama, koncept umetanja zavisnosti. Posebno student će naučiti da: rukuje HTTP zahtevima koji se prosleđuju iz Angular formi, kreira osnov za razvoj aplikacija baziranih na MVC arhitekturi, redukuje i optimizuje frontend kod, kao i da koristi napredne Angular koncepte. Kao poseban deo predmeta ističe se izučavanje metoda, tehnika i alata za izvođenje testova nad kreiranim frontend delom aplikacije. Savladavanjem ovog predmeta student će biti osposobljen sa samostalno razvija frontend aplikacije u Angular okviru do nivoa potreba junior Angular programera. Takođe, ovaj predmet predstavlja i prvi korak u osposobljavanju studenta za rad na kopletnom veb razvoju kao uvod u predmet IT355 – Veb sistemi 2 koji se bavi osposobljavanjem studenata za razvoj backend dela veb aplikacija. Kombinovanjem ova dva predmeta u potpunosti su poktivene teme korpusa znanja: Information Technology 2008 – Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Technology, Nov. 2008, Association for Computing Machinery (ACM), IEEE Computer Society.

IS310 Informacioni sistemi organizacija

Predmet je sastavljen tako da studentima omogući razumevanje teorijskih i praktičnih problema koji se odnose na primenu informacionih sistema u organizaciji. Kurs je prvenstveno fokusiran na demonstraciju načina na koji informacioni sistemi organizacije integrišu informacije i organizacione procese iz različitih funkcionalnih oblasti u jedinstveni sistem koji se bazira na zajedničkoj bazi podataka i deljivim alatima za pravljenje izveštaja. U okviru predmeta IS310 Informacioni sistemi organizacija predstavljeni su alati i tehnike koji studente treba da osposobe za donošenje optimalnih odluka u pogledu izbora ERP sistema i načina njegove implementacije. Prikazan je istorijski pregled razvoja ERP sistema, sa kratkim pregledom teorije ograničenja. Obrađuju se problemi procesa planiranja prodaje, resursa, nabavke, planiranja materijala, kapaciteta i načina distribucije, ljudskih resursa i finansija. Prikazana je analiza zahteva koje ERP mora da ispuni, izbor najboljeg rešenja za posmatranu organizaciju, i proces implementacije izabranog sistema.

SE325 Upravljanje projektima razvoja softvera

Predmet ima za cilj da osposobi studenta da razume i ovlada metodima i tehnikama upravljanja softverskim projektima, što obuhvata sledeće: poznavanje životnog ciklusa projekta (iniciranja projekta, planiranja projekta, kontrole izvršenja projekta i završetak projekta), specifičnosti softverskih projekata kao i različitim procesima razvoja softvera ( vodopadni, agilni i drugi procesi) i upravljanje njima; ovladavanje upravljanjem timom za razvoj, kvalitetom, rizicima, konfiguracijom i izmenama softvera, kao i metodama procene koje se koriste pri planiranju.

Detaljnije se izučavaju oblasti specifične za razvoj softvera: procesi razvoja softvera, upravljanje kvalitetom softvera, upravljanje proverom softvera, upravljanje konfiguracijom SW i dokumentovanjem SW proizvoda; primenom merenja u upravljanju kvalitetom softvera.

Praktični rad studenta je fokusiran na manje projekte razvoja softvera (do 3 meseca) koji se obično rade u malom timu (oko 5 ljudi).

IS330 Strategija i upravljanje informacionim sistemima

Cilj predmeta je usvajanje osnovnih i primenjenih znanja iz oblasti razvoja strategije i upravljanja informacionim sistemima (IS) u organizaciji. U okviru predmeta se izučavaju različiti pristupi u upravljanju funkcijama informacionih sistema kao i način na koji te funkcije integrišu, podržavaju i obezbeđuju organizaciji različite mogućnosti. Sa menadžerskog aspekta se govori o planovima i politici za razvoj i implementaciju efikasnih informacionih sistema, definisanju odgovarajuće infrastrukture IS-a i sistemima koji služe kao podrška operativnim, administrativnim i strategijskim potrebama organizacije. Predmet izučava i intelektualne okvire koji liderima organizacije omogućavaju kritički pristup već postojećoj infrastrukturi informacionih sistema, naprednim tehnologijama kao i sagledavanje uticaja raspoloživih tehnologija na strategiju organizacije. Ideje razvijene tokom ovog kursa treba da liderima organizacije omoguće razumevanje poslovnog okruženja sa sve većim prisustvom IT-a i narastajuće globalizacije.

Klaud kompjuting

Cilj predmeta je da se studentima obezbedi praktično upotrebljiva znanja i veštine koje će ih osposobiti da izaberu pogodnu tehnološku platformu za unapređenje postojećih poslovnih procesa kroz njihovu digitalnu transformaciju koja proizilazi iz primene novih Cloud Computing tehnologija. Izučavanjem predmeta studenti se osposobljavaju da kroz izbor, instalaciju, konfigurisanje, projektovanje i primenu: virtualizacije, Cloud Computing tipova i servisa, bezbednosti i zakonske regulative u oblasti Cloud Computing-a, uspešno primene svoja znanja u nekoj od poslovnih organizacija.

OM360 Upravljanje poslovnim procesima

Upravljanje poslovnim procesima – UPP (engl. Business Process Management – BPM) je predmet u kom se izučava veza između poslovnih procesa i tehnologija kojim se ostvaruje upravljanje poslovnim procesima. U tom kontekstu se povezuje UPP (engl. BPM) i servisno-orijentisana arhitektura (SOA) IT sistema, čime se vrši inkorporiranje poslovnih procesa u organizaciji u Platformamu za poslovne procese (engl. Business Process Platform – BPP), što predstavlja preduslov za inoviranje poslovnih procesa. Predmet upoznaje studentima sa metodama upravljanja poslovnim procesima, a posebno se analizira upravljanje poslovnim procesima u SAP sistemu za integralno upravljanje poslovanjem organizacija. Cilj predmeta je usvajanje osnovnih i primenjenih znanja iz oblasti upravljanja poslovnim procesima, što podrazumeva: (i) razumevanje koncepta upravljanja poslovnim procesima u savremenom poslovanju, (ii) razumevanje mape puta kao i metodologije za implementaciju upravljanja poslovnim procesima u savremenim organizacijama, (iii) razumevanje funkcionisanja tj.korištenja tehnoloških (IT) rešenja (servisno orijentisana arhitektura – SOA, platforma poslovnih procesa – BPP, sistem za upravljanje poslovnim procesima – BPMS) za realizaciju upravljanja poslovnim procesima.

IV godina
IS360 Revizija i kontrola IT sistema

Ovaj predmet uvodi osnovne koncepte revizije (engl. audit) IT sistema kao i funkcije kontrole IT sistema u organizacijama. Osnovni fokus je na sledećem: (i) vrste IT kontrola i njihov uticaja na organizaciju, (ii) načini kako se kontrolama upravlja i na koji način (koristeći određene modele) se vrši revizija kontrola; (iii) primena specifičnih modela i standarda profesije za reviziju IT sistema; (iv) formiranje kontrolne strukture IT, odnosno sistema internih kontrola IT u organizaciji i definisanje ciljeva, revizija kontrola (ocena adekvatnosti sa tehničkog i poslovnog aspekta), kao i mera / planova / preporuka za unapređenje kontrola; (v) izazovi implementacije najboljih praksi, standarda i modela za rukovođenje / upravljanje IT sistemima i sistemom internih kontrola IT u organizaciji.

Izborni predmeti 1, 2 i 3

IS485 Projekat razvoja informacionog sistema
U predmetu se govori o procesima, metodama, tehnikama i alatima koje organizacije koriste kako bi definisale način na koji će voditi svoje poslovanje, sa posebnim fokusom na to kako računarski bazirane tehnologije mogu da efikasno doprinesu tako organizovanom načinu poslovanja. Predmetom su obuhvaćene metodologije za analiziranje poslovnih problema, određivanje uloge računarski baziranih tehnologija u njihovom rešavanju, artikulisanje poslovnih zahteva i alternativnih pristupa za primenu tehnoloških rešenja i specificiranje zahteva za izgradnjom informacionih sistema primenom različitih strategija: koje se baziraju na sopstvenom razvoju, razvoju u kojem učestvuje treča strana i kupovinom gotovih softverskih paketa.

IS335 Poslovna inteligencija
Obrađuje se osnovno znanje o Poslovnoj inteligenciji ili inteligenciji o poslovanju (Business Intelligence – BI); BI arhitektura koja predstavlja zbirni naziv za kolekciju integrisanih alata, aplikacija i baza podataka koje obezbeđuju organizaciji efikasan i lak pristup poslovnim podacima, analizu i međusobno deljenje informacija u cilju donošenja kvalitetnijih, brzih i relevantnijih odluka i poboljšanja sveukupne poslovne efektivnosti. Zatim se izučava skup računarskih tehnologija i metoda za: Skladište podataka (data warehouse) – koncept, proces, arhitektura, razvoj, implementacija, skladišta podataka u realnom vremenu, administriranje i bezbednost; Menadžment poslovnih performansi – strategija, planiranje, praćenje, merenje, metodologije, tehnologije i aplikacije, dashboard i scorecards. Zatim, „Rudarenje“ podataka (data mining) za poslovnu inteligenciju: koncept, proces, aplikacije, metodi, veštačke neuronske mreže, softverski alati; „Rudarenje“ teksta i web-a: koncept, proces, aplikacije, alati, rudarenje web sadržaja i struktura; Implementacija poslovne inteligencije – integracija i savremeni trendovi: poslovna inteligencija i integracija sa bazama podataka i ostalim sistemima organizacije, poslovna inteligencija po zahtevu (on demand), savremeni trendovi, web 2.0, on-line društvene mreže, virtuelni svet, kolaborativno odlučivanje, RFID (uređaji za identifikaciju na osnovu radio-frekvencija) i nove mogućnosti za primenu poslovne inteligencije, „rudarenje“ stvarnosti.

IT381 Zaštita i bezbednost informacija
Nastavne teme koje se izučavaju na predmetu: bezbednost i modeli sigurnosti, sigurnosne arhitekture, kriptografski sistemi, digitalni potpis, sigurnost i metode zaštite informacija i sistema, Linux bezbednost, model MS Windows bezbednosti, bezbednost elektronskog poslovanja, bezbednosni mehanizmi računarskih mreža i Intraneta, mrežne barijere, sigurnost bežičnih mreža, sigurnost mobilnih mreža, digitalna forenzika i digitalni dokaz kao i organizacione i fizičke metode zaštite sa pravnim i društvenim aspektima.

IS375 Pravo na Internetu
Nastavne teme koje se izučavaju na predmetu: Pojam i vrste društvenih normi. Pravna norma. Pravni poredak. Pravni akt i vrste pravnih akata. Pravni sistemi. Rok, termin, održaj, zastarelost. Subjekti prava fizička i pravna lica. Primena prava. Pojam prava informacione tehnologije. Izvori prava na Internetu. Autonomni izvori internet prava. Domaći propisi u oblasti internet prava. Informaciona tehnologija i pravo. Uvod u pravo intelektualne svojine. Nelojalna konkurencija i intelektualna svojina. Izvori prava intelektualne svojine. Autorsko pravo i njemu srodna prava. Prava industrijske svojine. Krivična zaštita prava intelektualne svojine. Zaštita programa u okviru patentnog prava. Zaštita programa u okviru autorskog prava. Pravo proizvođača baze podataka. Pojam i servisi elektronske uprave. Propisi Republike Srbije u vezi sa E-upravom. Vrste naziva internet domena. Registar nacionalnog internet domena Srbije. Pravni sporovi povodom registracije naziva domena. Pojam i pojavni oblici visokotehnološkog kriminala. Krivičnopravni okvir u Republici Srbiji. Zloupotreba web tehnologija. Evropsko pravo zaštite podataka o ličnosti. Bezbednost ličnih podataka. Sertifikacija zaštite podataka. Izvori prava RS o zaštiti podataka o ličnosti. Pravna regulativa EU u pogledu klaud-a. Izazovi u primeni GDPR Uredbe na klaud. Pravna regulativa EU i Srbije u oblasti fišinga. Propisi u vezi sa hakovanjem. Pravni aspekti internet špijunaže. Pravni propisi koji se odnose na Facebook. Pojam i pravno regulisanje elektronske trgovine. Zakon o elektronskoj trgovini Republike Srbije. E-mail kao dokazno sredstvo. Opšta pravila ugovora u privredi. Digitalni ugovori u pravu Republike Srbije.

OM240 Upravljanje kvalitetom
Predmet proučava oblast sistema menadžmenta kvalitetom i osnove upravljanja kvalitetom. Proučavaju se i osnovni standardi menadžmenta kvalitetom koji doprinose efikasnom i efektivnom poslovanju organizacije.

OM140 Logistika i upravljanje lancem snabdevanja
Na predmetu se proučavaju logistički procesi i sistem upravljanja lancima snabdevanja. Osnovna struktura lanaca snabdevanja. Tehnike i alati upravljanja lancima snabdevanja. Faze razvoja lanaca snabdevanja. Tipovi lanaca snabdevanja. Strategije lanaca snabdevanja. Logistički procesi. Logistička mreža. Prikupljanje podataka. Izbor lokacije. Zalihe. Razlozi za držanje zaliha. Upravljanje zalihama. Isporuka i distribucija. Risk pooling tehnika. Nabavka. Transportni sistem. Pakovanje. Skladištenje. Značaj informacija za lance snabdevanja. Strategija integracije lanaca snabdevanja. Internacionalni lanci snabdevanja. Koordinacija razvoja proizvoda i logistike. Standardizacija. Vrednosti lanaca snabdevanja. Karakteristike proizvoda i logistika. Nivo logističkih usluga. Odnosi sa isporučiocima. Svetska klasa u upravljanju lancima snabdevanja.

OM210 Planiranje i upravljanje proizvodnjom
Predmet proučava oblast upravljanja proizvodnjom. Proučavaju se osnovni elementi planiranja, pripreme, upravljanja i kontrole procesa proizvodnje.

OM350 Preduzetništvo
Predmet „Preduzetništvo“ daje alate i uputstva kako započeti i voditi svoj biznis, kako ga osmisliti, kako napisati biznis plan? Student mora da shvati da je svrha biznis plana da mu pomogne da osmisli sve aspekte biznisa, od tržišta i klijenata, preko promocije, marketinga i prodaje, do finansijskog planiranja, novčanih tokova i finansiranja. Šta nećemo naučiti u ovo predmetu? Na ovom mestu nema kamičaka. A one poslovne kamičke u cipeli, koji nas žuljaju i koji nas teraju na akciju, njih moramo sami ili da otkrijemo ili da izmislimo.

Izborni predmeti 4 i 5

CS230 DISTRIBUIRАNI SISTЕMI
Predmet obrađuje osnovne i napredne koncepte i principe razvoja aplikacija na Java EE platformi, kao dominantnoj platformi na kojoj počivaju savremeni distribuirani sistemi (DS). Teme su veoma pažljivo birane da bi studenti stekli kompletnu predstavu o svim ključnim DS i Java EE konceptima i principima, o korišćenju savremenog razvojnog okruženja NetBeans IDE i automatizaciji brojnih programerskih aktivnosti koje omogućava primena savremenih razvojnih okruženja u kombinaciji sa Java EE platformom. Prolazeći kroz lekcije, po principu korak – po – korak, studenti imaju mogućnost dobijanja zaokružene slike o procesu planiranja, razvoja i implementacije Java EE rešenja.

OM250 MODELIRANJE I PROJEKTOVANJE PREDUZEĆA
Predmet proučava metodologije i tehnike projektovanja i modeliranja preduzeća. Način kako se može organizovati preduzeće kako bi funkcionisalo na najbolji mogući način osnovna je svrha predmeta. U predmetu se razmatraju osnovne tehnike i alati za modeliranje preduzeća.

MG150 POSLOVNE FINANSIJE SA RAČUNOVODSTVOM
U određenju pojma poslovnih finansija i računovodstva, polazi se od činjenice da tržišni način privređivanja danas dominira u većini savremenih privrednih sistema, tako da izučavanje finansija i računovodstva predstavlja izuzetno značajnu delatnost. A kako tržišnu privredu karakteriše privatno vlasništvo i sloboda kupovine i prodaje proizvoda i usluga, teško ju je zamisliti bez novca kao ključnog elementa finansija i računovodstva. Finansije predstavljaju veštinu manipulisanja i upravljanja novcem dok je računovodstvo disciplina koja se bavi evidentiranjem svih finansijskih transakcija koje se dogode u jednom privrednom društvu, istorijskog je karaktera, odnosno evidentira poslovne događaje koji se mogu dokazati i koji su se već dogodili.

OM260 UPRAVLJANJE USLUŽNIM PROCESIMA
Predmet je zasnovan na razumevanju osnovnih koncepata upravavljane uslužnim procesima i kroz primenu konkretnih studija slučaja koji se mogu primeniti na projekte i poslužiti za prikaz realnih procesa. Na kraju kursa studenti će biti u stanju da razumeju upravavljane uslužnim procesima, kako organizacijom tako i upravljanjem i unapređenjem.

IS491 Stručnа prаksа iz informacionih sistema

Cilj stručne prakse je da studente pripremi i obezbedi im kvalitetno sticanje kompleksnijeg iskustva o njihovoj profesiji i radnim zadacima za koja se školuju. Programski zadaci su tako postavljeni da u prvoj fazi vode i omoguće upoznavanje radne sredine, profil organizovanosti, raspodelu radnih zadataka i uvid u sadržaj aktivnosti, uvid u specifičnosti rada na različitim radnim mestima. Naredni zadaci su orjentisani na uključenje studenata u projekte različitih vrsta, obima i namena, u njihovoj početnoj, razvojnoj ili završnoj, fazi, kao i u njihovu implementaciju od instalacije, obuke do održavanja. Studenti kroz asistiranje u konkretnim zadacima, trebaju bolje upoznati i u što većoj meri prihvatiti tehnologiju rada, kako bi u narednoj fazi krenuli u projekte samostalno. Očekivani ishodi: Sticanje iskustva i sigurnosti u radu, utvrđivanje stečenih znanja tokom studija i njihovo povezivanje. Dobijanje novih saznanja o organizovanju rada, praktičnoj primeni tehnologija, timskom radu, dokumentovanju itd.

IS495 Završni rаd iz informacionih sistema

Završni rad prvog stepena akademskih studija je samostalan rad studenta kojim se proverava i ocenjuje sposobnost studenta da stečeno znanje uspešno primenjuje u praksi, posebno iz oblasti iz koje je završni rad. Završni rad predstvlja stručni rad studenta, s amogućim elementima i naučnoistraživačkog rada, u kome se on upoznaje sa specifičnostima primene inžinjerske metodologije u oblasti. Nakon obavljenog istraživanja student priprema završni rad u formi koja sadrži sledeća poglavlja:Uvod, Teorijski deo, Eksperimentalni deo, rezultati i diskusija, Zaključak, Pregled literature. Nakon završenog rada, student brani završni rad pred komisijom od tri člana koju čine nastavnici, asistenti i saradnici Fakulteta.

Univerzitet Metropolitan u Beogradu – Tradicionalna nastava i internet nastava

AKONTACIJA UPLATA NA 3 RATE ŠKOLARINA
Studijski program
(nastava na srpskom jeziku)
20% uplata
pri upisu
1. rata školarine 20%
(rok 1. oktobar)
2. rata školarine 30%
(rok 1. januar)
3. rata školarine 30%
(rok 1. april)
Godišnja školarina za 2020/2021. godinu (tradicionalna nastava)
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Informacione tehnologije 500 € 500 € 750 € 750 € 2.500 €
Softversko inženjerstvo 500 € 500 € 750 € 750 € 2.500 €
Računarske igre 500 € 500 € 750 € 750 € 2.500 €
Informacioni sistemi i digitalizacija 500 € 500 € 750 € 750 € 2.500 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Inženjerski i operacioni menadžment 300 € 300 € 450 € 450 € 1.500 €
Biznis i marketing 300 € 300 € 450 € 450 € 1.500 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Grafički dizajn 560 € 560 € 840 € 840 € 2.800 €
Dizajn interaktivnih medija 560 € 560 € 840 € 840 € 2.800 €
Modni dizajn 600 € 600 € 900 € 900 € 3.000 €

Univerzitet Metropolitan u Nišu

AKONTACIJA UPLATA NA 3 RATE ŠKOLARINA
Studijski program
(nastava na srpskom jeziku)
20% uplata
pri upisu
1. rata školarine 20%
(rok 1. oktobar)
2. rata školarine 30%
(rok 1. januar)
3. rata školarine 30%
(rok 1. april)
Godišnja školarina za 2020/2021. godinu (tradicionalna nastava)
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Informacione tehnologije 400 € 400 € 600 € 600 € 2.000 €
Softversko inženjerstvo 400 € 400 € 600 € 600 € 2.000 €
Računarske igre 400 € 400 € 600 € 600 € 2.000 €
Informacioni sistemi i digitalizacija 400 € 400 € 600 € 600 € 2.000 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Biznis i marketing 240 € 240 € 360 € 360 € 1.200 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Grafički dizajn 460 € 460 € 690 € 690 € 2.300 €

POGLEDAJTE ŠTA OBUHVATA ŠKOLARINA

ZANIMA VAS VIŠE INFORMACIJA O OVOM PROGRAMU?

Kontakt

E-mail

upis@metropolitan.ac.rs
 

Telefon

011 20 30 885 // 018 551 000
 

Pitajte nas

Ime *

Prezime *

E-mail *

Postavite pitanje *

captcha
Unesite kod sa slike: