Detaljan opis studijskog programa (.PDF)

Modul Primena SAP sistema ima za cilj kreiranja stručnjaka za primenu SAP sistema, najsloženijeg i najmodnijeg softverskog sistema šija primena omogudava organizacijama da kreiraju svoje informacione sisteme na bazi ved gotivih rešenja, kao što je SAP.

 

tabela-it-mas

 

Obavezni predmeti studijskog programa:

 

IS530 Modeli poslovanja organizacija

U okviru ovog predmeta studenti su nakon završenog kursa u stanju da sagledaju, analiziraju i unapređuju poslovne procese organizacije pre svega primenom softvera za njihovu automatizaciju; Modeliraju poslovne procese primenom raspoloživih tehnika i alata; Prepoznaju situacije za implementaciju softverskih paketa kao što su SCM, CRM i ERP. Na predmetu se obrađuju sledede teme: Strateški pogled na procese; koncepti organizacione efikasnosti i efektivnosti; Integracija funkcionalnih oblasti u organizaciji; Procesi koji se odnose na finansije, kupce i proizvodno-orijetisane ciljeve firme; Automatizacija poslovnih procesa; Korišdenje Dijagrama aktivnosti i BPM notacija prilikom modeliranja poslovnih procesa; alati za modeliranje poslovnih procesa; Redizajniranje poslova, uticaj automatizacije na radnu praksu; Moniroring i kontrola procesa; Upravljanje lancem snabdevanja (SCM); Upravljanje relacija sa kupcima (CRM), Sistemi za upravljanje preduzedem (ERP); Sistemi za kolaboraciju; Sistemi za upravljanje znanjem.

 

IS585 Projekat razvoja informacionog sistema

Predmet Projekat informacionog sistema omogudava studentu ili timu studenata da pokažu na jednom primeru informacionog sistema šta su naučili, tj. da primene stečena znanja. Od studenta se očekuje da u okviru projekta koristi rezultate rada tokom studiranja i da svoja znanja proširi dodatnim radom. Cilj predmeta je da omogudi studentu da produbi svoja znanja i da ih primeni u oblasti informacionig sistema. Student mora da pokaže šta je naučio u ovom studijskom programu, pošto radi na primeni i razvoju informacionog sistema u određenoj užoj specijilizovanoj oblasti. Predviđeno je da se projekat u okviru ovog predmeta sprovodi kroz timski rad studenata. Kao rezultat projekta, grupa studenata koja je radila na projektu ima obavezu da preda izveštaj o završnom radu i da svoj projekat usmeno odbrani.

 

IT595 Završni rad

 

Obavezni predmeti modula Primena SAP sistema su:

 

IS421 Metodologija uvođenja SAP sistema

Ovaj predmet izučava osnovne metodologije, tehnike i alate koji se koriste za primenu SAP sistema u cilju integracije poslovanja. Razmatra se jedinstvena metodologija upravljanja projektima implementacije SAP sistema koju je razvio SAP. Prikazuju se osnovi metodologije PMI (Project Management Institute). Studenti u sklopu priprema za rad na primeni SAP sistema, stiču znanja neophodna za uspešno uvođenje i primenu SAP sistema primenom ASAP metodologije koja je kompatibilna sa PMI metodologijo.

 

OM520 Upravljanje finansijama i resursima sa SAP sistemom

Predmet se bavi sa SAP Financials i baziran je na SAP ERP 6.0 sa ciljem da osposobi studente da razumeju i praktično primenjuju SAP rešenja iz finansija. Predmet upoznaje studente sa ključnim funkcijama koje nude aplikacije Finansija (FI) i Upravljačkog računovodstva (CO- Kontroling) u SAP-u.

 

Izborni predmeti modula Primena SAP sistema su(student bira dva predmeta iz izbornog bloka):

 

OM530 Upravljanje materijalnim tokovima sa SAP sistemom

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa savremenim metodama upravljanja proizvodnjom i uslugama u okviru odgovarajudih modula ERP sistema. Studenti stiču znanja i veštine o planiranju i upravljanju proizvodnjom (Production Planning – PP) primenom SAP sistema. Studenti stiču saznanja o strategijama i ključnim procesima upravljanja materijalima (Material Management – MM) i uče kako se SAP ERP može prilagoditi da bi podržao specifične poslovne zahteve firme koja ga primenjuje. Proučavaju mere za prilagođavanje MM procesa pri korišdenju SAP ERP da bi se zadovoljili specifični poslovni zahtevi.

 

MG530 Javne finansije

Ovaj predmet izučava istorijat javnih finasija, osnove ekonomije i javnih finansija, sistem državnog budžeta i budžetsko poslovanje, poreski sistem i poreska politika, fiskalna decentralizacija, svi poreski oblici koji su deo poreskih prihoda različitih nivoa vlasti i neporeski oblici (takse i naknade) koji se kao deo neporeskih prihoda raspoređuju različitim nivoima vlasti, strateško planiranje i priprema budžeta, finansijska analiza, kontrola budžeta, kao i fiskalna konsolidacija i mogudi pravci reforme javnih finansija i unapređenje performansi poreskog sistema u Republici Srbiji. Važan deo ovog predmeta su porezi u EU.

 

OM550 Upravljanje prodajom i distribucijom sa SAP sistemom

Ovaj predmet prikazuje šta softver SAP nudi,koje su njegove funkcije koje možemo da iskoristimo za svakodnevno obavljanje poslova prodaje i distribucije. Prikazani su paketi i mogudnosti SAP PLM-a, SAP CRM-a, SAP SRM-a i SAP SCM-a. Objašnjena je i SAP-ova struktura preduzeda, kao i SAP-ove implementacije i logističke komponente koje se integrišu sa funkcionalnom strukturom prodaje i distribucije u preduzedu.

 

MG410 Upravljanje organizacijskim promenama

Neophodne je da studenti shvate značaj organizacionih promena u funkciji razvoja preduzeda. Upoznavanje studenata sa različitim mogudnostima perspektiva organizacionih promena radi izbora naboljeg rešenja u praksi. Naglasak je na značaju sadržaja i toka organizacionih promena sa prenosom znanja kako upravljati procesom organizacionih promena.