Detaljan opis studijskog programa (.PDF)

 

Modul Napredni informacioni sistemi ima za cilj da osposobi studenta da po završetku studija bude u mogućnosti da projektuje i vodi razvoj informacionih sistema na osnovu sopstvenih rešenja, ili na bazi korišćenja gotovih rešenja za pojedine delove informacionog sistema.

 

tabela-it-mas

Obavezni predmeti studijskog programa:

IS530 Modeli poslovanja organizacija
U okviru ovog predmeta studenti su nakon završenog kursa u stanju da sagledaju, analiziraju i unapređuju poslovne procese organizacije pre svega primenom softvera za njihovu automatizaciju; Modeliraju poslovne procese primenom raspoloživih tehnika i alata; Prepoznaju situacije za implementaciju softverskih paketa kao što su SCM, CRM i ERP. Na predmetu se obrađuju sledeće teme: Strateški pogled na procese; koncepti organizacione efikasnosti i efektivnosti; Integracija funkcionalnih oblasti u organizaciji; Procesi koji se odnose na finansije, kupce i proizvodno-orijetisane ciljeve firme; Automatizacija poslovnih procesa; Korišćenje Dijagrama aktivnosti i BPM notacija prilikom modeliranja poslovnih procesa; alati za modeliranje poslovnih procesa; Redizajniranje poslova, uticaj automatizacije na radnu praksu; Moniroring i kontrola procesa; Upravljanje lancem snabdevanja (SCM); Upravljanje relacija sa kupcima (CRM), Sistemi za upravljanje preduzećem (ERP); Sistemi za kolaboraciju; Sistemi za upravljanje znanjem.

 

IS585 Projekat razvoja informacionog sistema
Predmet Projekat informacionog sistema omogućava studentu ili timu studenata da pokažu na jednom primeru informacionog sistema šta su naučili, tj. da primene stečena znanja. Od studenta se očekuje da u okviru projekta koristi rezultate rada tokom studiranja i da svoja znanja proširi dodatnim radom. Cilj predmeta je da omogući studentu da produbi svoja znanja i da ih primeni u oblasti informacionig sistema. Student mora da pokaže šta je naučio u ovom studijskom programu, pošto radi na primeni i razvoju informacionog sistema u određenoj užoj specijilizovanoj oblasti. Predviđeno je da se projekat u okviru ovog predmeta sprovodi kroz timski rad studenata. Kao rezultat projekta, grupa studenata koja je radila na projektu ima obavezu da preda izveštaj o završnom radu i da svoj projekat usmeno odbrani.

 

IT595 Završni rad

Obavezni predmeti modula Napredni informacioni sistemi su:

IS535 Analiza, modelovanje i projektovanje IS
Ovaj kurs omogućava razumevanje i primenu procesa analize i dizajna sistema. Studenti mogu da procene i odaberu odgovarajuću metodologiju razvoja i dizajna sistema. Studenti uče o značaju efikasne komunikacije i integracije sa korisnicima sistema. U kursu se stavlja naglasak na razvoj interpersonalnih veština sa klijentima, korisnicima, članovi tima kao i drugih veština potrebnih za razvoj, rad i održavanje sistema.

 

IS540 Napredne IT infrastructure
Predmet predstavlja uvod u problem naprednih tema iz oblasti infrastrukture informacionih sistema. On obuhvata teme koje se odnose na napredne teme iz oblasti računarskih i sistemskih arhitektura, na napredne teme iz oblasti mrežne infrastrukture i sve druge servise i mogućnosti koje IT infrastruktura pruža u okviru jedne ili više umreženeih organizacija.
Izborni predmeti modula Napredni informacioni sistemi su (student bira dva predmeta iz izbornog bloka):

 

IS555 Strategija razvoja IS
Cilj predmeta je usvajanje primenjenih znanja iz oblasti strategije razvoja informacionih sistema (IS) u savremenom poslovnom okruženju. U okviru predmeta se izučavaju različiti pristupi – metodologije, tehnike i alati – za razvoj IS, od tradicionalnih do savremenih, agilnih pristupa. Pristupi razvoju IS se posmatraju u odnosu na kontekst primene IS i realne probleme u savremenoj industrijskoj/poslovnoj praksi, čime je obuhvaćen ne samo tehnički nego i organizacioni aspekt strategije razvoja IS.

 

MK425 Strateški menadžment
Cilj ovog predmeta je sticanje ključnih znanja o strateškom menadžmentu kao setu veština kojima se preduzeće osposobljava za ostvarenje svojih ciljeva u uslovima promenljivog, nestabilnog okruženja. Razvijanje sposobnosti ostvarivanja “evolutivne kompetencije”, to jest, razvijanje sposobnosti ostvarivanja ciljeva u promenljivim uslovima poslovanja. Studenti će steći znanje o tome kako teče proces odlučivanja u preduzeću, koje vrste strategija preduzeću stoje na raspolaganju, koje su njihove karakteristike i specifičnosti, koje korake je neophodno preduzimati u procesu kreiranja i implementacije određenih strategija, kako oceniti uspeh određene strategije i korigovati je ukoliko je to potrebno, kako definisati viziju i misiju preduzeća i ostvariti njihovu realizaciju, šta se smatra strategijskim resursima preduzeča i kako najbolje pozicionirati preduzeće u odnosu na okruženje.

 

MG410 Upravljanje organizacijskim promenama
Neophodne je da studenti shvate značaj organizacionih promena u funkciji razvoja preduzeća. Upoznavanje studenata sa različitim mogućnostima perspektiva organizacionih promena radi izbora naboljeg rešenja u praksi. Naglasak je na značaju sadržaja i toka organizacionih promena sa prenosom znanja kako upravljati procesom organizacionih promena.

 

MG530 Javne finansije
Ovaj predmet izučava istorijat javnih finasija, osnove ekonomije i javnih finansija, sistem državnog budžeta i budžetsko poslovanje, poreski sistem i poreska politika, fiskalna decentralizacija, svi poreski oblici koji su deo poreskih prihoda različitih nivoa vlasti i neporeski oblici (takse i naknade) koji se kao deo neporeskih prihoda raspoređuju različitim nivoima vlasti, strateško planiranje i priprema budžeta, finansijska analiza, kontrola budžeta, kao i fiskalna konsolidacija i mogući pravci reforme javnih finansija i unapređenje performansi poreskog sistema u Republici Srbiji. Važan deo ovog predmeta su porezi u EU.